နိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ ေငြတစ္ဆယ္ျဖင္႔ ၂၈ ရက္ အတြင္း ေဆာင္ရြက္ေပး


ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား အား ၂၈ ရက္အတြင္း ေငြတစ္ ဆယ္က်ပ္ျဖင့္ အၿပီးေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူ အမ်ားျပည္သူမ်ား ယခင္က အိမ္ ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း (ပံုစံ ၆၆/၆) မ်ား၊ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈ၊ ေငြေၾကးကုန္ က်မႈမ်ား ေျပေလ်ာ့ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ယခုအခါ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပါရွိရမည့္ အေထာက္ အထားမ်ားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦး ေရစာရင္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီး အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္က အိမ္ေထာင္စုလူဦး ေရစာရင္း (ပံုစံ ၆၆/၆)ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အိမ္ေထာင္ဦးစီး ကိုယ္တိုင္ပါမွ လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အိမ္ေထာင္ဦးစီး ကိုယ္တိုင္ မလာ ေရာက္ႏိုင္ပါက ခိုင္လံုေသာအေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု မ်ားထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ တစ္ဦးအား ကိုယ္စား လွယ္လႊဲစာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ယခင္က အိမ္ေထာင္စုလူဦး ေရစာရင္း(ပံုစံ ၆၆/၆) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ခ႐ိုင္ အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးလက္မွတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာ ယခု ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး လက္မွတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ် ေပးျခင္း၊ ယခင္က အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း (ပံုစံ ၆၆/၆) ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္႐ံုး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး႐ံုး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာ မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ ထားခဲ့ၿပီး ယခု ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေထာက္ခံ ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားျပဳလုပ္ရန္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (နယ္ထိန္း သို႔မဟုတ္ စခန္းမွဴး)၊ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမွဴး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးစီမံကိန္းဦးစီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားက ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာအလိုက္ ကြင္း ဆင္း၍ စာရင္းမက်န္ေအာင္၊ ျမန္ဆန္ေအာင္ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မရွိေသးသည့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ ပံုစံစာရြက္မ်ား ႀကိဳတင္ထုတ္ေပး၍ ျဖည့္ခိုင္းထားေပး ၿပီး လူဦးေရ ၁၀ဝ ခန္႔ စုစည္းထား ရွိကာ ၿပီးစီးသြားပါက လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေရးဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက သြား ေရာက္၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပး ျခင္း စသည့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း၊ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ေရးဦးစီးဌာနမွာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (မွတ္ပံုတင္) ကို ဒီ႐ုံးမွာတင္ (ၿမိဳ႕နယ္ လဝက႐ံုး) လုပ္လို႔ရေအာင္ စီစဥ္ေပး ထားတယ္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ (မွတ္ပံုတင္) ဆိုတာ ဥပေဒနဲ႔ မညီဘဲ ေနတဲ့လူေတြ ရရင္လည္း မျဖစ္ဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ ညီၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္း ရင္းသားစစ္စစ္ေတြ မရလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ေတြအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ရေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္ တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အိမ္ ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း (ပံုစံ ၆၆/ ၆) နဲ႔ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ (မွတ္ပံု တင္) ေဆာင္ရြက္ေပးမႈလုပ္ငန္း အစီအစဥ္ေတြကို ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးေတြမွာ ေၾကာ္ျငာ ပန္းဖလက္ေတြ ကပ္ထား ေပးမယ္။ မသိမရွိရေအာင္ ရပ္ကြက္ /ေက်းရြာေတြမွာ ေဟာေျပာပြဲေတြ လုပ္ေပးမယ္။ လမ္းဆံုလမ္းခြေတြ မွာ အသိေပး ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေထာင္ တဲ့လုပ္ငန္းေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ တီဗီေတြမွာလည္း ေဆြးေႏြးခန္းေတြ ထုတ္လႊင့္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါ တယ္” ဟု လူဝင္မႈ၏ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ လူ ဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

မ်ိဳးသီဟကို

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: