အစုိးရႏွင့္ေကအုိင္အုိ ေဆြးေႏြးပြဲအပစ္အခတ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မရရွိေသး


ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ KIO တုိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဒုတိယေန႕ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ႕ကုိ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္အၿပီး တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တူညီမႈ႕မရရွိေသးဘဲ စစ္ေရးအရွိန္မ်ားကုိထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ႕တည္ေဆာက္ရန္ျပသနာျဖစ္ ပြားႏိုင္ေသာေဒသမ်ားရွိႏွစ္ဘက္တပ္မ်ားကိစၥအား  ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီမႈ႕ ရရွိခဲ႕သည္။

အစုိးရႏွင့္ KIO အၾကား ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္သာဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားရန္ ၊ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိျပည္သူမ်ားသိရွိေစရန္ မွန္ကန္ေသာသတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးသြားရန္ ၊စစ္ေရးအရွိန္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ႕တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပသနာျဖစ္ ပြားႏိုင္ေသာေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားကိစၥအားညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္တုိ႕ကုိသာ သေဘာတူညီမႈ႕ရရွိခဲ႕ၾကသည္။

ထုိအစည္းအေ၀းကုိ ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊၁၉တြင္ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႕သည္။

7Day News Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: