“ဆႏၵကို သိကၡာျဖင့္ မထိန္းေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္ ယာဥ္လိုင္းမ်ားေပၚ ဝီစီတပ္ေတာ့မည္”


ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္လိုင္းမ်ားေပၚ အိေျႏၵပ်က္ျပားေအာင္ အျပဳမူခံရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အကူ အညီ ေတာင္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ ဝီစီမ်ားတပ္ဆင္ ေပးေတာ့မည္ဟု Akhaya အမ်ဳိးသမီး အဖဲြ႕မွ ပ႐ိုဂရမ္ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚထားထားက ေျပာသည္။

ဝီစီမႈတ္၍ အကူအညီ ေတာင္း ခံႏုိင္မည့္ အဆိုပါစနစ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ မည္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လိုင္းမ်ားေပၚတြင္ သာမက လူစည္ကားရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း အဖဲြ႕ ၇ ဖဲြ႕တုိ႔မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရရိွေစရန္ ခရာကို အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝသြားမည္ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။
”ကားေပၚမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ထိကပါး ရိကပါး အလုပ္ခံရတာ မ်ားလာလို႔ အဲဒီအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္တာပါ” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ထိပါးခံရေသာ္လည္း ပါးစပ္ မွ ဖြင့္မေျပာရဲ ၾကသည့္ အတြက္ ခရာ ျဖင့္ ဝီစီမႈတ္ျခင္းသည္ အဆင္ေျပ ႏုိင္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ဝီစီ လႈပ္ရွားမႈ အဖဲြ႕ဝင္ ေဒၚစိုးစိုးက ေျပာသည္။

ယခု အစီအစဥ္သည္ အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လံုးကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဆႏၵကို သိကၡာျဖင့္ မထိန္းသိမ္းၾကသည့္ အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႕၏ အျပဳအမူ မ်ား ရပ္တန္႔ သြားေစရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚထားထားက ေျပာသည္။

ဝီစီတပ္ေပးမည့္ စနစ္သည္ ဝီစီမႈတ္ အခ်က္ျပ၍ အကူအညီ ေတာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္သူ အား ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္ မျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕ အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဝီစီကုိ ရထားမ်ားေပၚတြင္ လည္း တပ္ဆင္သြားမည္ဟု ေဒၚ ထားထားက ေျပာသည္။
Akhaya အဖဲြ႕သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိင္ရာ လူ႕အဖဲြ႕ အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

Popular Myanmar News Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: