၁၇ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္ အေနျဖင့္ မြန္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနား


၁၇ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ပထမဆံုး အၾကိမ္ အေနျဖင့္ မြန္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ျပန္လည္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုသို႔ က်င္းပမည့္ သတင္းကို မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္။  ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဥယ်ာဥ္၌ က်င္းပ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္၌ အခမ္းအနားျဖင့္ က်င္းပခြင့္မွာ ၁၉၉၅ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကာလ မတိုင္မီ အခ်ိန္မ်ားက မြန္ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ သိမ္ျဖဴကြင္းႏွင့္ ပဒံုမာကြင္းတို႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: