ျမန္မာကေလး ၃ သန္းေက်ာ္၊ ကမၻာ့ကေလးငယ္ဦးေရ ၆၇ သန္း ပညာေရး အခြင့္အေရး ကင္းမဲ့ ေနဆဲ


ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့ကေလးငယ္ဦးေရ ၆၇ သန္းခန္႔မွာ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးေနလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းဆို၏။

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမွ စာသင္ခန္းတစ္ခု

နာဂစ္မုန္တုိင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသမွ စာသင္ခန္းတစ္ခု

အီကိုေဆာ့ ECOSOC ေခၚ ကုလသမဂၢ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ညိွႏိႈင္းသည့္ ေကာင္စီ၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး တရုတ္ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက ေဖၚျပထားသည္။

သက္ႀကီး ၇၉၆ သန္းမွာ အေျခခံ စာေရးစာဖတ္ မတတ္ေျမာက္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ဤသည္မွာ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ က ဆို၏။

“ႏုိင္ငံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ တကမၻာလံုး အတုိင္းအတာအရ “အားလံုးအတြက္ ပညာေရး” တကယ္ျဖစ္သလား ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္” ဟု အီကိုေဆာ့ ဥကၠဌျဖစ္သူ Larazous Kapambwe က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မ်ားမၾကာမီက စိန္ေခၚခ်က္တစ္ရပ္မွာ ကမၻာ့ေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အစိုးရမ်ားမွ ပညာေရး ဘတ္ဂ်က္ေငြကို ေလ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု အီကိုေဆာ့ ECOSOC က ဆိုပါသည္။

၀င္ေငြ နည္းပါသည့္ ႏုိင္ငံ ၁၈ ႏုိင္ငံကို ဆာေဗး ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၇ ႏုိင္ငံက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ အက်ဳိးဆက္ အေနျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားစြာမွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈးလိုက္ရေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ပညာသင္ၾကားခြင့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံ ၃၅ ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အီကိုေဆာ့ ဥကၠဌက ခ်မ္းသာသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားမွ  အကူအညီေပးရန္၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ကို တိုးျမွင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ တို္က္တြန္းလိုက္သည္။ အထူးသျဖင့္ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံမ်ား Least develped countries (LCDs) မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ပန္ၾကားခဲ့သည္။

စာသင္ခန္း အျပင္ဘက္မွ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ား

၂၀၀၅ – ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသ NHEC ပညာေရး သုေတသန အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ ကေလးငယ္ ၁၅ သန္း ခန္႔ရွိၿပီး ၃ သန္းေက်ာ္မွာ စာသင္ခန္း အျပင္ဘက္တြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မိသားစု လူမႈစီးပြား နိမ့္ပါးလြန္းျခင္း၊ ေက်ာင္းလံုး၀ မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္  အက်ဳိးဆက္တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားစြာမွာ ေက်ာင္းပညာသင္ၾကားခြင့္ မရရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ပိုမိုဆိုး၀ါးလာေနသည့္ လူမႈစီးပြား အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံေၾကာင့္ ျမန္မာ ကေလးငယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္နီ လူမ်ဳိးစု တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆံုးရံႈုးေနရေၾကာင္း သိရပါသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္ စတင္သည္မွာ ရက္သတၱပတ္ ၅ ပတ္ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တုိင္းတြင္ ကေလးငယ္မ်ားစြာကို ေက်ာင္းစာ သင္ခန္း အျပင္ဖက္ လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္းလည္း ေဒသအသီးသီးမွ ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားက ေမာကၡ ပညာေရး မဂၢဇင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာကၡပညာေရးသတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: