ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး တင္သြင္းလႊာကို ၾကားနာၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္


ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး တင္သြင္းလႊာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁)ကို ၾကားနာၿပီး ႏွစ္ပတ္ အတြင္း အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးပါ၀င္ေသာ ခုံ႐ုံးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၃ အရ တင္သြင္းလာသည့္ တင္သြင္းလႊာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ကို ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲတြင္ ခုံ႐ုံး ႐ုံးခန္းအမွတ္(၁)၌ ၾကားနာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ အားလုံးပါ၀င္ေသာ ခုံ႐ုံးသည္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ႐ုံးခန္း အမွတ္ (၁)၌ ႐ုံးထိုင္ၿပီး တင္သြင္း လႊာအမွတ္ (၁/၂၀၁၁)ကို အၿပီးသတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ အရ ခုံ႐ုံး၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား ရယူရန္ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒တို႔သည္ ခုံ႐ုံးသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ တင္သြင္း ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံ႐ုံး၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားထဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕တို႔က ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ-မရွိ စိစစ္ျခင္းတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥကၠ႒မွာ ဦးသိန္းစိုး ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ေဒါက္တာ တင္ေအာင္ေအး၊ ေဒၚခင္လွျမင့္၊ ဦးထြန္းၾကည္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးခင္ထြန္း၊ ဦးဆန္းျမင့္၊ ဦးျမင့္ႀကိဳင္၊ ေဒၚမိမိရီတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: