မူလ အေျခအေန ေရာက္ရန္ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ ၾကာမည့္ ျမန္မာ့ သစ္ေတာ


ျမန္မာ့ သစ္ေတာ မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ အရည္အေသြး က်ဆင္း လ်က္ရွိရာ မူလေဂဟ စနစ္ ႏွင့္ ဇီဝမ်ိဳးစံု မ်ိဳးကြဲ အဆင့္သို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက အႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ၾကာႏိုင္ သည္ဟု သစ္ေတာပညာရွင္ ဦးအုန္းက ေျပာသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါ က ေဂဟ စနစ္တန္ဖိုး၊ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳး ကြဲမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ထည့္သြင္းစဥ္း စားသည့္ အနာဂတ္ သစ္ေတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္ေနၿပီး သစ္ေတာတြင္ လက္ရွိတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္သိ၊ သစၥာရွိမႈတို႔ ေပၚတြင္လည္း တည္မွီေနသည္ဟု ဦးအုန္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေျမအသံုးခ်မႈသို႔ ေျပာင္းပစ္ေနျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီး ေနရသကဲ့သို႔ သဘာဝကို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာအရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းေနေၾကာင္း၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြန္းႏွင့္ ပ်ဥ္း ကတိုးတို႔၏ ထုထည္ႏွင့္ပါဝင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား သိသိသာသာ က် ဆင္းခဲ့ရာ ကြ်န္းသစ္သည္ ၁၉၉၀ တြင္ ကုဗမီတာသန္းေပါင္း ၂၄၁ ဒသမ ၉၁ ႏွင့္ ပါဝင္မႈ ၈ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ကုဗ မီတာသန္းေပါင္း ၁၄၉ ဒသမ ၄ ႏွင့္ ပါဝင္မႈ ၅ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိပ္တန္း သစ္ ၁၀ မ်ိဳးကို ၾကည့္လွ်င္လည္း ထုထည္ကုဗမီတာသန္းေပါင္း ၁၃၄၀ ဒသမ ဝ၅ ႏွင့္ ပါဝင္မႈ ၄၇ ဒသမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနရာမွ ထု ထည္ကုဗမီတာသန္းေပါင္း ၅၅၉ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပါဝင္မႈ ၁၉ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိက်ဆင္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ ပ်ဥ္းကတိုးဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ ဆိုးတယ္။ ၁၉၉၀ ကေန ၂၀ဝ၀ အထိ သစ္ေတာ္ေတြမွာ ပ်ဥ္းကတိုး ပါဝင္မႈက ၁၀ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ကေန ၁ ဒသမ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ က်ဆင္းခဲ့တယ္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၇၂ ခႏွစ္ဝန္းက်င္က ကၽြန္ေတာ့္ သစ္ေတာမွာ သင္းသတ္လုပ္ငန္း၊ ပင္က်ပ္ႏုတ္လုပ္ငန္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေတြနဲ႔ ေတာဆင္းတာ ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႕ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ သစ္ေတာ ေတြမွာ ကြ်န္းပါဝင္မႈက သစ္မ်ိဳး အားလံုးပါဝင္မႈရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအ ထက္မွာရွိၿပီး ပ်ဥ္းကတိုးပါဝင္မႈက ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုဆို ပ်ဥ္းကတိုးေပ်ာက္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀ဝ၀ ျပည့္ ႏွစ္အထိ ၁၀ ႏွစ္တာအတြင္း သစ္ ေတာအရည္အေသြး သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားသည္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ၎ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း၌ အဖိုးတန္သစ္မ်ားကို ထုတ္ယူခဲ့ သေလာက္ သစ္ေတာမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစရန္အတြက္ထိေရာက္ေသာ ျပဳစု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ နည္းပါးသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ ျခားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ေက်ာ္ၾကား ခဲ့ေသာ ကညင္ႏွင့္ သင္းဝင္တို႔ သည္လည္း ေလ်ာ့နည္း ရွားပါးသြား ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္း ဝယ္ေသာ သစ္မ်ိဳးအသစ္ျဖစ္သည့္ စဂတ္ႏွင့္ သစ္ေစးတို႕ကို အစားထိုး ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

မင္းခ်စ္ႏိုင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: