ၿပိဳင္ဘက္သစ္ Kindle Fire Tablet ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Apple စိုးရိမ္ျခင္းမရွိ


Amazon သည္ ယခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ၃ လတြင္ Kindle Fire Tablet ၃ .၉ သန္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မည္ဟု အိုင္တီေဈး ကြက္ သုေတသနအဖြဲ႕ IHS iSuppli က ခန္႔မွန္း ထားေသာ္လည္း Apple ကမူ Tablet ေဈးကြက္၌ ၎တို႔၏ ႀကီးစိုး ထားႏိုင္မႈ အေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိ ရွိရသည္။ JP Morgan ဆန္းစစ္ ေလ့လာ ေရးအဖြဲ႕ အစည္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္တြင္လည္း Apple သည္ တန္ဖိုးနည္း ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အလြန္အမင္း စိုးရိမ္ ပူပန္မႈရွိမေန ေၾကာင္း သိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာအပတ္ က JP Morgan မွ ဆန္းစစ္ သူမ်ားသည္ ယခု ၃ လပတ္အတြက္ iPad ေရာင္းခ်ရ ႏႈန္းကို အနည္း ငယ္ေလွ်ာ့ခ် ခန္႔မွန္း ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Apple ၏ CEO ျဖစ္ သည့္ တင္ကြတ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးေနာက္ iPad ႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတို႔၏ အေစာပိုင္း ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းထားမႈမွာ သတိထားလြန္း ရာေရာက္ ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ “တန္ဖိုးနည္း Tablet ေတြအေပၚ ဖိအားႀကီးႀကီးမားမားအျဖစ္ Apple က မယူဆ ေသးဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထင္ ပါတယ္။ တကယ္လို႔ Apple အေနနဲ႔ Kindle Fire ကို Tablet ေဈးကြက္မွာ သံုးစြဲ သူ ၂ ဆတိုးေအာင္ လုပ္ေပးမယ့္ပစၥည္း အျဖစ္လည္း ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီသံုး စြဲသူေတြဟာလည္း ပိုၿပီးေတာ့ Feature စံုတာကို ဦးတည္ သြားႏိုင္ပါတယ္” ဟု JP Morgan မွ ဆန္းစစ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မက္ေမာ့္စ္ ကိုဝတ္က ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ခဲ့ သည္။

ထိုနည္းတူစြာ IHS ကလည္း Kindle Fire သည္ Tablet ေဈးကြက္ကို ပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔ေစရန္ လုပ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေနသည္။ ထို႔အျပင္ IHS က Tablet ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် မႈမွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၆၄ .၇ သန္းမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂၈၇ .၂ သန္းအထိ ေရာက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ Amazon မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Kindle Fire Tablet ကို ၿပီးခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကမွ အေမရိကန္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Kindle Fire Tablet တစ္ခု၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉ ရွိ သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေလ့လာသူမ်ားက Kindle Fire သည္ Apple မွ ထုတ္လုပ္ေသာiPad ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ျဖစ္လာႏိုင္ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ လက္ရွိ Tablet ေဈးကြက္၌မူ iPad ကသာ ၿပိဳင္ ဘက္ကင္းအေနအထားျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေနသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: