မိေက်ာင္းမ်ားကို ကယ္တင္ပါ


တန္ဖိုးႀကီးေသာ ႐ွဴးဖိနပ္မ်ား၊ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ လက္ဆြဲအိတ္မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ အတြက္ မိေက်ာင္း အေရခြံ ရရွိရန္ အလို႔ငွာ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိေက်ာင္း ေကာင္ေရ ၃ သိန္း ၄ ေသာင္းခန္႔ အသတ္ခံေနရသည္။

မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးကန္ဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။ အမ်ား စုမွာ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္းျမစ္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ လ်က္ရွိသည္။ မိေက်ာင္းအေရခြံ ကုန္သြယ္မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈သန္း ဖိုးရွိသည္။

မိေက်ာင္းအေရခြံ တစ္ခုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ဝခန္႕တန္သည္။ အႀကီးမားဆံုး ေဈးကြက္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တို႔တြင္ရွိၿပီး အျခားႏိုင္ငံ မ်ားစြာက လည္း မိေက်ာင္း အေရမ်ားကို တင္သြင္းလ်က္ရွိသည္။ မိေက်ာင္းကဲ့သို႔ ေတာရဲ တိရစၦာန္ မ်ား၏ အေရခြံႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို မဝယ္ ပါႏွင့္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: