၆၆၅၆ ဦး မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၀ ခန္ ့သာလြတ္


(၆၄) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး တို႔အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးေပးေသာ အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၀၄(ခ)ႏွင့္အညီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂.၁.၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအမိန္႔မ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီး ၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္မွ အက်ဥ္းသား ၆၀၈၇ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၅၆၉ ဦး စုစုေပါင္း ၆၆၅၆ ဦးတို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္ဒဏ္ေျပာင္းလဲခံစားခြင့္အျဖစ္ ေသဒဏ္မွ ေထာင္တစ္သက္သို႔ ေျပာင္းလဲက်ခံရသူ အက်ဥ္းသား ၃၁ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၃ ဦး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၃၀ ႏွစ္အထက္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၃၀ ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံရသူ အက်ဥ္းသား ၉၈၈ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၁၃၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၁၁၈ ဦး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္အထက္မွ ၃၀ ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္မွ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခံရသူ အက်ဥ္းသား ၂၃၀၀ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၄၀၂ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇၀၂ ဦးႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ ႏွစ္ေအာက္ ျပစ္ဒဏ္မွ ေထာင္ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုအား ေလွ်ာ့ရက္အျဖစ္ ခံစားခြင့္ရရွိသူ အက်ဥ္းသား ၂၉၈၅၅ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၅၂၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၃၅၁၁၁ ဦး ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

By: သစ္ထူးလြင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: