စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမူႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ဘဂၤလာေဒခ်္႕တြင္ စစ္အရာရွိ ၄၀ စစ္ေဆးခံေနရ


ျမန္မာ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ႏို္င္ငံတြင္ မ်ားမၾကာမွီက ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စစ္အရာရွိ ၄၀ ကို သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးေမးျမန္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဆိုင္ရာ စစ္ခံုရံုးက စစ္အရာရွိ ၄၀ ကို ေခၚယူ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနျခင္္း ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ စစ္အရာရွိမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအ၀န္း ရွိ စစ္တပ္ နယ္ေျမမ်ားမွ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရးသား ေဖၚျပ သည္။

စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူဟု စြပ္စြဲခံထားရသူ ဗိုလ္မွဴး Ziaul Huq မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ လႊတ္ေျမာက္ေနျပီး ယခု စစ္ေဆးခံရသူ စစ္အရာရွိမ်ားမွာ အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းသူ Ziaul Huq ႏွင့္ ဖံုးထဲမွ ဆက္သြယ္ စကားေျပာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္သူ ဗိုလ္မွဴး Ziaul သည္ သူ၏ အာဏာသိမ္းရန္ အစီအစဥ္အား ဖံုးထဲမွ တဆင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သူအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဖံုး SIM ဆိမ္းကဒ္မွာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ ႏိုင္ငံတြင္ သံုးေသာ SIM မဟုတ္ဘဲ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသံုး ကဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ထိုအထဲတြင္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ စစ္တပ္မွ အနားယူသြားေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္က ဘဂၤလာ စစ္တပ္တြင္ တာ၀န္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ယခု ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္ေသာ Ishraq ဆိုသူမွာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခု စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ားမွာ ဘာသာေရး အယူသည္းသူမ်ား ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ျပီး ေနာက္ထပ္ အစိုးရသစ္ တရပ္ကို တင္ေျမွာက္ကာ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို စစ္အရာရွိမ်ားျဖင့္ အစားထိုး အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရွစ္ဟာဆီးနာ ဦးေဆာင္ေသာ အ၀ါမီလိဂ္ အစိုးရသည္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ လႊတ္လပ္ေရး စစ္ပြဲအတြင္း ပါကိစၥတန္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ ျပစ္မူမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕အား ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုျပီး အမူမ်ားကို စစ္ေဆးေနသည္။

ယခု အာာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္သူမ်ားသည္ အဆိုပါ တရားစီရင္မူကို မလုိလားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႕၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တရားမ၀င္ အသင္းအျဖစ္ ေက်ညာထားေသာ အစၥလာမ္မစ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ယခု အာဏာသိမ္းရန္ ၾကံစည္ရာတြင္ အလယ္အလတ္ စစ္အရာရွိ ၁၄ ဦးမွ ၁၆ ဦးထိ ပါ၀င္ႏိုင္ျပီး ယခုအခါ တခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: