ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ရြာျပင္ထုတ္ပါ


ကြၽန္ေတာ္သည္ ဝါသနာအေလ်ာက္ ကဗ်ာ၊ဝတၴဳမ်ားကို ႀကိဳးစားေရးသားခဲ့ေသာ္ လည္း ခြဲထား၊ သတ္ပုံမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ပထမဆုံးထုတ္ေဝေသာ လက္ေရးကဗ်ာ စာအုပ္ေလး၏ တစ္ေနရာ တြင္ ”သတ္ပုံမွားယြင္းပါက သည္းခံဖတ္႐ႈပါရန္’ ‘ဆိုသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေသာ စာတန္းကို စာအုပ္၏တစ္ေနရာတြင္ ထည့္ သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘဝေပးအေျခအေနအရ မိခင္ဘာသာ စကားျဖစ္ေသာ   ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကားကိုလည္း အဓိကဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ တကၠသိုလ္တြင္ သင္ယူခြင့္မရွိခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၈၆ခုႏွစ္၊ မႏၲေလး တကၠသိုလ္၊ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားဘဝတြင္ တကၠသုိလ္မ်ားစာအုပ္ အေရာင္းဆိုင္မွျမန္မာစာလုံးေပါင္း သတ္ပုံက်မ္း စာအုပ္ကို ဝယ္ယူ ၿပီးေလ့လာဖတ္႐ႈခဲ့ပါသည္။

ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနေသာ စာလုံးေပါင္းမ်ား ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့လာမွတ္သားသည္။ အား လပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ တစ္မ်က္ႏွာခ်င္းဖတ္႐ႈသည္။ တစ္ႀကိမ္ က ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေသာ အခါ  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမွန္ဟုယူဆထားေသာ စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ တခ်ဳိ႕၏အမွန္ကို သိလာ ရသည္။ ခြဲထားေဝါဟာရမ်ားကို မွတ္ထား ရသည္။ ယပင့္(-်)ႏွင့္ေရးသည္ဟု ထင္ ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ထားေသာ စာလုံးေပါင္း အခ်ဳိ႕  ရရစ္(ျ-)ႏွင့္ ေရးသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ တစ္ေလွ်ာက္လုံး(ဘ)ႏွင့္ေရးသည္ဟု ထင္မွတ္ထားေသာ အရာမ်ား(ဖ)ႏွင့္   ေရးမွန္း သတ္ပုံက်မ္းစာအုပ္ကို ဖတ္မွသိရသည္။

ဒီလုိႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈျမင့္မားခ်ိန္တြင္ ေရး ခ်င္သလိုေရးထားေသာ ကဗ်ာ၊ဝတၴဳတခ်ဳိ႕ မဂၢဇင္း၊ စာေစာင္မ်ားတြင္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခြင့္ ရရွိ ခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကိုယ္တိုင္   ေရးထားေသာ စာမူကို အယ္ဒီတာထံမေပးပို႔မီ စာေရးသူတို႔ထုံးစံအတုိင္း ဖင္ျပန္ေခါင္းျပန္ ဖတ္ပါသည္။ သတ္ပုံမ်ား မွန္ကန္မႈရွိ၊မရွိ၊ ေဝါဟာရအသုံးအႏႈန္းမ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ၊မရွိလည္း ဂ႐ုတစိုက္စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္ကဝါက်အတြင္းတြင္ ႀကိယာ ဝိေသသနေတြ နာမ္ေရွ႕ေရာက္ေနသလား၊ နာမဝိေသသနေတြ ႀကိယာေရွ႕ေရာက္ေန သလား၊ ကတၱားပုဒ္ဆက္၊ ကံပုဒ္ဆက္၊   ေနရာ ျပပုဒ္ဆက္မ်ားမွန္ရဲ႕လား၊ အစရွိသျဖင့္ ကိုယ္ ေလ့လာမွတ္သားထားေသာ အသိျဖင့္စိစစ္ ၿပီး စိတ္တိုင္းက်ေသာအခါမွ အယ္ဒီတာမ်ား ထံေပးပို႕ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားက ‘ဆရာေမာင္ခင္ မင္(ဓႏုျဖဴ)’ေရးသားထားေသာ’ငယ္ေပါင္းႀကီး ေဖာ္ျမန္မာစာ’ဆိုသည့္ စာအုပ္ငယ္ကေလး တစ္အုပ္ကို ဖတ္ရပါသည္။ ဆရာ့ စာအုပ္ ကေလးမွာငယ္ပင္ငယ္ေသာ္ျငား လည္း ျမန္မာစာအေရးအသား ႏွင့္ပတ္သက္မႈမ်ား မဖတ္မျဖစ္ ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္ငယ္တစ္အုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္ အထိေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မွားယြင္း ေရးသားေနၾကေသာ’ေန႔လည္’၊  ‘အိမ္ယာ’၊ ‘မွ’ႏွင့္ ’က’၊’ကို’ႏွင့္ ‘အား’၊’နဲ’ႏွင့္’နည္း’အသုံးမ်ား ကိုဆရာ့စာအုပ္တြင္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းစြာ ဥပမာ၊ဥပေမယ်မ်ားႏွင့္ေရးသားထားသည္ ကို ဖတ္႐ႈ မွတ္သားရသည္။ (ကြၽန္ေတာ္က ဆရာ့စာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကာ လိုသေလာက္ ထုတ္ႏုတ္ေရးသားရ သည္မွာ မျပည့္စုံပါ။ တစ္အုပ္လုံး ဖတ္႐ႈမွ လုံေလာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စကားခ်ပ္)

သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ေနရာအႏွံ႕ အျပားတြင္ သတ္ပုံမ်ား မွားယြင္းၿမဲ မွားယြင္း ေနသည္ကို ကြၽန္ေတာ္က မခံစားႏိုင္ခဲ့ပါ။ ႏိုင္ငံတြင္ အလြန္ပင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ မွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေသာ Super Market မ်ား တြင္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးမားေသာ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားလုပ္ကိုင္ေန ၾကေသာ ကုမၸဏီ ႀကီးမ်ား၏   ေၾကာ္ျငာမ်ား တြင္လည္းေကာင္း သတ္ပုံမ်ား၊ ေဝါဟာရ အသုံးျပဳပုံမ်ား၊ ဝါက် တည္ေဆာက္ပုံမ်ား မွားယြင္းလ်က္ရွိသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မွားယြင္းမႈအေပၚ ကုမၸဏီ၏ အႀကီးအကဲမ်ားက ျပဳျပင္ျခင္းမရွိၾကသည္မွာ မသိ၊မတတ္၍မျပဳျပင္ျခင္းလား၊ျပဳျပင္ေပးမည့္ ဝန္ထမ္း (ပညာရွင္)မရွိ၍လား၊ သို႔မဟုတ္ ”ငါတုိ႔ေရးထားေသာ သတ္ပုံမွားခ်င္မွား၊ သဒၵါမွားခ်င္မွား၊ ဖတ္တဲ့ လူကဆိုလိုတဲ့အဓိပၸာယ္ကို နား လည္ႏိုင္ တယ္မဟုတ္လား။ သတ္ပုံမွားတာ ဘာမွအေရး မႀကီးပါဘူးကြာ” လို႔မ်ားသေဘာထား ခံယူခ်က္နဲ႔ မျပဳျပင္တာလား။ ဒါဆိုရင္ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ‘ျမန္မာ စာသည္တို႔စာ၊ ျမန္မာစကား သည္တို႔စကား၊ တို႔စာကိုေလးစားပါ၊ တို႔စကား ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ’ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ကို အေျခ တည္ကာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးကိုအရ ယူေပးခဲ့ၾကေသာ ဘိုးဘြားသူရဲေကာင္းမ်ား၏ အသက္ေသြးေခြၽး မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ အာဇာနည္မ်ဳိးခ်စ္မ်ား၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားကို သစၥာမဲ့ရာက်ပါမည္။

ကြၽန္ေတာ္အထူးစိုးရိမ္သည္မွာ ျမန္မာ စာေပကို ေလ့လာသင္ယူၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား သားျမန္မာစာ စာပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေက်ာ္သူေဌးႀကီးမ်ား၏ ကုန္ ပစၥည္းေၾကာ္ျငာမ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး ”ျမန္မာ ျပည္က သူေဌးေတြက စီးပြားခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္တတ္ေပမယ့္၊ သူတုိ႕စာေတာင္ သူတို႔မွန္ ေအာင္ေရးတတ္ၾကသူေတြ မဟုတ္ဘူး”ဆိုသည့္ အျမင္ကို ျမင္သြားမွာ အထူးစိုးရိမ္ပါသည္။

အခြင့္ႀကဳံတုန္းေရးလိုေသာ အခ်က္တစ္ ခုရွိပါသည္။ ယေန႔ထုတ္ေဝေနေသာ ဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ‘ေနာက္’(ေနာက္ေက်ာဘက္၊ အဂၤလိပ္လိုBack )ႏွင့္ ‘အေနာက္’ (အေနာက္ အရပ္၊အဂၤလိပ္လို West)၊’ေရွ႕’(မ်က္ႏွာမူရာ ေရွ႕ဘက္အဂၤလိပ္လို in front of)ႏွင့္’အေရွ႕’ (ေနထြက္ရာအရပ္မ်က္ႏွာ အေရွ႕ဘက္၊ အဂၤလိပ္လို East)တို႔ကို ခြဲထားမွန္ကန္စြာ တည္းျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကသည့္ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္မ်ား၊ စီအီးအိုႀကီးမ်ားကို မေလးစားဘဲ မေနႏိုင္ပါ။ စာတစ္ေစာင္တြင္ အယ္ဒီတာ၏ အခန္းက႑ ကဘာလဲ။ ယေန႔ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ သင္တန္းမ်ားကို ဦးစြာတက္ေရာက္ရမည့္ သူမ်ားမွာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ား ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ရက္သတၱတစ္ပတ္ ၁၆၈ နာရီမွ တစ္ေစာင္ ထုတ္ေသာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မွာပင္ အမွားအယြင္း၊ အက်အေပါက္မ်ားရွိေနလွ်င္ တစ္ရက္ (၂၄) နာရီတစ္ႀကိမ္ထုတ္ သတင္းစာကို ထုတ္ေဝဖို႔ဆိုလွ်င္ မည္မွ် ေလ့က်င့္   ျပင္ဆင္ထားရမည္ကို ပုံႏွိပ္မီဒီယာလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားရွာရန္ စိတ္ကူးႀကံစည္ ေနၾကသူမ်ားကို အထူးသတိေပးအပ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ႐ုံးသုံးဘာသာစကားမွာ ျမန္မာဘာသာစကား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ုံးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာဘာသာ စကားျဖင့္ေရးလွ်င္ ရပါလ်က္ ႏွင့္ အဂၤလိပ္အသံထြက္မ်ားကို ျမန္မာမႈမျပဳ ဘဲ ေပါေပါေလာေလာေရးသား သုံးႏႈန္းေန ၾကပါသည္။

ဥပမာ-ေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္း ခြင့္ပါမစ္(Permit)ကို   ေမာ္ေတာ္ကားတင္ သြင္းခြင့္ ‘ခြင့္ျပဳမိန္႔’ဟု သုံးႏႈန္းလွ်င္ မသင့္ေတာ္ပါလား။ ‘ပါမစ္’ကို ‘ခြင့္ျပဳမိန္႔’ဟုေရး ရမွာကိုအေတာ္ပင္ဝန္ေလးေနၾကပုံရပါသည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိး၊ ကိုယ့္အစိုးရႏွင့္ ကိုယ္ျဖစ္ပါမွကိုယ့္႐ုံးသုံးဘာသာ စကားကို အေလးအနက္ မျပဳၾကလွ်င္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေလးအနက္ျပဳၾကပါမည္နည္း။ သို႔ မဟုတ္ဘဲ ‘ဒီအသံထြက္၊ ဒီအသုံးအႏႈန္းေတြက လူတိုင္းသိၿပီးသားပဲ။ ျမန္မာလိုျပန္ေရးမွ ပို႐ႈပ္ေထြးေသးတယ္’လို႔ ဆင္ေျခမတက္ေစလိုပါ။  ျမန္မာလို ခက္ခက္ခဲခဲ ဘာသာျပန္ရမည့္  ‘အီၾကာေကြး’ လို၊’နံျပား’လို အမ်ားသိၿပီးသား ေဝါဟာရေတြကို ျမန္မာမႈျပဳရမည္ မဆိုလိုပါ။ ျမန္မာမႈျပဳလို႔ရသည္ကို တတ္ႏိုင္သမွ်အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ျဖင့္ျမန္မာ မႈျပဳေစလိုျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည ္’အမွားကိုျပင္ရမည္သာ’ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဥကၠ႒ႀကီးေမာ္က ‘ရန္သူသည္ မေကာင္း၊ မိတ္ေဆြ  သည္ေကာင္း’၊ ‘ဆင္းရဲ   ျခင္းသည္ မေကာင္း၊ခ်မ္းသာျခင္းသည္ေကာင္း’ဆိုသည့္ အလြန္႐ိုးရွင္းေသာအိုင္ဒီယာ(အေတြးအေခၚ) တစ္ခုကို မိန္႔ဆို ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ‘အမွားသည္ မေကာင္း၊ အမွန္သည္ ေကာင္း’ ဟုပင္ဆိုခ်င္ပါသည္။

လူတိုင္းသည္ အမွန္ႏွင့္အမွားေပၚမူ တည္၍ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား၊(လူ႕ဘဝ၏ေအာင္ ျမင္ျခင္း၊႐ႈံးနိမ့္ျခင္းမ်ား)ကို တည္ေဆာက္ၾက ရ၊လက္ခံရရွိၾက ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ‘သတ္ပုံ ေလးမွားတာနဲ႔ လူ႕ဘဝႀကီး က်ဆုံးႏိုင္သလား’ ဟု စကား မကပ္ေစလိုပါ။ အမွားသည္ အမွား သာျဖစ္သည္။’ သတ္ပုံမွား တာနဲ႔ လူ႔ဘဝပ်က္ မသြားပါဘူး၊ ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားပ်က္မသြားပါ ဘူး၊ လူ႔ဘဝ႐ႈံးနိမ့္မသြားပါဘူး’ဟု ဆင္ေျခ တက္လိုကတက္ႏိုင္ပါသည္။

အမွားကိုေနာက္ က်မွသိသူမ်ား၏ေနာင္တသည္ အမွားက်ဴး လြန္သူ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘဝေပၚ မူတည္ၿပီး သမိုင္း တန္ဖိုးႀကီးမား သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာရက္မ်ားက စာေရးဆရာ ‘ကိုကိုေမာင္ႀကီး’၏ ‘ကြၽန္ေတာ္သိေသာ တစ္ရံေရာ အခါမ်ား’ စာအုပ္ပါ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ တစ္ခုကို အလ်ဥ္း သင့္၍ တင္ျပလိုပါ သည္။ ”ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဒီသံသရာတရားေတြ၊ သခၤါရ တရားေတြ၊ အနိစၥအနတၱတရားေတြကို ဒီေန႔ သိျမင္သလိုမ်ား ဟိုတုန္းက သိခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ မတ္လကိစၥကို ကိုယ္မလုပ္ခဲ့ပါ ဘူး…”(၁၉၉၅ခု၊ဇူလိုင္လ ၂၆ရက္က ေျပာ ခဲ့ေသာ စကား) (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္-စာ ၇၆၂) ထိုစကားမ်ားကို ေျပာခဲ့သူမွာ ယခင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီ ဥကၠ႒ဦးေနဝင္းက စာေရးသူ ကိုကိုေမာင္ႀကီးကိုေျပာခဲ့ေသာ စကား မ်ားျဖစ္ပါသည္၊၊၄င္းစာပုဒ္ကေလးသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ခု၏ သမိုင္းျဖစ္ပါသည္။   ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ မွားယြင္းမႈသည္ ၄င္းေခါင္း ေဆာင္ရေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအ႐ႈံးကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ခါးစည္းခံေနၾက ရသည္မွာ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဆုံးခန္းတိုင္မည္နည္းမသိႏိုင္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ အမွားကို လက္ခံလို ေသာ ဗီဇစိတ္မပါခဲ့ေသာ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာ အေရးအသား အမွားမ်ားကို လက္ခံလိုစိတ္ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ”ကိုယ့္ထက္ႀကီးရင္ ပိုသိတယ္၊ ပိုတတ္တယ္။ မင္းသိသေလာက္ေတာ့ ငါလည္းသိ တယ္၊ ဒါေပမဲ့ လူေတြအားလုံး လက္ခံထားတဲ့အမွား၊ ေနသားက်ေနတဲ့အမွားကို သြားျပင္ရင္ ကိုယ္ တစ္ေယာက္တည္းေဘးေရာက္သြားမယ္။ ရြာ ျပင္ထုတ္ခံရမယ္”ဟု ဆုံးမေသာ ကြၽန္ေတာ့္ ဆရာ၏ စကားမ်ားကို ႐ုတ္တရက္တုံ႔ျပန္ရန္ အသားက်ေနေသာကြၽန္ေတာ့္စ႐ိုက္ကအဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့ပါ။

ဤသို႔ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ လူ႕ဘဝတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)ခန္႔ သတ္ပုံအမွားမ်ားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးစြာ အခ်ိန္ကုန္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္အထိ မ်ား သတ္ပုံ အမွားမ်ား ျဖင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ရမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ မေတြးဆႏိုင္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္တာတစ္ ခုကေတာ့ မွားေနတာကို မွားေန တယ္လို႕ ေျပာတဲ့အတြက္ ဘယ္လိုပဲ မခံရပ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကြၽန္ေတာ္ကအမွန္ကို ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ေျပာဆိုပါမည္။ ”ကြၽန္ေတာ့္ကိုရြာျပင္ထုတ္ပါ” ဟုသာ။ (စာျပင္အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား-ခြဲထား၊သတ္ပုံ ကိစၥျဖစ္သျဖင့္ ဒီစာမူကို တစ္ရာရာခိုင္ႏႈန္း မွန္ေအာင္ျပင္ေပးပါ။ စကားခ်ပ္)

ေပၚဦးသစ္ (Popular Myanmar News Journal)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: