ကုလသမဂၢ OCHA အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၅ (၂-ႏုိ၀င္ဘာ-၂၀၁၀)


အဓိက အခ်က္မ်ား

၁.        ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမွဳေရးအသင္းမ်ားသည္ လူေနအထူထပ္ဆုံး မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည့္  ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ  ့နယ္မ်ားတြင္ အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ေပးလ်က္႐ွိျပီး

ပ်က္ဆီးဆုံး႐ွံဳးမွဳ စာရင္း အတိအက်ရရန္ စာရင္းေကာက္ယူဆဲျဖစ္သည္။ အစားအစာ၊ ရြက္ဖ်င္တဲ၊ ေသာက္ေရသန္ ့ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳမွာ အေရးအၾကီးဆုံး လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၂.        ငါး၊ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀ ခန္ ့ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ား ပ်က္ဆီးဆုံး႐ွံဳးခဲ့ရသည္။

၃.        WFT ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၄၀ အား အထက္ပါ ၄ ၿမိဳ ့နယ္႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျဖန္ ့ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရန္ကုန္မွ အထက္ပါေဒသသုိ ့ တင္ပုိ ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၄.      အစုိးရမွထုတ္ျပန္ေသာ အပ်က္အဆီး ဆုံး႐ွံဳးမွဳ သတင္းမ်ားအရ  ကန္ေဒၚလာ ၁၈ သန္း ခန္ ့ ဆုံး႐ွံဳးခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ (စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ ၃၀၀ ခန္ ့၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္တြင္ ၅၀ ေက်ာ္) ပ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၂၆၁ သန္း (ကန္ေဒၚလာ ၁.၂ သန္း) ႏွင့္ ညီမွ်သည္။

အေျခအေနသုံးသပ္ခ်က္

ေအာက္တိုဘာလ ၂၂ ရက္ေန ့တြင္ category 4 ျပင္းအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္သြားေသာ ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္း ဂီရိ သည္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံ၊ မင္းျပား ႏွင့္ ေပါက္ေတာျမိဳ ့မ်ား အား ျဖတ္သန္းသြားျပီး ေနအိမ္ႏွင့္ လမ္းတံတား ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္း အျပင္ မေကြးတုိင္းတြင္လည္း အပ်က္အဆီးမ်ား ႐ွိခဲ့သည္။

အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီ အဖဲြ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကမ္းေျခသို ့မုန္တုိင္း မ၀င္ေရာက္မီွကပင္ လူထုအား မုန္တုိင္းသတိေပး ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ေဘးလြတ္ရာသုိ ့ ေရႊ  ့ေျပာင္းျခင္းမ်ား အား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။ ထုိ ့အျပင္ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘးအႏၶရာယ္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အဖြဲ ့အား ခ်က္ခ်င္း လွဳပ္႐ွားေစခဲ့သည္။ လူမွဳ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန သည္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အဖဲြ ့မ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ ထိေတြ ့ကာ အကူအညီမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိ လက္ခံခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ NGO မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ ့မ်ားသည္ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ပ်က္ဆီး ဆုံး႐ွံဳးမွဳစာရင္းမ်ား ကုိ ေကာက္ယူခဲ့သည္။ လူ ၄၅ ဦး ေသဆုံးျပီး ၇၀,၉၇၅ ဦး အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ အိမ္ ၁၅,၀၀၀ ခန္ ့ လုံး၀ ျပိဳသြား၍ လူ ၂ သိန္းခန္ ့ အကူအညီ လုိအပ္ ေနသည္ဟု အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ိဳးေျမ ဧက ၁၇,၅၀၀ ခန္ ့ လည္း ပ်က္ဆီးသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လမ္းတံတားမ်ား ၿပိဳက်ပ်က္ဆီးမွဳေၾကာင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမွာ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ ့ မ်ား အတြက္ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမွဳ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အကူအညီလုိအပ္ခ်က္မ်ား

လူမွဳေရးအဖဲြ ့ေပါင္းစုံတုိ ့သည္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ပ်က္ဆီးဆုံး႐ွံဳးမွဳစာရင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္တုိ ့၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားစာရင္းေကာက္ယူမွဳတို ့ကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကနဦးေတြ ့႐ွိခ်က္မ်ားအား က႑အလို္က္ ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ အေထာက္အပံ့မ်ား အား မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသုိ ့ အစြမ္းကုန္ေပးပုိ ့ေနေသာ္ျငားလည္း စစ္တမ္းမ်ားအရ အခ်ိဳ ့ေသာ ႐ြာမ်ားမွာ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ လုံး၀ မရ႐ွိေသးေၾကာင္း ေတြ ့႐ွိရသည္။ အစားအစာ၊ ႐ြက္ဖ်င္တဲ၊ ေရသန္ ့ႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳမွာ အဓိက အက်ဆုံး လုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ ႐ွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့တြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ၁၈ ခု ( ခန္ ့မွန္း လူဦးေရ ၆,၆၀၀) မွ  ၅ ခု (ခန္ ့မွန္း လူဦးေရ ၃,၃၅၉) သုိ ့ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အသင္းကလည္း ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွ ကြ်မ္းက်င္ လုပ္အားေပး ၆၀၀ ေက်ာ္ အားျဖည့္ကာ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ အကူအညီေပးေရးကုိ အ႐ွိန္ျမွင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

Contingency Planning Working Group (CPWG) လက္ေအာက္ခံ ျပည္တြင္း NGO မ်ားသည္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံေရး ကုိ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ တဲြလ်က္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားမွ CPWG အတြက္ ကုန္သုိေလွာင္ရန္ သုိေလွာင္႐ုံ ၄ လုံး ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ပညာေရး

တန္ဖုိးအားျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁,၂၆၁ သန္း (ကန္ေဒၚလာ ၁.၂ သန္း) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ စာသင္ေက်ာင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ (စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ ၃၀၀ ခန္ ့၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္တြင္ ၅၀ ေက်ာ္) ပ်က္ဆီး ခဲ့သည္ ဟု အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနက ေျမပုံၿမိဳ ့နယ္တြင္ တာ၀န္ခံ အရာ႐ွိ တစ္ဦး ခန္ ့အပ္ကာ UNICEF ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္႐ွိသည္။ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ ့မ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္း ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ ေအာက္ပါ ပညာေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း အကူအညီ ေတာင္းခံလ်က္႐ွိသည္။

၁. ယာယီ စာသင္ေက်ာင္း ၁၅၀ ေက်ာင္း

၂. ေက်ာက္သင္ပုန္းၾကီး ၁၀၀၀

၃. ေက်ာင္းသား ၁၀,၀၀၀ အတြက္ ပလတ္စတစ္ ပရိေဘာဂမ်ား

ယခု သီတင္းပတ္တြင္ ေျမပုံၿမိဳ ့နယ္အတြင္း ပညာေရးဆုိင္ရာ ပ်က္ဆီးမွဳ အေသးစိပ္သုံးသပ္ခ်က္ကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ UNICEF ၊ KMSS ႏွင့္ မဂၤလာျမန္မာ အဖြဲ ့တုိ ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ ့အတြက္မူ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

Save the Children အဖဲြ ့သည္ အိမ္သာႏွင့္ ေရတုိင္ကီမ်ား ပါ၀င္ေသာ semi-permanent  စာသင္ ေက်ာင္း ၈၀ ကုိ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ ့မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။ ထုိ ့ ျပင္ ကေလး ၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ယာယီကေလးကစားကြင္း မ်ားတည္ေဆာက္ေပးရန္၊ ပညာေရး၊ သတင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္း မ်ား ပံ့ပုိးရန္ႏွင့္ သင္တန္းေပးရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည္

အစာေရစာ

လာမည့္ ၃ လတာအတြင္း လူ ၂ သိန္း အတြက္ အစာေရစာ ေထာက္ပံ့မွဳ လုိအပ္မည္ဟု အကူအညီ ေပးေရ ေအဂ်င္စီမ်ားက ခန္ ့မွန္းထားသည္။

World Food Program (WPF) ကလည္း စစ္ေတြၿမိဳ ့ ႐ွိ ေဒသ႐ုံးခ်ဳပ္အျပင္ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ ့မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ  ့လ်က္႐ွိသည္။ ၄င္း၏၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အဆုိပါ ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ အေျချပဳကာ  သုိေလွာင္႐ုံမ်ား စတင္ အေျခတည္ေနၾကသည္။ အစုိးရ မွလည္း WFP အား ဒုကၡသည္မ်ားအား လွဴဒါန္းရန္ ေဒသတြင္း အစားအေသာက္ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳေပး ထားသည္။ အ၀ယ္ေတာ္ တစ္ဦးသည္ စစ္ေတြ တြင္ အေျချပဳကာ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလ်က္႐ွိသည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၆၄၀ အား ေလေဘးဒဏ္ခံ ၄ ၿမိဳ ့နယ္႐ွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ျဖန္ ့ ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္။ ၄င္းျပင္ အစားအေသာက္ တန္ခ်ိန္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရန္ကုန္မွ အထက္ပါေဒသသုိ ့ တင္ပို ့  ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတကာၾကက္ေျခနီအသင္းသည္ ေျမပုံၿမိဳ ့ေတာင္စဥ္တန္း ႐ြာတြင္ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာက္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန ့မွ စတင္ကာ မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ မိသားစု ၁၀၀၀ ခန္ ့အား အကူအညီ ျဖန္ ့ေ၀ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါေဒသ၏ အေရးေပၚ အကူအညီ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း စာရင္းျပဳစုမည္ ျဖစ္သည္။

CPWG လက္ေအာက္ခံ ျပည္တြင္းအဖြဲ ့အသီးသီးကလည္း ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေျမပုံၿမိဳ ့မ်ားတြင္ အစား အေသာက္ မ်ား ျဖန္ ့ေ၀ေပးလ်က္႐ွိသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရ

UNICEF က အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ေဆးေသတၱာ ၆၀ အား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ ့ လွဴဒါန္းထားၿပီး မုန္တုိင္းဒဏ္ခံေဒသတြင္ က်န္းမာေရး အရာ႐ွိ ၅ ဦး ႏွင့္ စစ္ေတြတြင္ ၅ ဦး အသီးသီး တာ၀န္ခ်ထားသည္။ EPI Plus (Expand Program on Immunization) အဖဲြ ့ကလည္း လာမည့္ ၃ လအတြင္း ကာကြယ္ ေဆးထိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ငွက္ဖ်ားကာကြယ္ေရးအတြက္  Insecticide-treated Nets (ITNs) မ်ား၀ယ္ယူ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ ့က်န္းမာေရးအဖဲြ ့ႀကီးကလည္း အေရးေပၚ က်န္းမာေရး အေစာင့္အေရွာက္မ်ားေပးေနသည့္ အျပင္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဒသတြင္း ကူးစက္ေရာဂါ ေစာင့္ၾကည့္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။

International Organization for Migrastion (IOM) ကလည္း ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ား၏ အကူအညီေတာင္းခံမွဳအရ ေပါက္ေတာၿမိဳ ့နယ္ အေ႐ွ ့ဖ႐ုံကာ ကြ်န္း႐ွိ အဆုိး႐ြားဆုံး မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသုိ ့ ေ႐ြ ့လ်ား က်န္းမာေရး အဖြဲ ့ ၂ ဖဲြ ့ေစလႊတ္ရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး

အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ငါးဖမ္းစက္ေလွ ၆၀၀ ခန္ ့ႏွင့္ ပုိက္ ၉၀၀ ခန္ ့ ေပ်ာက္ဆုံး ပ်က္ဆီးသြားျပီး၊ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ အမ္းၿမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ ဆန္စပါး စုိက္ဧက ၃၉,၀၀၀ ေက်ာ္ ပ်က္ဆီးသြားသည္ဟု သိရသည္။ အျခားေဒသမ်ားမွာ အပ်က္အဆီးမ်ားမွာ စာရင္းေကာက္ယူဆဲ ျဖစ္သည္။ ကြ်ဲႏြား ၅၀၀ ခန္ ့ေသေၾကေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ရသည္။ မုန္တုိင္းမွာ စပါးရိတ္သိမ္းခါနီး အခိ်န္တြင္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္ သြားေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဆန္စပါး အထြက္ႏွဳန္းကုိ ႀကီးစြာ ထိခုိက္မည့္အျပင္ ေနာင္ႏွစ္ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးစပါး႐ွားပါးမွဳႏွင့္ ၾကံဳေတြ ့ႏုိင္ေၾကာင္း Food and Agriculture Organization (FAO) ကသုံးသပ္ထားသည္။

ေျမပုံ၊ ေပါက္ေတာ၊ အမ္း၊ စစ္ေတြ၊ မင္းျပား ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ ့မ်ားတြင္ ငါး၊ပုဇြန္ ေမြးျမဴေရးကန္ ဧက ၅၀,၀၀၀ ခန္ ့ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ငါးဖမ္း စက္ေလွမ်ား ပ်က္ဆီးဆုံး႐ွံဳးခဲ့ရသည္ဟု FAO က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ပုိ ့ေဆာင္ေရး

WFP စစ္ေတြ ႐ုံးခ်ဳပ္က ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ပုိ ့ေဆာင္ေရး ကုိ ပံ့ပုိးေပးလ်က္႐ွိသည္။

႐ြက္ဖ်င္တဲ ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား

အနည္းဆုံး အိမ္ ၁၅,၀၀၀ အလုံးစုံ ၿပိဳသြားၿပီး၊ ၅၆,၆၄၃ လုံး ပ်က္ဆီးခဲ ့ကာ လူ ၇၀,၉၇၅ ဦး အုိးမဲ့အိမ္မဲ ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု အစုိးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Emergency Shelter coordination group မွ တာေပၚလင္ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားအား စနစ္တက် ျဖန္ ့ျဖဴးေပးလ်က္႐ွိသည္။

ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွလည္း ေပါက္ေတာၿမိဳ ့နယ္ ဗ်ိဳင္းသုိက္ ႏွင့္ ဖဒူ ႐ြာတုိ ့မွ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ေစာင္၊ ပလတ္စတစ္အခင္းႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ား လွဴဒန္းလ်က္႐ွိသည္။

MRCS/ IFRC မွလည္း ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ေျမပုံတြင္ မိသားစု  ၁၅၈၈ စာ အသုံးအေဆာင္မ်ား ျဖန္ ့ျဖဴး ေပးခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ အစုံ ၁၅၀၀ အား ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ထပ္မံ ေ၀ငွေပးမည္ ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္း အစုံ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ကုိ ၄ ၿမိဳ ့နယ္အတြင္း လွဴဒါန္းမည္ဟု သိရသည္။

Malteser Internationl မွလည္း ေျမပုံတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၀၀ စာ ႐ြက္ဖ်င္တဲ ႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ား လွဴဒါန္းရန္ စီစဥ္လ်က္႐ွိသည္။

Action Contre La Faim (ACF) မွ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀၀ စာ ႐ြက္ဖ်င္တဲ ၊ အသုံးအေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၂ ပတ္စာ အစားအေသာက္မ်ားကုိ ေျမပုံႏွင့္ မင္းျပားတြင္ ျဖန္ ့ျဖဴးရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀၀၀ စာ ႐ြက္ဖ်င္တဲႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ၃ လအတြင္း ေ၀ငွသြားရန္ စီစဥ္ လ်က္႐ွိသည္။

စြန္ရဲ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒး႐ွင္းမွ ေျမပံုႏွင့္ မင္းျပားတြင္ ႐ြက္ဖ်င္တဲအျပင္ တာေပၚလင္၊ ျခင္ေထာင္ ႏွင့္ ေစာင္မ်ားအား လွဴဒါန္းျဖန္ ့ေ၀လ်က္႐ွိသည္။

IOM မွလည္း တာေပၚလင္မ်ား ပုိ ့ျပီးျဖစ္သည္။

ရႏွင့္ သန္ ့စင္မွု

ဆားငံေရ၀င္ေရာက္မွဳေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးသြားေသာ ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ ႏွင့္ ေရသုိေလွာင္ရန္ ပုံးမ်ား အေရးေပၚလုိအပ္လ်က္႐ွိဆဲ ျဖစ္သည္။

UNICEF မွ ေရပုံးႏွင့္ ေရသန္ ့စက္မ်ားအား ျဖန္ ့ျဖဴးေပးလ်က္႐ွိသည္။

Save the Childern မွ ေရသန္ ့ျဖန္ ့ျဖဴးေပးျခင္း၊ ေရတြင္း ေရကန္ သန္ ့စင္ျခင္း၊ အေရးေပၚ အိမ္သာ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရသန္ ့စက္ႏွင့္ ေရဗူးမ်ား ျဖန္ ့ျဖဴးေပးျခင္းတုိ ့ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။

MRCS ကလည္း hygiene ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေသာက္ေရသန္ ့ရ႐ွိႏုိင္ေရးကုိ အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ လ်က္႐ွိသည္။

၎ျပင္ ေရရ႐ွိႏုိင္ေသာ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ႐ွာေဖြလ်က္႐ွိသည္။

အလွဴေငြ

DFID က အေရးေပၚအကူအညီအတြက္ စတာလင္ေပါင္ ၄၇၀၀၀၀ လွဴဒါန္းမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: