၁၉၈၈ ခုႏွစ္က စာမူအား လက္ဝယ္ ထားရွိသူ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာ


၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလ အတြင္းက ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္ တစ္ေစာင္အား မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထားရွိႏိုင္ရန္ အခေၾကးေငြ ခ်ီးျမႇင့္၍ ဝယ္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္ အဖြဲ႕႐ံုး၏ ေၾကာ္ျငာခ်က္အမွတ္ ၁/ ၂၀၁၁ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္မွာ ဆရာဝန္တစ္ဦး ကေလာင္ အမည္ျဖင့္ေရးသားသည့္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေတာ့မည့္ ျမန္မာ ျပည္စာမူ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္းကာလတြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္းစာေစာင္ကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားရွိ ႏိုင္ရန္ လက္ကမ္း စာေစာင္မိတၲဴ လက္ဝယ္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ေပးပို႔ပါက ထိုက္ တန္ေသာ စာမူခ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာမွာ ဦးဝင္းျမင့္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဖုန္း-ဝ၆၇-၄၀၉၀၅၉၊ ဝ၆၇-၄၂၁၂၇၃၊ ဖက္စ္ ဝ၆၇-၄၀၉၁၇၅ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဗီးနပ္စ္သတင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: