ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ား ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔ စတင္က်င္းပမည္


ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ တတိယ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန့တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားႏႇင့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၄ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ လႊတ္ေတာ္႐ုံးကို သတင္းပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္ တတိယပုံမႇန္အ စည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ရသုံးမႇန္း ေျခေငြစာရင္းဥပေဒၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရႇိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ သဘင္ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ရသုံးမႇန္းေျခေငြစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) ေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ရႇင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ကိုင္တြယ္မႈဥပေဒ၊ အေကာက္ခြန္ဥပေဒႏႇင့္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ ဥပေဒမ်ားအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတင္ သြင္းႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရသုံးမႇန္းေျခ ေငြစာရင္း ဆိုသည္မႇာ တစ္မ်ဳိးသားလုံး၏ စီမံကိန္းအရ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏႇစ္ အတြင္း ၀င္ေငြစုစုေပါင္း မည္မွ်ရရႇိ၍ ယင္းေငြမ်ားကို မည္သည့္က႑တြင္ မည္သုိ႔မည္ပုံသုံးစြဲမည္၊ ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမည္ စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ ငန္းအစီအစဥ္ကို ေငြေၾကးျဖင့္ ျပဳစုေဖာ္ျပသည့္ စာရင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လာမည့္ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေငြေၾကးကိစၥမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန္႔မႇန္းတြက္ခ်က္ထားသည့္ ႏႇစ္စဥ္ဘ႑ာေရးစာရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မႇာ ႏႇစ္စဥ္ ဧၿပီ လ ၁ ရက္ေန႔မႇ မတ္လ ၃၁ ရက္ ေန႔အထိ ျဖစ္သည္။

ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ပုံမႇန္အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မႇ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ လည္းေကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ပုံမႇန္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မႇ ႏို၀င္ ဘာလ၂၅ရက္ေန႔အထိလည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: