အေျခခံဥပေဒ အျငင္းပြားမႈမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ ဘာေၾကာင့္ အႏိုင္ရသလဲ


ဒိန္ဖန္ခူး

အမႈေနာက္ခံအက်ဥ္း

တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ ဥပေဒ ၃/၂၀၁၁ ပါ ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ ပုဒ္မ ၁၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တန္းတူ မသတ္မွတ္တဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မကိုက္ညီလို႔ စိစစ္ေပးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔အဖြဲ႔က အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာခုံ႐ုံးကုိ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ခုံ႐ုံးက အႏုိင္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္က အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအမႈမွာ ဘာေၾကာင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ေပးရသလဲဆုိတာ နားလည္ဖုိ႔အတြက္ စစ္အစိုးရအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ အရ ၀န္ႀကီးအမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသလဲ အရင္သိဖို႔လုိပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ RNDP

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္ေလာက္ ၀န္ႀကီးရာထူးေတြ ေအာတုုိက္ေအာင္မ်ားတာ ဒီေခတ္ပဲ ရွိပါတယ္။

၀န္ႀကီးရာထူးေတြကေတာ့ …

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

ဗဟုိအစိုးရ ကက္ဘိနက္က ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအစိုးရ သတ္မွတ္တဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတခုခုကုိ တာ၀န္ယူရပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္စက ၀န္ႀကီးအေရအတြက္ ၃၀ နဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန ၃၄ ခု ရွိပါတယ္။ ခုေတာ့ နည္းနည္း အေျပာင္းအလဲ ရွိပါတယ္။

ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး

ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွာလည္း ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုစီ (ေနာက္ပုိင္း အေျပာင္းအလဲ နည္းနည္းရွိ) ဖြဲ႔ထားတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ဆုိတာ ရွိပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး

ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုမွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြအျပင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဆုိၿပီး ရွိျပန္ပါတယ္။ စုစုေပါင္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၇ ဦးရွိပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဆုိတာ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုဖြဲ႔စည္းရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုအတြင္း ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္စီရင္စုရၿပီးတဲ့ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွအပ က်န္လူမ်ိဳးေတြထဲက ႏုိင္ငံေတာ္စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၀.၁ % ႏွင့္ အထက္ အေရအတြက္ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြက လူမ်ိဳးတမ်ိဳး တဦးက်စီ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္နယ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ “တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး” လုိ႔ ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ပုဒ္မ ၁၆၁(ဂ)–)။

ဥပမာ – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ ျမန္မာအမ်ားစုေနထုိင္တဲ့အတြက္ ဒီျမန္မာေတြထဲက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူေတြက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ထဲက ၀န္ႀကီးဌာန ၉ ခုမွာ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ျမန္မာအျပင္ ရခုိင္၊ ကရင္စတဲ့ တျခားတုိင္းရင္းသားေတြပါ ေနထုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီထဲက ႏုိင္ငံေတာ္စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ ၀.၁% နဲ႔ အထက္ အေရအတြက္ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြက ရခုိင္နဲ႔ ကရင္သာ ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးထဲမွာ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က အေရြးခံရၿပီး ကရင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က အေရြးခံရပါတယ္။ က်န္ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးေတြမွာလည္း အလားတူ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပႆနာက ဘာလဲ

အေျခခံဥပေဒအပုိင္းကၾကည့္ရင္ တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ ၀.၁% နဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြကုိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ပါေအာင္ ေရးဆြဲထားတာဟာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပႆနာတက္ေအာင္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – ကခ်င္လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ားစု ဂ်ိန္းေဖာေတြအျပင္ ၀.၁% နဲ႔ အထက္ အနည္းစုုလူမ်ိဳးထဲက ဂ်ိန္းေဖာနဲ႔ မတည့္တဲ့ ရ၀မ္လုိ လူမ်ိဳးစုေတြ ပါေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ထည့္ထားတာမ်ိဳး၊ ရွမ္းျပည္မွာ ရွမ္းနဲ႔ မတည့္တဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ လႊတ္ေတာ္မွာ ပါေအာင္ ထည့္ထားတာမ်ိဳးဟာ အေကာင္းဆုံး သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ တုိင္းရင္းသားခ်င္း မတည့္မွ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ ၾကံ႕ဖြံေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ တြက္ပုံရပါတယ္။

ခု ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးကုိ တင္ျပတဲ့အမႈကလည္း ဒီသေဘာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးက အစုိးရေတြကုိ ၾကည့္ရင္ ၀န္ႀကီးရာထူးေတြကုိ အမ်ားစု တုိင္းရင္းသားေတြကသာ ယူထားၿပီး ၀.၁% နဲ႔ အထက္ လူမ်ိဳးစုထဲက အေရြးခံထားရတဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၇ ဦးအတြက္ ၀န္ႀကီးအမည္ခံထားေပမယ့္ ဌာနလက္ကုိင္မရွိ ျဖစ္ေနပါတယ္။

နအဖ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒကုိ ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း ပုဒ္မ(၁၀)(က) ပုဒ္မခြဲ (၂) အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ …

“၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ရမည္” လုိိ႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

လက္ေတြ႔မွာ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိ ဘာတာ၀န္မွ မေပးတဲ့ျပင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိ လုိမွ ႐ုံးလာပါလုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာေတြကုိ မၾကာခင္က ဖြင့္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိသူအမ်ားစုကလည္း နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ရားထူးႀကီးႀကီးယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ရန္တုိက္ေပးတာဘယ္သူလဲလုုိ႔ စစ္ၾကည့္ေတာ့ စစ္ဗုိလ္လူထြက္ေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဆုိသူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးခြဲဖုိ႔အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕လစာ စရိတ္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ေတြကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္မွတ္ထုိးထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ စရိတ္နဲ႔ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ၃/၂၀၁၁ မွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြထက္ အစကတည္းက တမင္ေလွ်ာ့ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဇယား (၁)

လစာခ်င္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ကုိ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ၾကီးေတြက တလက်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ရေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ လစာက က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းသာ ရပါတယ္။ တျခားအေဆာင္အေယာင္ ကြာျခားခ်က္ေတြကုိလည္း အထက္ပါ ဇယား (၁) မွာ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ျမင္လာတဲ့ ေဒါက္တာေအးေမာင္နဲ႔အဖြဲ႔က အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၂ မွာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးထားတယ္။ ဒါကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးကေန စိစစ္ေပးပါဆုိၿပီး တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာတင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ တင္ျပခ်က္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးကေန အႏုိင္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ အႏုိင္ေပးသလဲ

ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ တင္ျပခ်က္ကုိ ၾကည့္ရင္ …

* အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ မွာ အားနည္းခ်က္ရွိတယ္လုိ႔ အေပၚယံထင္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ ဒီအားနည္းခ်က္ကုိ တမင္ဖန္တီး ေရးဆြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြ အခ်င္းခ်င္း မသင့္မတင့္ျဖစ္ေနမွ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ေကာင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* ဒါေပမယ့္ ကေန႔ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ၾကံ႕ဖြံပါတီအမတ္ေတြက အသာစီးရေနတာေတာင္ လူနည္းစုဘက္က တင္ျပတဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈကုိ အႏုိင္ေပးၿပီး မွ်တေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတကာကုိ လိမ္ခ်င္တဲ့အတြက္ အႏုိင္ေပးတာက ပထမအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

* ဒုတိယအခ်က္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ နစ္နာခ်က္ကုိ ျပင္ေပးတဲ့အတြက္ ၾကံ႕ဖြံြပါတီအမတ္ေတြကုိ မထိခုိက္ဘူးလို႔ ယူဆတဲ့အခ်က္၊ ျပည္နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ သိသိသာသာ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္လည္း ၾကံံ႕ဖြံ႔ပါတီ မ်က္ႏွာပန္းလွေအာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ေပးလုိက္တာ ျဖစ္္ပါတယ္။

* တတိယအခ်က္က အေျခခံဥပေဒမွာကုိက ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္နဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးမထားႏုိင္ခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေနတာလည္း ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ေပးရတဲ့ အေၾကာင္းတခု ျဖစ္္ပါတယ္။

သုံးသပ္ခ်က္

* ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ဘက္က အႏုိင္ရတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ေတြ အတူတူျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္ကေန ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းၿပီး ထပ္မံအတည္ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကုိ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ အဆင့္အတန္း အတူတူလုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ေတြ တုိင္းေဒသႀကီးေတြအတြက္ ဘာေတြ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးနုိင္မယ္ဆုိတာ မသိရေပမယ့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ တလကုိ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းထီ ေပါက္သလုိ အက်ိဳးအျမတ္ရမွာ ဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။

* ဆုိလုိတာက မူလက တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးတဦးရဲ႕ လစာက တလကုိ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္းကေန ျပင္ဆင္ခ်က္အရ ေနာက္ ၁၀ သိန္း တုိးေပးမွာမုိ႔ လစာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၀ ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု ဒု-၀န္ႀကီးတဦးလစာနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္သြားမွာပါ။ ကားတစီးလည္း ထပ္ရေတာ့မွာမုိ႔ စုစုေပါင္း ကား ၂ စီး ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* တြက္ၾကည့္ရင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီးတဦးကုိ တလ က်ပ္ေငြ ၁၀ သိန္း ထပ္တုိးေပးရမွာမုိ႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၇ ဦးအတြက္ တလကုိ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂၇၀ ႏုိင္ငံေတာ္က အပုိကုန္က်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တႏွစ္ဆုိရင္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၃၂၄၀ အပုိကုန္က်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* ထုိ႔အတူ ေမာ္ေတာ္ကားနဲ႔ တျခားအေဆာင္အေယာင္ စရိတ္ေတြလည္း တက္လာမွာမုိ႔ ဘာမဟုတ္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၇ ဦးအတြက္ အစိုးရဘ႑ာတုိက္က အပုိထပ္ကုန္ရမွာ တႏွစ္ကုိ ကားဖုိးပါ ထည့္ေပါင္းရင္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ေသာင္းနဲ႔ခ်ီ ကုန္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြေတြကုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ပညာေရးမွာသာ သံုးခြင္ရရင္ အင္မတန္ အက်ိဳးရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

* ဒီလုိေငြေတြ အပုိကုန္က်တာဟာ မူလက အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ကုိ ေစတနာဆုိးနဲ႔ ေပါ့ေပါ့ေလ်ာ့ေလ်ာ႕ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အက်ိဳးဆက္၊ ျပည္နုယ္လႊတ္ေတာ္ေတြ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ နုိင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားဖုိ႔သာ အာ႐ုံထားၿပီး အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခဲ့တဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ အားနည္းခ်က္ေပၚလြင္သြားတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ၿပီး မူလေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊနဲ႔ နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတာ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

* သေဘာကေတာ့ တခ်ိန္က အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး ေညာင္ႏွစ္ပင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ဥကၠဌတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ လက္ရွိအစိုးရ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွာလည္း တာ၀န္ရွိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ကုိ အႏုိင္ေပးတာဟာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရဟာ သူတုိ႔အားနည္းခ်က္ကုိ ဖုံးဖိဖို႔၊ အေျခခံဥပေဒ အားနည္းခ်က္ကုိ ဖုံးဖိဖုိ႔၊ နုိင္ငံတကာကုိ လိမ္လည္ဖုိ႔အတြက္ အႏုိင္ေပးတာသာ ျဖစ္ၿပီး ေျဖာင့္မတ္တဲ့ တရားစီရင္မႈ မဟုတ္ပါ။ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ တရားစီရင္မႈဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တႏွစ္ က်ပ္ေငြ သိန္းေသာင္းနဲ႔ခ်ီ အပုိကုန္က်ေအာင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆနဲ႔ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခဲ့သူေတြကုိပါ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူသင့္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ ဦးသိန္းစိန္ အပါအ၀င္ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ဟာ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးၾကည့္တဲ့အခါ မေအာင္ျမင္ဘဲ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲတာသာ အဖတ္တင္ပါတယ္။

ဒိန္ဖန္ခူး
ခင္ရတနာ facebook မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: