တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခရိုင္တရားရံုးႏွင့္ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမ်ား သို႔ေပးစာ


က်ေနာ္တို႕ တိုင္းေဒသၾကီးမွာ ေအာက္ပါတိုင္းျဖစ္ေနပါတယ္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ထား၀ယ္ခရိုင္ တရားရံုးႏွင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမ်ားမွ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ျပင္ပေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အေပးအယူ လုပ္ၿပီးႏွစ္ဖက္ အမွဳသည္မ်ားထံမွ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ခြစားကာ စီးပြားရွာ လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္ပေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္ေသာ အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးေအးလြင္ ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ား ျဖစ္ေသာ ဦးတင္ရွိန္၊ဦးေအာင္ေဌးတုိ႔သည္ ထား၀ယ္ခရုိင္ တရားရုံုးနွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံုးမ်ားမွ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး တရားသူႀကီးမ်ား ၀န္ထမ္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းကာႏွစ္ဖက္အမွဳသည္မ်ားထံမွ တံစိုး လက္ေဆာင္ေငြေၾကးမ်ားယူၿပီး ဥပေဒကိုလက္တလံုးျခား လွည့္စားကာ တရားသူႀကီး စက္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳကာ တရားစီရင္ၾကသည့္အတြက္

(၁) ေငြေၾကးမတက္နိုင္သူအစား မသိနားမလည္သူမ်ား ေရွ႕ေနမ်ား၏ နည္းပရိယာယ္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔ တားမွဳမ်ားေၾကာင့္ေသာ္၄င္း

(၂) ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ားနွင့္ တရားသူႀကီးတို႔ ညိွနဳိင္း အကြက္ခ် စိရင္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ႏိုင္သင့္ေသာ အမွဳမ်ားရွံဳးရျခင္း၊ရွံဳးသင့္ေသာအမႈမ်ား အႏိုင္ရရွိျခင္း ၊ႏိုင္သင့္ေသာအမွဳမ်ားသည္ပင္လ်ွင္ ကုန္သင့္သည္ထက္ မ်ားစြာကုန္က်ခဲ့ၿပီးမွ အမွဳအႏိုင္ရရွိကာ နာမည္ တစ္လံုးအတြက္ေငြေၾကးေရာ သိကၡာပါ ဆံုးရွံးရသည့္ အမွူသည္ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။

ေငြမ်ားတရားႏိုင္ ဆိုသည့္စကားရပ္သည္ အဆိုပါ တရားရံုးမ်ား တြင္ေသြးထြက္ေအာင္ မွန္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ မၾကာမွီကၿပီးစီးသြား ေသာ အမွဳတစ္ခု သည္ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ဒဏ္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္စီခ်မွတ္ခံရသည္။ ေရွ.ေနခ၊ တရားသူႀကီးကန္ေတာ႔ ရေငြ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား အားေပးကမ္းရေငြမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကစရိတ္ က်ပ္ေငြ ၃၈ သိန္းႏွင့္ က်န္တစ္ဖက္က က်ပ္ေငြ ၃၅ သိန္းက်ပ္စီ ကုန္က်ခဲ့ၾကပါသည္္ ။ေနာက္အမွဳတစ္ခုတြင္ မူေငြ သိန္းေလးဆယ္ ရလို႔ မွဳျဖင့္စြဲဆိုရာ သိန္း၁၂၀ကုန္ၿပီးမွ အႏိုင္ရသည့္အမွဳလည္း ႐ွိပါသည္။တစ္ခ်ိဳ.အမွဳသည္မ်ားသည္ စိတ္ပ်က္လြန္းလွသျဖင့္ အယူခံအဆင့္ဆင့္ပင္ မတက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အခ်ိဳ႕အမွဳသည္မ်ားမွာ အမွဳလည္းၿပီး ႐ွိတာလည္း ကုန္ ဘ၀လည္းပ်က္ရသည္အထိ ရင္နင့္ဖြယ္ခံစားေနၾကရပါသည္

၎တရား႐ံုးမ်ားတြင္ႀသဇာအ႐ွိဆံုးေ႐ွ႕ေနမွာ ဦးေအးလြင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းအားလံုးက ပါပါး(အေဖ) ဟုေခၚၾကသည္။

၀န္ထမ္းမ်ားအား ရက္ရက္ေရာေရာေပးကမ္းၿပီး အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး တရားသူႀကီးမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ ႐ွာေကြ်းေနသူျဖစ္ပါသည္။ ဦးေအးလြင္ လိုက္ေသာ အမွဳမ်ားကို တရားသူႀကီးမ်ားက ကိုးကားရမည့္ စီရင္ထံုးမ်ားကိုပင္ေျပာျပၿပီး အႏိုင္ရေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိပါသည္။ တရားသူႀကီးမ်ားကလည္းအမွဳသည္ မ်ားအား ဦးေအးလြင္အား ငွားလွ်င္ အမွဳႏိုင္ေျခ႐ွိပါတယ္ဟုေခၚယူေျပာဆိုၿပီးေ႐ွ.ေနေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ားပင္႐ွိပါသည္။ ဦးေအးလြင္က လည္းေငြေၾကး မတတ္ႏိုင္သည့္ ၎၏ အမွဳသည္မ်ားကို သစၥာေဖာက္ၿပီး တစ္ဖက္ေ႐ွ.ေနႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ အမွဳအႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ေပးမည္ဟုဆိုကာ တရားသူႀကီးမ်ားကိုပါေငြေပးေစၿပီး မိမိ၏ အမွဳသည္ ကိုပင္ အမွဳ႐ွံဳးေအာင္ အကြက္ခ်ေဆာင္႐ြက္သည္မ်ား လည္း႐ွိပါသည္။ေငြတတ္ႏိုင္သည့္ အမွဳသည္မ်ားမွာ ႐ွံဳးလည္းႏိုင္ ၊ႏိုင္လည္းႏိုင္ျဖစ္ေန ပါသည္။ေငြမႏိုင္သည့္ အမွဳသည္ မ်ားမွာ အ႐ွံဳးႏွင့္ သာရင္ဆိုင္ရလွ်က္႐ွိ ပါသည္။

အမွဳစစ္ေဆးသည့္အခါတရားသူႀကီးမမ်ားသည္႐ံုးေတာ္ေပၚတြင္မ႐ွိပဲတျခားအခန္းတြင္ေရာက္ေနၿပီးအမွဳမွတ္တမ္းေရးစာေရးႏွင့္ႏွစ္ဖက္ေ႐ွ.ေနအမွဳသည္မ်ားကိုစစ္ေဆးခိုင္းထားၿပီး၊ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးသည့္အခါတြင္လည္းႏွစ္ဖက္အမွဳသည္မ်ားေ႐ွ.ေမွာက္တြင္ႏွစ္ဖက္ေ႐ွ.ေနမ်ားေလွ်ာက္လဲသည့္အေနအထားမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ

ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေရးထားသည့္စာ႐ြက္ကိုသာတရားသူႀကီးထံတင္ေစၿပီးအမိန္႔ခ်မည့္ရက္ကိုရက္ခ်ိန္းေပးပါသည္။ရက္ခ်ိန္းေပးသည့္ေန႔တြင္လည္းအမွဳသည္မ်ားလာေရာက္ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္အခ်ိန္ေျပာင္းၿပီးျပန္ခ်ိန္းကာအမွဳသည္မ႐ွိသည့္အခ်ိန္တြင္အမိန္္႔ခ်ပါသည္။အမွဳသည္မ်ားမွာမည္သို႔ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးထားသည္ကိုလည္းမသိပါ။မည္သို႔အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္ကိုပင္မသိလိုက္ရသည့္အမွဳမ်ားလည္း႐ွိပါသည္။ထိုအမႈမ်ားသည္ အမ်ားေသာအားျဖင့္ဦးေအးလြင္လိုက္ပါေသာအမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။တရားသူႀကီးမ်ားကလည္း၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္လွ်င္တရား႐ံုးကိုမထီမဲ႔ျမင္ျပဳ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လွ်က္ ႐ွိပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ခြဲတမ္းရေန၍ အမသိ ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန သလားဟု ထင္ျမင္ယူဆေနၾကပါသည္။ တရား႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း အမႈသည္မ်ား မသိနားမလည္၍ေမးျမန္းေသာ အခါတြင္လည္း ပိုက္ဆံရမွေျဖခ်င္ၾကပါသည္။ အမႈတြြဲ ကူးခပင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ မွ ၃၀၀၀၀ အထိေပးၾကရပါသည္။

၎တရားသူႀကီးမ်ားအနက္အခ်ိဳ႕တရားသူႀကီးမ်ား လည္း ယခင္ကအျပစ္႐ွိ၍ တရားစီရင္ေသာ တာ၀န္မွ ႐ံုးဖက္သို ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အျပစ္ေပး တာ၀န္ခ်ထား ခံရသူမ်ား႐ွိၿပီး ယၡဳတရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ တရားသူႀကီး တာ၀န္ျပန္ေပးထားသည့္ အတြက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကိုပင္လွ်င္ သံသယပြား လွ်က္႐ွိပါသည္။ တရားစီရင္ေရး အာဏာပိုင္ထားေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွ်မွ်တတ စီရင္သင့္ပါသည္။ တရားစီရင္ေရး အာဏာ႐ွင္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ျပည္သူလူထုအားႏွစ္ဖက္ေ႐ွ႕ေနမ်ားႏွင့္အေပးအယူလုပ္ၿပီးေငြမ်ားတရားႏိုင္လုပ္ရပ္မ်ားသည္စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚေလွ်ာက္လွမ္းရန္ႀကိဳးစား ေနေသာႏိုင္ငံေတာ္၏မူ၀ါဒႏွင္႔သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္၏ေစတနာကိုေစာ္ကားေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟုျမင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာစက္တစ္ရပ္ကိုတာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရသည့္တရားစီရင္ေရး အာဏာကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ မွ်မွ်တတလမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွမေသြဖီရေလေအာင္ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ရမည့္တာ၀န္သည္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အေပၚတြင္႐ွိပါသည္။ယၡဳအေျခအေနသည္ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုး ျခားလွည့္ျဖားၿပီးတရားစီရင္ေရးအာဏာစက္ပိုင္ဆိုင္ထားေသာတရားသူႀကီးမ်ားကတရားစီရင္ေရးအာဏာ႐ွင္ ဆန္ဆန္ျဖင့္မဟုုတ္မမွန္လုပ္ေနျခင္းမ်ားကိုတရားသူႀကီး ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က၎တို႔စီရင္ထားေသာ အထူးသျဖင့္ ဦးေအးလြင္၊ ဦးေဌးေအာင္ႏွင့္ ဦးတင္႐ွိ္န္တို႔ ပါ၀င္ေသာ အမႈတြဲမ်ားကိုျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

၎အမႈသည္မ်ားကိုိကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္မတရားအမႈမ်ားကိုတရားမွ်တမႈ႐ွိေအာင္ကိုင္တြယ္ေပးေစလိုုပါသည္။အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္လည္းတိုင္စာေရာက္မွစံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အေနအထားမ်ိဳးမဟုတ္ပဲမသမာမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္အထူးအစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီးမတရားမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။Good Governance , Clean Government ျဖစ္ေရးေဖာ္ေဆာင္လွ်က္႐ွိေသာအခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားလွ်က္႐ွိေသာ ၀န္ထမ္းဆိုးမ်ား အားေဖာ္ထုတ္၍ ထိုက္တန္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ မ်ားေပး သင့္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။ ။ ။

မတရားသူႀကီးမ်ား အား တရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ေစလိုသူ

မ်ိဳးမင္းေအာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: