ကိုရီးယား (EPS-TOPIK ) စာေမးပြဲ ၄၁၀၉ ဦး ေအာင္ျမင္


ကိုရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ EPS-TOPIK) စာေမးပြဲကို ၄၅၂၃ ဦး ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ရာ ၄၁၀၉ ဦး ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ စာေမးပြဲကို ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ သန္လ်င္ျမိဳ႕ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသုိလ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ စာေမးပြဲ၀င္ ေရာက္ေျဖဆိုရန္ ၄၉၁၃ ဦးေလွ်ာက္လႊာ တင္ခဲ့ျပီး ၄၅၂၃ ဦး၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူေတြ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားဖုိ႔အတြက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ပါတယ္”ဟု အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာျပခဲ့သည္။ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား သည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ အတြက္ ဓာတ္ပံုေျခာက္ပံု၊ EPS-TOPIK စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ ေဆးေအာင္လက္မွတ္မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ (အစုိးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီ အသိ အမွတ္ျပဳ ေဆးခန္း)၊ သက္တမ္းရွိေသာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္းႏွင့္ မိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္း ေအာင္လက္မွတ္ မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴႏွင့္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္မႈ အေထာက္အထားမ်ား လိုေၾကာင္း သိရသည္။

EPS စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ကို http://eps.hrdkorea.or.kr ၊ epstopik.hrdkorea.or.kr ႏွင့္ epsklt.hrdkorea.or.kr တို႔တြင္ လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: