ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီမွ ျပည္သူသို႔ဆႏၵခံ


သို႕

 

ေလးစားအပ္တယ္ရခိုင္သူရခိုင္သားရို႕

ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခုိင္ျပည္ကထြက္တယ္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကိုကၽြန္ေတာ္ရို႕ရခိုင္သားတိ အတိုင္းအတာတခုထိ ခံစားခြင့္ရသင့္ပါရယ္။

တန္းတူအခြင္အေရးဆို ေသာျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အတိုင္းကၽြန္ေတာ္ရို႕ ရခိုင္သားတိရပိုင္ခြင့္အား ကၽြန္ေတာ္ရို႕ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရး ပါတီ မွ နက္ျဖန္ခါ ၁-၁-၂၀၁၂နိန္႕ညဇာဖက္ ၅နာရီမွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ကြင္း တြင္ျပည္သူလူထု ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပျပီးေတာင္းဆိုလားဖို႕ ရွိပါရယ္။ ယင္းဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ရခိုင္သူ/သားတို႕၏ အၾကံပီးမႈ၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုလိုအပ္နီပါသျဖင့္ အၾကံပီးမႈ၊ လိုအပ္ခ်က္တိ ကို ေပးပို႕ပီးၾကပါရန္ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွတဆင့္ တႏိုင္ငံလံုး၊ တကမၻာလံုး သို႕ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ တန္းတူ အခြင့္အေရး ကို ေတာင္းဆိုၾကပါစို႕။

 

ေလးစားစြာျဖင့္

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: