မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မား လာေစမယ့္ နည္းလမ္း ငါးသြယ္


လုပ္ခြင္မွာ သင့္ရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ၊ သင့္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ဆက္ဆံမႈေတြနဲ႔ ဘဝမွာ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြ အစရွိတဲ့အရာရာ တိုင္းအေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ မိမိကိုယ္မိမိ ထင္ျမင္ယူဆမႈ ေတြဟာ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္စြာ လႊမ္းမိုး ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထား ေလးစားမႈ ျမင့္မားသလား သို႔မဟုတ္ နည္းေနေသး သလား ဆိုတာ သင္ဘယ္လို ေျပာႏိုင္ မလဲ။ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ စြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္ ၾကည့္ပါ။

(က) သူတစ္ပါးဆီက ဒုတိယအႀကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳခ်က္ကို သင္အၿမဲမျပတ္ ေတာင္းခံေနပါသလား။
(ခ) သင္လုပ္ခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း ျဖစ္မလာရင္ ကမၻာႀကီးကို သင္အျပစ္တင္ပါသလား။
(ဂ) သင္ဟာ မျပတ္သားတဲ့သူတစ္ေယာက္လား။
(ဃ) လူအမ်ားေျပာတဲ့အတိုင္း မၾကာခဏ
သင္လိုက္လုပ္ပါသလား။
ေမးခြန္းေတြအားလံုးကို “ဟုတ္ပါတယ္” လို႔ သင္ေျဖဆိုမယ္ဆိုရင္ သင့္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုး ထားေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ ကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာေစ ဖို႔၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ ရွိလာေစဖို႔နဲ႔ မိမိကိုယ္ မိမိ ပိုၿပီးႏွစ္သက္လာေစဖို႔ နည္းလမ္းငါးသြယ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

၁။ က်ဆံုးမႈမွ ေအာင္ျမင္မႈ ဆီသို႕ အခက္အခဲ အတားအဆီးကို အခြင့္အလမ္း အျဖစ္၊ အပ်က္သေဘာကို အျပဳသေဘာ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့လူေတြရဲ႕ ဘဝမွတ္တမ္း ေတြကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈပါ။ ဂ်ာမန္သီခ်င္း ေရးဆရာ ဗီသိုဗင္ဟာ အၾကားအာ႐ံု ခ်ိဳ႕ယြင္းသြား ေပမယ့္ သီခ်င္းေကာင္း ေျမာက္ျမားစြာကို ဆက္လက္ေရးစပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ျပႆနာ ေတြရွိေပမယ့္ ဘဝကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေထာင္ ႏိုင္ခဲ့ၾက ပါတယ္။

၂။ တာဝန္ယူျခင္း သင့္ရဲ႕အျပဳအမူေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အတြက္ တာဝန္ယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆင္ေျခေပးတာေတြကိုလည္း ရပ္တန္႔လိုက္ဖို႔ လိုပါ တယ္။ ဆင္ေျခေပးတာဟာ ရွိေနတဲ့ျပႆနာထက္ ပိုဆိုးသြားႏိုင္ပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ လူေတြ အေပၚမွာ အျပစ္တင္ေျပာဆိုတာေတြကို ရပ္လိုက္ ပါေတာ့။ အဲဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္နဲ႔ ဘဝအရည္အေသြးေတြ တိုးတက္လာပါလိမ့္မယ္။

၃။ ကိုယ္တြင္းေစ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈ “သင့္ရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ဘယ္သူကမွ သင့္ကို သိမ္ငယ္စိတ္ျဖစ္ေပၚေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပါ ဘူး” လို႔ အယ္လီနာ႐ုစဗဲ့က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ နာက်င္ ေဒါသထြက္ေစတဲ့ အေျပာအဆို ေတြနဲ႔ သင့္ကို ေအာက္ေရာက္ေအာင္ ဆြဲခ်မယ့္သူေတြ သင့္ရဲ႕ ဘဝမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို အျပင္ဘက္ အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ စိတ္ထိခိုက္မႈမျဖစ္ ပါေစနဲ႔။ သူတို႔ကို အျပစ္တင္ ေနသမွ် သင့္မွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားမႈ အျမင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနလိမ့္မယ္။ အဲဒီအစား ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ အျပဳအမူေတြအတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္မႈကို လက္ခံ လိုက္ပါ။

၄။ မိမိကိုယ္မိမိ အားေပးေျပာဆိုပါ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ မိမိကိုယ္မိမိ အားေပးေျပာဆိုမႈအေလ့အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ လိုက္ပါ။ ဥပမာ “ငါ ဒါကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ႏိုင္တယ္” ၊ “ငါဒါကိုလုပ္ႏိုင္တယ္” ၊ “ငါသခ်ၤာ ေတာ္တယ္” သို႔မဟုတ္ “ငါမွတ္ ဥာဏ္ေကာင္း တယ္” စသလိုမ်ိဳးေတြပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးျခင္းက သင့္ရဲ႕မသိစိတ္ကို လႊမ္းမိုးသြားၿပီး သင့္ရဲ႕ယံုၾကည္မႈ စနစ္ႀကီးကို ေျပာင္းလဲသြား ေစပါတယ္။

(၅) ပန္းတိုင္ခ်မွတ္ျခင္း ပန္းတိုင္ခ်မွတ္တဲ့အခါ တကယ့္အရွိတရား၊ တကယ့္လက္ေတြ႕က်တာကို ခ်မွတ္ပါ။ လက္ေတြ႕ မက်တဲ့ပန္းတိုင္ေတြက ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထား ေလးစား မႈကို နိမ့္က်ေစပါတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႕က်တဲ့ ပန္းတိုင္ေတြက အားတက္ေစၿပီး မိမိကိုယ္မိမိတန္ဖိုး ထားေလးစားမႈ ျမင့္မားလာေအာင္ တည္ေဆာက္ ေပးပါတယ္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြက သင္ အဲဒီပန္းတိုင္ေတြကို ေရာက္တဲ့အခါ သင့္ကို ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရသလို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္နဲ႔ အားနည္းခ်က္ အားလံုးကို စာရင္းျပဳစုတာနဲ႔ စတင္လိုက္ပါ။ သင္ျဖစ္ခ်င္တာနဲ႔ သင္လုပ္ခ်င္တာကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ ပိုမိုျမင့္မားလာ ေစဖို႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ပါ။ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ ျမင့္မားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ခိုင္မာတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္၊ အရည္အခ်င္းရွိၿပီးတာဝန္ယူရဲတဲ့စိတ္ရွိၾကပါတယ္။

ေအာင္လိႈင္ထြန္း (နမ္းခမ္း)
Ref : Straits Times

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: