တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာ အက်ဥ္းသား ၆၅၁ ဦးအား ထပ္မံလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္လက္ထက္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၿပီး ၁၀ ရက္အၾကာ အက်ဥ္းသား ၆၅၁ ဦးအား ထပ္မံလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့သည္။


အက်ဥ္းသား ၆၅၁ ဦးအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီအခ်ိန္  ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္သြားခဲ့သည္။
အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလးေပးေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေမတၱာႏွင့္ေစတနာကို နားလည္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ျပစ္ဒဏ္က်ခံလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦးအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွစၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလိုက္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး  ၁၀ ရက္အၾကာ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း . . .

ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔အရ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ အက်ဥ္းက်ခံလ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ အက်ဥ္းသား ၆၀၈၇ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၅၆၉ ဦး စုစုေပါင္း ၆၆၅၆ ဦးတို႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူအခ်ဳိ႔သာ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၄၉/၂၀၁၁ အရ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၄၂ ခုႏွင့္ အလုပ္စခန္း ၁၀၉ ခုရွိ အက်ဥ္းသားဦးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ေနသား ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ အက်ဥ္းသား ၆၃၅၉ ဦးအား ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ (သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔)မွ စတင္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ထဲတြင္ ကိုသူရ (ခ)ဇာဂနာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဆထင္(SSPC ဥကၠ႒)၊ ကိုကိုႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း)၊ မစုစုေႏြးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပထမဆုံး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျဖစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္အရ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူအခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၁၄၆၀၀ ေက်ာ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရခဲ့သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: