အထူးေဒသ ၄ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းအဖြဲ႔ တို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္


အထူးေဒသ ၄ ေခၚ မိုင္းလား တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔သည္ မိုင္းလား၌ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆုံၿပီး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေသာင္းႏွင့္ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းတို႔က ဦးေဆာင္ လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပဲြ၌ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အပါ၀င္ သေဘာတူခ်က္ (၆) ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။
၄င္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ-

၁။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ အထူးေဒသ ၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေရး အဖြဲ႔တို႔ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ၾကေသာ  သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကရန္ သေဘာတူၾကသည္။

၂။ အထူးေဒသ ၄ နယ္ေျမအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လူမွုဘ၀ ျမင့္မားေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ ပါဝင္ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ ႏွစ္ဘက္ ညႇိႏွိုင္းၿပီး ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ လူမွုစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္သေဘာ တူသည္။

၃။ အထူးေဒသ ၄ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ အေတြးအေခၚေမၽွာ္ျမင္မွု အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတတ္ပညာမ်ား တတ္ေျမာက္မွုႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မွုတို႔ကို ေမၽွာ္မွန္းၿပီးပညာသင္ယူနိုင္မည့္ အခြင့္အလွမ္းမ်ား တိုးတက္ျမႇင့္မားလာေစေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာ =တူသည္။

၄။ အထူးေဒသ ၄ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေလၽွာက္နိုင္မွုအတြက္ ကုသေရး ကာကြယ္ေရး  ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ က်န္းမာေရး အသိပညာမ်ားပါ ရရွိၾကၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ အဆင့္ရွိလာရန္ ေရရွည္စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍ က်ယ္ျပန႔္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရမွ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သေဘာတူသည္။

၅။ အထူးေဒသ ၄ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာ နိုင္ငံေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ပါဝင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသအတြင္း အေရးအရာမ်ားကို  အထူး ေဒသ ၄ နယ္ေျမရွိ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ားႏွင့္အညီ ေဖၚထုတ္တင္ၿပ စီမံခြင့္ရရွိနိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ညႇိႏွိုင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။

၆။ အထူးေဒသ ၄ သည္ နိုင္ငံေတာ္အား ေသြးခြဲေစျခင္း နိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲထြက္ျခင္း စသည္တို႔ကို လုံး၀ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အထူးေဒသ ၄ ၏ စြမ္းရည္မ်ားအား လွူဒါန္းေပးေဆာင္သြားရန္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္၍ နိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခဳံေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ တစိတ္တဝမ္းတည္း ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ေရး ဆက္လက္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူသည္။

အလားတူ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္လည္း အဆိုပါအဖြဲ႔သည္၊  ဝ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ဝ တပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္ပန္ဆန္း၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: