ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသားဗီဇာေၾကးကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသားဗီဇာေၾကးအား ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ် မည္ၿဖစ္ ၾကာင္း ႏို၀င္ ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၾသစေၾတးလ် လူ၀င္မႈႀကီး ၾကပ္ေရး ဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိ ရပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာဗီဇာေၾကးမ်ားမွာမူ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ ေျပာင္းလဲတိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း လည္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပူးတြဲပါရွိခဲ့သည္။

 ယခုအခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈပိုင္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ လာခဲ့သည့္အျပင္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ပိုမိုကမ္းလွမ္း မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ဗီဇာေၾကး ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ေကာက္ခံသည့္ ဗီဇာေၾကးလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

 “၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကေန စၿပီး ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသားဗီဇာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေျဖေလ်ာ့မႈေတြ ဆက္တိုက္ျပဳ လုပ္လာခဲ့တယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲ ေတြက ျမန္မာသာမက ႏိုင္ငံတကာ ရဲ႕ပညာေရးေစ်းကြက္မွာ ၾသစေၾတးလ် ကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္မႈ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္” ဟု Crown Education ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူ ႏွင့္မွီခိုလိုက္ပါမည့္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဗီဇာေၾကး ကုန္က်မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ႏွင့္အတူမွီခိုလိုက္ပါမည့္သူမွာ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူျဖစ္ပါက ေက်ာင္းသား ဗီဇာေၾကး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး ေဆာင္သြားရမည့္အျပင္ တရား၀င္ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ခြင့္ကိုလည္း ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ႏွင့္ မီွခိုလိုက္ပါမည့္သူမွာ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ ျဖစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာေၾကး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပး ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ Pre Visa Assessment စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏စာသင္ႏွစ္ မစတင္မီ ေလးလအလိုမွသာ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခြင့္ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းသား ဗီဇာေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၅ ေဒၚလာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: