ေျပာင္းသည္ဆိုေသာ္လည္း အပိုင္း(၁)-(၂)


ေဆာင္းပါးရွင္ – ဗိုလ္ရဲထက္


သကၠရာဇ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႀကီးစြာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္အေနျဖင့္ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္း ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔နည္းတူစြာ ယင္းႏွစ္မွာပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ယင္းသို႔အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒအရ ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏုိင္ငံဟု ေခၚဆုိႏိုင္ခဲ့ေပၿပီ။ ဒီမုိကေရစီဝါဒကို က်င့္သံုးသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ေပၿပီ။ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ… အမ်ားႀကီးကို ေျပာင္းလဲခဲ့ေပၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း…. ။

ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ အရိပ္အေယာင္မ်ား သန္းလာခဲ့သည္။ စစ္မက္မ်ား ဆက္တိုက္လို ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္အခါဆုိလွ်င္ ပို၍ပင္ ဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ဖ်ား တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထုိးစစ္ဆင္လာသလို တိုင္းရင္းသား မ်ားကလည္း အသင့္ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ျပားခဲ့ၾကေပသည္။ အခ်င္းခ်င္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ားလည္း စစ္ေဘးသင့္ၾကသည္။ ဒုကၡအတိ ေရာက္ၾကရသည္။

ထုိနည္းတူစြာ စစ္ျဖစ္ရာေဒသ မဟုတ္ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာလည္း စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ စစ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ စစ္ေၾကာင့္ ထုိတိုင္းျပည္၏ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ အသံုးစရိတ္ လိုအပ္လာသည္။ ထုိအသံုးစရိတ္မ်ားကို မည္သူ႔ထံမွ ရယူသနည္း။ ဤတုိင္းသူျပည္သားမ်ားကသာလွ်င္ အခြန္ေပးေဆာင္ၾကရသည္ မဟုတ္ပါလား။ စစ္ေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးမ်ား တင္းၾကပ္လာသည္။ ေရာင္းေရး၀ယ္ေရး အခက္အခဲ ျဖစ္လာရသည္။ သို႔အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္မႈ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမႈ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ဆံုးရံႈးၾကရသည္။ စစ္အတြက္ လုပ္သား လိုအပ္သည့္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အက်ဥ္းက်ေနေသာ၊ မိမိတို႔ျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူေနၾကေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ စစ္ျဖစ္ရာေဒသသို႔ သြားေရာက္၍ ဝန္ထမ္းၾကရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေပၚတာဆြဲသည့္အတြက္ သာမန္အမ်ားျပည္သူမွာ လြတ္လပ္စြာ မသြားလာရေတာ့သည့္အျပင္ ေနဝင္မီးပိတ္ အမိန္႔မ်ားေၾကာင့္လည္း ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ အဘယ္ေၾကာင့္ စစ္မက္မ်ား ျဖစ္ပြား ရသနည္း။ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယေန႔ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာအလံုးစံုအရေသာ္လည္းေကာင္း  ျပန္လည္ သံုးသပ္ရလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထူေထာင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ အေျဖရွာဖို႔ မႀကိဳးစားၾကဘဲ စစ္ေရးအရ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ မိမိတို႔ စိတ္တိုင္းက် ေရးသားနုိင္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ ၎တို႔၏ တဖက္သတ္ အျမင္မ်ားျဖင့္သာ ေရးသား၍ မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔သည္။ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေရးအသိႏွင့္ အလွမ္းေဝးေစခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအသိႏွင့္အတူ စဥ္းစားေဝဖန္ သံုးသပ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေစအံ့ေသာ ပညာေရးကိုလည္း ခ်ိဳးဖဲ့ထားသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔စိတ္တိုင္းက် ဦးေႏွာက္ထဲ စိတ္ထဲ ႏွလံုးသားထဲတြင္ ၎တို႔၏ တဖက္သတ္ အျမင္မ်ားကို ထည့္သြင္းနုိင္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

သို႔ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အမွန္ဟူသမွ်ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားၾကသည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ အမွန္တရားႏွင့္ ေဝးကြာေနၾကသည္။ အသိမွန္မ်ားႏွင့္ ေဝးကြာေနသည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ အရိပ္ကို အစစ္ထင္ေနသည္။ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပင္ အမွန္ဟု ထင္မွတ္ေနၾကသည္။ မမွန္တရားႏွင့္ သတင္းအမွားသည္ လူတစ္ေယာက္၏ အသိစိတ္၊ ပညာ၊ ဦးေႏွာက္တုိ႔ကို သတ္ပစ္တတ္သည္။ မွားယြင္းေသာ သတင္းအရ မွားယြင္းစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ပစ္လိုက္သည္။ သို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ မေကာင္းမွန္းေတာ့ သိသည္၊ သို႔ေသာ္ ဒါထက္ေကာင္းတာ မရနုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေထာက္ ခံေနၾကရသည္။ ဤမေကာင္းေသာ အစိုးရကိုသာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးသေဘာျဖင့္ လက္ခံေနၾကရသည္။

သည္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဤသို႔ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကို သာမန္ျပည္သူမ်ား ေလးေလးနက္နက္ မသိႏိုင္ၾက။ သိႏုိင္ေလာက္ေအာင္လည္း သတင္းအမွန္တရားမရွိ၊ အသိတရားကလည္း မျပည့္ဝၾကေပ။ ယခင့္ယခင္ကေတာ့ ထားပါေတာ့။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ က်င့္သံုးပါသည္ဆိုေသာ အေျခအေနတြင္လည္း မထူးျခားေပ။ ၾကားမိလိုက္ပါသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္းကိုပင္ ဆင္ဆာျဖတ္သည္ ဟူသတည္း။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ သာမန္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အဘယ္သုိ႔ေသာ လြတ္လပ္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ခံစားရပါအံ့နည္း။ စာေပသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ ရႏိုင္ပါမည္နည္း။ ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ ေျပာသကဲ့သို႔ပင္ ယေန႔ စာေပသတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ အားရွိလာပါၿပီတဲ့၊ အဲဒီ အားရွိလာၿပီ ဆုိသည္ကို ေျပာသည့္အသံကပင္ အားမရွိခ်င္။

အဘယ္ေၾကာင့္မ်ား ဤသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသနည္း။ က်ေနာ္သိသေလာက္ ေဆးပညာအသိႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ ေရာဂါသည္လူနာရွင္က မိမိေရာဂါအေၾကာင္း သိထားမွ ေရွာင္ရန္ ေဆာင္ရန္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နုိင္မည္ မဟုတ္တံုေလာ။ ထုိနည္းတူစြာ ယင္းေရာဂါရွင္မွလည္း မိမိအား ကုသေပးမည့္ ဆရာဝန္ကို မိမိခံစားရသမွ် အေျခအေန ေပးသိရေပမည္။ သုိ႔မွသာ ဆရာဝန္မွလည္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈရလဒ္ႏွင့္ ေဝဒနာရွင္   ေရာဂါသည္၏ ခံစားရမႈတို႔ကို သံုးသပ္ကာ ေရာဂါႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔အတြက္မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၏ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အေျခအေနမွန္ကို သိရွိမွသာ မည္သုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္၊ မည္သည္တို႔ကို ျပဳျပင္ယူရမည္ကို သိရွိနုိင္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အပိုင္း (၂)

ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီဆုိသည့္ စနစ္ႀကီးသည္ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါ၏ေလာ။ ျပည္သူ႔ လြႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၏ မိန္႔ခြန္းကိုပင္ ဆင္ဆာလုပ္ေနေသးေသာ ဤစနစ္သည္ ေျပာင္းလဲလာပါၿပီ ဆုိသည္ကို မည္သို႔ သက္ေသျပမည္နည္း။ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာရမည္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ညိွႏႈိင္းရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။ ထုိသို႔မဟုတ္ဘဲ စစ္အင္အားသံုး လက္နက္သံုးကာ ဖိအားေပး အနုိင္က်င့္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ ညီညႊတ္ပါ၏ေလာ။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္လား ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ စနစ္လားဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာပင္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား မဟုတ္တံုေလာ။ အမွန္တကယ္ဆုိလွ်င္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကိုပင္ အစုိးရမွ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီရမည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္… အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အရ စစ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ အမည္ခံ အရပ္သားအစုိးရ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ အစုိးရသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထူးမျခားနားခဲ့ပါ။ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ဆုိသည္ႏွင့္ အားလံုးေျပာင္းလဲရပါလိမ့္မည္။ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံေရးအရ ေထာင္ခ်ထားသည္မ်ားကို ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာသင့္သည္မ်ားကိုလည္း အေျဖရွာၾက ရေပလိမ့္မည္။ သေဘာထားႀကီးစြာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရ ေပလိမ့္မည္။


ဤသို႔ ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွလည္း အမွန္တရားအတိုင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အခန္းက႑ႀကီးတစ္ရပ္မွ ပါဝင္လာခဲ့သည္ကို မေမ့သင့္ေပ။ သို႔အတြက္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း ေခါင္းေဆာင္ေျပာင္းရံုသာ ေျပာင္းေသာ္လည္း မူဝါဒဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာမ်ား မေျပာင္းလဲလွ်င္ ေျပာင္းလဲသည္ဟု မဆုိႏိုင္ရာ။ သို႔အတြက္ မိမိတို႔ တပည့္သားေျမးမ်ား၏ မိသားစုဘဝမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုမ်ား၏ အသက္၊ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း အရွည္ေမွ်ာ္ေတြးကာ မလိုလားအပ္သည့္ စစ္မက္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၾကရ ေပလိမ့္မည္။

တပ္ကို ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားမွလည္း မိမိတို႔ တပ္မေတာ္တြင္ သင္ၾကားေနေသာ ဆြန္ဇု၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာက်မ္းအရ တုိင္းသူျပည္သားတို႔အတြက္ ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဆုိလွ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မင္းဧကရာဇ္၏ အမိန္႔ကိုပင္ ဖီဆန္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည့္အတိုင္း လြန္ဆန္သင့္က လြန္ဆန္ၾကရ ေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ျပည္သူက ခ်စ္ေသာ၊ တုိင္းျပည္ကအားကိုးေသာ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာကာ အမ်ားကလည္း လက္ခံ ယံုၾကည္လာေပလိမ့္မည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္တြင္ပင္လွ်င္ မင္းဧကရာဇ္၏ အမိန္႔ကို ဖီဆန္သင့္က ဖီဆန္ႏုိင္လွ်င္ ဤဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ မိမိမွ မွားသည္ထင္၍ မျဖစ္သင့္သည္ကို မျဖစ္ေအာင္ လြန္ဆန္ျခင္းသည္ အာဏာဖီဆန္ျခင္းမဟုတ္။ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း မဟုတ္သည္ကို သိသင့္ေပသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို သစၥာမဲ့ျခင္းလည္း မဟုတ္ေပ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရကို သစၥာမဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲလာေစကာမူ တုိင္းျပည္ကိုေတာ့ သစၥာမဲ့သည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိတုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား သစၥာဆုိထားသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မိမိတို႔ အထက္လူႀကီးကို မဟုတ္ဆုိသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ မိမိတို႔ သစၥာဆုိထားသည္မွာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ သစၥာဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္ကို အစဥ္ေအာက္ေမ့လ်က္ ေျပာင္းသည္ ဆုိေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲေသးသည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေစရန္ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ၾကရေပမည္။ သို႔အတြက္ တပ္မေတာ္သား ညီအစ္ကိုမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရပိုင္းဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား မေျပာင္းလဲသည့္တိုင္ မိမိတို႔သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားအရ မတရားစြာ စစ္ဆင္ေနေသာ၊ လက္နက္အားကိုး အာဏာအားကိုးျဖင့္ ဆင္ႏႊဲေနေသာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားရွိ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရေပမည္။၊ ယင္းသို႔ စစ္ဆင္ေနမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေစရန္အတြက္ စတင္ေျပာင္းလဲ ၾကပါလို႔ တုိက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။ အစိုးရပိုင္းကလည္း ေရွးယခင္ နည္းအတုိင္းသာလွ်င္ မေျပာင္းလဲ၊ မိမိတို႔ တပ္မေတာ္အပိုင္းမွလည္း မေျပာင္းလဲၾကလွ်င္ျဖင့္ ယေန႔ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႀကီးသို႔ ေျပာင္းလဲသည္ဟု ဆုိျငားေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲျခင္း မဟုတ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားရင္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ လိုအပ္ခ်က္ သမိုင္းေပးတာ၀န္အရ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အမွန္တကယ္ တိုက္ဖ်က္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: