ေဖ႕စ္ဘြတ္ႏွင္႕ တြစ္တာတို့ကို အေရး ယူမည္ဟု အိႏၵိယအစိုးရ ၿခိမ္းေျခာက္


အိႏၵိယေၾကးနန္းႏွင့္ သတင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ကာပီလ္ဆီ ဘားသည္ ကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ဆိုနီယာဂႏၵီႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မမ္မို ဟမ္ဆင္းတို႔အား ေစာ္ကားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပ မႈျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္Google၊ Yahoo ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဆင့္ ေခၚခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးက ၄င္းတို႔ သည္ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား၏ ခ်င့္ခ်ိန္ စဥ္းစားတတ္မႈကို အေလးဂ႐ုျပဳ သင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဆိုနီယာဂႏၵီကို မုန္းတယ္” အမည္ရွိ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအပါ အဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက သူမ၏ အီတလီဇာတိမ်ိဳးႏြယ္ကို ျပစ္တင္ ေဝဖန္လ်က္ရွိၾကသည္။ ၄င္းတို႔က ဆိုနီယာဂႏၵီသည္ ကြန္ဂရက္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ ျခစားမႈ ျပႆနာ မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက မစၥ ဂႏၵီႏွင့္ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ မမ္မိုဟန္ဆင္းတို႔ကို အသစ္စက္စက္ လင္မယားအျဖစ္ ေလွာင္ေျပာင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ မစၥတာ ကာပီလ္ဆီဘားက ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းမ်ား အြန္လိုင္းေပၚမတင္မီ စိစစ္မႈျပဳလုပ္ ၾကရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္း၏ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ကို ကုမၸဏီ မ်ားကျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ကုမၸဏီ မ်ားက ၄င္းတို႔၏ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား အလယ္အလတ္သေဘာထားရွိရန္ အေမရိကန္ စံႏႈန္း က်င့္သံုးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ မစၥတာ ဆင္း၊ မစၥ ဂႏၵီတို႔အေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားကိုရည္ညႊန္းလ်က္ မစၥတာ ဆီးဘားက ၄င္း၏ ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္မႈ ကို ဆင္ဆာလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆိုသည္။ သို႔ ေသာ္ ဝန္ႀကီးက အကယ္၍ အင္ တာနက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္း တို႔ကိုယ္တိုင္ စီစစ္မႈမ်ားမျပဳလွ်င္ အစိုးရသည္ အေရးယူမႈျပဳလုပ္မည္ ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ Ref: Internet

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: