ပင္စင္လစာ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ၿဗိတိန္တြင္ လူႏွစ္သန္းခန္႔ ဆႏၵျပ


ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရက စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ခန္႔မွန္းခ်က္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ အသံုး စရိတ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ပင္စင္ လစာမ်ား ကိုလည္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစိုးရ ဝန္ထမ္းႏွစ္ သန္းခန္႔အထိ ပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာအတြင္း အႀကီးမားဆံုး အလုပ္ခြင္မွထြက္ ၍ ဆႏၵျပမႈဟု သမဂၢမ်ားက ေျပာၾကားသည့္ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စာသင္ ေက်ာင္းမ်ားစြာ ပိတ္ထား ရၿပီး ေဆးရုံ မ်ားမွာလည္း ဝန္ထမ္း အနည္းငယ္ ျဖင့္သာ လည္ပတ္ ေနရကာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။

သို႔ေသာ္ ကမၻာေပၚတြင္ လူအ႐ႈပ္ဆံုး လန္ဒန္ ဟိသ႐ိုး ေလဆိပ္၌ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အရာရွိမ်ား အလုပ္လာဆင္းခဲ့ၾက ၍ ၾကာရွည္ေသာ ေစာင့္စားရမႈ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ရွိလာလိမ့္မည္ ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေျပ ေပ်ာက္ခဲ့သည္။ ယခု သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပ ျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒးဗစ္ကင္ မရြန္းအစိုးရအတြက္အႀကီးမား ဆံုး ေသာစမ္းသပ္မႈျဖစ္လာသည္။

အစိုး ရက ဝနထမ္း မ်ား၏ ပင္စင္ကို တိုး၍ျဖတ္ေတာက္ရန္ႏွင့္ ပင္စင္ ယူႏိုင္သည့္ အသက္ကိုလည္း တိုး ျမႇင့္ခဲ့ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အား ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။

အစိုးရအလုပ္အကိုင္ သံုးသိန္းေလွ်ာ့ခ်၍ ပင္စင္အတြက္ ပို၍ ျဖတ္ေတာက္မည့္ သူမ်ားထဲ တြင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ သူနာျပဳ မ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားလည္းပါဝင္ ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးဝနႀ္ကီး ေဂ်ာ့ခ်္ ေအာ့စ္ဟြန္းကေျပာၾကားခဲ့ရာ လူ အမ်ား၏ ေဒါသထြက္မႈပိုမုိဆိုးရြား လာခဲ့သည္။ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား အား ၂ ႏွစ္အတြင္း ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း သာ လခတိုးေပးမည္ဟု ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးက ေၾကညာခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: