ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဘဏ္(၁၁)


ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူ၏ ဘဏ္ သည္ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေတာင္းခံ လႊာကို ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူသူ၏ ႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ ဝယ္သူ၏ ဘဏ္သို႔ ေပးပို႔၍  ကုန္ဖိုးေငြမ်ားကို ေတာင္းခံရယူပါသည္။ ထိိုသို႔ေသာ ေတာင္းခံရ ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုန္ဝယ္သူက ေငြေပးေခ် ျခင္း မျပဳေသးဘဲ ေငြေပးေခ်ရန္ သေဘာ တူလက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း (Document against Acceptance) နည္းျဖင့္ ကုန္ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သေဘၤာတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အထက္ပါ ကုန္ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို ဝယ္သူမွ ေငြေပးေခ် သည့္ အခါ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို ေဆြးေႏြး ပါမည္။

ေငြးေပးေခ်ျခင္းအားျဖင့္ သေဘၤာတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (ဒီ-ပီ) (Documents against payment- D.P)

ဤနည္းလမ္းအရ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူတင္သြင္းသူသည္ က်သင့္သည့္ ကုန္ဖိုးေငြမ်ားကို စရိတ္ႏွင့္တကြ ျပည္တြင္းရွိ မိမိ၏ ဘဏ္ျဖစ္သည့္ ေငြ ေကာက္ခံေပးသည့္ဘဏ္ (Collecting Bank) သို႔ ေပးသည့္အခါတြင္ ထိုဘဏ္မွ သေဘၤာတင္ စာရြက္ စာတမ္းမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူသူတြင္ ေငြေပးေခ်ရန္ ေငြေၾကး အလံုအေလာက္မရွိပါက သူ၏ ဘဏ္မွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ေခ်းေငြ အျဖစ္ ရယူရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္၍ ေပးေခ် သြားရပါမည္။ အေၾကာင္းမသင့္၍ ဝယ္သူသည္ ေငြေပး ေခ်ႏိုင္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါက ေရာင္းသူ ၏ကိုယ္စား ေငြေကာက္ခံေပးသည့္ ဘဏ္ သည္ ေရာင္းသူ၏ သေဘၤာတင္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔လာသည့္ ျပည္ပရွိ ဘဏ္သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ရွင္းလင္းလြယ္ ကူမႈရွိေစရန္ ဇယားတြင္ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ဇယားတြင္ ေရးဆြဲတင္ျပထားသည့္ အတိုင္း ပထမအစတြင္ ကုန္ေရာင္းသူ၊ ကုန္တင္ပို႔သူႏွင့္ ကုန္ဝယ္သူ၊ ကုန္တင္ သြင္းသူတို႔သည္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရပါသည္။

ႏွစ္ဖက္ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ကုန္ ပစၥည္းေရာင္း ခ်သူသည္ ကုန္ပစၥည္းကို ထုတ္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း တို႔ကို လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဝယ္သူ ထံသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ေပးပို႔ေရာင္းခ်သူသည္ သေဘၤာတင္ စာရြက္ စာတမ္း(ဥပမာ) ေငြ ေတာင္းခံလႊာ၊ ကုန္ပို႔လႊာ၊ သေဘၤာတင္ စာရြက္မ်ား၊ အာမခံ စာရြက္စာတမ္း၊ မူရင္း ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ တိုင္းျပည္၏ သက္ေသခံ လက္မွတ္စသည္တို႔ကို သူ၏ ဘဏ္ (Remitting Bank) သို႔ ေပးအပ္ ပါသည္။

စာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထား မ်ားမွာ ႏွစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ေရာင္းခ်သူသည္ ထိုသို႔ျပဳစုရာတြင္ ဘဏ္ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အညီျပဳစု၍ ဝယ္သူမွ ေငြေတာင္းခံ လႊာ ဘီလ္တြင္ လက္မွတ္ေရး ထိုးကာ ျပန္လည္ ေပးပို႔ေစရန္ မိမိ၏ ဘဏ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပး ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေငြ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေငြေပးေခ် ရမည့္ကာလ၊ အတိုးႏႈန္း၊ စရိတ္မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပး ေလ့ရွိပါသည္။ ကုန္ေရာင္းသူ၏ ဘဏ္သည္

စာရြက္စာတမ္း အေထာက္ အထားမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး မူရင္းတစ္စံုကို ဘဏ္၏ အေၾကာင္းၾကား စာႏွင့္အတူ ၎၏ အဆက္အသြယ္ ဘဏ္ (Collecting Bank) သို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ပိုမို စိတ္ခ်ရေစ ရန္ ေနာက္ထပ္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္ၾကာေသာ္ တစ္စံု ထပ္မံေပးပို႔ရပါသည္။ သေဘၤာတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္မွ ရရွိသည့္အခါတြင္ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူသူ (Drawee) ကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေငြေတာင္းခံ လႊာဘီလ္ ႏွင့္တကြ သေဘၤာတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို လႊဲေျပာင္းေပးပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းဝယ္သူသည္ ကုန္ဖိုးေငြ မ်ားကို ဘဏ္သို႔ ေပးေခ်ရွင္းလင္းၿပီး ေနာက္ သေဘၤာတင္စာရြက္စာတမ္းမ်ား ကို ရယူၿပီး ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ထုတ္ယူမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြေကာက္ခံေပးသည့္ဘဏ္ (Collecting Bank) သည္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူ၏ ဘဏ္၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား စတင္ေပးပို႔လာသည့္ ဘဏ္ (Remitting Bank) သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးပို႔ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူ၏ ဘဏ္၊ စာရြက္ စာတမ္းမ်ား စတင္ေပးပို႔သည့္ ဘဏ္ (Remitting Bank) သည္ ရရွိသည့္ ေငြမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူသို႔ စာရင္း ရွင္းလင္းထည့္ သြင္းေပးပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးပို႔ျခင္းျပဳသည့္ ႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္လည္း ကုန္ပစၥည္းတန္ဖိုးကို ရရွိ ၍ ကုန္ပစၥည္း ဝယ္ယူသူသည္လည္း လိုအပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို လက္ခံ ရရွိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဝေက်နပ္မႈရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်မႈမွာ ေရာင္းသူ ဝယ္သူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္႐ိုးသားမႈ အျပည့္အဝ ရွိၾကၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ပစၥည္းေပးပို႔မႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မူ မမွန္ကန္မႈ၊ မ႐ိုးသားမႈမ်ားရွိတတ္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ ၾကားခံတစ္စံုတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမွ အာမခံ ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေပးရန္လိုအပ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအခါတြင္ ဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပါဝင္လာ ေတာ့မည္ျဖစ္ ပါသည္။

ၾကည္ခင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: