ပြင့္ေသာပန္းတိုင္း ေမႊးေစခ်င္


‘‘ကေ​လး​ေ​တြ ပညာ​သင္ယူ​မ​ည​့္​ စာ​သ​င​္ေက်ာ​င​္း​သ​ည​္ ပ​န​္း​ကေ​လးမ်ား ဖူး​ပြ​င​့္​ရ​မ​ည​့္ ဥယ်ာ​ဥ​္ႏွ​င​့္​ တူ​ရ​မ​ည​္’’(ဂ်ာ​မန္ပ​ညာ​ ရွင္တ​စ​္​ဦး) ‘‘ကေ​လးမ်ား​အား အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး​ ေ​ဆာ​င​္​႐ြ​က​္ေ​ပး​ၾ​ကရ​န​္ လူ​သား​တို​င​္း​တြ​င​္ တာ​ဝန္ရွိ​သ​ည​္’’(ကု​လ​သမ​ဂၢ ကေ​လးမ်ား​အခြ​င​့္​အေ​ရး ေ​ၾ​ကညာ​စာ​တ​မ​္း​မွ)

‘‘ပညာ​ေ​ခ​တ​္’’ ကိုေရးပါ​ဆို​ေ​တာ့ ေ​ရ​ငတ္တု​န​္းေ​ရ​တြ​င​္း​ထဲက်​တာ​လား၊ စူ​ဠ​လိပ္ကို ေ​ရ​ထဲ​လႊတ္လို​က​္တာ​လား​လို​႔ ျ​ပ​န​္ေ​မး​ယူ​ရ​တ​ယ​္။ ကိုယ္တို​င​္ ႏွ​စ​္ေ​ပါ​င​္း ၂​ဝ ေက်ာ​္ ပညာ​ေ​ရး​ဌာန​မွာ တာ​ဝန္ထ​မ​္းေ​ဆာင္ဖူး​တာ​ဆို​ေ​တာ့ ပညာ​ေ​ရး​နဲ​႔ ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး စိတ္ဝင္စား​တာ​ေ​ပါ့။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ဲ႔ အျ​မ​င​့္​ပို​င​္း​မ​ဟုတ္ဘူး။ ေက်ာ​င​္း​ဆရာ​စ​လုပ္စဥ္က​တ​ည​္း​က​လ​ည​္း မူလ​တန​္းျ​ပ​နဲ​႔​စ​ခဲ့​တာဆို​ေ​တာ့ မူလ​တန​္း​ပညာ​ေ​ရး​ကို​ပဲ ခုခ်ိန္အ​ထိ​ စိတ္ပါ​ေ​န​ဆဲ။

ဒီ​ေ​တာ့ ကိုယ္က်င္လည္ခဲ့​ဖူး​ရာ ေ​ဒ​သေ​တြ​ဆီ တ​စ​္ေ​ခါ​က​္ျ​ပန္သြား​ရ​င​္း ကိုယ္တာ​ဝန္ထ​မ​္း ေဆာင္စဥ္က အေ​ျ​ခ​အေ​နေ​တြ​နဲ​႔ လက္ရွိ​အေ​ျ​ခ​အေ​နေ​တြ​ကို​ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး ထင္ဟ​ပ​္​ၾ​က​ည​့္ခ်င္စိ​တ​္ေ​တြေ​ပ​ၚ​လာ​တ​ယ​္။ ခု က​ၽြ​န ္ေ​တာ​္​တ​င​္ျ​ပ​မ​ယ​့္ အခ်​က​္ေ​တြ​ဟာ ရန္ကု​န​္ -ေ​ညာ​င​္ေ​လး​ပင္တဝ​န​္း အဆ​င​့္​ဆ​င​့္​ခရီး​သြား​ရ​င​္း မိ​တ​္ေ​ဟာ​င​္းေ​တြေ​ဟာ​င​္းေ​တြ​နဲ​႔​လ​ည​္း ျ​ပန္ဆုံ စကား​လက္ဆုံ​ေ​တြေ​ျ​ပာ၊ သူ​တို​႔​ရင္တြ​င​္း ျ​ဖ​စ​္ ေ​ဝ​ဒ​နာလို​႔​သတ္မွတ္ရ​မွာ​ထ​က​္ ေ​စ​တ​နာ​စကား​ေ​တြ​ကို တစ္ဆ​င​့္ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး ေ​ဖာက္သည္ခ်​လိုက္တာ​လို​႔   ဆိုႏ​ိုင္ပါတ​ယ​္။

ခရီး​စဥ္အ​စ က်ပ္တ​န​္ေ​တြ

ထုံးစံ​အတို​င​္း ကိုယ့္ေ​ခတ္တု​န​္း​က​လို ကား​လ​မ​္းေ​ဘး​မွာ မ​နက္တို​င​္း​ကား​တား​စီး​ေ​န​ၾ​က​တဲ့ ဆရာ​မေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​ေ​သး​သလား ဆို​ၿ​ပီး အခ်ိန္ကိုက္ထြက္ခဲ့​တ​ယ​္။ ေ​သခ်ာ​တ​ယ​္ သူ​တို​႔​ကေ​တာ့ လ​မ​္း​တ​ေ​လ​ၽွာက္မွာ ရွိ​ေ​န​ဆဲ။ ဆရာ​ေ​တြ​ကို ကား​သမား​ေ​တြ​က အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳးေ​သာ​ေ​ဝါ​ဟာ​ရသ​စ​္ေ​တြ​နဲ​႔ ႏွိ​မ​့္ ခ်​ဆက္ဆံ​ခဲ့​ၾ​က​တာ ခု​ထိ​ရွိ​ေ​န​တု​န​္း​ပါ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​စီး​လာ​တဲ့​ကား​က စ​ပယ္ယာ​ကေ​တာ့ ‘‘ဆြဲ ဆရာ က်ပ္တ​န​္ေ​တြ’’ တဲ့​ေ​လ။ ဒီ​ေ​ခတ္မွာ သူ​တို​႔ေ​ဝါ​ဟာ​ရ​က တစ္ရာ​ကို တစ္က်ပ္လို​႔​သတ္မွ​တ​္ေ​ခ​ၚေ​န​ၾ​က​တာ​ဆို​ေ​တာ့ တစ္ရာဆို​ၿ​ပီး မ​တင္တာ​ပဲ​လို​႔ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အလြယ္နား​လည္လိုက္ပါတ​ယ​္။

ေ​ခတ္အ​ဆက္ဆ​က​္ ‘‘ႀ​ကိ​မ​္ေ​ခြ’’ ‘‘ခဲ​မူး​ေ​စ့’’ ‘‘ကာ​လာ’’ ေ​တြ​ဆို​ၿ​ပီး သူ​တို​႔​ကို သင္ခဲ့​တဲ့​ဆရာ ​ေတြ​ကို သူ​တို​႔​အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳး ေ​စာ​္​ကား​ခဲ့​ၾ​က​ၿ​ပီး​ၿ​ပီ။ ခု​လ​ည​္း ‘‘က်ပ္တ​န​္’’ တဲ့။

ခရီး​စဥ္တ​စ​္ေ​လ​ၽွာ​က​္ လူ​တို​င​္း အနီး​ဆုံး​ခရီး​ကို​ စီး​ရ​င​္ေ​တာ​င​္ ႏွစ္ရာက်​ပ ​္ေ​တာ​င​္း​ပါ​တ​ယ​္။ သူ​တို​႔​ကို​ ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ မ​တင္ခ်င္ရတာ​လဲ။

‘‘ႏွစ္ရာ​ဆို ႏွစ္ရာ​လ​ည​္း ေ​ပး​စီး​ၾ​က​တာ ​မ​ဟုတ္ဘူး။ ကား​ေ​ပ​ၚေ​ရာက္မွ ငါး​ဆ​ယ္  ေ​ပး တစ္ရာ​ေပး​နဲ​႔ ဦး​ေႏွာက္စား​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ မ​တင္တာ​ဘဲ ေ​ကာ​င​္း​တ​ယ​္’’တဲ့။ ဆရာ​ေ​တြ​က စ​ပယ္ယာ​ေတြ​ကို ဦး​ေႏွာက္သြား​ၿ​ပီး​စား​ေ​အာင္လုပ္တာ ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္မ်ား​ပါ​လိ​မ​့္။

ဦး​ေႏွာက္စား​ေ​စ​သူမ်ား

မန​က​္ ၇ နာရီ​ပဲ​ရွိ​ေ​သး​တ​ယ​္။ လ​မ​္း​ဆုံ​မွာ ခ်​မ​္း​တုံ​ရ​င​္း ကား​တား​ဖို​႔​တာ​စူ​ေ​န​ၾ​က​ၿ​ပီ။ ကား​တား​စီး​သူ​ေ​တြ​ဟာ မ်ား​ေ​သာ အား​ျ​ဖ​င​့္ ဆရာ​မေ​တြ မ်ား​တ​ယ​္။ ဆရာ​ေ​တြ​ကို​သိ​ပ​္​ၿ​ပီး မေ​တြ​႕​ရ​ဘူး။ ဆရာ​ဦး​ေ​ရ တျ​ဖ​ည​္းျ​ဖ​ည​္း​ န​ည​္း​ပါး​လာ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​လား။ ဆရာ​ေ​တြ ကား​ေ​တြ ဆိုင္က​ယ​္ေ​တြ စီး​ႏိုင္လို႔မ်ား​လား။

‘‘ဆရာ​ေ​တြ ကား​ထြက္တား​ရ​င​္ ဘယ္ကား​ကရ​ပ​္ေ​ပး​မွာ​လဲ။ သူ​တို​႔​လိုက္ခ်င္တယ္ဆို​တာ​ေတာ​င​္ သစ္ပင္ကြ​ယ​္ေ​လး​ေ​တြ​မွာ   ပု​န​္း​ခို​င​္း​ထား​ရ​တ​ယ​္။ ကား​ရပ္မွ ေ​ျ​ပး​တ​က​္ေ​လ’’ တဲ့။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​လ​ည​္း စိတ္မေ​ကာ​င​္း​လက္စ​နဲ​႔ ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ကား​တား​ၿ​ပီး​စီး​ရ​တာ​လဲ။ ဖယ္ရီ​စီး​ပါ​လား။ ဂိတ္စ​ကေ​န လို​င​္း​ကား သြား​စီး​ပါ​လား​လို​႔ ေ​မး​ၾ​က​ည​့္​မိ​ေ​တာ့ သူ​တို​႔​အေ​ျ​ဖ​က ‘‘မ​စီး​ႏိုင္လို​႔’’ ဆို​တာ​နဲ​႔ အခ်ဳ​ပ​္ေျ​ပာ​လိုက္လို​႔​ရ​တ​ယ​္။

မူလ​တန​္းျ​ပ​ဆရာ​တ​စ​္​ဦး​ရဲ​႕​လ​စာ​ဟာ တ​စ​္ေ​ထာင္မျ​ပ​ည​့္​ဘူး။ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​တစ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕​လ​စာ​က တ​စ​္ေ​ထာ​င​္ စြ​န​္း​စြ​န​္း။ ‘‘က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ တစ္ပတ္ကို ေက်ာ​င​္း​ငါး​ရက္တက္ရ​တ​ယ​္။ တစ္ရက္ကို လို​င​္း​ကား​စီး​ရ​င​္ အသြား​ႏွစ္ရာ အျ​ပ​န​္ႏွစ္ရာ။ တ​စ​္ေ​န​႔ ေ​လး​ရာ​ကုန္မ​ယ​္။ တစ္လ​ကို ရ​က​္ေ​ပါ​င​္း ႏွစ္ဆ​ယ​္ေက်ာ​င​္း​တက္ရေ​တာ့ ကား​စ​ရိတ္ကခ်​ည​္း​ပဲ တစ္လ​ရွ​စ​္ေ​ထာ​င​္။ ကၽြန​္ေ​တာ​္​ရ​တဲ့​လခ​နဲ​႔ မိသား​စု​ဘယ္လို​လု​ပ​္​ၾ​က​မ​လဲ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ တစ္ရက္မပ်က္ဘူး။ ျဖ​စ​္ေ​အာင္သြား​ရ​တ​ယ​္’’။ ဒါ​က မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ရဲ​႕ ရင္ဖြ​င​့္​သံ။

‘‘က​ၽြန္မ​တို​႔​ကေ​တာ့ ကား​ခေ​ပး​စီး​ရ​မယ္ဆို​ရ​င​္ တ​ကယ္မ​စီး​ႏိုင္တာ။ ဒါ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေ​စာ​ေ​စာ​ထ၊ လ​မ​္း​ဆုံ​ထြ​က​္၊ ကား​တား၊ အသ​နားခံ။ ၾ​ကာ​ေ​တာ့​လ​ည​္း မ​ရွ​က​္ေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ တ​စ​္ျ​ပား​မွ​မ​ကုန္ဘဲ ေက်ာ​င​္းေ​ရာ​က​္ေ​တာ့ မေ​ကာ​င​္း​ဘူး​လား။ လို​င​္း​ကား​ေ​တြ​က ရပ္တင္ရ​င​္ေ​တာ​င​္ အန​ည​္း​ဆုံး တစ္ရာ​ေ​လာ​က​္ေ​ပး​ရ​မွာ​ဆို​ေ​တာ့ အလကား​တင္တဲ့​ကား​ေ​တြ​ကို​ပဲ အားကိုး​ေ​န​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ လူ​လို​နား​လ​ည​္​ၿပီး စာနာ​စိတ္နဲ​႔​တင္သြား​တာ​ေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​တ​ယ​္။ လူ​စိတ္မ​ရွိ​ဘဲ မ​ဆဲ​႐ုံ​တမ​ယ​္ အေ​ျ​ပာ​ခံ​ရ​တာ​ေတြ​လ​ည​္း​ရွိ​ေ​တာ့ ရွိ​တာ​ေ​ပါ့။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ က​ၽြန္မ​တို​႔​က နာ​တာ​ရွ​ည​္ေ​တြေ​လ။ ႐ိုး​ေ​န​ၿ​ပီ။ ’’ ဆရာ​မေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ ရယ္ရ​ယ​္ေ​မာ​ေ​မာ​ေျ​ပာ​လိုက္တဲ့​စကား​မွာ ေ​စ​တ​နာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာ​ဆို​တဲ့ နာ​သုံး​နာ​ကို​ ရ​ည​္ၫႊ​န​္း​ၿ​ပီး နာ​တာ​ရွ​ည​္ေ​တြ​လို​႔​ သုံး​လို​က​္ေ​တာ့ စိတ္ထဲ​န​င​့္​သြား​မိ​တာ​ေ​တာ့​အမွ​န​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ပ်ဥ္ပုံ​႐ြာ​ေ​လာက္အေ​ရာက္မွာ ဆရာ​တ​စ​္ေ​ယာက္နဲ​႔ ဖယ္ရီ​ကိ​စ​ၥ ေ​မး​ၾ​က​ည​့္​မိ​ တယ္။

‘‘၁​၉၉​၇ ေ​လာက္အ​ထိ သက္ဆိုင္ရာ​က စီ​စ​ဥ​္ေ​ပး​ေ​သး​တ​ယ​္။ ေ​နာက္ပို​င​္းေ​တာ့ မ​ရွိ​ေ​တာ့​ဘူး။ အရင္က​ဆို​ရ​င​္ အေ​နာက္ပို​င​္း​ဆို ထုံး​ႀ​ကီး​ေ​လာက္အ​ထိ၊ အေ​ရွ​႕​ပို​င​္း​ဆို​ရ​င​္ ပ်ဥ္ပုံ​ေ​လာက္အ​ထိ ဝန္ထ​မ​္း​ဖယ္ရီ​ေ​တြ​စီ​စ​ဥ​္ေ​ပး​ေ​တာ့ အဆ​င​္ေျ​ပ​တ​ယ​္။ ေ​အာက္မက်​ရ​ဘူး​ေ​ပါ့။ ခု​ေ​တာ့ မန​က​္ မိုး​လ​င​္း​ရ​င​္ ေက်ာ​င​္း​လာ​ဖို​႔​ဆို​တာ စြ​န​္​႔​စား​ခ​န​္း​တစ္ခု​ကို ထြက္လာ​ရသ​လို​ပဲ’’ တဲ့။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ကား​ေ​ပ​ၚ​မွာ ေက်ာ​င​္း​သြား ေက်ာ​င​္းျ​ပန္ကိ​စ​ၥ​နဲ​႔​ပဲ  ႐ြာ​လည္ခ်င္သ​လိုလို​ျ​ဖစ္သြား​တယ​္။ ေ​ရွ​႕​မ​ဆက္ခ်​င​္ေ​တာ့​ေ​လာ​က​္ေ​အာ​င​္ ျ​ဖစ္သြား​တာ​ကို​ေျ​ပာ​တာ​ပါ။ တစ္လ​ကို​ ရ​တဲ့​လ​စာ​နဲ​႔ ခရီး​စ​ရိတ္တ​င​္ ကုန္သေ​လာ​က​္ျ​ဖ​စ​္ေ​န​ၾ​ကေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​သိခ်င္တဲ့ မိသား​စု​ကိ​စ​ၥေ​တြ၊ စား​ဝ​တ​္ ေနေ​ရး​ကိ​စ​ၥေ​တြ​ကို သူ​တို​႔​ဘယ္လို​ ေျ​ဖ​ရွ​င​္း​ၾ​က​ပါ​လိ​မ​့္​ဆို​တဲ့​ အေ​တြး​နဲ​႔ တစ္ခါ​က သြား​လာ​ခဲ့​ဖူး​တဲ့ ေက်ာ​င​္းေ​လး​ေ​တြ​ဆီ​ကို ခရီး​ဆက္ခဲ့​တ​ယ​္။

ပညာ​ေ​ခတ္ရဲ​႕ျ​မင္ကြ​င​္း​သ​စ္

ဒီ​ေ​ဒ​သေ​တြ​ကို လြန္ခဲ့​တဲ့ ဆ​ယ​့္​ငါး​ႏွ​စ​္ေ​လာက္ကေ​ရာက္ရ​င​္ ယိုင္နဲ​႔​နဲ​႔ ၿ​ပိ​ဳ​လု​လု မူလ​တန​္း ေက်ာ​င​္းေ​လး​ေ​တြ​ကို​ပ ဲ​ေ​တြ​႕​ရ​လိ​မ​့္မ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္က်င္လည္ခဲ့​ဖူး​တဲ့ ေ​ဒ​သေ​တြ​ျ​ဖစ္လို​႔ လယ္ကြ​င​္း ေတြ​ရဲ​႕ေ​ဘး၊ ေ​တာ​အု​ပ​္ေ​လး​ေ​တြ​ရဲ​႕​အလြန္မွာ ရွိ​တတ္တဲ့ စာ​သ​င​္ေက်ာ​င​္းေ​လး​ေ​တြ​ဟာ ခု​ေ​တာ့ အုတ္တိုက္ တစ္ထ​ပ​္ေက်ာ​င​္း​သ​စ​္ေ​လး​ေ​တြ၊ ေျ​ခ​တံ​ရွည္သစ္သား​ေ​ဆာ​င​္ သြပ္မိုး​ေ​တြ​နဲ​႔ ျဖစ္ကု​န​္​ၿ​ပီ။ ေရာက္တဲ့ ေ​ဒသ​အေ​တာ​္မ်ားမ်ား​မွာ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္းေ​တြ အေ​တာ​္ေ​လး​ သစ္လြင္လာ​႐ုံ​မ​ၽွ​မက မူ​လတန္းလြ​န​္ ေက်ာ​င​္းေ​တြ၊ အလယ္တ​န​္းေက်ာ​င​္းေ​တြ၊ တြဲ​ဘက္အ​ထက္တ​န​္းေ​တြ​အထိ မ​ယုံ​ၾ​က​ည​္ ႏို​င​္ေ​လာ​က​္ေ​အာ​င​္ တိုး​တက္မႈ​ေ​တြ​ကို ပီ​တိ​ျ​ဖစ္ခဲ့​မိ​တာ ​အမွ​န​္။

‘‘အစိုးရ​က ေ​ငြခ်ေ​ပး​တ​ယ​္။ ဒီ​ေက်ာ​င​္းေ​ဆာ​က​္ေ​တာ့ စုစု​ေ​ပါ​င​္း သိ​န​္း ၂​ဝ ေ​လာက္ကုန္သြား​တ​ယ​္။ အစိုးရ​က ၁​ဝ သိ​န​္းေ​ပး​တ​ယ​္။ ႐ြာ​က က်န္တဲ့ ၁​ဝ သိ​န​္း​ထ​ည​့္​ဝင္ရ​တ​ယ​္။ ႐ြာ​က​ထ​ည​့္​ဝင္ရ​တဲ့ ၁​ဝ သိ​န​္း​ဆို​တာ​လ​ည​္း သ​စ​္ေ​တြ​လႉ​ၾ​က၊ သြ​ပ​္ေ​တြ လႉ​ၾ​က လုပ္အား​ေ​တြ​လႉ​ၾ​က​ဆို​ေ​တာ့ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေတာ့ မ​သိသာ​လွ​ဘူး။ တစ္ခု​ပဲ​ရွိ​တ​ယ​္။ အစ​ပဲ။ အစ​မပ်ိ​ဳးေ​ပး​ရ​င​္ ခု​ေ​လာက္ထိ​ ျ​ဖစ္လာ​မွာ​ကို မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​ကေ​န ေ​ငြ ၁​ဝ သိ​န​္းေ​တာင္ခ်ေ​ပး​တယ္ဆို​ေ​တာ့ ယုံ​ေ​တာင္မ​ယုံ​ဘူး။ တကယ္လု​ပ​္ေ​တာ့​လ​ည​္း ၾ​က​ည​့္​ဦး​ေ​လ ေက်ာ​င​္း​ႀ​ကီး​က​ၿ​ပီး​သြား​တာ​ပဲ’’ ဒီ​စကား​ကို​ေျ​ပာ​ေ​န​တဲ့ ေက်း​႐ြာ​က ေက်ာ​င​္းေ​ကာ​္​မီ​တီ​ လူ​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ မ်​က​္ႏွာ​ဟာ ေ​နေ​ရာင္ထဲ​မွာ ပီ​တိ​ျ​ဖာ​ေ​န​တာ​ေ​တာ့​အမွ​န​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ သတိထား​မိ​သေ​လာ​က​္ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္းေ​လး​ေ​တြ ျ​ပန္လည္တ​ည​္ေ​ဆာ​က​္ေ​ရး​လုပ္င​န​္းေ​တြ​ကို ၁​၉၉​၅ ခုႏ​ွ​စ​္ေ​လာ​က​္က​တ​ည​္း​က အေ​တာ​္ေ​လး​လႈပ္ရွား​ေ​ဆာ​င​္​႐ြက္လာ​ခဲ့​ပါ​တ​ယ​္။ ဌာန​ဆိုင္ရာ​က ေ​ငြ​လုံး​ေ​ငြ​ရ​င​္း​စိုက္ထု​တ​္ေ​ပး​ၿ​ပီး ရ​ပ​္ေက်း​ေ​တြ​ကျ​ပည္သူေ​တြ​က​လ​ည​္း ပူး​ေ​ပါ​င​္း​ထ​ည​့္​ဝ​င​္​ၿ​ပီး ေက်ာ​င​္းေ​ဆာက္လု​ပ​္ေ​ရး​ေ​တြ နယ္ဘက္မွာ အေ​တာ​္ေ​လး​ေ​ခတ္စား​လိုက္တ​ယ​္။ မျ​ဖ​စ​္ျ​ဖ​စ​္ ေအာ​င​္ လုပ္ရ​မယ္ဆို​တဲ့ တြ​န​္း​အား​ေ​တြ၊ စိတ္ဓာ​တ​္ေ​တြ​နဲ​႔ ေ​နာက္ဆုံး အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္​လာ​ခဲ့​ၾက​တ​ယ​္။

ဒီ​ၾ​ကား​ထဲ​မွာ အဓိ​ကျ​ပႆ​နာ​ေ​တြ​ကို ရင္အ​ဆိုင္ရ​ဆုံး​ကေ​တာ့ ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ေ​တြေ​ပါ့။ ဌာန​ဆိုင္ရာ​က ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီးေ​တြ​ကို ေ​ငြ​အပ​္ႏွံ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ေ​တြ​က ရ​ပ​္ေက်း​ေ​တြ​ျ​ပ​န​္​ၿပီး ေ​ကာ​္​မီ​တီ​ေ​တြ​ဖြဲ​႕ စု​ေ​ပါ​င​္း​လု​ပ​္၊ ပူး​ေ​ပါ​င​္း​လႈပ္ရွား​စ​နစ္နဲ​႔ လ​က​္ေ​တြ​႕​အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္​ခဲ့​ၾ​ကရ​တာ​ပါ။ ဒီ​ေ​န​ရာ​မွာ မ​ပါး​နပ္တဲ့၊ မ​ကိုင္တြယ္တတ္တဲ့၊ စ​ည​္း​႐ုံး​ေ​ရး​ညံ့​တဲ့​သူ​ေ​တြေ​ၾ​ကာ​င​့္ မည္သို​႔​ပ​င​္   အခက္အ​ခဲ​ရွိ​တယ္ဆို​ေ​ပ​မ​ယ​့္ တ​စ​္ေ​ယာက္မေ​ကာ​င​္း တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ေျ​ပာ​င​္း​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ လ​က​္ေ​တြ​႕​အေကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္ေ​ရး​ကို​ပဲ ဦး​တ​ည​္ ေ​ဆာ​င​္​႐ြက္ခဲ့​တာ​ေ​တြ​လ​ည​္း ရွိ​ခဲ့​တ​ယ​္။

‘‘က​ၽြန္မ​တို​႔​ကို ေ​ငြေ​တြ​ပုံ​ေ​ပး​ၿ​ပီး ေက်ာ​င​္းေ​ဆာက္ခို​င​္းေ​တာ့ အစ​ပို​င​္း​မွာ အေ​တာ​္ေ​လး စိတ္လႈပ္ရွား​ရ​တာ​ေ​ပါ့။ ေက်ာ​င​္းေ​ဆာက္ဖို​႔ ေ​နေ​န​သာသာ ခုံ​ေ​တာ​င​္ သံ​႐ိုက္တတ္တာ​မွ​မဟုတ္တာ။ ေ​နာက္ဆုံး​ေ​တာ့ စ​ည​္း​႐ုံး​ေ​ရး​အဓိက​ဆို​တာ သိ​လာ​တ​ယ​္။ လု​ပ​္တတ္ဖို​႔​မ​လို​ပါ​ဘူး။ ဦး​ေဆာင္တတ္ဖို​႔​ပဲ​လို​တယ္ဆို​တာ တ​က​ယ​့္​လ​က​္ေ​တြ​႕​မွာ သိ​လာ​ရ​တ​ယ​္။ က​ၽြန္မ​ကေ​တာ့ အဘ​တို​႔ ေရ က​ၽြန္မကို ကူ​ပါ​ဦး​ဆို​လိုက္တာ​နဲ​႔ ႐ြာ​လူ​ႀ​ကီး​ေ​တြ ပ်ာ​ယာ​ခတ္ကု​န​္​ၿ​ပီ’’ ဒါ​ကေ​တာ့ မူလ​တန​္း​ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ ေျ​ပာ​ဆိုခ်က္ပါ။

အတြ​င​္း​နဲ​႔​အျ​ပ​င​္ အထင္နဲ​႔​႔အျ​မင္

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ကို စိတ္ဝင္စား​သူ​တ​စ​္ေ​ယာက္ပါ။ အထူး​သျ​ဖ​င​့္ေ​တာ့ သ​င​္​႐ိုး​ၫႊ​န​္း​တန​္းေ​တြ​ရဲ​႕​အေ​ျ​ခ​အေ​န။ လြန္ခဲ့​တဲ့ ႏွ​စ​္ေ​ပါ​င​္း ၂​ဝ ေက်ာ​္​တု​န​္း​က သ​င​္​႐ိုး​ၫႊ​န​္း​တန​္းေ​တြ​နဲ​႔ အခု​ဘာ​ေတြ ကြဲ​ျ​ပား​သြား​ၿ​ပီး​လဲ။

‘‘က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ကေ​တာ့ ခ်ဥ္ပတ္အိုး​ႀ​ကီး​နဲ​႔​တူ​ေ​န​တယ္လို​႔ ထင္တ​ယ​္။ ပညာ​ေ​ရး​မွာ အခ်​ဥ​္ ေပါက​္ေ​န​တဲ့ သ​င​္​႐ိုး​ႀ​ကီး​ကို က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ တို​႔ ခု​ထိ​သ​င​္ေ​န​ၾ​ကရ​တု​န​္း​ပဲ။ စာ​ပိုဒ္လို​က​္၊ စာ​ေ​ၾ​ကာ​င​္း​လို​က​္ ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​မႈ​ေ​လး​ေ​တြ အန​ည​္း​င​ယ​္ေ​လာက္ပဲ ​ရွိ​တ​ယ​္။ ေ​ခါ​င​္း​စ​ဥ​္ေ​လာ​က​္ေျ​ပာ​င​္း​ၿ​ပီး အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အရာ​ပို​င​္းေ​လာက္မွာ ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​မႈ​ေ​တြ​သိပ္မ​ရွိ​ဘူး။ ေ​ခတ္ကို အိုင္တီ​ေ​ခတ္လို​႔ေ​ျ​ပာ​ေ​န​တ​ယ​္။ သ​င​္​႐ိုး​ထဲ​မွာ ကေ​လး​ေ​တြ​အတြ​က​္ ကြန္ပ်ဴ​တာ​ဆို​တာ ဘာ​လဲဆို​တာ​ေ​လာ​က​္ေ​တာ့ အေ​ျ​ခ​ခံ​က​စ​ၿ​ပီး ရွ​င​္းျ​ပ​တာ​ေတြ ခု​ထိ​မ​ပါ​ေ​သး​ဘူး။ သ​င​္​႐ိုး​ေ​တြ​ကို ေ​ခတ္နဲ​႔​အမီ​ ျပင္ဆင္ဖို​႔ လို​ၿ​ပီ​လို​႔​ထင္တ​ယ​္’’ သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ကို​စိတ္ဝင္စား​တဲ့ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ ရင္ဖြ​င​့္​စကား​ပါ။

ေက်ာ​င​္း​သင္ခ​န​္း​စာ​မွာ အမွား​ေ​လး​ေ​တြ​လ​ည​္း အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​ေ​နေ​သး​တ​ယ​္။ ျ​ပင္ဆ​င​္ေ​လ အမွား​မက​င​္းေ​လ​ပဲ။ ‘‘စ​တု​တၳ​တန​္း ျ​မန္မာ​စာ​ဖတ္စာ​ထဲ​က ေ​႐ႊ​တိ​ဂုံ​ေ​စ​တီ​ေ​တာ​္​ထဲ​မွာ ‘က​မၺည​္း’ဆို​တဲ့ စာလုံး တစ္လုံး​ပါ​တ​ယ​္။ သတ္ပုံက်​မ​္း​ထဲ​မွာ​က ‘က​မၸည​္း’ လို​႔ ျ​ဖ​စ​္ေ​န​တ​ယ​္။ ခု​ထိ​မျ​ပ​င​္ေ​သး​ဘူး။ ေ​နာက္တစ္ခ်က္က ပထမ​တန​္းျ​မန္မာ​ဖတ္စာ​မွာ ၂​ဝဝ​၃ ခုႏ​ွ​စ​္ေ​လာက္က​အထိ ေ​ကာက္စို​က​္ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ က်​င​္း​ပ​သည္ဆို​တဲ့ စာ​တန​္း​ကို​ထ​ည​့္​ထား​တ​ယ​္။ ဒီႏ​ွစ္က်ေ​တာ့ ေ​ကာက္ရိ​တ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲက်​င​္း​ပ​သည္ဆို​ၿပီး ျ​ဖစ္သြား​တ​ယ​္။ ဘယ္တု​န​္း​က ေျ​ပာ​င​္း​လိုက္မွ​န​္း​မ​သိ​ေ​တာ့ က​ၽြန္မ​တို​႔​က ‘စို​က​္’ နဲ​႔​သ​င​္ေ​န​တာ​ေ​ပါ့။ ေက်ာ​င​္း​သား​ေ​တြ​က ‘ရိ​တ​္’ ဆို​ၿ​ပီး​ထေ​ထာက္လိုက္မွ က​ၽြန္မ​တို​႔ လ​ည​္း စာ​အုပ္အ​သစ္ကို ျ​ပန္ယူ​ၾကည​့္​မိ​ၿ​ပီး ျ​ပင္လိုက္ရ​တ​ယ​္’’ ဒါ​ကေ​တာ့ မူလ​တန​္း​သ​င​္ေ​န​တဲ့ ဆရာ​မေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ ေ​ဆြး​ေႏြးခ်က္ပါ။

သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​နဲ​႔​ ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး ခု​ေ​ခတ္မွာ ဆရာ​အတတ္သင္တ​န​္း​ဆ​င​္း ဆရာ​ေ​တြမ်ား​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​တ​စ​္ေက်ာ​င​္း​က ဆ​ရာမ်ား​ရဲ​႕ ပညာ​ေ​ရး​အေ​ျ​ခ​အေ​နျ​ပ​ဇယား​ကို​ၾ​က​ည​့္​လိုက္ရ​င​္ ဘြဲ​႕​ရေ​တြ၊ ဆရာ​ျ​ဖစ္ လက္မွတ္ရေ​တြမ်ား​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ အရည္အေ​သြးကေ​တာ့ ေျ​ပာ​စရာ​မ​လို​ပါ​ဘူး။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​လြန္ခဲ့​တဲ့ ႏွ​စ​္ ၂​ဝ ေက်ာ​္ေ​လာက္က ဆရာ​ဘဝ​အေ​တြ​႕​အႀ​ကဳံ​မွာ က​ႀ​ကီး၊ ခေ​ခြး​သ​င​္ေ​တာ့ ဋ​သန္လ်င​္းခ်ိတ္ အေ​ရာက္မွာ ဘယ္လို​ေ​ရး​ရ​မွ​န​္း​မ​သိ​ေ​တာ့ ဆ​က​္​ၿ​ပီး မ​သ​င​္ႏို​င​္ေ​တာ့​လို​႔ ေ​နာ​က​္ေ​န​႔​မွ ဆက္သင္မယ္လို​႔ ရွက္ရွက္နဲ​႔ ေျ​ပာ​ခဲ့​ရ​တဲ့​အျ​ဖစ္မ်ိ​ဳးေ​တြ ခုခ်ိန္မွာ​မ​ရွိႏ​ို​င​္ေ​တာ့​ဘူး​ေ​လ။ တစ္ခ်ိန္တု​န​္း​က ဆရာ​ရွား​ပါးခ်ိန္ဆို​ေ​တာ့ ဆရာ​ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး​မွ ဆရာ​အတတ္ကို ျ​ပန္သ​င​္​ၾ​ကရ​တဲ့​အခ်ိ​န​္ ျ​ဖစ္ခဲ့​တာ​ကိုး။

ဒါ​ေ​တာ​င​္ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​နား​နဲ​႔ ဆတ္ဆ​တ​္ေ​လး​ၾ​ကား​လိုက္ရ​တဲ့ အမွား​တစ္ခု​ကေ​တာ့ ဆရာ​မေလး​တ​စ​္​ဦး​က ‘‘သရ​ရ​စ​္ေ​အာ’’ ဆို​ၿ​ပီး ‘‘ဩ’’ အက​ၡ​ရာ​ကို သင္ခ်​လိုက္တာ​ပါ။ ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ကေ​တာ့ ‘‘ေ​ဈး​ကို သေ​ဝ​ထိုး​စလုံး​ယ​ပ​င​့္ေ​ဇ​ ဆို​ၿ​ပီး ေ​ပါ​င​္း​တာ​ေ​တြ၊ ဈမ်​ဥ​္း​ဆြဲ​လို​႔ မေ​ခ​ၚ​တတ္တာ​ေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​ေ​သး​တ​ယ​္။ လ​က​္ေ​တြ​႕​မွာ စိတ္ဝင္စား​ၿ​ပီး သင္ခ​န​္း​စာ​ကို ႀ​ကိ​ဳ​တ​င​္ျ​ပင္ဆင္ခဲ့​ရ​င​္ေ​တာ့ ဒီ​လို​အမွားမ်ိ​ဳး​မ​ရွိႏ​ိုင္ပါ​ဘူး’’ လို​႔ေ​ထာ​က​္ျ​ပ​သြား​တ​ယ​္။

ဒီ​အခ်ိန္မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ေက်ာ​င​္း​နံရံ​မွာခ်ိတ္ထား​တဲ့ ပညာ​တန​္ေ​ဆာင္ကားခ်​ပ​္ တစ္ခု​ဆီ​ကို မ်က္စိ​ေ​ရာက္သြား​မိ​တ​ယ​္။ ပုံ​ျ​ပေ​ခါ​င​္း​စဥ္တစ္ခု​မွာ ‘‘အဟာ​ရ’’ လို​႔​ထင္ရွား​စြာ ေ​ရး​ထား​ပါ​လား။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ဆရာ​ႀ​ကီး​ကို ဇေ​ဝ​ဇဝါ​နဲ​႔ အမွန္လား အမွား​လား​လို​႔ ျ​ပ​န​္ေ​မး​ယူ​ရ​တ​ယ​္။ ‘‘မွား​တာ​ေ​ပါ့ဗ်။ အမွန္က ‘အာဟာရ’ ျ​ဖစ္ရ​မွာ။ အဲ​ဒါ​ ေ​ပါ့ဗ် အမွား​ေ​တြ​ကို ျ​မင္ပါမ်ား​ရ​င​္ အမွ​န​္ျ​ဖစ္သြား​မွာ စိုး​ရိမ္ရ​တ​ယ​္’’။ ဒါ​ဆို ဆရာ​ႀ​ကီး​တို​႔ မခ်ိတ္ပဲ​ထား​လိုက္ပါ​လား​လို​႔ ဆိုလို​က​္ေ​တာ့ ‘‘ပညာ​တန​္ေ​ဆာင္က​ ထု​တ​္ေ​ပး​တဲ့ ကားခ်​ပ​္ေ​တြ​က မခ်ိ​တ​္ ျပန္ရင္လ​ည​္း အျ​ပစ္ဗ်။ ခ်ိတ္ဆို​ေ​တာ့​လ​ည​္း ခ်ိတ္လိုက္တာ ေ​ကာ​င​္း​ပါတ​ယ​္ေ​လ’’ တဲ့။

သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ဆို​တာ

ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​႐ုံး​ခ​န​္း​ထဲ​မွာ စီ​မံခ်​က​္ေ​တြ လ်ာ​ထားခ်​က​္ေ​တြ​ကို ကားခ်​ပ​္ေ​တြ​နဲ​႔ ေ​ရာင္စုံ မ်ဥ​္းေ​တြ လို​င​္းေ​တြ​ဆြဲ​ၿ​ပီး ေ​ဖာ​္ျ​ပထားခ်​က​္ေ​တြ​က စိတ္ဝင္စား​စရာ​ပါ။ သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ကားခ်ပ္တစ္ခု​မွာ တစ္ပတ္စာ​သင္ခ်ိန္ကို ဒီ​လို​ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​တာ​ေ​တြ​႕​လိုက္ရ​တ​ယ​္။

ျ​မန္မာ​စာ                                        ၇ ခ်ိ​န​္

အဂၤလိပ္စာ                                    ၈ ခ်ိ​န​္

သခ်​ၤာ                                             ၉ ခ်ိ​န​္

လူ​မႈ​ေ​ရး                                         ၈ ခ်ိ​န​္

အေ​ထြေ​ထြ​သိ​ပၸံ                             ၆ ခ်ိ​န​္

ဘဝ​တြက္တာ​က​ၽြ​မ​္းက်င္စ​ရာ       ၁ ခ်ိ​န​္

စာ​ရိ​တၱႏ​ွ​င​့္ေ​လာ​က​နီ​တိ                ၁ ခ်ိ​န​္

သ​က​္ေ​မြး​ပညာ                             ၁ ခ်ိ​န​္

ကာယ​ပညာ                                  ၂ ခ်ိ​န​္

ရသ​ပညာ                                      ၁ ခ်ိ​န​္

ေက်ာ​င​္း​လုပ္င​န​္းေ​ဆာ​င​္​႐ြက္မႈ     ၁ ခ်ိ​န​္

ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ခဲ့​တာ​ေ​တြ​ကေ​တာ့ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​သား​တ​စ​္​ဦး​အတြ​က​္ တစ္ပတ္သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ပး​မယ​့္ သတ္မွတ္ခ်က္အခ်ိန္ဇ​ယား ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ စုစု​ေ​ပါ​င​္း တစ္ပတ္စာ​သင္ခ်ိ​န​္ ၄​၅ ခ်ိ​န​္၊ နာရီ​ေ​ပါ​င​္း ၂၆.၁​၅ နာရီ၊ တ​စ​္ႏွစ္စာ​သင္ခ်ိ​န​္ ၁​၆​၂​ဝ ခ်ိန္နဲ​႔ တ​စ​္ႏွစ္စာ​သင္ခ်ိ​န​္ နာရီ​ေ​ပါ​င​္း ၉​၄​၅ နာရီ​ရွိ​တယ္လို​႔​လ​ည​္း သိ​ရ​တ​ယ​္။

ေက်ာ​င​္း​သင္ဘာ​သာ​ရ​ပ​္ ၅ ဘာသာ​အျ​ပ​င​္ အျ​ခား ၆ ဘာသာ​ကို တြဲ​ၿ​ပီး​သ​င​္​ၾ​ကား​ၾ​ကရ​တာ​ျဖစ​္ေ​ပ​မ​ယ​့္ က်န္တဲ့ အျ​ခား ဘာသာ​ရ​ပ​္ေ​တြ​မွာ တစ္ပတ္သင္ခ်ိ​န​္ အေ​တာ​္ေ​လး​န​ည​္း​တာ​ကို​ေ​တြ​႕​ရတ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​အုပ္ဆ​ရာ​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေ​ယာက္ကို အျ​ခား​ဘာသာ​ရ​ပ​္ေ​တြ​ထဲ​မွာ ဘာ​ကို​သင္ရ​တာ​အႀကိ​ဳက္ဆုံး​လဲ​လို​႔ ေ​မး​ၾ​က​ည​့္ေ​တာ့ ဘဝ​တြက္တာ​က​ၽြ​မ​္းက်င္စ​ရာ​ကို သင္ရ​တာ​အႀ​ကိ​ဳက္ဆုံး​လို​႔​ဆို​ပါ​တ​ယ​္။

‘‘အားလုံး​ကို ဘာ​ေ​တြ​သင္ရ​မယ္ဆို​တာ သတ္မွတ္ခ်​က​္ေ​တြ ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ထား​တာ​ေ​တြ​ ရွိ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ဲ႔ ေက်ာ​င​္း​သ​င​္​႐ိုး​ကို​ပဲ အဓိက​ထား​သ​င​္​ၾ​က​တာမ်ား​တ​ယ​္။ အခ်ိ​ဳ​႕​ဆရာ​ေ​တြ​ဆို​ရ​င​္ အျ​ခား​ဘာသာ​ရ​ပ​္ေ​တြ​ကို မ​သင္တတ္ဘူး​လို​႔ေ​တာ​င​္ ေျ​ပာ​ၾ​က​တ​ယ​္။ စာ​ရိ​တၱ​နဲ​႔ ေ​လာ​က​နီ​တိ​ဆို​ရ​င​္ က​ၽြ​န​္ ေတာ​္​တို​႔​က ငယ္ငယ္က​တ​ည​္း​က ျ​ပည္သူ​႕​နီ​တိ​ သင္လာ​တာ​ဆို​ေ​တာ့ ေက်ာ​င​္း​မွာ​ျ​ပ​႒ာ​န​္း​ထား​တာ​ေတြ​အျ​ပ​င​္ ကေ​လး​ေ​တြ​ကို ဘာ​ေျ​ပာ​ရ​မယ္ဆို​တာ ​သိ​တ​ယ​္။ ကေ​လး​ေ​တြ​စာ​ရိ​တၱ​ေ​ကာ​င​္း​ဖို​႔ ပုံ​ျ​ပ​င​္ ေလး​ေ​တြေ​ျ​ပာ​ျ​ပ​ပါ​လား​ဆို​တာ​ေ​တာ​င​္ မန​ည​္း​ခို​င​္း ေ​နရ​တ​ယ​္’’ လို​႔ ဆရာ​ႀ​ကီး​ကေ ​ျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။

ဆရာ​နဲ​႔ေက်ာ​င​္း​သား အခ်ိ​ဳး​ညီ​မႈ​ဆို​တာ

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ မူလ​တန​္း​နဲ​႔​ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​အစိုးရ​က​ထု​တ​္ျ​ပန္ထား​တဲ့ စာ​ရင္ဇ​ယား​တစ္ခု​မွာ ျ​မန္မာႏ​ိုင္ငံ​တ​စ​္ႏိုင္ငံ​လုံး​ရွိ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​သားဦး​ေ​ရ         ၅​ဝ​၇​၆​၄​၈​၂      ေ​ယာ​က​္္ ဆရာ​ ဦး​ေ​ရ ၁​၆​၃​၆​ဝ​၂  ေ​ယာ​က​္ လို​႔ ေ​တြ​႕​လိုက္ရ​ပါ​တ​ယ​္။ မူလ​တန​္း​မွာ​ရွိတဲ့ ဆရာ​နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​သား​အခ်ိ​ဳး​ဟာ (၁း​၃​၂) လို​႔ ေ​ဖာ​္ျ​ပ​ထား​ပါ​တ​ယ​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ေ​ရာက္ခဲ့​တဲ့ မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေက်ာ​င​္း​ရဲ​႕ ေက်ာက္သင္ပု​န​္းေ​ပ​ၚ​မွာ​ကေတာ့

ေက်ာ​င​္း​သား             ၇​၉၉    ေ​ယာ​က​္

ဆရာ                         ၁၃    ေ​ယာ​က​္

ဆရာ အခ်ိ​ဳး ေက်ာ​င​္း​သား (၁း ​၆​၆.၅​၈) လို​႔ ေ​တြ​႕​လိုက္ရ​ပါ​တ​ယ​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ေ​ရာက္ခဲ့​တဲ့ မူလ​တန​္းေ​လး​ေ​တြ​ဟာ မ်ား​ေ​သာ​အား​ျ​ဖ​င​့္ ေက်ာ​င​္းေ​လး​ေ​တြ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​သား ၁​ဝ​ဝ ဝ​န​္းက်င္ခ​န​္​႔​နဲ​႔ ဆရာ​က ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​အပါ​အဝ​င​္ အမ်ား​ဆုံး ၃ ဦး​ေလာက္သာ​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​တာမ်ား​တ​ယ​္။ စာ​ရ​င​္း​ဇယား​ထု​တ​္ျ​ပန္ခ်​က​္ေ​တြ​နဲ​႔ အမွန္တ​က​ယ​္ႏႈ​န​္းေ​တြ​က ထက္ဝ​က​္ေ​လာ​က​္ ကြာ​ျ​ခား​ေ​န​တာ​နဲ​႔​ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က စူး​စ​မ​္း​ၾ​က​ည​့္ေ​တာ့

‘‘လက္ရွိ အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္​ခို​င​္းေ​န​တာ​က CCA လို​႔ ေ​ခ​ၚ​တဲ့ ကေ​လး​ဗဟို​ျ​ပဳ​သ​င​္​ၾ​ကား​ေရး။ ေက်ာ​င​္း​မွာ ဆရာ​က ႏွ​စ​္ေ​ယာ​က​္ သုံး​ေ​ယာ​က​္ေ​လာက္နဲ​႔ ဘယ္လို​မွ အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္​လို​႔ မျ​ဖ​စ​္ႏိုင္ဘူး။ ကေ​လး​ဗဟို​ျ​ပဳ​သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ဆို​တာ ကေ​လးေ​တြ​ကို သင္လ​ည​္း​သ​င​္ႏိုင္ရ​မ​ယ​္။ ကေ​လး​ေ​တြ​ကို မျ​ပတ္အ​ကဲ​ျ​ဖတ္တာ​ေ​တြ လု​ပ​္ေ​ပး​ေ​န​မွ​ရ​မ​ယ​္။ ခု​စာ​သင္ခ​န​္းေ​တြ​ရဲ​႕ အေ​န​အထား က ျ​မင္တဲ့​အတို​င​္း​ပဲ။ Hall type ဆို​ေ​တာ့ အားလုံး​ကို​ျ​မ​င​္ေ​နရ​တာ။ အာ​႐ုံ​စူး​စိုက္မႈ​ရေ​အာ​င​္ မန​ည​္း​လုပ္ရ​တာ​တစ္မ်ိ​ဳး၊ ဝ​န​္းက်င္ကို ၿ​ငိ​မ​္ေ​အာင္ထိ​န​္း​ရ​တာ​တစ္မ်ိ​ဳး​ဆို​ေ​တာ့ အခက္အ​ခဲ​ေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​တယ္။ ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး သူ​ငယ္တ​န​္း​ကေ​န စ​တု​တၳ​တန​္း ​အထိ​ဆို​ေ​တာ့ စာ​သ​င​္ ခ​န​္း ၅ ခ​န​္း​ခြဲ ထား​ရ​တယ္။ ငါး​ခ​န​္း​မွာ ဆရာ​ငါး​ေ​ယာက္ရွိ​ေ​နရ​င​္ ျ​ပႆ​နာမ​ဟုတ္ဘူး။ ဆ​ရာႏ​ွ​စ​္ေ​ယာ​က​္ေ​လာက္နဲ​႔ တ​စ​္ ေက်ာ​င​္း လုံး​ကို ထိ​န​္း​ဖို​႔​ဆို​တာ​ကေ​တာ့ သိပ္မ​လြယ္ဘူး။ မ​လြယ္ဘူး​ေျ​ပာ​တာ​ေ​နာ​္။ မျ​ဖ​စ​္ႏိုင္ဘူး​လို​႔ ေျ​ပာ​တာ​မ​ဟုတ္ဘူး။ ျ​ဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ လု​ပ​္လာ​ၾ​ကရ​တာ ႏွ​စ​္ေ​ပါ​င​္း​မန​ည​္းေ​တာ့​ဘူး’’ ေက်ာ​င​္း​အုပ္ဆ​ရာ​မ​ႀကီး​က သူ​ရင္ဆိုင္ခဲ့​ရ​တာ​ေ​တြ​ကို ပြ​င​့္​လ​င​္း​စြာ​ေျ​ပာ​ျ​ပ​သြား​တာ​ပါ။

သ​င​္​ၾ​ကား​န​ည​္း​စ​န​စ​္ေ​တြ​ဟာ အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳးေျ​ပာ​င​္း​ခဲ့​ပါ​တ​ယ​္။ ဆရာ​ဗဟို​ျ​ပဳ​သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​စနစ္ကေ​န ေက်ာ​င​္း​သား​ဗဟို​ျ​ပဳ​သ​င​္​ၾ​ကားေ​ရး​ဆီ​ကို အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္ေ​န​တာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ပညာ​ေ​ရး​ဌာန​မွာ အမႈ​ထ​မ​္း​စဥ္က​တ​ည​္း​က ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​စ​န​စ​္ေ​အာ​င​္ျ​မင္ဖို​႔​အတြက္က ဆရာ​ေက်ာ​င​္း​သား​အခ်ိ​ဳး​ဟာ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​အေ​ရး​ႀ​ကီး​တ​ယ​္။

ပဲခူး​ၿ​မိ​ဳ​႕ေ​ပ​ၚ​က နာမ​ည​္​ႀ​ကီး​ေက်ာ​င​္း​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေက်ာ​င​္း​မွာ​ဆို​ရင​္ ႏွစ္စဥ္သူ​ငယ္တ​န​္း အပ္ရ​တဲ့​ျ​ပႆ​နာ​ဟာ မိဘ​တို​င​္း​ရင္ဆို​င​္ေ​နရ​တဲ့ သားသမီး​ပညာ​တတ​္ေ​စ​လို​တဲ့ ဒု​က​ၡေ​တြ​ထဲ​မွာ တစ္ခု​အပါ​အဝင္ပါ။ ဒီ​ေက်ာ​င​္း​ကို​မွ မ​အပ္ရ​ရ​င​္ ပညာ​မ​တတ​္ေ​တာ့​ဘူး​လို​႔မ်ား သတ္မွ​တ​္ေ​နေ​ရာ့​လား​မ​သိ။ န​ည​္းမ်ိ​ဳး​စုံ​နဲ​႔ သူ​ငယ္တ​န​္း​ကို​လက္ခံ​လို​က​္​ၾ​ကေ​တာ့ သူ​ငယ္တ​န​္း ေ​လး​ခ​န​္း၊ တစ္ခ​န​္း ေက်ာ​င​္း​သား ၈​ဝ ဆို​ၿ​ပီး​ျ​ဖစ္ကုန္တ​ယ​္။ ဒီ​လို​ေက်ာ​င​္းမ်ိ​ဳး​မွာ သူ​ငယ္တ​န​္း​ကေ​လး ၈​ဝ ကို ဆရာ​တ​စ​္ေ​ယာက္က ဘယ္လို​လုပ္သ​င​္​ၾ​က​ပါ​သလဲ။

‘‘စာ​သင္ခ​န​္း​ထဲ​မွာ ၾ​က​ပ​္ေ​န​တာ​ေ​တာ့ အမွန္ပဲ။ ေ​လး​ေ​ယာက္ထိုင္ခုံ​တစ္ခုံ​ဆို​ရ​င​္ ၆ ေ​ယာ​က​္ ၇ ေ​ယာ​က​္ေ​လာက္ထို​င​္ ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ၾ​က​မ​္းေ​ပ​ၚ​မွာ​ေ​မွာ​က​္​ၿ​ပီး စာ​ေ​ရး​ဖို​႔​ဆို​တာ ေ​န​ရာ​လြ​တ​္ေ​တာင္မ​ရွိ​ဘူး။ သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ကေ​တာ့ ျ​ပႆ​နာမ​ရွိ​ဘူး။ ဒီ​ေက်ာ​င​္း​မွာ ထား​ဖို​႔​ဆို​တာ မူ​ႀ​ကိ​ဳေ​တြ​မွာ​က​တ​ည​္း​က အားလုံး​သ​င​္​႐ိုး​ေ​တြေက်​လာ​မွ​ရ​တ​ယ​္။ သူ​ငယ္တ​န​္း​ဆို​ၿ​ပီး ဝ​လုံး​ေ​ရး​တတ​္ေ​အာင္သ​င​္ေ​နရ​တာမ်ိ​ဳး ဒီ​ေက်ာ​င​္း​မွာ​မ​ရွိ​ဘူး။ အေ​ျ​ခ​ခံ အေ​ရး​အဖ​တ​္ေ​တြ​ကေ​တာ့ ကေ​လး​ေ​တြ​က အေပ်ာ့’’ သူ​ငယ္တ​န​္း​မွာ ထ​မ​င​္း​လာ​ပို​႔​တဲ့ မိဘ​တ​စ​္​ဦး​နဲ​႔ ေ​တြ​႕​ဆုံ​ခို​က​္ မွတ္သား​လိုက္ရ​တာ​ပါ။

ဒီ​လို​စာ​သင္ခ​န​္းမ်ိ​ဳး​နဲ​႔ ဒီ​လို​ေက်ာ​င​္းမ်ိ​ဳးေ​တြက်ေ​တာ့ ကေ​လး​ဗဟို​ျ​ပဳ​သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​ဆို​တာ ဘယ္လို​မွ မျ​ဖ​စ​္ႏို​င​္ေ​တာ့​ပါ​ဘူး။ ေက်ာ​င​္း​က​ႀ​ကီး၊ နာ​မည္က​ႀ​ကီး၊ မိ​ဘေ​တြ​က​အၿ​ပိ​ဳင္အ​ဆိုင္ဆို​ေ​တာ့ ဒီ​ေက်ာ​င​္း​ရဲ​႕ မူလ​တန​္း ​ဗဟို​ျ​ပဳ​စနစ္ဟာ Parents centre ျ​ဖ​စ​္ေ​လာက္ပါ​တ​ယ​္။

စာ​ေ​မး​ပြဲ​မ​ရွိ အက်​မ​ရွိ​ဆို​ေ​တာ့

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​က စာ​ေ​မး​ပြဲ​နဲ​႔​ႀ​ကီး​ျ​ပ​င​္း​လာ။ စာ​ေ​မး​ပြဲ​နဲ​႔​ပဲ ဘြဲ​႕ေ​တြ​ရ​လာ​ဆို​ေ​တာ့ စာ​ေ​မး​ပြဲ​စ​နစ္ မ​ရွိ​ေ​တာ့​ဘူး​လို​႔ ေျ​ပာ​သံ​ၾ​ကား လိုက္ရခ်ိန္မွာ အေ​တာ​္ေ​လး​နား​မ​လ​ည​္ႏို​င​္ေ​လာ​က​္ေ​အာ​င​္ ျဖစ္သြား​ရ​တ​ယ​္။ ဒီ​ကိ​စ​ၥ​နဲ​႔​ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး ေ​မး​ၾ​က​ည​့္​ဖူး​တ​ယ​္။

‘‘စာ​ေ​မး​ပြဲ​မ​ရွိ အက်​မ​ရွိ​စ​နစ္ဆို​တာ တ​က​ယ​္ေ​ကာ​င​္း​တာ အမွန္ပဲ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ဲ႔ ခံ​ယူခ်​က​္ေ​တြ လု​ပ​္ႏိုင္စြ​မ​္းေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​လိုတ​ယ​္။ တ​ကယ္သ​င​္ႏိုင္ရ​င​္ တ​ကယ္အ​ကဲ​ျ​ဖတ္မႈ​ေ​တြ​လု​ပ​္ႏိုင္ရ​င​္ သိပ​္​ၿ​ပီး​ေ​လး​စားစရာ​ေကာ​င​္း​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​သား​ကမ်ား၊ အရ​ည​္အေ​သြး​မ​ရွိ​သူ​ေ​တြ​က​သ​င​္၊ အစဥ္ အ​လာ​နဲ​႔ စ​နစ္သစ္ကို သေ​ဘာ​မေ​ပါ​က​္၊ ဆရာ​ေ​တြ​က​မ​လုံ​ေ​လာက္လို​႔​ကေ​တာ့ ဘာ​မွ​ျ​ဖစ္လာ​မွာ မဟုတ္ဘူး’’ ပညာ​ေ​ရး​ဝန္ထ​မ​္း​တ​စ​္​ဦး​ရဲ​႕ မွတ္ခ်က္ပါ။

မူလ​တန​္းေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕ မွတ္ခ်က္ကေ​တာ့ ‘‘စာ​ေ​မး​ပြဲ​မက်​ရ​ဖူး​ဆို​တာ​ကို မိ​ဘေ​တြ​က ဘယ္လို​ခံယူ​ၾ​က တ​ယ​္ေ​တာ့ မ​သိ​ဘူး။ သ​တၱ​ိ​ရွိ​ရ​င​္ သူ​တို​႔​သားသမီး​ေ​တြ​ကို ခ်​ၾ​က​ည​့္​ဆို​ၿပီး စိ​န​္ေ​ခ​ၚ​သ​လိုလို​လုပ္လာ​ၾ​က​တ​ယ​္။ ကေ​လး​ေ​တြ​မွာ ဉာဏ္ရ​ည​္ အနိ​မ​့္​အျ​မ​င​့္ ကြာ​ျ​ခားခ်​က​္ေ​တြ​ရွိ​တ​ယ​္။ အခ်ိ​ဳ​႕​လ​ည​္း အသ​က​္ေ​တြလိ​မ​္​ၿ​ပီး​ ေက်ာ​င​္း​လာ​အပ​္​ၾ​က​လို​႔ ေ​စာ​စီး​စြာ​မ​ခံ​ယူႏ​ိုင္မႈ​ေ​တြ အမ်ား ႀကီး​ရွိ​တတ္တ​ယ​္။ ဒီႏ​ွစ္မွာ သင္လို​႔​မ​ရေ​ပ​မ​ယ​့္ ေ​နာ​က​္ႏွ​စ​္ေ​တြ​မွာ အဆ​င​္ေျ​ပ​သြား​သူ​ေ​တြ​လ​ည​္း​ရွိ​တယ​္။ ဉာဏ္ရည္ခ်ိ​ဳ​႕​တဲ့​လို​႔ အတ​န​္း ခ်​ထားခ်င္တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္​စ​နစ္က တတ​္ေ​အာင္သ​င​္ အတ​န​္း​တ​င​္ေ​ပး​ဆို​ေ​တာ့ လုပ္ရ​ကိုင္ရ​တာ အမ်ား​ႀ​ကီး​ခက္တ​ယ​္’’ လို​႔​ ညည​္းၫဴသြား​ပါ​တ​ယ​္။

ကေ​လး​ေ​တြ​ကို စာ​ေ​မး​ပြဲ​မခ်​ရ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ျ​ပန္လည္ကု​စား​တာ​တို​႔၊ ျ​ပန္လည္သ​င​္​ၾ​ကား​တာ​တို​႔ လု​ပ​္ေ​ပး​ၾ​ကရ​ပါ​တ​ယ​္။ ဆိုလို​တဲ့​သေ​ဘာ​က စာ​သ​င​္ႏွစ္တ​စ​္ႏွစ္မွာ အကဲ​ျ​ဖတ္စ​စ​္ေ​ဆး​ျ​ခ​င​္း (စာ​ေမး​ပြဲ​မ​ဟုတ္လို​႔ ေျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္) ၅ ႀ​ကိ​မ​္ေ​လာ​က​္ လု​ပ​္ေ​ပး​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ေ​နာက္ဆုံး​ေ​တာ့ ပ​ၽွ​မ​္း​မ​ၽွ​အမွတ္ကို ၅ နဲ​႔ျ​ပန္စား​ၿ​ပီး အမွ​တ​္ေ​ပး။ အတ​န​္း​တ​င​္ေ​ပး​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​သား​တ​စ​္ေ​ယာက္က သတ္မွတ္ထား​တဲ့ အမွတ္ကို​မျ​ပ​ည​့္​ဘူး၊ ေက်ာ​င​္းပ်က္ရ​က​္ေ​တြ​လ​ည​္းမ်ား​ေ​န​တယ္ဆို​ရ​င​္ သူ​႕​ကို ဘယ္လို​ကုစား​ၾ​က​ပါ​သလဲ။

‘‘ထုံးစံ​အရ​ကေ​တာ့ ေႏြ​ရာသီ​ ေက်ာ​င​္း​ပိတ္ရက္အ​တြ​င​္း ျ​ပ​န​္ေ​ခ​ၚေ​ပါ့။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ သူ​႕​တ​စ​္ ေယာက္တ​ည​္းျ​ဖ​စ​္ေ​စ၊ သတ္မွ​တ​္ထား​တဲ့ အရည္အေ​သြး​မျ​ပ​ည​့္​သူ​ေ​တြ​အားလုံး​ကို​ျ​ဖ​စ​္ေ​စ ျ​ပ​န​္ေ​ခ​ၚ​ၿပီး ျ​ပန္သ​င​္ေ​ပး​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ကိုယ္ပိုင္နား​ရ​က​္ေ​လး​ေ​တြ​မွာ ဒီ​လို​လု​ပ​္ေ​ပး ၾ​က​တဲ့​အထိ အျ​ခ​အေ​နေ​တြ က ျ​ဖ​စ​္ မျ​ဖစ္ဆို​တာ က​ၽြန္မ​လ​ည​္း သိပ္သိခ်င္တာ​ပဲ’’ လို​႔ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​အေ​မး​ကို ဆရာ​မေ​လး​တ​စ​္​ဦး​က အေ​မး​နဲ​႔ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး တုံ​႔ျ​ပန္လိုက္ပါတ​ယ​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ခု ဒီ​စာ​ေ​မး​ပြဲ​မ​ရွိ အက်​မ​ရွိ​ဆို​တဲ့​စ​နစ္ကို ႀ​ကိ​ဳ​က​္ မ​ႀ​ကိ​ဳ​က​္ ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ေ​တြ​ကို ေ​မး​ၾ​က​ည​့္​လို​က​္ေ​တာ့ သူ​တို​႔​က ဘယ္လို​ျ​ပ​န​္ေျ​ပာ​တယ္ထင္ပါ​သလဲ။

‘‘မ​ႀ​ကိ​ဳက္သ​ည​္ျ​ဖ​စ​္ေ​စ ႀ​ကိ​ဳက္သ​ည​္ျ​ဖ​စ​္ေ​စ ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​ကခ်​မွတ္ထား​တဲ့ ေ​ပ​ၚ​လ​စီ​တစ္ခု​ကို က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​က တာ​ဝ​န​္ေက်​ပြ​န​္ ေ​အာင္လု​ပ​္ေ​ပး​ရ​မွာ​ပဲဗ်။ အဲ​တစ္ခု​ေျ​ပာခ်င္တာ​က အခု​အဲ​ဒီ​စ​န​စ​္ မ​ရွိ​ေ​တာ့​ျ​ပန္ဘူး​တဲ့။ ၆ လ​ပတ္နဲ​႔ အတ​န​္း​တင္စစ္ရ​မယ္ဆို​ၿ​ပီး ​ျ​ဖ​စ​္ေ​နျ​ပ​န​္​ၿ​ပီ’’

‘‘က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​ကေ​တာ့ စာ​ေ​မး​ပြဲ​စ​နစ္နဲ​႔ျ​ဖ​စ​္ျ​ဖ​စ​္ ၊ ဘာ​စ​နစ္နဲ​႔ျ​ဖ​စ​္ျ​ဖ​စ​္ ေက်ာ​င​္း​သား​ေ​တြ​အတြက​္ တ​ကယ္အက်ိ​ဳး​ရွိႏ​ိုင္မ​ယ​့္ စ​န​စ​္ေ​တြ​ကို ထိထိ​ေ​ရာ​က​္ေ​ရာ​က​္ျ​ပ​႒ာ​န​္း ထိထိ​ေ​ရာ​က​္ ေရာက္လု​ပ​္ႏိုင္မယ္ဆို​ရ​င​္ ေ​ကာ​င​္း​မယ္ထင္တာ​ပဲ။ ေက်ာ​င​္း​သား​ေ​တြ​အဖို​႔​ကေ​တာ့ သူ​တို​႔ေ​ၾ​ကာက္ စရာ ​မ​ရွိ​ေ​တာ့​ဘူး​ဆို​ေ​တာ့ ဆရာ​ေ​တြ​ကို​ေ​တာ​င​္ မေ​လး​စားခ်င္သ​လိုလို ျ​ဖစ္လာ​ၾ​က​တ​ယ​္။ မိ​ဘေ​တြ​က ငါ့​သားသမီး ပညာ​တတ္တာ မ​တတ္တာ​ကို သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​အေ​လး​မ​ထား​ေ​တာ့​ဘူး။ ႏွစ္ကုန္ရ​င​္ သူ​တို​႔​သားသမီး​ေ​တြ​အတြ​က​္ အတ​န​္း​တ​င​္ေ​ပး ​စာ​ရ​င​္း​ထု​တ​္ျ​ပ​န​္လိုက္ရ​င​္ လာ​ၾ​က​ည​့္ေ​ဖာ​္ေ​တာင္မ​ရေ​တာ့​ဘူး။ တ​ကၠ​သိုလ္ဝင္တ​န​္း​မွာ စာ​ေ​မး​ပြဲ​စ​နစ္ရွိ​ေ​န​ၿ​ပီး ေ​အာ​က​္ေျ​ခ​မွာ စာ​ေ​မး​ပြဲ​မ​ရွိ​ဘူး​ဆို​တာ​ကို​က တစ္ခု​ခု​လို​ေ​န​သ​လိုလို ဟာ​ေ​န​သ​လိုလို​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​တက္ရ​င​္ ဘာခ်​ည​္း​ပဲ​ျ​ဖ​စ​္ေ​နေ​န တ​စ​္ႏွစ္ တစ္တ​န​္း​တက္သြား​မွာ​ပဲ​ဆို​တဲ့ အျ​မင္ကေ​တာ့ မေ​ကာ​င​္း​ဘူးဗ်ာ’’တဲ့။

ေက်ာ​င​္း​သုံး​စာ​အုပ္ဆို​တာ

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ မူလ​တန​္း​အဆ​င​့္ေ​လာက္တု​န​္း​က ေက်ာ​င​္း​ဖြ​င​့္ေ​တာ့​မယ္ဆို​တာ​နဲ​႔ အေ​မက ေဈး​ထဲ​က ဦး​မာ​ရဂ်​မ​္း​ဆို​တဲ့ ကုလား​ဆိုင္ကို​သြား​ၿ​ပီ။ ေ​အာင္စာ​ရ​င​္း​မွာ နာ​မည္ပါ​ရ​င​္ သူ​ငယ္တ​န​္း ေအာ​င​္ ႏွစ္တ​န​္း​အတြ​က​္ ျ​ပ​႒ာ​န​္း​စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​အားလုံး သူ​႕​ဆိုင္မွာ ေ​ရာ​က​္ေ​န​ၿ​ပီ။

အခ်ိန္မေ​႐ြး ရာသီ​မေ​႐ြး ဝယ္ခ်င္တဲ့​အခ်ိန္ဝယ္လို​႔​ရ​တ​ယ​္။ ေ​ဈး​လ​ည​္း တ​င​္ေ​ရာ​င​္း​တာ​မ​ရွိ​ဘူး။ တစ္အုပ္တစ္က်​ပ​္ ေရာင​္း​တဲ့​စာ​အုပ္ဟာ ေက်ာ​င​္း​မ​ဖြ​င​့္​မီ​ဝယ္ဝ​ယ​္၊ ႏွစ္ကုန္ကာ​နီး​ဝယ္ဝ​ယ​္ ဒီ​ေ​ဈး​ပဲ။ ဗလာ​စာ​အု​ပ​္၊ ခဲတံ၊ ေ​ပ​တံ၊ ေက်ာက္တံ၊ ေက်ာက္သင္ပု​န​္း၊ ကြန္ပါ​ဗူး​စ​တဲ့ ေက်ာ​င​္း​သုံး​စာ​အု​ပ​္ စာ​ေ​ရး​ကိရိယာ​မွန္သ​မ​ၽွ နီး​စပ္ရာ​ကုန္စုံ​ဆို​င​္​ႀ​ကီး​ေ​တြ​မွာ ဝယ္လို​႔​ရ​တ​ယ​္။

ေက်ာ​င​္း​သုံး​စာ​အုပ္နဲ​႔ စာ​ေ​ရး​ကိရိယာ​ေ​တြ​ကို ေ​နာက္ပို​င​္း​မွာ ကုန္သြ​ယ​္ေ​ရး​ကေ​န​ကိုင္တ​ယ​္။ ဒီ​အထိ​လ​ည​္း ျ​ပႆ​နာ သိပ္မ​ရွိ​ေ​သး​ဘူး။ ကို​ယ​့္ေက်ာ​င​္း​အတြ​က​္ လို​အပ္တဲ့​စာ​အုပ္နဲ​႔​ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ေက်ာ​င​္း​နဲ​႔ ကုန္သြ​ယ​္ေ​ရး တို​က​္​႐ိုက္ဆက္ဆံ​ဝ​ယ​္​ၾ​ကရတာ​ျ​ဖစ္လို​႔ ေက်ာ​င​္း​ဖြ​င​့္​စရာ​သီ​အခ်ိ​န​္ေ​လး​မွာ​ပဲ ဆရာ​ေ​တြ​န​ည​္း​န​ည​္း​အလု​ပ​္​႐ႈပ္လို​က​္​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ လက္င​င​္းေ​ငြေ​ပး ပ​စ​ၥ​ည​္း​ယူ​စ​န​စ​္ ျ​ဖစ္တာ​ေၾကာင​့္ အႏ​ၲ​ရာယ္က​င​္း​တ​ယ​္။ ဆရာ​ေ​တြ​လ​ည​္း ႏွစ္သ​က​္​ၾ​ကေ​သး​တ​ယ​္။

လက္ရွိ​ကေ​တာ့ ရ​ည​္​႐ြယ္ခ်​က​္ေ​ကာ​င​္း​ၿ​ပီး မ​ထိ​ေ​ရာက္ဘူး​လို​႔ ဆရာ​အမ်ား​စု​က ေ​ဝ​ဖန္သုံး​သ​ပ​္​ၾ​က​တ​ယ​္။

‘‘ေက်ာ​င​္း ေ​နာက္ထပ္စာ​သ​င​္ႏွစ္အ​သစ္ကို​မေ​ရာက္မီ ေ​နာ​က​္ႏွစ္မွာ​ျ​ဖ​စ​္ႏိုင္တဲ့ ေက်ာ​င​္း​သား​ခ​န​္​႔​မွ​န​္း​ကို သက္ဆိုင္ရာ ၿ​မိ​ဳ​႕​နယ္ပ​ညာ​ေ​ရး​မႉ​းေ​တြ​ဆီ တ​င​္ျ​ပ​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​မွာ အဲ​ဒါ​ ျပႆနာ။ ေက်ာ​င​္း​သား​ဆို​တာ​က ကိုယ္ခ​န​္​႔​မွ​န​္း​ထား​သေ​လာ​က​္ ျ​ဖစ္ခ်င္မွ ျ​ဖစ္လာႏ​ိုင္တာ။ အက်​မ​ရွိ​စ​န​စ​္ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ဒီႏ​ွစ္သုံး​တန​္းေ​အာင္တဲ့​သူ​ေ​တြ​ဟာ ေ​နာ​က​္ႏွ​စ​္ေ​လး​တန​္း​တက္မွာ​ပဲ​လို​႔ ပုံ​ေ​သေ​ျ​ပာ​လို​႔ မ​ရ​ဘူး။ အေ​ၾ​ကာ​င​္း​အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳးေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေက်ာ​င​္း​ထြက္သြား​တာ​ေ​တြ၊ ေက်ာ​င​္းေျ​ပာ​င​္း​သြား​တာ​ေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိႏ​ိုင္တ​ယ​္။”

“ေ​နာက္တစ္ခ်က္က သူ​ငယ္တ​န​္း ဘယ​္ႏွေ​ယာက္ဝင္မ​ယ​္ေျ​ပာ​လို​႔​မ​ရ​ဘူး။ ကိုယ္က ခ​န​္​႔​မွ​န​္း​တင္လိုက္ရ​င​္ အဲ​ဒီ​ခ​န​္​႔​မွ​န​္း​စာ​ရ​င​္း​အတို​င​္း စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​ယူ​ရ​တ​ယ​္။ လို​တိုး​ပို​ေ​လ​ၽွာ​႔ လုပ္လို​႔​မ​ရ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ပို​ရင္အ​လ​ကား​ပဲ​ဆို​ၿ​ပီး ေ​လ​ၽွာ​႔​မွာ​လို​က​္ျ​ပန္ရ​င​္ ကေ​လး​ေ​တြမ်ား​လာ​လို​႔ ကိုယ္က ဘယ္မွာ စာ​အုပ္ရွာ​ေ​ပး​ရ​မွ​န​္း​မ​သိ ျ​ဖစ္ကုန္တ​ယ​္။ စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​ကေ​တာ့ အလုံ​အေ​လာ​က​္ ေပး​တ​ယ​္။ မွာ​ရ​င​္ မွာ​သေ​လာက္ရ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ ေ​ပး​တဲ့​အခ်ိန္နဲ​႔ ဆရာ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​က တာ​ဝန္ယူ​ၿ​ပီး​ထိ​န​္း​သိ​မ​္း​ရ​တာ သိပ္ကို​အႏ​ၲ​ရာ​ယ​္​ႀ​ကီး​တ​ယ​္။ ဘာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​လဲဆို​ေ​တာ့ ေႏြ​ရာသီ​မွာက​တ​ည​္း​က စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​ကို က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ သက္ဆိုင္ရာ​ကေ​န သြား​ထုတ္ထား​ရ​တ​ယ​္။ ပထမ​အခက္အ​ခဲ​က ထိ​န​္း​သိ​မ​္း​ရ​တဲ့​ျ​ပႆ​နာ။ ေက်ာ​င​္း​မွာ​ထား​ရင္လ​ည​္း အခိုး​ခံ​ရ​ရင္ဆို​တာ ထ​ည​့္​တြက္ထား​ရ​တ​ယ​္။ ဒီ​ေ​တာ့ ကို​ယ​့္​အိ​မ​္ သို​႔​မ​ဟု​တ​္ နီး​စပ္တဲ့ ဆရာ ဆရာ​မ​တ​စ​္​ဦးဦး အိမ္မွာ သြား​သိ​မ​္း​ထား​ရ​တ​ယ​္’’

‘‘ေ​နာ​က​္ျ​ပႆ​နာ​က ေက်ာ​င​္း​မ​ဖြ​င​့္​မီ စာ​အု​ပ​္ေ​တြ ေ​ရာ​င​္း​ရ​တ​ယ​္။ ဌာန​က ကို​ယ​့္​ကို​အေ​ႂ​ကြး​ေ​ပး​ထား​လို​႔ သိ​န​္း​နဲ​႔ခ်ီ​ၿ​ပီး စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​ကို ထိ​န​္း​ထား​ရေ​ပ​မ​ယ​့္ ကိုယ္က ကေ​လး​ေ​တြ​ကို ျ​ပ​န​္​ၿ​ပီး​စာ​အုပ္ ျ​ဖ​န​္​႔​ရာ​မွာ လက္လီ​စိတ္ရ​တာ​ေ​တြ၊ ေ​ငြ​မျ​ပ​ည​့္​လို​႔ေ​စာ​င​့္​ရတာ​ေ​တြ၊ ေပ်ာက္တာ​ေ​တြ၊ စာ​အုပ္လို​လာ​တာ​ေ​တြ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရင္ဆိုင္ရ​တ​ယ​္။ အဆိုး​ဆုံး​ကေ​တာ့ က်ဳပ္တို​႔​က ေ​ငြေ​ၾ​ကး​သိ​ပ​္ေျ​ပ​လ​ည​္ၾ​က​တာ​မ​ဟုတ္ဘူး။ ဒီ​ေ​တာ့ က်ဳပ္တို​႔​သားသမီး​ေ​တြ ေက်ာ​င​္း​အပ္ဖို​႔​ကိ​စ​ၥေ​တြ ဘာ​ေ​တြ ညာ​ေ​တြ​အတြ​က​္ ဒီ​စာ​အုပ္ဖိုး​ေ​ငြေ​တြ​ထဲ​က​ပဲ ႏႈိက္သုံး​မိ​ၾ​က​တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​မွာ ျ​ပႆ​နာ​က​စေ​တာ့​တာ​ပဲ။ အခ်ိန္တန္လို​႔ ၿ​မိ​ဳ​႕​နယ္ပ​ညာ​ေ​ရး​မႉ​းေ​တြ​က ေ​ငြေ​တာ​င​္း၊ က်ဳပ္တို​႔​က​မေ​ပး​ႏို​င​္။ အဲ​ဒါ​ထက္ဆိုး​တာ​က ေ​ငြ​မ​အပ​္ႏိုင္လို​႔ အေ​ရး​ယူ​ခံ​ရ​နီးနီး​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​တာ​ေ​တြ​လ​ည​္း အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​တ​ယ​္’’

‘‘ဒီ​ျ​ပႆ​နာ​ေ​တြ​ကို ေျ​ပ​လည္ဖို​႔​ဆို​တာ အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး​န​ည​္း​ကေ​တာ့ ဆရာ​ေ​တြ​ကို စာ​ပဲ​သင္ခို​င​္း စာ​အုပ္မေ​ရာ​င​္း​ခို​င​္း​နဲ​႔ေ​ပါ့။ စာ​အု​ပ​္ေ​တြ​ကို ကုန္သြ​ယ​္ေ​ရး​မ​ဟုတ္လ​ည​္း ဘာ​အေ​ရး​လဲ။ ကၽြန္မ​တို​႔​မွာ ဂ်ီ​အီး​စီ​ဆို​တာ ဖြဲ​႕​ထား​တာ​ပဲ​မ​ဟုတ္လား။ ဂ်ီ​အီး​စီ​ဆို​တာ က​ၽြန္မ​တို​႔ ဆရာ ဆရာ​မေ​တြ​အတြ​က​္ သက္သာ​ေခ်ာင္ခ်ိ​ေ​အာင္လု​ပ​္ေ​ပး​မယ္ဆို​ၿ​ပီး ဖြဲ​႕​ထား​တာ​ေ​လ။ ကုန္သြ​ယ​္ေ​ရး​လို အရင္ တုန​္း​က ဆိုင္ဖြ​င​့္​ၿ​ပီး လု​ပ​္ေ​န​တာ​ရွိ​ခဲ့​ဖူး​တ​ယ​္။ ေ​နာက္ပို​င​္းေ​တာ့ ဆိုင္လ​ည​္းေပ်ာ​က​္ အသ​င​္း​လ​ည​္း​ဘယ​္ေ​ရာက္လို​႔ ဘယ​္ေ​ပါက္မွ​န​္းေ​တာ​င​္ မ​သိ​ေ​တာ့​ဘူး။ က​ၽြန္မ​ယူ​ဆခ်က္ကေ​တာ့ ကို​ယ​့္​အလုပ္ကိုယ္လု​ပ​္၊ သူ​႕​အလု​ပ​္ သူ​လု​ပ​္​ၾ​ကရ​ရ​င​္ ျ​ပႆ​နာ​အက​င​္း​ဆုံး​ျ​ဖစ္မယ္ထင္တ​ယ​္။ က​ၽြန္မ​တို​႔ လို​တဲ့​အခ်ိန္မွာ ႀ​ကိ​ဳက္သ​လို​ဝယ္သုံး​ႏိုင္ရ​င​္ေ​တာ့ အေ​ကာ​င​္း​ဆုံး​ပဲ’’

ဆရာ​ႀ​ကီး ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​မွာ စာ​သင္ရ​တာ​တစ္ဖ​က​္၊ ေက်ာ​င​္းေ​တြ​မွာ​စီမံ​ခ​န​္​႔​ခြဲ​ရ​တာ​တစ္ဖက​္၊ စာ​အုပ္ထုတ္ရ​တာ​တစ္ဖက္နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​ဖြ​င​့္​ရာသီ​တင္မ​က ေက်ာ​င​္း​မ​ဖြ​င​့္​မီ​က​တ​ည​္း​က အလု​ပ​္ေ​တြ​နဲ​႔​႐ႈ​ပ​္ေ​ပြေ​နရ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ေက်ာ​င​္း​ဖြ​င​့္​ၿ​ပီး သုံး​လေလာ​က​္ သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး ဘက္ကို ဘယ္လို​မွ တာ​စူ​လို​႔​မ​ရႏ​ိုင္ပါ​ဘူး။ ဒီ​ၾ​ကား​ထဲ ေ​နာက္ဆက္တြဲ​ေ​တြ​အတြ​က​္ ေ​သာ​ကေ​ပြ​ၾ​ကရ​တာ​ေ​တြ​ရွိ​ေ​သး​တ​ယ​္။ အဲ​ဒါ​က အေ​ရာ​င​္းေ​တာ​္​တဲ့ ဆရာ​ႀ​ကီး ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​ကို ထပ္ဆ​င​့္​အကယ္ဒ​မီ ေ​ပး​တဲ့​ပြဲ​ပါ။

‘‘ႏွစ္တို​င​္း ရင္ဆို​င​္ေ​န​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​သား​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ခဲတံ​ေ​လး​ေခ်ာ​င​္းႏႈ​န​္း။ ခဲတံ​တစ​္ေခ်ာ​င​္း​ကို ၂​၄ က်​ပ​္။ အားလုံး​မ​ယူ​မေ​နရ​ဘဲ။ ေက်ာ​င​္း​ဖြ​င​့္​တာ​နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​တ​စ​္ေက်ာ​င​္း​မွာ ေက်ာင​္း​သား ၁​ဝ​ဝ ရွိ​ရ​င​္ ခဲတံ​အေခ်ာ​င​္း ၄​ဝ​ဝ ထုတ္သြား​ေ​ပေ​တာ့။ သတ္မွတ္ထား​တဲ့​ရ​က​္ ခဲတံ​ဖိုး​ေငြ​ျ​ပန္မ​သြ​င​္း​လို​႔​ကေ​တာ့ အေ​ႂ​ကြး​ေ​တာ​င​္း​သ​လို အေ​တာ​င​္း​ခံ​ရေ​တာ့​မ​ယ​္။ ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး ႐ုံး​ကေ​န အထု​တ​္လို​က​္ေ​ရာက္လာ​တဲ့ ဗလာ​စာ​အု​ပ​္ေ​တြ။ ဟို​လူ​ကေ​ရာ​င​္းေ​ပး​ပါ​ဦး။ သည္လူ​ကေ​ရာ​င​္းေ​ပး​ပါ​ဦး။ အား​က​လ​ည​္း​နာ။ ခင္က​လ​ည​္း​ခ​င​္။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ …. ၿ​ပီး​ေ​တာ့​လ​ည​္း ေ​ရာ​င​္းေ​ပး​လိုက္ရ​တာ​ပါ​ပဲ။ စာ​႐ြ​က​္ေ​တြ​က​ညံ့။ ခဲတံ​နဲ​႔ေ​ရး​လို​႔ အရာ​မ​ထ​င​္။ ဒီ​ေ​ခတ္မွာ ဒီ​ေ​လာ​က​္ ေ​ကာ​င​္း​တဲ့ စာ​အုပ္အေ​ကာ​င​္း​နဲ​႔ အေခ်ာ​ေ​တြေ​ပါ​ေ​န​တာ။ ဒီ​ေ​လာက္ညံ့​တဲ့​စာ​အုပ္ကို စ​ပယ္ရွယ္မွာခ်ဳပ္လာ​သလား​တဲ့။ အဲ​ဒါ​မိ​ဘေ​တြ​က ေ​ဝ​ဖန္တာ”

“ခဲတံ​က​လ​ည​္း အျ​ပင္မွာ​တ​စ​္ေခ်ာ​င​္း​မွ ၁​ဝ နဲ​႔ ၁​၂ က်​ပ​္ေ​လာ​က​္ေ​ပး​ရင္ရ​တ​ယ​္။ ေကာ​င​္း​မွေ​ကာ​င​္း။ ဘာ​ျ​ဖစ္လာ​သလဲ​ဆို​ေ​တာ့ မိ​ဘေ​တြ​က က​ၽြန္မ​တို​႔​ကို အျ​မ​င​္ေ​စာ​င​္း​လာ​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဆရာ​ေ​တြ​႐ိုက္စား​ေ​န​ၿ​ပီ​တဲ့​ေ​လ။ ႏွစ္တို​င​္း ဒီ​႐ိုက္စား​ဘြဲ​႕​ကို​ရေ​န​ၾ​က​တာ​ဆို​ေ​တာ့ သီခ်​င​္း​ထဲ​က​လို အသ​ည​္းေ​တြ​မာ​လို​႔ နာ​လ​ည​္း မ​နာႏ​ို​င​္ေ​တာ့​ဘူး​လို​႔ ဟစ္လိုက္ခ်​င​္ေ​တာ့​တ​ယ​္’’ ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ရဲ​႕ ခ်က္က်​လက္က် မာန္ပါ​ပါ​ရင္ဖြ​င​့္ခ်က္ကေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​မွာ အငို​ခက္ခ​က​္ အရယ္ခက္ခ​က​္။ အကယ္ဒ​မီ​ေ​ပး​ပြဲ​အတြက္ဆို​ရ​င​္ေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အကယ္ဒ​မီ​ေ​တြ ထပ္ဆ​င​့္ေ​ပး​မိ မ​လား​မ​သိ​ဘူး။

ဟို​ေ​ၾ​ကး သ​ည​္ေ​ၾ​ကး ဟို​ေျ​ပး သ​ည​္ေျ​ပး

ေက်ာ​င​္း​ဆို​တာ​က အမ်ား​စု​ေ​ပါ​င​္း​ထား​ရ​တာ။ ေက်ာ​င​္း​သား​ေ​နာက္ကြယ္မွာ​က မိဘ​ဆို​တာ​ရွိ​ေ​န​တာ​ဆို​ေ​တာ့ န​ည​္းေ​ရာ​င​္း မ်ား​ေ​ရာ​င​္း ေ​တာ​င​္းျ​ပ​ည​့္​ဆို​တဲ့​မူ​ကို လက္ကိုင္ထား​ၾ​ကရ​တာမ်ား​တယ​္။ မ်ား​ေ​သာ​အား​ျ​ဖ​င​့္ ဆရာ​ေ​တြ ဆရာ​မေ​တြ လက္တြ​န​္​႔​တာ​က ‘‘အား​ကစား​ေ​ၾ​ကး’’ ပါ။

‘‘တ​စ​္ႏွစ္ကို ၿ​မိ​ဳ​႕​နယ္အား​ကစား​ေ​ၾ​ကး၊ ခ​႐ိုင္အား​ကစား​ေ​ၾ​ကး၊ တို​င​္း​အား​ကစား​ေ​ၾ​ကး သုံး​ႀကိမ​္ေ​လာ​က​္ေ​ကာ​က​္ေ​ပး​ရတ​ယ​္။ တစ္ခါ​ေ​ကာက္ရ​င​္ အန​ည​္း​ဆုံး ၂​ဝ က်​ပ​္ေ​လာက္ဆို​ေ​တာ့ အႀကိမ​္​ႀ​ကိ​မ​္ေ​ကာက္ရ​ခက္တာ​နဲ​႔ တစ္ခါ​တ​ည​္း အား​ကစား​ေ​ၾ​ကး ဆို​ၿ​ပီး လုံး​ေ​ကာက္ရ​တာ​ရွိ​တ​ယ​္။ အဲ​ဒါ​ဆို မိ​ဘေ​တြ​နဲ​႔ ျ​ပႆ​နာ​တက္ရေ​တာ့​တာ​ပဲ။ ဟို​ေ​ၾ​ကး သ​ည​္ေ​ၾ​ကး​ေ​တြ မေ​ပး​ႏိုင္လို​႔ ေက်ာ​င​္း မလာ​ေ​တာ့​ဘူး​ဆို​တာ​ေ​တြ​ရွိ​လာ​လို​႔ ပိုက္ဆံ​ေ​ကာက္မယ္ဆို​ၿ​ပီး ေျ​ပာ​မ​ထြ​က​္ေ​တာ့​ဘူး။ တ​စ​္ႏွစ္မွာ ေက်ာ​င​္း​ရဲ​႕ ရံပုံ​ေ​ငြ​အေ​န​နဲ​႔ ေ​ကာက္ခံ ခြ​င​့္​ရွိ​တာ​က​လ​ည​္း ေက်ာ​င​္း​သား​တ​စ​္ေ​ယာက္ကို ၂​၅ က်ပ္ပဲ’’

‘‘ဒါ​တင္မ​ကေ​သး​ဘူး​ေ​လ ဆို​ကေ​ရး​တီး​ပြဲ၊ ဝ​တ​္​႐ြတ္ပြဲ၊ ေက်ာ​င​္းက်​န​္း​မာ​ေ​ရး၊ ဆြ​မ​္း​ဆံ​စိ​မ​္း၊ ကဗ်ာ​႐ြ​တ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ၊ ပုံ​ေျ​ပာ​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ၊ က​ထိ​န​္၊ သ​ႀကၤ​န္ဆို​တာ​ေ​တြ​အတြ​က​္ ေ​ငြေ​ကာ​က​္ေ​ပး​ေ​နရ​တာ​ေ​တြ ရွိ​ေ​သး​တ​ယ​္။ လႈပ္ကို​မ​လႈပ္ရဲ​ေ​တာ့​ဘူး။ တ​စ​္ႏွ​စ​္ တ​စ​္ႏွ​စ​္ ေ​ကာက္ခံ ခို​င​္း​တာ​နဲ​႔ ေ​ကာက္လို​႔​မ​ရ​လို​႔ စိတ္ညစ္ရ​တာ​နဲ​႔ မကာ​မိ​ဘူး။ သူ​တို​႔​ကေ​တာ့​လြယ္တ​ယ​္။ တ​စ​္​ဦး ၁​ဝ က်ပ္ဆို​ရ​င​္ ေက်ာ​င​္း​မွာ ၁​ဝ​ဝ ရွိ​ရ​င​္ တ​စ​္ေ​ထာ​င​္ျ​ဖတ္မယ္ခ်​ည​္း​ပဲ​လု​ပ​္ေ​နေ​တာ့​တာ​ပဲ။ ဝန္ထ​မ​္း​လ​စာ​ကေ​န ျ​ဖတ္လို​႔ေ​တာက္လို​႔​မ​ရ​ဘူး​ဆို​တာ​ကို သူ​တို​႔​က​ပဲ​မ​သိ​တာ​လား၊ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​က​ပဲ ေ​မ့​ေ​န​တာ​လား​ေ​တာ​င​္ မ​ဆိုႏ​ို​င​္ေ​တာ့​ဘူး’’

‘‘ေျ​ပာ​မ​ဆုံး​ေ​ပါ​င​္ေ​တာ့ ျ​ဖ​စ​္ေ​တာ့​မယ္ထင္တ​ယ​္။ အရင္က ေက်ာ​င​္း​တ​စ​္ေက်ာ​င​္း​အတြ​က​္ ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​အလံ၊ ေ​သာ​က​္ေ​ရ​အိုး​ဖုံး၊ ေ​သာ​က​္ေ​ရ​ခြ​က​္၊ တံ​ျ​မက္စ​ည​္း၊ ေ​ရ​ပုံး၊ စာ​ၾ​က​ည​့္​တိုက္အ​တြ​က​္ စာ​အု​ပ​္၊ ေက်ာ​င​္းေ​ခ​ၚ​ႀ​ကိမ္ခ စာ​ရ​င​္း​အားလုံး ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​ကေ​န အလကား​ထု​တ​္ေ​ပး​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​ဖြင​့္ေ​တာ့​မယ္ဆို​ရ​င​္ ေက်ာ​င​္း​အတြ​က​္ ထု​တ​္ေ​ပး​တဲ့​ပ​စ​ၥ​ည​္းေ​တြ​ကို ထ​မ​္း​ၿ​ပီး​ျ​ပန္ရ​တ​ယ​္။ ခု​ေ​တာ့ ဘာ​ေ​ပး​ေ​ပး ပိုက္ဆံ​ေ​ပး​ရ​တဲ့​အျ​ပ​င​္ ေ​အာ​္​ဒါ​တ​စ​္​႐ြက္ကို​ေ​တာ​င​္ ဘယ​္ေ​လာ​က​္ေ​ပး​ရ​မယ္ဆို​ၿ​ပီး ျ​ပ​န​္ ေကာက္တာ​ေ​တြ​ရွိ​ေ​နေ​တာ့ နား​ကို မ​လ​ည​္ေ​တာ့​ဘူး’’

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​စကား​ဝို​င​္း​က လ​မ​္းေ​ဘး​တ​စ​္ေ​န​ရာ​မွာ​ရွိ​တဲ့ အေ​ၾ​ကာ​္​တဲ​ေ​လး​တစ္ခု​အတြ​င​္း​မွာ​ပါ။ ကား​ေ​စာ​င​့္​ရ​င​္း စကား​ဝို​င​္း​ဖြဲ​႕ ေ​န​ၾ​က​တာ​ေ​ပါ့။ ကား​ေ​တြ​က တစ္စီး​ၿ​ပီး​တစ္စီး တ​စ​္ေ​ဝါ​ေ​ဝါ​ျ​ဖ​တ​္ ေက်ာ​္​သြား​ၾ​က​တ​ယ​္။ သူ​တို​႔​က​လ​ည​္း တစ္စီး​ကို​မွ မ​တား​ဘူး။ ကား​ေ​တြ​က​လ​ည​္း တစ္စီး​မွ ဆရာ ဆရာ​မေ​တြ​ဆို​ၿ​ပီး ရပ္မေ​ပး​ပါ​ဘူး။

‘‘ေ​ဟ့ ဟို​မွာ ဟို​မွာ လာ​ေ​န​ၿ​ပီ။ နင္ထြက္တား’’

ခပ္ငယ္ငယ္ဆ​ရာ​မေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ကို ဆရာ​ႀ​ကီး​က ေျ​ပာ​လိုက္တာ။ သူ​တို​႔​ကေ​တာ့ ကုကၠိ​ဳ​ပ​င​္​ႀ​ကီး​ေ​နာက္မွာ ကြယ္ရ​ပ​္ေ​န​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဆရာ​မေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ထြ​က​္​ၿ​ပီး ကား​ကို​တား​တယ​္။ မွန္လုံ​ကား​ႀ​ကီး​တစ္စီး ထိုး​ရပ္သြား​တ​ယ​္။ ကု​ကၠိ​ဳ​ပင္ကြ​ယ​္ေ​န​တဲ့ ဆရာ​ႀ​ကီး ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​က ေ​နာက္ကေ​န အေ​သာ့​ေ​လး​ေျ​ပး​ၿ​ပီး ကား​ေ​ပ​ၚ​တက္လို​က​္​ၾ​က​တ​ယ​္။ စ​ပယ္ယာ​ရဲ​႕ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်​က​္ အမူ​အယာ​ကို​ျ​မင္လိုက္ရ​တ​ယ​္။ ဆရာ​ႀ​ကီး​က ကား​ေ​ပ​ၚေ​ျ​ပး​မ​တက္မီ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို​ေျ​ပာ​သြား​တဲ့ စကား​တစ္ခြ​န​္း​ကေ​တာ့

‘‘ဒါ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​ရဲ​႕ ေ​န​႔​စ​ဥ​္ လွ​ည​့္​ကြ​က​္ေ​တြေ​လ’’ တဲ့။

သူ​တို​႔​အားလုံး​ကု​န​္​ၿ​ပီး အေ​ၾ​ကာ​္​တဲ​ထဲ​မွာ​တ​စ​္ေ​ယာက္တ​ည​္း က်န္ခဲ့​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ဒီ​ည ပဲခူး​မွာ​ျ​ပန္အိပ္မ​ယ​္။ မန​က​္ မိုး​လ​င​္း​မွ ရန္ကု​န​္ျ​ပန္မ​ယ​္။ ဒီ​ညေ​တာ့ ပညာ​ေ​ရး​မွာ စိတ္ပါ လက္ပါ လႈပ္ရွား​ေ​န​ၾ​က​တဲ့​ဆရာ​ႀ​ကီး ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​နဲ​႔ စကား​ဝို​င​္း ဖြဲ​႕​ရ​ဦး​မ​ယ​္။

ပညာ​ေ​ရး​မွာ က်န္တဲ့​ဆရာ​ေ​တြ ဆရာ​မေ​တြ​က စိတ္မ​ပါ​စြာ​နဲ​႔​လႈပ္ရွား​ေ​န​ၾ​က​တယ္လို​႔ ဆိုလို​တာ​မ​ဟုတ္ပါ​ဘူး။ ဒီ​ဆရာ​ႀ​ကီး​ေ​တြ က ေႏြ​မ​ရွိ​တဲ့ ဆရာ​ေ​တြ။ ဆိုလို​တာ​က ေႏြ​ရာသီ​ေက်ာ​င​္း​ပိတ္ရက္ဆို​တာ သူ​တို​႔​မွာ ထား​ကို​မ​ထား​တာ​ပါ။

‘‘အမ်ား​သိ​ၾ​က​တာ​က ဆရာ​ေ​တြ ေႏြ​သုံး​လ​လုံး အနား​ယူ​ေ​န​ၾ​က​တာ​လို​႔​ထ​င​္​ၾ​က​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ ေတာ​္​တို​႔​ကို ေက်ာ​င​္း​ပိတ္တာ​က မတ္လ ၃​၁ ရ​က​္ေ​န​႔​မွ။ စာ​ေ​မး​ပြဲ​ကိ​စ​ၥေ​တြ သိပ္မ​လုပ္ရေ​တာ့​လို​႔ နား​ရ​မယ္မ​ထင္လိုက္နဲ​႔။ အသုံး​လုံး၊ သက္လြန္ပ​ညာ​ေ​ရး၊ ေ​႐ြ​႕​ရွား ပညာ​ေ​ရး၊ ေက်ာ​င​္းေ​န​အ႐ြယ္ကေ​လး​တို​င​္း ေက်ာ​င​္းေ​နႏ​ို​င​္ေ​ရး​ဆို​တာ​ေ​တြ​မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔ ပါ​ဝင္လႈပ္ရွား​ၾ​က​ရေ​သး​တယ္’’

ေက်ာ​င​္း​အု​ပ​္​ႀ​ကီး​ေ​တြ​နဲ​႔ ေျ​ပာ​တဲ့​စကား​ေ​တြ​အထဲ​မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ရဲ​႕ စိတ္ဝင္စား​မႈ​အထြဋ္အ​ထိပ​္ေ​ရာက္လာ​ၿ​ပီ​လို​႔ ဆို​ရ​မ​ယ​္။  အသုံး​လုံး​လႈပ္ရွား​မႈ​ဟာ ျ​မန္မာ​တ​စ​္ႏိုင္ငံ​လုံး အေ​တာ​္ေ​လး​ခရီး​ေပါက္ခဲ့​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ စာမ​တတ္သူ မ​ရွိ​ေ​တာ့​သေ​လာ​က​္ျ​ဖ​စ​္ေ​န​ၿ​ပီ​လို​႔ ဆို​တ​ယ​္။ ေႏြ​ရာသီ​မွာ ဆရာ​ႀကီး​ေ​တြ​ပါ​ဝင္လႈပ္ရွား​ရ​တာ​ကေ​တာ့ ႏွစ္တို​င​္း ‘‘စာ​ဖတ္စြ​မ​္း​ရ​ည​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ’’ ေ​တြ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။

‘‘အေ​တာ​္မ်ားမ်ား စာ​တတ္ကု​န​္​ၾ​က​တာ​ေ​တာ့​အမွန္ပဲ။ စာ​ဖတ္စြ​မ​္း​ရ​ည​္​ၿ​ပိ​ဳင္ဖို​႔ လူ​လိုက္ရွာ​ရ​တာ​ကေ​တာ့ အေ​တာ​္ေ​လး မ​လြယ္ဘူး။ ႐ြာ​ေ​တြ​ထဲ​မွာ လုပ္င​န​္း​ခြ​င​္ေ​တြ၊ လယ္ထဲ ယာ​ထဲ​ေ​တြ ေရာက​္ေ​န​ၾ​ကေ​တာ့ သ​က​္​ႀ​ကီး​ေ​တြ​ရွာ​ရ​တာ သိပ္မ​လြယ္ဘူး။ ရွိ​တဲ့​သူ​ေ​တြ​က​လ​ည​္း စိတ္ဝင္စား​သလား​မေ​ျ​ပာ​နဲ​႔ အိမ္သာ​ထဲ​ဝင္ပု​န​္းေ​န​ၾ​ကေ​တာ့ က​ၽြန္မ​တို​႔​ဆို သူ​တို​႔​မ​လာ​မခ်​င​္း ငုတ္တုတ္ထို​င​္ ေစာင​့္လိုက္ရ​တာ မိုး​ႀ​ကီး​စုပ္စုပ္ခ်ဳပ္တဲ့​အထိ’’

ဆရာ ဆရာ​မေ​တြ​ဟာ မတ္လေ​လာက္ဆို​ရ​င​္ ရ​ပ​္ေက်း​ေ​တြ​ထဲ​ဆ​င​္း​ၿ​ပီး ေက်ာ​င​္းေ​နႏ​ိုင္တဲ့​ကေ​လး​အ႐ြ​ယ​္၊ ေက်ာ​င​္းေ​နႏ​ိုင္မႈ ရွိ မ​ရွိ။ အ႐ြယ္လြ​န​္​ၿ​ပီး ဘာ​ျ​ဖစ္လို​႔ေက်ာ​င​္း​မ​တက္တာ​လဲ​စ​တဲ့ ကိန​္း​ဂ​ဏ​န​္းေ​တြေ​နာက္ကို လိုက္ရ​တာ​လဲ​အေ​မာ​ပါ။ တစ္အိမ္တက္ဆ​င​္း အိ​မ​္ေ​ထာင္စု​စာ​ရ​င​္းေ​တြ ေ​တာ​င​္း​ၾ​က​ည​့္​ရ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္းေ​န​စာ​ရ​င​္း​နဲ​႔ တို​က​္​ၾ​က​ည​့္​ရ​တ​ယ​္။ အသ​က​္ ၇ ႏွ​စ​္ေ​လာက္ရွိ​ၿ​ပီ။ သူ​ငယ္တ​န​္းေ​တာ​င​္ မ​တက္ရေ​သး​ဘူး​ဆို​ရ​င​္ သူ​တို​႔မ်က္လုံး​ျ​ပဴး​ၾ​ကရ​ၿ​ပီ။

‘‘က​ၽြန္မ​တို​႔ မိ​ဘေ​တြ​ကို​ေက်ာ​င​္း​ထား​ေ​ပး​ဖို​႔ အာ​ေ​ပါက္မ​တတ​္ေျ​ပာ​ၾ​ကရ​တ​ယ​္။ ဘာ​ျ​ဖစ္လို​႔​လဲ။ ေ​ငြေ​ၾ​ကး​မ​တတ​္ႏိုင္လို​႔​လား။ ေက်ာ​င​္း​အလကား​ထား​ေ​ပး​မ​ယ​္။ ဘာ​လဲ အဝတ္အ​စား​မ​ရွိ​လို​႔။ ေပး​ဦး​မ​ယ​္။ စာ​အု​ပ​္ေ​တြ။ မ​ပူ​နဲ​႔။ အလကား​ရ​မ​ယ​္ အဲ​ဒီ​ေ​လာက္အ​ထိ အာမ​ခံခ်​က​္ေ​တြေ​ပး​ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ေက်ာ​င​္း​ကို​အခ်ိန္တန္လို​႔ ေ​ရာက္မ​လာ​လို​႔ အိမ္ကို​လိုက္သြား​ေ​တာ့ သူ​တို​႔​တဲ​မွာ တ​စ​္ေ​ယာက္မွ မ​ရွိ​ၾကေ​တာ့​ဘူး။ ေျ​ပာ​င​္း​သြား​ၿ​ပီ​တဲ့​ေ​လ’’

ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​ကေ​န​ၿ​ပီး ေက်ာ​င​္းေ​န​အ႐ြယ္ကေ​လး​တို​င​္း ေက်ာ​င​္းေ​နႏ​ို​င​္ေ​ရး​ကို စီ​မံခ်​က​္ေ​တြ​နဲ​႔​လႈပ္ရွား​ေ​န​တာ​ပါ။ လို​ေ​လး​ေ​သး မ​ရွိ​ေ​အာ​င​္ ေ​ထာက္ပံ့​ေ​ပး​ေ​န​တဲ့​ၾ​ကား​ထဲ​က မိ​ဘေ​တြ​ရဲ​႕​ခံ​ယူခ်​က​္ ေတြ​က ဘယ္လို​ရွိ​ေ​န​ၾ​က​ပါ​သလဲ။

‘‘က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​မွာ သား​ႏွ​စ​္ေ​ယာက္ရွိ​တ​ယ​္။ တ​စ​္ေ​ယာက္က သုံး​တန​္း တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ေ​လး​တန​္း​နဲ​႔ ထုတ္လိုက္ရ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္းသိပ္ထားခ်င္တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ ရင္ထဲ​မွာ​မခ်ိ​ဘူး။ လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္မွာ သူ​တို​႔​ကို​ထား​ၿ​ပီး ေ​ငြ​ႀ​ကိ​ဳ​ထုတ္ထား​ရ​တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ အလု​ပ​္ မ​လု​ပ​္ႏိုင္တာ သုံး​ႏွစ္ရွိ​သြား​ၿ​ပီ။ သူ​တို​႔​အေ​မက​လ​ည​္း မီး​တြ​င​္း​က ထြက္တာ​မ​ၾ​ကာ​ေ​သး​ဘူး။ သား​ေ​တြ​က ငယ္င​ယ​္​႐ြ​ယ​္​႐ြယ္နဲ​႔ ရွာ​ေ​က​ၽြး​ေ​န​ၾ​က​တာ။ သူ​တို​႔ေက်ာ​င​္း​သြား​ရ​င​္ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​ဘာ​နဲ​႔ ထ​မ​င​္း​သြား​စား​ၾ​ကရ​မ​လဲ’’

မီးရထား​ေ​ပ​ၚ​ကက်​ၿ​ပီး ေျ​ခ​တစ္ဖ​က​္ျ​ပတ္သြား​တဲ့ ထရံ​ရက္စား​ေ​န​သူ​တ​စ​္​ဦး​ရဲ​႕ ရင္ဖြ​င​့္ခ်က္ပါ။ သူ​တို​႔​သား​ေ​တြ​ကို ၿ​မိ​ဳ​႕​က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ပို​႔​လို​က​္​ၿ​ပီး သူ​႕ေ​ျ​ခေ​ထာက္အ​တြ​က​္ ေ​ဆး​ကု​ခဲ့​ရ​တာ​ေ​တြ သူ​ေျ​ပာ​ျ​ပေ​န​တာ​ဟာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​အတြ​က​္ ဇာတ္လ​မ​္း တစ္ပုဒ္လို ျ​ဖစ္ခဲ့​ပါ​တ​ယ​္။

‘‘ေက်ာ​င​္းေ​န​အ႐ြယ္ကေ​လး​တို​င​္း ေက်ာ​င​္း​ထား​ႏိုင္ဖို​႔ က​ၽြန္မ​တို​႔​က လို​က​္​ၿ​ပီး​စ​ည​္း​႐ုံး​ရ​တာ လြယ​္ေ​တာ့​မ​လြယ္ဘူး။ က​ၽြန္မတို​႔​က ေက်ာ​င​္း​ထား​ေ​ပး​မ​ယ​္၊ အဝတ္အ​စား​ေ​တြေ​ပး​မ​ယ​္။ စာ​အု​ပ​္ ေတြေ​ပး​မ​ယ​္ေျ​ပာ​ေ​န​႐ုံ​နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​ကို အလြ​ယ​္ေ​ရာက္လာ​ၾ​က​မွာ​ေ​တာ့ မ​ဟုတ္ဘူး။ ေ​နာက္ကြယ္မွာ က​ၽြန္မ​တို​႔​မ​သိႏ​ိုင္တဲ့ မိသား​စု​ျ​ပႆ​နာ​ေ​တြ​က သူ​တို​႔​မွာ အမ်ား​ႀ​ကီး​ရွိ​ေ​နႏ​ိုင္တ​ယ​္’’ ဆရာ​မ​ႀ​ကီး တ​စ​္ ေ​ယာက္ရဲ​႕ ေျ​ပာ​ျ​ပခ်က္ပါ။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ခရီး​စဥ္တ​ေလ​ၽွာက္မွာ ကား​နဲ​႔​သြား​တာ​ျ​ဖစ္လို​႔ ၿ​မိ​ဳ​႕​တို​င​္း​႐ြာ​တို​င​္း ကား​ဂိ​တ​္ေ​တြ ေရာက္တို​င​္း ေ​ရ​ခဲ​ရ​ည​္၊ ဖ​ရဲ​သီး၊ ေျ​မ​ပဲ​ျ​ပဳ​တ​္ ေ​ရာ​င​္းေ​န​ၾ​က​တဲ့​သူ​ေ​တြ​ဟာ အမ်ား​စု ကေ​လး​ေ​တြ​ျ​ဖ​စ​္ ေန​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။ ေက်ာ​င​္း​ပိတ္ခ်ိတ္မွာ အလု​ပ​္ေ​တြ​ဝို​င​္း​လု​ပ​္ေ​န​တယ္လို​႔ ေျ​ပာ​ရင္ရေ​သး​တ​ယ​္။ ခုေတာ့ ေက်ာ​င​္း​သြား​တဲ့​သူ​ေ​တြ​က ေက်ာ​င​္း​သြား​ေ​နခ်ိန္မွာ သူ​တို​႔​မိ​ဘေ​တြ​နဲ​႔ လက္တြဲ​ၿ​ပီး​ဝ​မ​္း​စာ​ရွာ​ေန​ၾ​ကရ​တာ။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ခရီး​စဥ္မွာ ကား​ေ​ခ​တၱ​နား​တု​န​္း လ​မ​္းေ​ဘး လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ကို ထို​င​္ ျဖစ္ခဲ့​တ​ယ​္။ ဆိုင္မွာ စား​ပြဲ​ထိုး လု​ပ​္ေ​န​ၾ​က​တာ​က ကေ​လး​ေ​တြ။ ဒီ​ၾ​ကား​ထဲ လာ​ၿ​ပီး​ေ​တာ​င​္းေ​န​တဲ့ ကေ​လး​ေ​တြ​က​လ​ည​္း ေက်ာ​င​္းေ​န​တဲ့​အ႐ြ​ယ​္ေ​တြ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ဆိုင္ရွင္ကို ကေ​လး​ေ​တြ​ကို​ဘာ​ျဖစ္လို​႔ ခို​င​္း​တာ​လဲ​လို​႔ စူး​စ​မ​္း​ၾ​က​ည​့္​မိ​တ​ယ​္။

‘‘ကေ​လး​ေ​တြ​က ခို​င​္း​ရ​တာ ေ​ပါ့​ပါး​တ​ယ​္။ ေ​နာ​က​္​ၿ​ပီး ေ​ပး​ရ​တာ​လ​ည​္း သက္သာ​တ​ယ​္။ ဂ်ီး​မမ်ား​ဘူး။ ထား​သ​လို​ေ​န ေ​ပး​သေ​လာက္ယူ ေ​က​ၽြး​သ​လို​စား​တတ​္ေ​တာ့ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​တို​႔​က သူ​တို​႔​ကို​ပဲ ရွာ​ခို​င​္း​ရ​တ​ယ​္’’ တဲ့။

ကေ​လး​သူ​င​ယ​္ေ​တြ​ကို ဥ​ပေ​ဒ​အရ ခို​င​္း​ရ​တ​ယ​္ မ​ခို​င​္း​ရ​ဘူး​ဆို​တဲ့ သေ​ဘာ​တရား​ေ​တြ သူ​တို​႔​နား​မ​လ​ည​္​ၾ​က​ဘူး။ ႐ြာ​ေ​တြ ရပ္ကြ​က​္ေ​တြ​လွ​ည​့္​ၿ​ပီး ကေ​လး​ခို​င​္း​ဖို​႔ လိုက္လံ​စု​ေ​ဆာ​င​္းေ​န​ၾ​က​တဲ့ ပြဲ​စား​ေ​တြ​ကို သူ​တို​႔​အားကိုး​ၾ​က​တ​ယ​္။ လက္ဖက္ရည္ဆို​င​္၊ ထ​မ​င​္း ဆို​င​္၊ ေ​ခါက္ဆြဲ​ဆို​င​္ အေ​တာ​္ မ်ားမ်ားက ကေ​လး​ေ​တြ​ကို​ေ​ခ​ၚ​လာ​မ​ယ​့္ ပြဲ​စား​ေ​တြ​ကို​ပဲ ေ​မ​ၽွာ​္ေ​န​ၾ​က​တ​ယ​္။ ဥပမာ ကေ​လး​တ​စ​္ ေယာက္ကို တစ္လ တ​စ​္ေ​သာ​င​္းေ​ပး​ရ​မယ္ဆို​ရ​င​္ ေ​ခ​ၚ​လာ​တဲ့​ပြဲ​စား​က တစ္လ​စာ တ​စ​္ေ​သာ​င​္း​ကို ပြဲခ​အေ​န​နဲ​႔​ရ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ကေ​လး​ပြဲ​စား​ေ​တြေ​ပါလာ တယ္လို​႔​သိ​ရ​တ​ယ​္။

‘‘က​ၽြန္မ​တို​႔​႐ြာ​ေ​တြ​ကို ကေ​လး​ပြဲ​စား​ေ​တြ ေ​ရာ​က​္ေ​ရာက္လာ​တတ္တ​ယ​္။ က​ၽြန္မ​တို​႔​က ေ​န​႔​လည္ပို​င​္း​မွာ ပညာ​တတ​္ေ​တြ ျ​ဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ သင္လို​က​္​ၾ​ကရ​တာ။ အဲ​ဒီ​ပြဲ​စား​ေ​တြ​က ည​ဘ​က​္ေ​တြ​မွာ အိ​မ​္ေ​တြ​ကို တိတ္တ​ဆိတ္ဝ​င​္​ၿ​ပီး ၿ​မိ​ဳ​႕ေ​တြ​မွာ ဘယ္လို​ေ​နရ​မ​ယ​္။ စား​ရ​မ​ယ​္။ လခ​က​ဘယ​္ေ​လာက္ရ​မယ္ဆို​ၿ​ပီး စ​ည​္း​႐ုံ​ေ​ရး​ဆ​င​္း​လို​က​္​ၾ​ကေ​တာ့ ေပ်ာ​က​္ေပ်ာက္သြား​တဲ့ ကေ​လး​ေ​တြ​ရွိ​လာ​တ​ယ​္။ မ်ား​ေသာအား​ျ​ဖ​င​့္ အတ​န​္း​ႀ​ကီး​ေ​လး​ေ​တြ ေပ်ာက္ကုန္တာ​သိပ္ဆိုး​တ​ယ​္”

“ဒါ​နဲ​႔ သက္ဆိုင္ရာ လူ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​ကို အဲ​ဒီ​ကိ​စ​ၥ အကူအညီ​ေ​တာ​င​္း​ၿ​ပီး တ​င​္ျ​ပ​လိုက္မွ ပြဲ​စား​ေ​တြ​ကို ေ​ခ​ၚ​ယူ​သတိ​ေ​ပး​တာ​ေ​တြ​ရွိ​လာ​လို​႔ ေ​နာက္ပို​င​္း ေပ်ာက္ကုန္တ​ယ​္။ မိ​ဘေ​တြ အသိ​တရား​ရွိ​ဖို​႔​အမ်ား​ႀ​ကီး လို​ေ​သး​တ​ယ​္။ စီး​ပြား​ေ​ရး​ျပႆ​နာ​ဆို​တာ ငါ​တို​႔​ရ​င​္း​သ​င​့္​တာ​လား ကေ​လး​ေ​တြ​ကို ရင္ဆို​င​္ေ​စ​သ​င​့္​တာ​လား​ဆို​တာ သေ​ဘာ​ေပါက္ဖို​႔ အမ်ား​ႀ​ကီး​လို​ေ​သး​တ​ယ​္။ က​ၽြန္မ​ကေ​တာ့ ႐ြာ​ထဲ​မွာ ဒီ​ပြဲ​စား​ေ​တြ​ဝင္လာ​လို​႔​ကေ​တာ့ ရဲ​တို​င​္​ၿပီး​ဖ​မ​္း​ခို​င​္း​မယ္ဆို​ၿ​ပီး ၿ​ခိ​မ​္းေျ​ခာက္ထား​ရ​တ​ယ​္’’

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​သိ​သေ​လာ​က​္ ပညာ​ေ​ရး​ဌာန​ကလည္း ေက်ာ​င​္းေ​န​အ႐ြယ္ကေ​လး​ေ​တြ ပညာ​သ​င​္​ၾ​ကား​ေ​ရး​နဲ​႔​ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး တ​စ​္ေႏြ​လုံး​ေ​လာက္ကို လႈပ္ရွား​ေ​န​ၾ​က​တာ​ပါ။ စာ​ရ​င​္းေ​တြ ေကာက​္။ စ​ည​္း​႐ုံး​ေ​ရး​ေ​တြ​ဆ​င​္း။ ေ​နာက္ဆုံး လို​အပ္တာ​ေ​တြ​ကို ေ​ထာက္ပံ့​ေ​ပး တဲ့​အျ​ပ​င​္ ေက်ာ​င​္း ေတြ​ကို​ေ​ရာက္လာ​ၾ​က​တဲ့​ကေ​လး​ေ​တြ​က မ​တတ​္ႏိုင္ဘူး​ဆို​ရ​င​္ေ​တာ​င​္ ေက်ာ​င​္း​စာ​သ​င​္ႏွစ္တ​စ​္ ႏွစ္တာ​ၿ​ပီး​ဆုံး​တဲ့​အထိ တာ​ဝန္ယူ​ေ​ပး​ၿ​ပီး အခ​မဲ့​ပညာ​သ​င​္ေ​စ​တဲ့​အထိ ေ​ဆာ​င​္​႐ြ​က​္ေ​ပး​ေ​န​တာ အထင္အ​ရွား​ပဲ။ ဒီ​ၾ​ကား​ထဲ​က ယို​ေ​ပါ​က​္ေ​တြ​ရွိ​ေ​န​တာ​ကေ​တာ့ စား​ဝ​တ​္ေ​နေ​ရး​ေၾကာင္႔ ကေလးကို ခိုင္းေနရတဲ႔ မိ​ဘေ​တြ​ပါ။

အေ​ဖ​က အလုပ္မ​လု​ပ​္။ အေ​မက​ထိုင္စား။ ဒီ​ၾ​ကား​ထဲ​က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထို​င​္​ၿ​ပီး နံပါတ္ ေ​မ​ၽွာ​္​တာ​ကို​လ​ည​္း​လုပ္တ​တ​္ေ​သး။ မွ​န​္းခ်က္နဲ​႔ ႏွ​မ​္း​ထြက္က​မကို​က​္ေ​တာ့ အိမ္က ကေ​လး​ေ​တြ​ကို မ်က​္ေ​စာ​င​္း​ထိုး​လာ​ၿ​ပီ။ ေက်ာ​င​္း​သြား​မ​ယ​့္​ကေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ကို ထ​မ​င​္းေ​လး​ေ​တာ​င​္ မေ​က​ၽြး​လို​က​္ ႏိုင္တဲ့​ဘဝ။ မု​န​္​႔​ဖိုး​ေ​လး​ေ​တာင္မေ​ပး​ႏိုင္တဲ့ ဘဝ။ သူ​တို​႔​တစ္လုံး ႏွစ္လုံး သုံး​လုံး​ေ​တြ​အတြ​က​္ေ​တာ့ ဘယ္ကေ​န ဘယ္လို​ရွာ​လာ​မွ​န​္း​မ​သိ။ ေျ​ပာ​လိုက္ရ​င​္ ရာဂ​ဏ​န​္း​မက ေ​ထာင္ဂ​ဏ​န​္း​က​စ​ၾ​က​တ​ယ​္။ အေ​ႂ​ကြး​ဆို​တာ​ကို ထ​မ​င​္း​စား ေ​ရေ​သာ​က​္ေ​လာ​က​္ သေ​ဘာ​ထား။ ယူ​ေ​တာ့​ၿ​ပဳံး​ျ​ပ။ ေ​တာ​င​္း​ရင္ရ​န​္ ျဖစ​္ျ​ပ။

အိ​မ​္ေ​ရာ​က​္ေ​တာ့ စားစရာ​မ​ရွိ​ဘူး​ညည​္း​ၿ​ပီး ထ​မ​င​္း​ဆာေ​န​တဲ့ ကေ​လး​ေ​တြ​ကို​ေ​ဟာ​က​္။ ခဲတံ​ဖိုး​ေ​တာ​င​္း​တဲ့​ကေ​လး​ကို ေ​ခါ​င​္း​ေခါက္။ မန​က​္ျ​ဖ​န​္ ေက်ာ​င​္း​ကို ႏွစ္ဆယ္မေ​ပး​ရ​င​္ အ႐ိုက္ခံ​ရ​မွာ​လို​႔ ေျပာ​တဲ့ သမီး​အႀ​ကီး​ကို ျ​ပ​န​္ေျ​ပာ​လိုက္ပုံ​က ေက်ာ​င​္း​ထြက္လိုက္တဲ့​ေ​လ။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ ‘‘ေ​ဟ့ ငါ့ကို ၂​ဝ​ဝ ဖိုး​ေ​လာ​က​္ ထ​ည​့္​လို​က​္​ဦး’’ လို​႔ အိ​မ​္ေ​ဘး​ကို လွ​မ​္းေ​အာ​္​လို​က​္ေ​သး။ စီး​ပြား​မ​ရွာ​တဲ့​အေ​ဖျ​ဖစ္သူ​က ‘‘ေ​အး နင္တို​႔ အဲ​ဒီ​လို ပူ​ညံ ပူ​ညံ​လု​ပ​္ေ​န​ၾ​က​လို​႔ ငါ​စီး​ပြား​မျ​ဖစ္တာ’’ တဲ့။ အမယ္မ​င​္း ေ​လာ​က။ မ​ၾ​ကား​ရ​တာ​က​မွ ေ​ကာ​င​္းေ​သး။

ပညာ​ေ​ရး​ျ​ဖ​င​့္ ေ​ခတ္မီ​ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳး​တိုး​တ​က​္ေ​သာ

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ေက်ာ​င​္းေ​တြ​ကို​ေ​ရာက္တို​င​္း သတိထား​မိ​တဲ့ စာ​တန​္း​တစ္ခု​က ‘‘ပညာ​ေ​ရး​ျ​ဖ​င​့္ ေခတ္မီ​ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳး​တိုး​တ​က​္ေ​သာ ႏိုင္ငံ​ေ​တာ​္​သစ္ဆီ​သို​႔’’ ဆို​တဲ့ စာ​တန​္း​ကို​ပါ။ သိပ္မွန္တဲ့ သိ​ပ​္​ၿ​ပီး​ေ​လး​နက္တဲ့ စာ​တန​္းေ​ပါ့။ ပညာ​မ​တတ္တဲ့ ​လူမ်ိ​ဳးေ​တြ​နဲ​႔ ဘယ္လို လု​ပ​္​ၿ​ပီး ေ​ခတ္မီ​ဖြံ​႕​ၿ​ဖိ​ဳး​တိုး​တ​က​္ေ​အာ​င​္ လု​ပ​္ႏိုင္မွာ​လဲ။ ပညာ​တတ​္ေ​တြေ​ပါလာ​ေ​လေ​လ တို​င​္းျ​ပည္ရဲ​႕​အနာ​ဂ​တ​္ စိ​တ​္ေ​အး​ရေ​လ။ က​ၽြ​န​္ ေတာ​္​တို​႔​ဟာ ေ​ခ​တ​္ေ​ဟာ​င​္းေ​တြ​ကို ေ​နာက္မွာ​ေက်ာ​္​ခဲ့​ၿ​ပီး ေ​ခတ္သစ္ဆီ​သို​႔ မ​လြဲ​မေ​သြ ခ်ီ​တ​က​္​ၾ​ကရ​ပါ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္။ ဒီ​လိုခ်ီ​တက္ရာ​မွာ ဆရာ ဆရာ​မေ​တြ​ဆီ​က စိတ္ဝင္စား​စရာ စကား​ေ​တြ​ၾ​ကား​လိုက္ရ​တာ ပီ​တိ​ပြား​စရာ ေ​ကာ​င​္း​ပါ​တ​ယ​္။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ခရီး​စဥ္​တေ​လ​ၽွာက္မွာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ၾ​ကား​ခဲ့​ရ​တဲ့ စကားလုံး​ေ​လး​ေ​တြ​ထဲ​က စိတ္အ​ဝင္စား​ဆုံး​နဲ​႔ အႏ​ွစ္သက္ဆုံး​ကေ​တာ့ ‘‘ေ​႐ြ​႕လ်ား​ပညာ​ေ​ရး’’ ပါ​တဲ့။ ေ​႐ြ​႕လ်ား​ပညာ​ေ​ရး​ကို ဆရာ​မ​ႀကီး​တ​စ​္​ဦး အဓိ​ပၬ​ာယ္ဖြ​င​့္​ဆို​ျ​ပ​လိုက္ပုံ​က

‘‘ကေ​လး​ေ​တြ က​ၽြန္မ​တို​႔​ဆီ​မ​လာႏ​ိုင္ရ​င​္ က​ၽြန္မ​တို​႔​က ဘာ​လုပ္မ​လဲ။ က​ၽြန္မ​တို​႔​က ကေ​လး​ေတြ​ဆီ​သြား​ရ​မွာ​ေ​ပါ့။ အဲ​ဒါ ေ​႐ြ​႕လ်ား​ပညာ​ေ​ရး​ပဲ။ သူ​တို​႔ အလု​ပ​္ေ​တြ​လုပ္လု​ပ​္။ မိ​ဘေ​တြ​က မလႊတ္လို​႔​ပဲ​ျ​ဖ​စ​္ျ​ဖ​စ​္ က​ၽြန္မ​တို​႔​က သူ​တို​႔​စာ​သင္ခြ​င​့္​ရေ​အာ​င​္ေ​တာ့ လု​ပ​္ေ​ပး​ရ​မ​ယ​္’’

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို ဒီ​စကား​ေျ​ပာ​ျ​ပေ​န​တဲ့ ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ဟာ ဟိုး​အသုံး​လုံး​ေ​တြေ​ခတ္က​တ​ည​္း​က အိမ္ကို​ေ​မ့​ထား​ၿ​ပီး ပညာ​ေ​ရး အလုပ္ဟာ ငါ့​အလုပ္လို​႔ စိုက္လိုက္မတ္တတ္သေ​ဘာ​ထားခဲ့​သူ။ သူ​႔ မွာ ေႏြ မိုး ေ​ဆာ​င​္း ေက်ာ​င​္း​မွာခ်​ည​္း​ပဲ​ျ​ဖ​စ​္ေ​န​လို​႔ ေက်ာ​င​္း​မ​ပိတ္တဲ့ ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​လို​႔ေ​တာ​င​္ ေ​ခ​ၚ​ၾ​က​တဲ့​အထိ။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ဲ႔ ‘‘ဘယ​္ေ​လာက္ပဲ​လုပ္လု​ပ​္ ဘာ​မွ​လ​ည​္း မေ​မ​ၽွာ​္​လ​င​့္​ခဲ့​ဘူး။ အသ​ည​္း​နာ​တာ​ေ​တာ့​ရွိ တ​ယ​္။ ဆုခ်​မယ္လို​႔​တစ္ခါ​မွ အေ​ျ​ပာ​မ​ခံ​ရ​ဘဲ မ​ၿ​ပီး​လို​႔ မေ​အာ​င​္ျ​မင္လို​႔​ကေ​တာ့ အေ​ရး​ယူ​လိုက္မယ္ လို​႔ အေ​ျ​ပာ​ခံ​ေ​နရ​တာ​ကို​ပဲ’’ တဲ့​ေ​လ။

ပညာ​ေ​ရး​လႈပ္ရွား​မႈ​တို​င​္း​မွာ ထိပ္ဆုံး​က​ပါ​တတ္တဲ့​ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​ကို ေ​႐ြ႕လ်ား​ပညာ​ေ​ရး​နဲ​႔​ပတ္သ​က​္​ၿ​ပီး က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ဆ​က​္ေ​မး ျ​ဖစ္ခဲ့​တ​ယ​္။

‘‘က​ၽြန္မ​တို​႔ ဘူ​တာ​မွာ ေ​ရေရာ​င​္းေ​န​တဲ့ ကေ​လး​ေ​တြ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စား​ပြဲ​ထိုး​လု​ပ​္ ေန​တဲ့​ကေ​လး​ေ​တြ​ကို သြား​စ​ည​္း႐ုံး​တ​ယ​္။ ေ​န​႔​ခ​င​္း​မွာ ေက်ာ​င​္း​မ​တ​က​္ႏိုင္ရ​င​္ ည​ဘ​က​္ေက်ာ​င​္း​လာ​တ​က​္။ ဆရာ​မ​တို​႔ စာ​သ​င​္ေ​ပး​မ​ယ​္ေ​ပါ့။ ဒီ​န​ည​္း​နဲ​႔ ေက်ာ​င​္း​ကို​ျ​ပ​န​္ ေ​ရာက္လာ​ၾ​က​တာ​ေ​တြ​ရွိ​တ​ယ​္။ ခု​ဆို ည​ဘ​က​္ က​ၽြန္မ​စာ​ေ​ခ​ၚ​သ​င​္ေ​ပး​တဲ့ မိ​န​္း​ကေ​လး​တ​စ​္ေ​ယာက္ဆို​ရ​င​္ ၆ တန​္းေ​တာ​င​္ေ​ရာက္သြား​ၿပီ။  မိ​ဘေ​တြ​က စိတ္ပါ​လာ​ေ​တာ့ ကေ​လး​မေ​လး​ကို ဘူ​တာ​႐ုံ​လႊ​တ​္​ၿ​ပီး ေ​ရ​မေ​ရာ​င​္း​ခို​င​္းေ​တာ့​ဘူး။ ေန​႔ေက်ာ​င​္း​မွာ​ကို သြား​ထား​ေ​ပး​တာ။ ကေ​လး​မေ​လး​က​လ​ည​္း အေ​တာ​္ေ​လး​ေ​တာ​္​တ​ယ​္။ အတ​န​္း​ထဲ​မွာ တစ္ကေ​န ငါး​အတြ​င​္းေ​လာ​က​္ အၿ​မဲ​ရွိ​တ​ယ​္။ သူ​႕​ကို က​ၽြန္မ​လ​ည​္း ခု​ထိ​ေ​ထာက္ပံ့​တ​ယ​္။ ရက္ကြက္က​လူ​ႀ​ကီး​ေ​တြ​က​လ​ည​္း ေ​ထာက္ပံ့​တ​ယ​္။ သူ​ေ​န​တဲ့ ေက်ာ​င​္း​အုပ္ဆ​ရာ​ႀ​ကီး​က​လ​ည​္း လို​ေလေ​သး​မ​ရွိ​လို​႔ သိ​ရ​တ​ယ​္’’။

ေ​႐ြ​႕လ်ား​ပညာ​ေ​ရး​ဆို​တာ လက္ရွိ​အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ေ​ဖာ​္ေ​န​တာ ဆရာ​မ​ႀ​ကီး​လို​စိတ္ပါ​လက္ပါ​နဲ​႔ လို​က​္​ၿ​ပီး​အေ​ကာင္အ​ထ​ည​္ ေ​ဖာ​္ေ​ပး​ေ​န​တဲ့ ေက်ာ​င​္းေ​တြ ဘယ​္ေ​လာက္ရွိ​ၿ​ပီ​လ​ည​္း က​ၽြ​န​္ ေတာ​္​မေ​ျ​ပာႏ​ိုင္ပါ​ဘူး။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ မိဘ ဆရာ ေက်ာ​င​္း​သား တက္ညီ လက္ညီ​နဲ​႔ ေ​လွာ​္ႏိုင္ပါ​မွ ပညာ​ေ​ရး​ဆို​တဲ့ ေ​လွ​ႀ​ကီး​ေ​႐ြ​႕ႏ​ိုင္မယ္ဆို​တာ ေ​တာ့​အမွန္ပါ။

‘‘ပ​န​္း​ကေ​လးမ်ား​ပြ​င​့္ေ​တာ့​မ​ည​္

ဖူး​တံ​ဝ​င​့္​လို​႔ခ်ီ

ေ​နျ​ခည္မွာ​ေ​႐ႊ​ရ​ည​္ေ​လာ​င​္း

ငါ​တို​႔​စာ​သ​င​္ေက်ာ​င​္း’’

သူ​ငယ္တ​န​္း အတ​န​္း​တစ္တ​န​္း​ကေ​န​ၿ​ပီး ၿ​ပိ​ဳင္တူ​႐ြတ္ဆို​လိုက္တဲ့ ကေ​လး​ေ​တြ​ရဲ​႕ သံ​ၿ​ပိ​ဳ​င​္ ေလး​ဟာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ရင္ထဲ​ကို ေ​အး​ျ​မ​သြား​ေ​စ​ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​ကဗ်ာ​ေ​လး​ဟာ တစ္သက္လုံး မ​႐ိုး​ႏို​င​္ ေလာ​က​္ေ​အာ​င​္ ေက်ာ​င​္းေ​တြ​မွာ ၾ​ကား​ေ​နရ​ဆဲ​ကဗ်ာ​ေ​လး​တစ္ပုဒ္ပါ။ ပ​န​္း​ကေ​လး​ေ​တြ​ပြ​င​့္ေ​အာ​င​္ ဥယ်ာဥ္မႉ​းေ​တြ​ကို အခက္အ​ခဲ​အမ်ိ​ဳးမ်ိ​ဳးေ​တြ​ရင္ဆို​င​္​ၿ​ပီး ျ​ပဳ​စုပ်ိ​ဳးေ​ထာ​င​္ေ​ပး​ေ​န​ၾ​ကရ​ပါ​တ​ယ​္။ ပြ​င​့္ေ​သာ ပ​န​္း​တို​င​္း လ​န​္းႏိုင္ပါ​ရဲ​႕​လား။ ပြ​င​့္ေ​သာ​ပ​န​္း​တို​င​္း​ဟာ ေ​မႊ​းခ်င္မွ ေ​မႊ​းႏိုင္ပါ​လိ​မ​့္​မ​ယ​္။ သူ​႕​အဆ​င​္း​နဲ​႔ အခ်​င​္း​နဲ​႔​ကိုယ္စီ​ရွိ​တတ​္​ၾ​က​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ မေ​မႊ​း​လ​ည​္း ဂုဏ္တ​င​့္ႏို​င​္​ၾ​က​တာ​ကေ​တာ့ အမွန္ပါ။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ ျ​မန္မာ့​အသံ​ကေ​န​လႊ​င​့္ေ​လ့​ရွိ​တဲ့ ‘‘ပ​န​္း​တို​င​္း​ပြ​င​့္​ပါ​ေ​စ’’ ဆို​တဲ့​သီခ်​င​္း​ကို အလြ​န​္ ျမတ​္ႏိုး​မိ​ပါ​တ​ယ​္။ ေ​ရး​ဖြဲ​႕​သူ​က ႐ုပ္ရွင္မ​င​္း​သား ကို​ျ​မ​တ​္ေ​လး ​ထင္ပါ​တ​ယ​္။ သူ​႕​ရ​ည​္​႐ြယ္ခ်​က​္ေ​ရာ စာသား​ေ​လး​ေ​တြ​နဲ​႔ ဆို​ဟ​န​္ေ​တြ​က​ပါ ေျ​ပာ​င​္ေျ​မာက္လြ​န​္း​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ ဘယ္အခ်ိ​န​္ ျ​ပန္နား​ေထာင္သ​ည​္ျ​ဖ​စ​္ေ​စ မ​႐ိုး​ႏို​င​္ေ​အာင္ပါ။

အမွန္ကေ​တာ့ ပြ​င​့္ေ​သာ​ပ​န​္း​တို​င​္း လ​န​္း​ဖို​႔ တ​ကယ္လို​အပ္လွ​ပါ​တ​ယ​္။ ဆရာ ဆရာ​မေ​တြ​နဲ​႔ စကား​ေ​တြေ​လ​ၽွာ​က​္ေျ​ပာ​ၾ​က​ည​့္​ရ​တဲ့ ကာ​လေ​လး​ေ​တြ​ဟာ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​မွာ တို​ေ​တာ​င​္း​လြ​န​္း​လွေ​ပ​မ​ယ​့္ ဘဝ​တ​စ​္ေ​ကြ​႕ မေ​မ့ႏ​ိုင္စ​ရာ ျ​ဖစ္ခဲ့​ရ​ပါ​တ​ယ​္။ သူ​တို​႔​နဲ​႔ အေ​ၾ​ကာ​္​တဲ​ေလး​ေ​တြ​မွာ၊ လ​မ​္းေ​ဘး ကား​ေ​စာ​င​့္​တဲ့​ေ​န​ရာ​မွာ၊ ကား​ေ​တြေ​ပ​ၚ​မွာ စကား​ေျ​ပာ​ရ​င​္း သူ​တို​႔​ရင္ထဲ​က ေစ​တ​နာ​အမွ​န​္ေ​တြ​နဲ​႔ ျ​ဖ​စ​္ေ​စခ်င္တာ​ေ​တြ​ကို က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​ၾ​ကား​ခဲ့​ရ​တ​ယ​္။ တ​စ​္ေ​န​ရာ​မွာ​ေ​တာ့ ဆရာ​တ​စ​္ေ​ယာက္က က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို စာ​အု​ပ​္ေ​လး​တစ္အု​ပ​္ ထိုး​ေ​ပး​တ​ယ​္။ ၿ​ပီး​ေ​တာ့ သူ​ေ​ခါက္ထား​တဲ့​ေ​န​ရာ​ေ​လး​ကို ဖြ​င​့္ေ​စ​ၿ​ပီး ‘‘ဖ​တ​္​ၾ​က​ည​့္ေ​လ’’ တဲ့။

စာ​အုပ္က စာ​ေ​ပ​ဗိ​မာန္စာ​မူ​ဆု​ရထား​တဲ့ ‘‘ေ​တာ​ပ​န​္း​တ​စ​္​႐ုံ သူ​႕​ဂု​ဏ​္ႏွ​င​့္ လွေ​စေ​တာ့’’ ဆို​တဲ့​စာ​အု​ပ​္ေ​လး​ပါ။ စာ​ေ​ရး​သူ​က ‘‘သန​္းေ​အာ​င​္ (အညာ​ေျ​မ)’’ ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။ ဒီ​စာ​အုပ္ထဲ​မွာ ဆရာ​ေ​လး​က က​ၽြ​န​္ေ​တာ့​ကို ၫႊ​န​္း​လိုက္တဲ့​စာသား​ကေ​တာ့

‘‘ျ​ဖစ္ခ်င္သ​ည​့္​အတို​င​္း အရာ​ရာ​မျ​ဖ​စ​္ႏို​င​္ေ​သာ​္​လ​ည​္း

ျ​ဖ​စ​္ႏိုင္သ​မ​ၽွ​ျ​ဖ​စ​္ေ​အာ​င​္ ႀ​ကိ​ဳး​ပ​မ​္းျ​ခ​င​္း​သ​ည​္

က​ၽြႏ​္ုပ္တို​႔ မ​လြဲ​မေ​သြ ေ​လ​ၽွာက္လွ​မ​္း​ရ​မ​ည​့္

လ​မ​္း​မွန္ပ​င​္ျ​ဖစ္သ​ည​္’’ တဲ့။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္ သူ​႕​ကို​လွ​ည​့္​ၾ​က​ည​့္​လိုက္တ​ယ​္။ သူ​က က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို အဓိ​ပၸာယ္ပါ​ပါ​ျ​ပ​န​္​ၿ​ပဳံး​ျ​ပ​လိုက္တ​ယ​္။ ကား​ေ​တြ​တစ္စီး​ၿ​ပီး တစ္စီး တ​စ​္ေ​ဝါ​ေ​ဝါ​နဲ​႔ ျ​ဖတ္သြား​ေ​န​ပါ​တ​ယ​္။ သူ​က လက္ကေ​လး​တား​ၿ​ပီး ႀ​ကိ​ဳး​စား​ၾ​က​ည​့္​တ​ယ​္။ တစ္စီး​မွ မ​ရ​ပ​္ေ​ပး​ပါ​ဘူး။ သူ​က က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို ‘‘တစ္စီး​စီး​ကေ​တာ့ ရပ္မွာ​ပါ’’ လို​႔ လွ​ည​့္ေျ​ပာ​လိုက္တ​ယ​္။ ေ​န​ဝင္လု​ၿ​ပီ။ မ​ၾ​ကာ​ခ​င​္ ေ​မွာ​င​္ေ​တာ့​မွာ​ပါ။

က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​က သူ​႕​ကို ‘‘ခင္ဗ်ား သစ္ပင္အ​ကြယ္မွာ​သြား​ရ​ပ​္ေ​န’’ လို​႔ေ​ျ​ပာ​လိုက္တ​ယ​္။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ ​္​ကား​တစ္စီး​ကို​ တား​လိုက္တ​ယ​္။ ကား​ကရ​ပ​္ေ​ပးတ​ယ​္။ သူ​က သစ္ပင္အ​ကြယ္ကေ​န ေျ​ပး​ထြက္လာ​တ​ယ​္။ ကၽြ​န​္ေ​တာ​္​က ကား​စ​ပယ္ယာ​ကို ‘‘ေ​ကာ​င​္ေ​လး က်​သ​င​့္​သေ​လာ​က​္ ငါ​ေ​ပး​မ​ယ​္’’ လို​႔ေ​ျ​ပာ​လို​က​္ေ​တာ့​မွ ကား​ ေပ​ၚ​တက္ခြ​င​့္​ရ​လိုက္တ​ယ​္။

သူ​က က​ၽြ​န​္ေ​တာ​့္​ကို ‘‘ခင္ဗ်ား ဒီပ​ညာ​ေ​တြ​ကို ဘယ္ကေ​န တတ္လိုက္ တာ​လဲ’’ တဲ့။ သူ​ေ​မ့​ေ​န​လို​႔​လား​ေ​တာ့​မ​သိ။ က​ၽြ​န​္ေ​တာ​္​လ​ည​္း တစ္ခ်ိန္က သူ​႕​လို​ေက်ာ​င​္း​ဆရာ ဆို​တာ​ေ​လ။

တင္ညြန္႔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: