ဂ်ပန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဝန္ႀကီး Ryu Matsumoto ႏုတ္ထြက္


၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ ေသေက် ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ ေျမ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီဒဏ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ ေရးဝန္ ႀကီး မာဆူမိုတိုမွာ အခက္ အခဲမ်ား စြာႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ေစာဒက တက္စရာေမးခြန္း မ်ား၊အမွတ္ လကၡဏာ မ်ား သူ႕အေပၚတြင္ ေျပာဆိုခံစား လာရေသာေၾကာင့္ ၄င္းရာထူးမွ တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ေၾကညာ လိုက္သည္။

အစိုးရထံ သို႔တင္ျပသည့္ ျပန္ လည္ထူ ေထာင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ား မွာ ဘ႑ာေရးအရ သူ႕ကို အကူ အညီေပး ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သူ ကေျပာၾကား လိုက္သည္။ သူ႕ကို ႏုတ္ထြက္ ေစရန္လည္း လုပ္ေဆာင္ မႈအားနည္းေသာ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာအိုတိုခန္း က တြန္းအား ပိုမိုေပးေန ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခု သူ႕အား ခန္႔ထားခဲ့ေသာ ဝန္ႀကီး သစ္ရာထူး ျဖစ္သည့္ သဘာဝ ေဘးက် ေရာက္ရာ ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာအစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းလြဲ ေနမႈ အက်ပ္ အတည္းကို ေလ်ာ့က် ေစရန္ အားထုတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ အပိုရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံကို ထပ္မံေတာင္း ခံေရး အဆိုျပဳ ခ်က္တင္ ျပရန္ အတြက္ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုး ေနေၾကာင္း ေျပာျပသည္။Ref : BBC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: