ဥေရာပ ကိုကင္း ေစ်းႏွႈန္းႏွင္႔ ျမန္မာ႔ ဘိန္းထုတ္လုပ္မွႈ


ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင္႔ ရာဇ၀တ္မွႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔က ကမၻာအႏွံမွ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္၊ သံုးစြဲေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းကို ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေန႔တြင္ထုတ္ျပန္ေလ႔ရွိသည္။

ယခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အံဩစရာေကာင္းသည္မွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမွႈ မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရမ်ားက မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း၊ ဥေရာပတြင္ ကိုကင္း လမ္းၾကားေစ်းမွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ဆက္တိုက္ ထုိးက်လ်က္ ရွိသည္။ မူးယစ္ေဆး ေစ်းက် ျခင္းမွာ ေကာင္းတဲ႔ ရလဒ္မဟုတ္ပါ။ ဥေရာပ ကိုကင္းေစ်းကြက္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင္႔အျပိဳင္ ၾကီးမားလာေနသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ ခ်မ္းသာေသာ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွ ကိုကင္း ၁ ဂရမ္ ေပါက္ေစ်းႏွင္႔ အသက္ ၁၅ ႏွင္႔ ၆၄ ႏွစ္ၾကား တစ္ဦးခ်င္း သံုးစြဲမွႈ ႏွႈန္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဘိန္းစိုက္ ဧရိယာ ဟက္တာအေရအတြက္ ( ၁ ဟက္တာ=၂.၄၇၁ ဧက)ႏွင္႔ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္း မထရစ္တန္ခ်ိန္ကို အာဖ ဂန္နစၥတန္၊ လာအိုတို႔ႏွင္႔ ယွဥ္ျပီး ခုႏွစ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဘိန္းစိုက္ခင္း ဟက္တာ စုစုေပါင္း

ခုႏွစ္ ၁၉၉၆ ၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀
အာဖဂန္နစၥတန္ ၅၆,၈၂၄ ၈၂,၁၇၁ ၁၀၄,၀၀၀ ၁၅၇,၀၀၀ ၁၂၃,၀၀၀ ၁၂၃,၀၀၀
ျမန္မာ ၁၆၃,၀၀၀ ၁၀၈,၇၀၀ ၃၂,၈၀၀ ၂၈,၅၀၀ ၃၁,၇၀၀ ၃၈,၁၀၀
လာအို ၂၁,၆၀၁ ၁၉,၀၅၂ ၁,၈၀၀ ၁၆,၀၀၀ ၁,၉၀၀ ၃,၀၀၀

ထုတ္လုပ္သည့္ ဘိန္း (oven-dry opium) မထရစ္တန္ခ်ိန္

ခုႏွစ္ ၁၉၉၆ ၂၀၀၀ ၂၀၀၅ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ ၂၀၁၀
အာဖဂန္နစၥတန္ ၂,၂၄၈ ၃,၂၇၆ ၄,၁၀၀ ၇,၇၀၀ ၆,၉၀၀ ၃,၆၀၀
ျမန္မာ ၁,၇၆၀ ၁,၀၈၇ ၃၁၂ ၄၁၀ ၃၃၀ ၅၈၀
လာအို ၁၄၀ ၁၆၇ ၁၄ ၁၀ ၁၁ ၁၈

ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: