အစိုုးရႏွင့္ ကလိုုထူးေဖာအဖြဲ႔ ပမာဏၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုုး


ရန္ကုုန္ (မဇၩိမ)။  ။ ကရင္ျပည္နယ္ကိုု ျပည္ေထာင္စုုအတြင္းခြဲ ခြဲမထြက္ရန္ အပါအ၀င္ အစိုုးရႏွင့္ တိုုးတက္ေသာ ဗုုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္အဖြဲ႔ကြဲတခုတိုု႔ ပမာဏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသေဘာတူညီခ်က္ကိုု ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ၾကသည္ဟုု ႏိုုင္ငံပိုုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ေၾကညာသြားသည္။

ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေသာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းဦးေဆာင္ေသာ အဖြ႔ဲ၀င္ ၇ ဦးႏွင့္ ကလိုုထူးေဖာမွွ ဦးေစာနန္းဖြယ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးတိုု႔ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ႏိုု၀င္ဘာ သံုး ရက္ေန႔က ျပဳလုုပ္ေသာ ျပည္နယ္အဆင့္ ပမာဏေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုု အေျခခံၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရာက သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ သတင္းတရပ္တြင္ ပါရွိသည္။

“ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖိုု႔ ဆက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူၾကၿပီး ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရး ပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္ကိုျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရန္ သေဘာတူသည္။” ဟုု စာခ်ဳပ္၏ အခ်က္အရ သိရသည္။

ကရင္အဖြဲ႔၏ ယာယီအေျချပဳေဒသ နယ္ေျမဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား လူေနမႈဘ၀ျမႇင့္တင္ႏိုုင္ရန္ အလုုပ္အကိုုင္ႏွင့္ အေထာက္ အပံ့မ်ားေပးေရးတိုု႔လည္း  သေဘာတူထားၾကသည္။

ထိုု႔အျပင္ ကလိုုထူးေဖာအဖြဲ႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုုက္ဖ်က္ေရးလုုပ္ငန္းကိုု ဗဟိုုအစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း သေဘာတူလိုုက္ၾက သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: