ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ ပစၥည္းအႏၲရာယ္


ေဆးလိပ္ ဆိုသည္မွာ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္း အားမီးေလာင္ ကြ်မ္းေစျခင္း ျဖင္႕ ထြက္ေပၚ လာေသာ အခိုးအေငြ႔ကို ရွဴ ႐ိႈက္ရန္ အလို့ငွာ၊ တစ္နည္းနည္း ျဖင္႕ စီမံ ထားသည္႕ စီးက ရက္၊ ေဆးေပါ႕ လိပ္၊ ေဆး ျပင္း လိပ္၊ ေဆးတံႏွင္႕ အလားတူ အျခား ပစၥည္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ကိုဆိုပါ သည္။ ေဆးရြက္ႀကီး ထြက္ပစၥည္း ဆိုသည္ မွာ ေဆးရြက္ႀကီး ပင္တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အစိတ္ အပိုင္း တစ္ခုခု ကိုျဖစ္ေစ၊ အရြက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အ႐ိုး ကိုျဖစ္ေစ၊ ေသာက္ ရန္ (သို့မဟုတ္) သံုးရန္အလို့ငွာ ျပဳျပင္စီမံ ထားေသာ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါ သည္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ႏိုင္ငံတြင္လူႀကီး၊ လူ လတ္၊ လူငယ္မေရြးေဆးေပါ႕လိပ္၊ ေဆး ျပင္းလိပ္၊ စီးက ရက္၊ ေဆးရြက္ႀကီး စ ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုနည္းမ်ိဳးစံုးသံုးစြဲလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကြမ္းထဲ တြင္ ေဆးထည္႕ စားျခင္း ေဆးရြက္ ႀကီးငံု့ျခင္း၊ ေဆးေပါ႕လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္ ႏွင္႕ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ျခင္းတို့ ေၾကာင္႕ လူတို့၏ အသက္ကိုေသေစႏိုင္ သည္အထိ အႏၲရာယ္ရွိပါသည္။ ေဆးလိပ္ေငြ႔ဆိုသည္မွာ ေဆးလိပ္ ကို မီးေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္းျဖင္႕ ထြက္ေပၚ လာေသာ အခိုးအေငြ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဆးလိပ္ကိုေသာက္ဖြာျခင္း၊ ရွဴထုတ္ျခင္း သို့မဟုတ္ ရွဴ႐ိႈက္ျခင္းေၾကာင္႕ထြက္ေပၚ လာေသာ အခိုးအေငြ႔ကိုလည္းေကာင္းဆို ပါသည္။ ေဆးလိပ္ေငြ႔မ်ားတြင္ ဓာတ္ပစၥည္း အမ်ိဳးအေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာပါရွိပါသည္။

လူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ကတၱရာ၊ နီကိုတင္း၊ ကာဗြန္မိုေနာက္ ဆိုဒ္၊ ဘင္ဇင္းႏွင္႕ အမိုနီးယားဓာတ္မ်ား မ်ားစြာပါဝင္ပါသည္။ နီကိုတင္းသည္ အဓိ ကပါဝင္ေသာပစၥည္းျဖစ္ၿပီးစြဲလန္းေစေသာ ပစၥည္းျဖစ္ပါသည္။

(က) ေဆးလိပ္ႏွင္႕ ေဆးရြက္ ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင္႕ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ေဆးလိပ္ႏွင္႕ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားေသာက္ သံုးမႈေၾကာင္႕ က်န္းမာ ေရး ကိုထိခိုက္ေစ ပါသည္။ ေဆးေပါ႕လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္ႏွင္႕ စီးကရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းေဆး စားျခင္း၊  ေဆးရြက္ႀကီးငံုျခင္းတို့ေၾကာင္႕ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ အဆုတ္ျြပန္ေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးေသြးရပ္ျခင္း ေလျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳး သားမ်ားတြင္ ပန္းေသပန္းညႇိဳးျဖစ္၍ အိမ္ ေထာင္ေရးသုခအျပည္႕အဝမခံစားရျခင္း၊ ပါးစပ္၊လွ်ာ၊ အစာျြပန္၊ ေလမ်ိဳျြပန္၊ ဆီး အိမ္ကင္ဆာႏွင္႕အျခားကင္ဆာမ်ားျဖစ္ ျခင္းႏွင္႕ ေျခပုပ္၊ လက္ပုပ္ေရာဂါျဖစ္ ျခင္းတို့ျဖစ္တတ္ပါသည္။

(ခ) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး မ်ားေဆးလိပ္ေသာက္ပါက ခံစားရ ေသာေရာဂါမ်ား

၄င္းတို့မွာ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္း၊ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ေသြးထြက္လြန္ျခင္း၊ ေပါင္ မျပည္႕၊ လမေစ႕ေသာကေလးမ်ားေမြးဖြား တတ္ျခင္း၊မီးတြင္း၌ ကေလးမ်ားေသဆံုး တတ္ျခင္း၊ ေမြးရာပါခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္မ်ားပါ လာတတ္ျခင္းႏွင္႕ ကေလးငယ္ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးထြာမႈေႏွာင္႕ေႏွးျခင္းတို့ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာ္ လည္း ေသာက္သူအနီးတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္၍ ေရာဂါရျခင္း

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူ၏ေဆးလိပ္ ေငြ႔ကိုရွဴ႐ိႈက္မိျခင္းေၾကာင္႕ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို ထိခိုက္ေစပါသည္။ လူႀကီးမ်ား တြင္ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင္႕ရင္ၾကပ္ပန္းနာ ျဖစ္ျခင္းႏွင္႕ ႏွလံုးေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ နားျပည္ယိုျခင္းႏွင္႕ ရင္ၾကပ္ပန္းနာျဖစ္ျခင္းလသားအရြယ္က ေလးမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႔ကို ရွဴ႐ိႈက္မိ ျခင္းေၾကာင္႕ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းႏွင္႕ ႐ုတ္တရက္ေသဆံုးျခင္းတို့ျဖစ္တတ္ပါ သည္။

(ဃ) ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင္႕မရွိ ေသာေနရာမ်ား

၄င္းတို့မွာ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္၊ ကုန္ပေဒ သာဆိုင္ႏွင္႕စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံု၊ ျပ ဇာတ္႐ံုႏွင္႕ ဗီဒီယို႐ံုမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင္႕ ေလယာဥ္မ်ား၊ ကေလးကစားကြင္း မ်ားႏွင္႕ကစား႐ံုမ်ား၊ အားကစားကြင္း မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူသံုးခန္းမႀကီးမ်ား၊ ဓာတ္ ေလွကားႏွင္႕ ေရႊ႔လ်ားစက္ေလွကားမ်ား၊ ေလေအးစက္တပ္ဆင္ထားေသာ အမ်ား ျပည္သူသံုးအခန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာ လိပ္ႏွင္႕ စက္မႈလက္မႈေက်ာင္းမ်ားစသည္ တို့ျဖစ္ပါသည္။

(င) အႀကံျပဳခ်က္

ေဆးလိပ္ႏွင္႕ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းမ်ားေသာက္သံုးမႈေၾကာင္႕က်န္းမာ ေရးကိုထိခိုက္ေစ၍ ေဆးလိပ္၊ ေဆးရြက္ ႀကီးလံုးဝမသံုးစြဲပါႏွင္႕၊ ကြမ္းမစားပါႏွင္႕။ ေဆးရြက္ႀကီးကိုမငံုပါႏွင္႕။ အမ်ားျပည္သူ တို့သည္ ေဆးလိပ္ႏွင္႕ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္းေသာက္သံုးျခင္းကို လံုးဝေရွာင္ ၾကဥ္ရပါမည္။ အမ်ားျပည္သူတို့၏ က်န္း မာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္႕ အႏၲရာယ္မွ ကာကါယ္ရန္ ေဆးလိပ္ေငြ႔ကင္းစင္သည္႕ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုဖန္တီးေပးရပါမည္။ ေဆး လိပ္ေသာက္ၿပီးစြဲေနပါက ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ မိဘျပည္သူမ်ားအေန ျဖင္႕ သားသမီးမ်ားႏွင္႕ ကေလးသူငယ္ မ်ားကို ေဆးလိပ္အစမျပဳေစရန္ ထိန္း သိမ္းၾကပါမည္။

ေဒါက္တာျမင္႕သန္းထြန္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: