သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြအားလုံး အကုန္အစင္ျပန္ေပးပါ။


ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတာ ဥပေဒတုိင္းရဲ႕ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႕ ဆန္႕က်င္တဲ့ ဘယ္ဥပေဒကိုမဆုိ ဖ်က္သိမ္းပိုက္တာ ခ်ည္းပါပဲ။ အခု ႀကံ႕့ဖြံ႕အစုိးရ ျပဌာန္းလာမယ့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ ရဲ႕ေနာက္ဆုံးပုဒ္မ-၃၂ က ယခင္ ရွိၿပီးသား ၁၉၅၃ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ႏိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရး အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒ၊ ၁၉၆၃ ခုနွစ္ ၊ေတာင္သူ လယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊သီးစားခ်ထားေရး ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒေတြကုိ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ရုပ္သိမ္းရပါသလဲ။ ရွင္းပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ နဲ႕ဆန္႔က်င္ေနလုိ႔  ျဖစ္ ပါတယ္။

ဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့ လယ္ယာေျမႏုိင္ငံပုိင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒေတြမွာ လယ္လုပ္သူေတြ လယ္ပုိင္ခြင့္ တစုံတရာရွိပါတယ္။ လယ္ေျမကုိ  ၅၀-ဧက အထက္၊ ယာေျမကုိ ၂၅-ဧကအထက္၊ ကုိင္းေျမကုိ ၁၀-ဧကအထက္ ရွိတဲ့ေျမေတြကုိမွ ႏိုင္ငံပုိင္အျဖစ္ သိမ္းယူ ခဲ့ပါတယ္။ သိမ္းၿပီးေျမေတြကိုလဲ ေတာင္သူ လယ္သမားေတြကို ခြဲေ၀ပုိင္ဆုိင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့လယ္သမားေတြ၊ လယ္မ ယာမဲ့ပစၥည္းမဲ့ေတြကုိ အနည္းဆုံး တတုံးထြန္အထိ ခြဲေ၀ပိုင္ဆုိင္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ဘယ္သူ႕ကိုမွ လယ္ယာေျမေတြ  အေျမာက္ အမ်ား ပုိင္ဆိုင္ခြင့္ကုိ မေပးလုိလို႕ ျပဌာန္းခဲ့တာပါ။

ခုေတာ့ဒီလုိမဟုတ္ၿပီ။ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အုပ္စုလက္ေ၀ခံ ေျမရွင္၊ အရင္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကို လယ္ယာေျမ အေျမာက္ အမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေစဖို႕ ေတာင္သူလယ္သမားေတြလက္ထဲက ေျမေတြကို ဓါးျပတုိက္သိမ္းယူပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ တျပည္နယ္ထဲမွာကို စစ္တပ္က လယ္ယာေျမသိမ္းယူထား တာေတြကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပပါတယ္။

စကခ၉ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တပ္ရင္းမ်ား၏ အေျချပဳေနရာမ်ား

၁။ စကခ (၉) ေညာင္ပင္လွ ခမ PN- ၀၃၅၂၉၅

၂။ ခမရ-၃၇၄ လမ္းမေတာ္ PN-၀၃၃၃၉၅

၃။ ခမရ-၃၇၅ ပိႏၷဲေခ်ာင္း PN-၀၅၁၃၆၇

၄။ ခမရ-၂၃၆ ေဒါင္းေတာ္ယုိး PN-၀ရ၂၃၉၄

၅။ ခမရ-၃၇၇ ေျမာက္ဥ၊ေအာင္တပ္ PN-၂၅၃၀၄၄

၆။ ခမရ-၃၇၈ ေျမာက္ဥ၊ ေပါင္းတပ္ PN-၂၅၈၀၂၅

ရ။ ခမရ-၃၇၉ မင္းျပားျမိဳ႔၊ မင္းဂံPS-၃၁၅

၈။ ခမရ-၃၈၀ မင္းျမားျမိဳ႔၊ ဆင္ၾကီးျပင္ PS-၃၁၃-။ -၈၉၅

၉။ ခမရ-၅၂၉ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္၊ ကန္ေဇာက္ PM-၉၆၀-။-၁၉၁

၁၀။ ခမရ-၅၄၀ ေျမာက္ဥ၊ အလယ္ေစ်း PN-၂၆၅၀၆၇

၁၁။ ခမရ- ၅၄၁-မင္းျပားျမိဳ႔၊ ဘူး၀ယ္ေက်းရြာ PS-၃၁၅၇၇၄

(မွတ္ခ်က္)။  ။၄င္းတုိ႔တပ္စြဲအျချပဳစဥ္က တပ္ရင္းတရင္းလွ်င္ လယ္ေျမဧက ၁၀၀ စီသိမ္းယူခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းလယ္ဧက ၁၁၀၀ ႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမိဳ ႔နယ္ႏွင့္ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႔နယ္ သြယ္တန္းေနေသာ့ ဧက ၂၀၀၀ ခန္႔ရွည္လ်ွားသည့္ လင္းေျမြေတာင္ တခုလံုးကုိသိမ္းဆည္းျပီး ေရာ္ဘာစုိက္ခင္း မ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

စကခ (၁၅) ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တပ္ရင္း(၁၀)ရင္း၏ အေျချပဳထားသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ သိမ္း္ထားသည့္ လယ္ေျမဧကမ်ား

၁။ စကခ-၁၅ ဌာနခ်ဳပ္ ၀ါးခုတ္ေခ်ာင္း ခမ PR-၅၄၇၄၂၄ (လယ္ဧက-၁၅၀)

၂။ ခမရ-၃၄၉ -တပ္မင္းေခ်ာင္း PR-၄၅၆၄၇၅ (လယ္ဧက-၁၆၉) ည

၃။ ခမရ-၃၅၂ တပ္မင္းေခ်ာင္း PR-၄၅၃၄၈၅ (လယ္ဧက-၁၈၀ဧက

၅။ ခမရ-၃၅၃ ငက်ည္ေတာက္ PR-၄၄၆၅၀၆ (လယ္ဧက-၁၀၂ဧက)

၆။ ခမရ-၅၃၆ ရေသ့ေတာင္ PR-၇၄၇၅၈၈ (၁၀၀ ဧက)

၇။ ခမရ-၅၃၇ ရေသ့ေတာင္ PR-၇၄၇၅၈၈ (၁၀၀ ဧက)

၈။ ခမရ-၅၅၁ ဖံုညုိလိပ္ PM-၅၈၀၃၉၀ (၈၉ ဧက)

၉။ ခမရ-၅၅၂ ေတာင္ဘဇာ PM-၅၂၀၅၉၂ (၁၀၀ ဧက)

၁၀။ ခမရ- ၅၆၄ ပလဲေတာင္  PM-၅၅၆၄၆၄ ( ၁၀၀ ဧက)

၁၁။ ခမရ-PM-၅၆၆၄၅၇ ( ၈၃.၅ ဧက)

(မွတ္ခ်က္) ။   ။ ေရာ္ဘာစုိက္ခင္းဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၾကက္ဆူခင္ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ က်ြန္းခင္းမ်ား စုိက္ပ်ိဳးလ်ွက္ရွိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႔တြင္တပ္စြဲထားသည့္ အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ တပ္မ်ားမွ သိမ္းထားသည့္လယ္ေျမမ်ား

၁။ စစ္ဗ်ဴဟာ (၁၇၀ ဧက) ေရာ္ဘာခင္း ၁၀၀ ဧက။ ၾကက္ဆူ ၁၀၀ ဧက ႏွင့္ က်ြန္းခင္း ပုိင္ဆုိင္ေျမမ်ားလည္းရွိသည္။

၂။  ခလရ-၂၃၃ (၁၀၂ ဧက) ေရာ္ဘာခင္း ၁၀၀ဧက၊ ၾကာက္ဆူ ၁၀၀ ဧကႏွင္ကြ်န္းစုိက္ေျမမ်ားရွိ

၃။ ခလရ-၂၃၄ (၁၆၈ ဧက) ေရာ္ဘာ ၁၀၀ ဧက၊ ၾကက္ဆူ ၁၀၀ ဧက ႏွင့္ က်ြန္းစုိက္ေျမမ်ားရွိ

၄။ ခလရ- ၂၆၃ (၁၆၅ ဧက) ေရာ္ဘာ ၁၀၀ ဧက၊ ၾကက္ဆူ ၁၀၀ ဧကႏွင့္ က်ြန္းစုိက္ေျမမ်ားရွိ

(နစက) နယ္စပ္ေဒသလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ကြပ္ကဲမႈဌာန

နစက ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ က်ီးကန္းျပင္ ခမ PM-၃၆၄၄၈၅ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ နယ္မွ(၁)မွ (၉)ထိရွိသည္ စခန္းၾကီး ၂၆-ခု လယ္ေျမသိမ္းပုိက္ ထားရွိသည့္ လယ္ဧက ၇၂၀ ဧကျဖစ္ျပီး စားက်က္ေျမ ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ နစက ဌာန ခ်ဳပ္ စုစုေပါင္း ၇၅ ဧကေက်ာ္ရွိသည္။ နစက၏ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္မွစ၍  ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းအတြက္ ေမယုေတာင္တန္းတြင္ ေျမဧက ၁၀၀၀၀၀(တစ္သိန္း) သိမ္းပုိက္ျပီးျဖစ္သည္။

ဒါဟာ နယ္တနယ္ထဲက ကြက္ၿပီးရရွိတဲ့ စစ္တပ္ပုိင္ ေျမဧကမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က စစ္တပ္ကေျမသိမ္းယူ ထားတဲ့ ေျမေတြကုိ ေပါင္းလုိက္လွ်င္ ဘယ္ေလာက္မ်ားလိမ့္မလဲဆိုတာ တြက္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႕ ဒီလုိသိမ္းယူတာေတြကုိ ကာကြယ္ဖို႕ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလာတာပါ။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ေနာက္ေနာင္မွာလဲ မေတာ္မတရား ဥပေဒေတြ တခုျပီး တခုျပဌာန္းလာပါလိမ့္ဦးမယ္။

ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ -၃ ခုပါရွိပါသည္။

ပုဒ္မ-၃၅၆။  ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တရား၀င္ ရရွိပုိင္ဆိုင္ထားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏုိ္င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ-၃၅၇။   ။ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မဆန္႕က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေနအိမ္ဥပစာ လုံၿခံဳမႈ၊ ပစၥည္းလုံၿခံဳမႈ၊ စာေပး စာယူႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ-၃၇၂။   ။ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း မဆန္႕က်င္ေစ ဘဲ စီးပြားေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ သုံးစြဲခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္တီထြင္ခြင့္။ မူပိုင္ခြင့္တို႕ကို ႏိုင္ငံေတာ္က အာမခံသည္။ ဟူ၍ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ၎ဥပေဒမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇ လည္းပါရွိသည္ ကိုေတြ႕ရပါသည္။

ပုဒ္မ-၃၇ ။   ။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္-

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ရွိ ေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလုံး၏ ပင္ရင္း ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ႏုိင္ငံပိုင္ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ားအား စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားက ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္းကို ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရမည္။ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ား ဆိုသည္မွာ စစ္အုပ္စုပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေနသည္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။  ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၏ ပုဒ္မ -၃ ခုပါအခြင့္အေရး အားလုံးကို ပုဒ္မ ၃၇(ခ) တခုတည္းျဖင့္ ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္ပါသည္။ အဘယ္မွာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကို ရရွိႏုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။

ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း ၁၇။        ။ လူတိုင္းတြင္ မိမိတဦးခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္၍ ေသာ္ လည္းေကာင္း ပစၥည္းဥစၥာ တုိ႕ကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိရမည္။ ဥပေဒအရ မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် မိမိ၏ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္ကို စြန္႕လြတ္ျခင္း မခံေစရ။ ဟုအတိအလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇(ခ)က ခ်ိဳးေဖာက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ရခိုင္ေဒသကဲ့သုိ႔ပင္ လယ္ယာေျမ အေျမာက္ အမ်ားကို စစ္အုပ္စုက သိမ္းပိုက္ထားသည္မ်ား အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါသည္။ ဌာနတိုင္းရင္းသားတို႕၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္း (U N D R I P) အပိုဒ္- ၂၅ တြင္ – ဌာနတိုင္းရင္းသားတို႕၏ မိရိုးဖလာအဆက္ဆက္မွ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ သည့္ လယ္ယာေျမ၊ နယ္ေျမပိုင္နက္၊ ေရပိုင္နက္ႏွင့္ ကမ္းရုိးတန္းပင္လယ္ျပင္၊ တျခားသယံဇာ တရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္- ၂၆ -တြင္-

၁။         ဌာေနတိုင္းရင္းသားတို႕ မိရုိးဖလာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပုိင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ၊ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေျမယာ၊ ပုိင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားကိ္ု ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၂။         ဌာေနတိုင္းရင္သားတို႕သည္ ေျမယာ၊ပိုင္နက္နယ္ေျမႏွင့္  သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ခြင့္။ အသုံးျပဳခြင့္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခြင့္ႏွင့္ ထိန္ခ်ဳပ္ ထားပုိင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္။

၃။ အစိုးရက ၎လယ္ယာေျမ၊ ပုိင္နက္နယ္ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအား တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးရ မည္။ ေလးစားလုိက္နာမႈျပဳရမည္။

-ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ကို တိတိက်က် လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား နထိုင္ရာ ေဒသ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးတြင္ စစ္အုပ္စုသိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအားလုံးကို မူလမူရင္း ပိုင္ရွင္မ်ားလက္သို႕ အကုန္အစင္ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း ႏုိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဦးမ်ိဳး (ဥပေဒ)

(၂၀ -၁ – ၂၀၁၂)

http://arakanreview.net/?p=3487#more-3487 မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: