ေမာင္ေတာ ပညာေရးမွဴးရံုးက စာေရးႀကီး မ်ိဴးဖ်က္


သို႕
အယ္ဒီတာ –

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ရပ္ေဝး/ရပ္နီး မွ လာေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာ/မ မ်ား၏ လစာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပညာေရးမွဴး၊လ/ထျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ စာေရးၾကီး(စာေရး -၂ ) တို႔၏ မတရားေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ၾကီး ထုတ္စားေနမႈမ်ား သိရွိႏိုင္ ပါရန္ ေပးပို႔ အပ္ပါသည္။ စာေရးၾကီး ဦးေမာင္သန္းဝင္းသည္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးေအးၾကိဳင္၏ တပည့္အရင္းျဖစ္ပါသည္။

ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးမ်ားသည္ အမ်ားဆံုး (၂) ႏွစ္ တာဝန္ထမ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိထားသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ပညာေရးမွဴးမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အားနည္းခ်က္ မ်ားကို ရွာေဖြကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေအာက္ပါကဲ့သို႕ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္သည္မွာ ၅ ႏွစ္ ၆ ႏွစ္ခန္႔ ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လာဘ္ေပး/လာဘ္ယူ မႈမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္ကို သိရွိရပါသျဖင့္ စတုတၲမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ စာနယ္ဇင္း မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အားကိုးစြားျဖင့္ သတင္းပို႕အပ္ပါသည္။

၁။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ျပိဳဝဲ အထက မွ အလယ္တန္းျပဆရာ ဦးသိန္းဝင္းအား အမက (ေက်ာက္ေခ်ာင္း) ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၌ တာဝန္မွ ကင္းကြာေနေသာ အမက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးေနရာတြင္ ေဒသခံျဖစ္ေသာ ဆရာ ဦးသိန္းဝင္းမွ အလျပ ရာထူးမွ လစာႏႈန္း တူညီေသာ အမကေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီးခန္႔ထားမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ပညာသင္နွစ္တြင္ ယာယီ(အမကေက်ာင္းအုပ္ၾကီး) တာဝန္ေပးအပ္ထားျပီး ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ လံုး ႏွင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၂) ႏွစ္ တိတိ မိသားစုႏွင့္ေဝးကြာကာ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာ တာဝန္ကိုေက်းျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီးႁဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ စာသင္ႏွစ္တြင္ ၄င္းေက်ာက္ေခ်ာင္းေက်ာင္း၌ အမကေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး လစ္လပ္ေနရာအား တရားဝင္ခန္႕ထားျခင္းမရွိသည္ကို လ/ထ ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး(စစ္ေဆးေရး) ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕လာေရာက္သည့္အခါ သိရွိသည့္အတြက္ တရားဝင္ခန္႕ထားႏိုင္ရန္ ညႊန္ၾကားမႈျပဳခဲ့ပါသည္။

၄င္းအစီအစဥ္အား အဆိုပါစာေရးၾကီး(စာေရး-၂-) မွ တျခားေနရာမွ ဆရာမ်ားကို တင္ဒါသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ (၄)သိန္း မွ (၈)သိန္းၾကားေပးႏိုင္ေသာ သူမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားေက်ာ္၍ အေျခခံ(၁)တြင္ရွိေသာ သူ႕၏ဆရာ လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သင္ၾကား)ဦးေအးၾကိဳင္ ၏ (ဝိတ္) ကိုအေၾကာင္းခံျပီး လုပ္ပိုင္ ခြင့္ကို  ေဘာင္ေက်ာ္လွ်က္ ဆရာ(၁)ဦး ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ပေညာင္ပင္ၾကီးေက်းရြာမွ ဆရာၾကီးအား ေငြက်ပ္(၅)သိန္းျဖင့္ လာဘ္ယူျပီး လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိဆရာဦးသိန္းဝင္းမွ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ စာေရးၾကီး မွ စားျပီးနားမလည္ လုပ္ေနပါသည္။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ပညာ ေရးဌာန၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ထက္/လယ္/မူ ဆရာ/ဆရာမ အင္အားမွာ (၁၃၀ဝ)ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ လစဥ္လကုန္ရက္မ်ား၌ လစာသြားထုတ္သြားစဥ္ ဆရာ /မ တစ္ဦးလွ်င္ မူျပ-၁၂၀ဝက်ပ္၊ လယ္ျပ-၁၅၀ဝ၊ အထျပ-၂၀ဝ၀က်ပ္ အသီးသီးကို ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုး၏ ရံုးသံုးစရိတ္ဟု အေၾကာင္းၾကားျပီး လစဥ္ျဖတ္ေတာက္ ယူေဆာင္ေနသည့္အတြက္ ၄င္းစာေရးၾကီး၏ အိမ္သည္ တိုက္ခံအိမ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျပီးျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးဌာန၌ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ရပ္ေဝးမွ တာဝန္လာေရာက္ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ခန္႕ထားသည့္ ဆရာ/မ မ်ားမွာ ခန္႔မွန္းေျခ (၂၀ဝ) နီးပါးရွိပါသည္။ ၄င္း သူတို႕၏ လစာေငြမ်ားကို အျမဲတမ္း သိမ္းဆည္းယူေဆာင္ျပီး က်န္ေသာ ဆရာ/မ မ်ားကို မလာေရာက္ေသာ ဆရာ/မ ကိုယ္စား စာသင္ ျပခိုင္းထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ အန္ဂ်ီအို မွခန္႕ထားေသာ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားကိုလည္း ေထာက္ခံစာေရးေပးပါက ေသာင္းဂဏန္းအထိ လာဘ္ေငြ မ်ားယူေဆာင္ျခင္း ကိုလည္း လ/ထျမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးသန္းလွိဳင္ ႏွင့္ စာေရးၾကီး မွ ပူးေပါင္းယူေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။
————————————————-
ရခိုင္နိုင္ငံေတာ္အတြင္း ရခိုင္သားအခ်င္းခ်င္းေဂါင္းပံုျဖတ္မႈကင္းရွင္းရန္   ရခိုင္သားတိုင္းတာ၀န္၊ရန္သူအားသတၱိဟိန္႔ဟိန္႔ ေခ်မႈန္းရန္ ရခိုင္သားတိုင္းတာ၀န္။

ရခိုင္ျပည္သူလူထုအားေလးစားစြာႏွာင္႔

ပို႔ပီးသူ
Fighter Arakanese

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: