ကမၻာတြင္ တူနာငါးမ်ား အလြန္အမင္း ဖမ္းျခင္းကို အေရးေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္လာ


တူနာငါး မ်ိဳးစိတ္မ်ား အနက္မွ ၃ မ်ိဳးသည္ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအားျဖင့္ မ်ိဳးတုံးလုနီးပါးျဖစ္ ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ အမင္းငါး ဖမ္းျခင္းကို  အေရးယူရန္ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ ျပန္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ သဘာဝ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ေရးသမဂၢ (IUCN)မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာၾကားလုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း မ်ိဳးတုံး လုျဖစ္သည့္ တူနာငါး ၃ မ်ိဳးအနက္ ၂ မ်ိဳးမွာ ပိုၿပီးၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရသည္။

အခ်ိဳ႕ ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ ငါးဖမ္းဆီး ျခင္းမွ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားစြာ ရေန သျဖင့္ အလြန္အမင္း ဖမ္းဆီးျခင္း ကို သာခံေနရၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးကို စိတ္ဝင္စား မႈအားနည္းၾကသည္။ လက္ရွိ ငါးဖမ္းေန သည့္ပံုစံကို အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ပါက Bluefin ဆိုသည့္ တူနာငါးမ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳး သည္ အေရအတြက္ တိုးပြားလာ ရန္အလြန္ပင္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ သည္။ Bluefin သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ၏ ဆုရွီျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္း ေလ့ရွိေသာ ငါးအမ်ိဳးအစားတြင္ လည္းပါဝင္ သည္။ တူနာငါးမ်ား သည္ အဏၰဝါထြက္ စားေသာက္ ကုန္မ်ားတြင္ ထိပ္တန္းမွ ေျပးေန သည့္ကုန္ၾကမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အရ အဖိုးတန္လွ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းငါးမ်ိဳး မ်ား နည္းပါးသြားျခင္းသည္ အျခား ေသာဂယက္မ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ တူနာ ငါးမ်ားသည္ သက္တမ္း ရွည္ၿပီး မ်ိဳးပြားႏႈန္းနည္းေသာငါး မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္ ေရမ်ား တက္ရန္ ပိုမိုအခ်ိန္ယူရ သည့္ငါးမ်ိဳး မ်ား ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္က အစီရင္ခံစာမ်ား တြင္ Bluefin ကဲ့သို႔ေသာ မ်ိဳးတုံး လုငါးမ်ား ကုန္သြယ္တင္ပို႔မႈ ယာယီ ရပ္ဆိုင္းရန္ တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ , Ref:Dailymail

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: