ေက်ာက္ဆစ္ပမာ ထုဆစ္ပါမွ


(၂၀၁၀)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔(World Teachers’ Day)ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေန႔ကို ကမၻာ့နိုင္ငံအသီးသီးရိွ ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္း အၿမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွုစင္တာ မ်ားတြင္ ဆရာမ်ား၏ ျမင့္ၿမတ္လွေသာဂုဏ္ေက်းဇူးကို အထူးေဖၚ သည့္ အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပေလ့ ရိွႀကေပသည္။ သို႔အတြက္ေႀကာင္းစာေရးသူကိုယ္တိုင္ကလည္း ဤသို႔ျမင့္ျမတ္လွေသာ အာစရိယ ဆရာေတြရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုေဖၚက်ဴးၿပလိုအံ့။

“အာစရိယဂုနံ အဟံ၀ႏၱမိ” ဆိုသည့္စကားျဖင့္အစခ်ီၿပီး မိမိအားၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ေၿမေတာင္ ေၿမွာက္ေပးခဲ့ေသာ ႀကားဆရာ၊ ျမင္ဆရာ၊သင္ဆရာမ်ားအားလံုးကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၅)တြင္က်ေရာက္ေသာ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ မျဖစ္စေလာက္ေသာ ဤေက်ာက္ဆစ္ပမာ ထုဆစ္ပါမွ စာမူျဖင့္ လက္စံုမိုး ကန္ေတာ့လိုက္ရျခင္းသည္ လူအရင္းအျမစ္ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မွုတြင္ အခရာက်လွေသာ ထိုသူတို႔၏ တာ၀န္သိစိတ္မ်ားကို ေလးစားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ကမၻာႀကီးသည္ စက္မွုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာအဆင့္မွ အိုင္တီနည္းပညာအဆင့္သို႔ တေခတ္ ဆန္းသစ္ လာျခင္းသည္ လူသားအရင္းအၿမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအေပၚတြင္ အေၿခခံက်ေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္ဟုဆိုလွ်င္ကား မွားမည္မထင္ေပ။ သို႔အတြက္ထိေရာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာတြင္ လူငယ္ လူႀကီး တိုင္းအားလံုးတို႔သည္ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းတြင္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႀကရန္ လိုအပ္ ေပသည္။ သို႔မွသာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး ေသာ ပညာေရးစနစ္မွသည္ အနာဂတ္ မိ်ဳးဆက္မ်ား၏ ပညာေရးအသီးအပြင့္မ်ား ေ၀ဆာလာ ေပမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ နိုင္ငံတကာ လူအဖြဲ႔အစည္း မ်ားအတြင္းရိွ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာ ရွင္မ်ားပူးေပါင္းကာ (၁၉၆၆)ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမွုတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကေလသည္။ အေႀကာင္းမွာ “ဆရာမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ သင္ႀကားေရးတို႔ကို ၿမင့္တင္ေပးရန္အတြက္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားသတ္မွတ္ရန္” သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုအထဲတြင္အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ားမွာ – သင့္ေလွ်ာ္ေသာလုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳ(သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ဆရာအတတ္သင္ သင္တန္းမ်ား၊ ႀကံ့ခိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မွု၊ ေက်နပ္ဖြယ္ လုပ္ငန္းအေၿခအေနမ်ားႏွင့္ ဆိေလွ်ာ္ေသာသင္ႀကားမွု၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံံုေပါင္းစည္းထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္မည့္မူ၀ါဒမ်ား လိုအပ္သည့္အတြက္ေႀကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

အထက္ပါအေႀကာင္းအရာမ်ားကိုအေၿခခံ၍ ေအာက္တိုဘာလ(၅)ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ျခင္းမွာ ယခုက်ေရာက္ေသာထိုေန႔သည္ အႀကိမ္(၄၄)ႏွစ္ေၿမာက္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသင္ႀကားမွုပို္င္းဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အခရာက်လေသာ ဆရာတစ္ဆူသည္ ဤလူ႔ေလာကတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ကပင္ ေပၚထြန္းခဲ့ၿပီးေလၿပီ ထိုဆရာသခင္သည္ သင္ယူမွု/သင္ႀကားမွုပိုင္းဆိုင္ရာနည္းစႏွစ္မ်ား လိုက္နာရမည့္က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ စဥ္းစားေ၀ဖန္ပိုင္းျခားၿခင္းၿဖင့္ အရာရာကိုေအာင္ၿမင္နိုင္သည့့္ သင္ရိုးညြန္းတန္းႀကီးကို လူသားမ်ားအတြက္ ေရးဆြဲေပးခဲ့သည္မွာ ယခုအခါသမယတြင္က်ေရာက္ေသာ အႀကိမ္(၄၄)ႏွစ္ေၿမာက္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားထက္ သာလြန္ေနေပသည္။

သို႔အတြက္ေႀကာင္း စာေရးသူႏွင့္အတူ စာရွုသူပရိပ္သတ္မ်ား၊ဘ၀တူဆရာမ်ားအားလံုး ေအာက္တြင္ ေဖၚၿပထားေသာ ဗုဒၶ၀င္တစ္ခုကို သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုအၿဖစ္ အေၿခခံကာ ႏိွုင္းယွဥ္စဥ္းစား ႀကည့္ႀကပါစို႔။

“ သံုးလူ႔ထြဋ္ထား ေဂါဓမျမတ္စြာဘုရားသည္ သာ၀တၱိၿပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္အတြင္း သီတင္းသံုးေနထိုင္စဥ္အခါက ေ၀သာလီၿပည္တြင္ ၿဗဟၼဏအႏြယ္၀င္ ပုဏားတို႔ေနထိုင္လ်ွက္ရိွႀက၏။ ထိုအႏြယ္၀င္တို႔သည္ လာဒ္လာဘမ်ားအေပၚတြင္ အလြန္နစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ တရားမ်ားကို ေဟာေၿပာစည္းရံုး ေနႀကသည့္အတြက္ ထိုေဒသအတြင္းတြင္ ၿဗဟၼဏ အယူ၀ါဒသည္ႀကီးစိုးလ်ွက္ရိွေနစဥ္။ ဘုရားရွင္သည္ ထိုအယူ၀ါဒေအာက္မွ လူသားတို႔လြတ္ေၿမာက္နိုင္ေရးအတြက္ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္းတရား ေရေအးအျမစ္ေဆးမ်ားျဖင့္ လမ္းၿပေတာ္မွုရန္အတြက္ေရာက္ရိွလာခဲ့စဥ္၀ယ္။ ျမတ္ဘုရားအား ၿဗဟၼန အႏြယ္၀င္ မာဂၢဋီယအမည္ရိွေသာ ပုဏားသည္နည္းမိ်ဳးစံုျဖင့္ ေဆးရဲတိုင္းထြာမွု ကိုၿပဳေလသည္မွာ-  “ရွင္ႀကီး ေဂါဓမ သင္သည္ငါ့တို႔၏ အကိ်ဳးစီးပြားကိုဖ်က္စီးေသာသူ ငါ့တို႔ထံသို႔လာေသာလာဒ္လဘမ်ားကို တာဆီးပိတ္ပင္သူ မာယာႀကြယ္သူ သင္လိုသစ္ေခါက္ ဆိုးေဆး ဆို႔ထားေသာသကၤန္းျဖင့္ နယ္တကာျဖန္႔ ေတာင္းစားေနေသာ သူေတာင္းစားမ်ားမဟုတ္ သင္သာငရဲဘံုအတြင္းက်ေရာက္ေနသူ” စသည္ျဖင့္ မိ်ဳးစံု ေဆးရဲတိုင္းထြာ ၿပီးေနာက္ “အာေရာဂ် ပရမလာဘ” ဟုဆိုကာ ရင္ကိုဖြင့္ၿပ၍ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာျခင္းသည္ ခ်မ္းသာမွုုအစစ္ျဖစ္သည္ ေနစဥ္ေန႔တိုင္းငါတို႔သည္ ဆန္းသစ္ေသာ ကာမဂုဏ္မ်ားကို ခံစားၿမဲခံစားေနရသည္။ သည္ထက္ေကာင္းသည္ ကာမဂုဏ္သည္တၿခားမည္သည့္အရပ္ေဒသတြင္မွမရနိုင္ လူ႔ေလာကတြင္သာရရိွနိုင္သည္။ ဤသို႔ေသာ ခ်မ္းသာမွုသည္သာခ်မ္းသာျခင္းအစစ္ျဖစ္၍ ယခုရရိွေနေသာ စဥ္းစိမ္ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာနိဗၺာန္ျဖစ္၏ ဟုဆိုေလေသာ္…….. ရွင္ေတာ္ၿမတ္ဗုဒၶက ဟယ္…မာဂၢဋီယ ငါဘုရားသည္ အေလာင္းေတာ္ဘ၀တြင္ နန္းၿပသသ္ ဘံုသံုးဆင့္တြင္ ရာေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရံေခြ်ေတာ္မ်ားျဖင့္ကာမဂုဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္း(၁၃)ႏွစ္ႀကာႀကာခံစားခဲ့ၿပီးၿပီး ထိုကာမဂုဏ္၏ ညစ္ညမ္းျခင္း ပူေလာင္းျခင္းအေႀကာင္းအရင္းတို႔ကို သင့္ထက္ငါပိုသိၿပီးျဖစ္သည္။ သည္အတြက္ေႀကာင္း ဤမွ်ေလာက္ညစ္ညမ္းပူေလာင္ေသာ ကာမဂုဏ္ကိုငါစြန္႔နိုင္ခဲ့သည္။ သင္ခံစားေနရေသာ စဥ္းစိမ္ကာမဂုဏ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ နိဗၺာန္မဟုတ္သလို အလြန္ညစ္ညမ္းလွသည့္ အပူလံုးႀကီးေပတည္း ထိုအေႀကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ငါ့ဥပမာၿပရမည္ဆိုလွ်င္ သင္သည္ ႏူနာေရာဂါစြဲကပ္ေနသူႏွင့္တူ၏ ႏူနာေရာသည္တို႔သည္ အနာယားယံကိုက္ခဲလာသည္ရိွေသာ္ ထိုအနာအား တခဏတာသက္သာေစရန္ မီးကင္ျခင္း သံဆူးမ်ားျဖင့္ေမႊေႏွာင့္ၿခင္းကိုၿပဳတတ္၏။ ထိုသို႔ၿပဳမူဖန္မ်ား ေသာေႀကာင့္ ႏူနာေရာဂါသည္ပိုၿပီးက်ယ္ၿပန္႔လာကာ ယခင္ကထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ကိုက္ခဲျခင္းကို ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ယခုသင္လည္းထိုအတိုင္းေပတည္းဟုမိန္႔ျမြက္ေလေသာ္ မာဂၢဋီယမွာ လြန္စြာတုန္လွုပ္ရေလေတာ့သည္။ အေႀကာင္းမွာ သူ၏ေပါင္းႀကားတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ႏူနာေရာကို ဇနီးသည္ မွလြဲ၍မည္သူမွမသိနိုင္ဟုထင္ထားေသာ္လည္း ဤရွင္ႀကီးေဂါဓမသည္ အရာအားလံုးကို သိလြယ္ျမင္လြယ္သည္ဟု အမ်ားေၿပာစကားက မွန္ေပစြ။ သူေဟာႀကားသည့္တရားေဒသနာေတာ္တို႔သည္ စစ္မွန္ေပစြဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္မိၿပီး။ ျမတ္ဘုရားေၿခေတာ္ရင္းတြင္ ၀ပ္ခ်လိုက္ကာ အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္အား ခြင့္လြတ္ေတာ္မူပါ။ အရွင္ဘုရားရဲ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္းတရားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္ အား ေဟာႀကားေပးပါဟု ေလွ်ာက္ထားေလေသာ္ ခ်စ္သား သင္သည္ ေမြးရာပါအကန္းႏွင့္တူ၏။ ထိုေႀကာင့္   သင့္ဆရာမ်ားက သင္ကိုညစ္ညမ္းေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကိုေပး၍ အၿဖဴထည္ျဖစ္ေႀကာင္းေၿပာေလ၏။ ထိုအခါသင္သည္ ထိုအ၀တ္အား ဆင္ျမန္းၿပီးလူပံုအလယ္တြင္ ၀င့္ႀကြားေနစဥ္ ေဆးသမားတစ္ဦးက သင္၏မ်က္စိကိုလာေရာက္ ကုသလိုက္ေလေသာ္ သင္၏မ်က္လံုးမ်ားသည္ အရာအားလံုးကို ခြဲၿခားၿမင္နိုင္လာသည့္အတြက္ ေရွးယခင္ကသင့္အား ညစ္ညမ္းအ၀တ္အထည္မ်ားေပးခဲ့ေသာ သင္၏ ဆရာေဟာင္းမ်ား အေပၚတြင္ ၿငိဳးမာန္ဖဲြ႔အမ်က္ေဒသထားမည္ ယခင္ကသင္အားမွီခိုအားကိုးၿပီး အသက္ရွင္ေနႀကေသာ သူမ်ားအားသင္ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲမွုကိုၿပဳေတာ့မည္မဟုတ္။ သင္၏ႏွလံုးသားထဲတြင္ အၿမဲနာက်င္စြာခံစားေနရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါသင့္အား ငါေဟာႀကားလမ္းညႊန္မည့္ နိဗၺာန္ေရာက္ ေႀကာင္းတရားသည္ အခ်ဥ္းအနီးသာျဖစ္ေပေတာ့မည္။ သို႔အတြက္ေႀကာင့္ ထိုတရားကိုငါမေဟာလုိဟု ျမတ္ဘုရားကဆိုၿပန္ေသာ္…..အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သည္ ထိုသူတို႔အားအမ်က္ေဒါသလည္းမထား ယခင္ကေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲခဲ့ေသာ အလုပ္ကိုလည္းဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ဟု ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား အား ေလွ်ာက္ေသာ္မွ မာဂၢဋီယအား နိဗၺာန္ေရာက္ေႀကာင္းတရား၏ က်င့္ႀကံမွုအဆင့္ဆင့္ကိုၿပသၿပီးမွ အရဟတၱဖိုလ္ သို႔ဆိုက္ေရာက္ေလေတာ့သည္။

အထက္ပါဗုဒၶ၀င္တြင္ ျမတ္ဘုရားသည္ အတုမရိွသည့္ ဆရာတစ္ဆူအျဖစ္ျဖင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လူမွုေရးပိုင္းဆိုင္ရာေဖာက္ျပန္ေနၿပီး လမ္းမွားကိုေလွ်ာက္ေနေသာ ေမြးရာပါအကန္းႏွင့္တူေသာ မာဂၢဋီယ ပုဏားအေပၚတြင္ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚတြင္ထားရိွသင့္သည့္ဆံုးမသြန္သင္မွု နည္းလမ္းစံညြန္းမ်ားသည္ ႀကံ့ခိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မွု၊ ေက်နပ္ဖြယ္လုပ္ငန္းအေၿခအေနမ်ားႏွင့္ ဆိေလွ်ာ္ေသာသင္ႀကားမွု၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံံုေပါင္းစည္းထားေသာ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ရပ္ ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္မည့္မူ၀ါဒမ်ားမွာ အခရာက်လြန္းလွသည္ အေၿပာမဟုတ္အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသ ၿပနိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုနိုင္ေပသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ စာေရးသူႏွင့္ စာရွုမ်ားအားလံုးတို႔သည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ဆိုး၀ါးလွေသာ စနစ္ဆိုးမ်ားေအာက္တြင္ သမိုင္းတု သမိုင္းလိမ္မ်ားျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအနာတရျဖစ္ေစသည့္ ပညာေရး စနစ္ဆိုးေအာက္တြင္ နာခံမွု(Darkness)က်င့္၀တ္ကို လုိက္နာ၍ႀကီးၿပင္းလာခဲ့ရေပသည္။ သို႔အတြက္ေႀကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ အရာရာတိုင္းတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း၀င္ေရာက္ေဟာေၿပာရန္ကို ေႀကာက္ရြ႔ံထိတ္လန္႔ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုေပၚတြင္ အစိုးရိမ္ႀကီးျခင္း၊ယံုႀကည္ခ်က္ကိုအေကာင္အထည္မေဖၚနိုင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသက္အရြယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳပိုင္းဆိုင္ရာတို႔က လူသားတိုင္းအတြက္စဥ္စားေတြးေခၚမွုမ်ားကို ျမင့္တင္လာခဲ့ႀကသည့္အတြက္ လက္ရိွသင္ႀကားမွုနယ္ပယ္တိုင္းတြင္ရိွေနႀကကုန္ေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ ဆရာ/မ မ်ားအားလံုးတိုင္းလိုလိုသည္ ကေလးမ်ားအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္၍ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ယွဥ္ထိုး စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္မွုကို အေၿခခံနိုင္ခဲ့ႀကေလၿပီ။ အနာဂတ္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္လည္း စိန္စီေသာလမ္းသို႔ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ေစရန္ ေပါင္းကူးတံတားမ်ား ထိုးေပးေနႀကေပၿပီ။ ႏူနာေရာဂါႏွင့္တူေသာ စနစ္ဆိုးမ်ားႀကားမွ နာခံမွုဟူေသာကာမဂုဏ္ကို သက္သာေစရန္ မီးကင္ျခင္းမွကင္းေ၀းႀကၿပီ။ ညစ္ညမ္းပု၀ါအား ၿဖဴစင္ထည္အျဖစ္လိမ္ေလ ေပးကမ္းၿခင္းခံခဲ့ရေသာ ပညာေရးစနစ္ဆိုးမွလည္း ရုန္းထြက္နိုင္ႀကၿပီ။ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားမွု အေပၚတြင္ အေၿခခံသည့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ ဥာဏ္ပညာလက္နက္ကို လက္ကိုင္ ထားရိွႀကၿပီးၿဖစ္သည့္အတြက္ ထိုလက္နက္ျဖင့္ ေက်ာက္တံုးႏွင့္တူေသာရင္ေသြးငယ္မ်ား၏ မေကာင္းေသာ အက်င့္ အၿပဳအမူ အေနအထိုင္ ဓေလ့စရိုက္ တည္းဟူေသာ ေက်ာက္စေက်ာက္နေလးမ်ားကို ခုတ္ထိုက္ၿပီး ေကာင္းေသာအႀကံ ၿမင့္ေသာအက်င့္ ဓေလ့စရိုက္လကၡဏာမ်ားၿဖင့္ပံုေဖၚထားသည့္ ရုပ္လံုးရုပ္ႀကြေလးမ်ား ျဖစ္လာနိုင္ေစရန္ တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ပူးေပါင္း၍ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊အနစ္နာ ဟုဆိုအပ္ေသာ နာသံုးနာ ကိုအရင္းခံ၍ ေက်ာက္ပမာ ထုဆစ္နိုင္ႀကပါေစ။

ေဇာ္ႀကီး(ေပါက္ေတာ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: