၂၀၁၂-၁၃ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၈၅ ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္လ်ာထား


ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၎၏ ၂၀၁၂- ၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ အသံုးစရိတ္ကို ယမန္ႏွစ္ ကထက္ က်ပ္ ၆၈၅ ဒသမ ၀၈၀ ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္လ်ာထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ သြင္းခဲ့သည္။

ဤသို႔တုိးျမႇင့္လ်ာထားရျခင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲႏႈန္းမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ေသာ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ စရိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္လုိက္ရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္   ေၾကာင္း ၎၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက ေဖေဖာ္ ၀ါရီလ ၃ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္ အစည္း အေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ယခင္ႏွစ္ေငြလဲႏႈန္း (တရား၀င္) အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ က်ပ္နဲ႔ တြက္ခ်က္ထားရာမွာ ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၈၀၀ သို႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးျမႇင့္လ်ာထားသည့္ ေငြထဲတြင္ ယေန႔ေခတ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအရ စက္သံုးဆီ တစ္ဂါ လံလွ်င္ က်ပ္ ၃,၀၀၀ သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ ၉၁ ဒသမ ၁၇၃ ဘီလ်ံ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေခတ္ႏွင့္မေလ်ာ္ညီေသာ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္အ သံုးစရိတ္မ်ားအား တုိးျမႇင့္ရမည့္ က်ပ္ ၃၁ ဒသမ ၁၅၀ ဘီလ်ံ ပါ၀င္လာျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ – ၁၃ အတြက္ အသံုးစရိတ္ လ်ာထားေငြ မွာ ၂၀၁၁ – ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္၏ ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္႔ အသံုး စရိတ္ထက္ ၆၈၅ ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္လာသည္ဆို ရာတြင္ သာမန္အသံုးစရိတ္၌ ၃၁၅ ဒသမ ၂၄၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္၌ ၃၆၉ ဒသမ ၈၃၅ ဘီလ်ံ တုိးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ – ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလလ်ာထား အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁,၁၀၁ ဘီလ်ံေက်ာ္ (၁,၁၀၁,၅၆၄ ဒသမ ၀၇၉ သန္း) ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပဳျပင္ၿပီး ခန္႔မွန္းအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၁,၁၉၂ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ (၁,၁၉၂,၆၃၃ ဒသမ ၇၅၀ သန္း) ရွိလာ သျဖင့္ လိုအပ္ေငြ က်ပ္ ၉၁ ဘီလ်ံကို ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္ လိုေငြအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ေတာင္းခံလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္ လ်ာထားေငြမွာ က်ပ္ ၁,၈၇၇ ဒသမ ၇၁၃ ဘီလ်ံ (၁၈,၇၇၇,၇၁၃ ဒသမ ၆၁၇ သန္း) ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ ကထက္ က်ပ္ ၆၈၅ ဘီလ်ံ တုိးျမႇင့္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ထုိသို႔ ၂၀၁၁-၁၂ အတြက္ ေနာက္ထပ္ ျဖည့္စြက္လိုေငြ တင္ျပျခင္း၊ ၂၀၁၂ – ၁၃ အတြက္ လ်ာထားေငြ တင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကာကြယ္   ေရး၀န္ႀကီးက ဤသို႔ရွင္းျပသည္။

“ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ေငြ ေတာင္းခံရျခင္းမွာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ ေခါင္းစဥ္တြင္ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳေပးရန္လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကာလၾကာျမင့္ မႈႏွင့္ ရာသီဒဏ္တို႔ေၾကာင့္ ေရမိလႅာပ်က္စီးမႈတို႔အား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ တပ္ရင္း တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ပရိေဘာဂ မ်ား ျဖည့္တင္းရန္ က်ပ္သန္း ၅၂,၉၀၀၊ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း စက္႐ံုေခါင္းစဥ္တြင္ စီမံကိန္း စက္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူလက္ခံၿပီးျဖစ္၍ ေငြေပးေခ်ရန္ ထပ္မံလိုအပ္ေငြ၊ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ စီမံကိန္းပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ ေပးေခ်ရန္ႏွင့္ ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၃၁,၅၁၅ ဒသမ ၁၄၇ သန္း၊ ပစၥည္းအသံုးအေဆာင္ႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ား ေခါင္းစဥ္ တြင္ ‘တ’ယာဥ္ႏွင့္ ‘၀’ယာဥ္မ်ား၊ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားအတြက္ အျခား မတည္ပစၥည္းမ်ား ၄,၀၂၀ ဒသမ ၈၉၆ သန္း၊ ပစၥည္းမ်ားယာယီ ေခါင္းစဥ္တြင္ ၁၀၉ ဒသမ ၆၃၂ သန္း၊ စုစုေပါင္း ၉၁,၀၆၉ ဒသမ ၆၇၄ သန္း (၉၁ ဒသမ ၀၆၉ ဘီလ်ံ)တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ဖတ္ၾကား ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသြင္ေျပာင္းေပးထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း မ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ – ၁၂ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ားအျဖစ္ က်ပ္ ၁,၉၄၁ ဒသမ ၃၂၄ သန္း၊ ၎တုိ႔အေဆာက္အအံုမ်ား အတြက္ က်ပ္ ၇၆,၆၉၂ ဒသမ ၀၂၂ သန္းျဖစ္ရာ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၈,၆၃၃ ဒသမ ၃၄၆ သန္း သံုးစြဲခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၎က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရး အဆင့္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအားမ်ားကို အက်ဥ္းမွ် ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္ေစဘဲ အစဥ္တစိုက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး စြမ္းအား ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိပါက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ နယ္နိမိတ္မ်ား အခ်ိန္မေရြးဆံုး႐ႈံး၊ ေျပာင္းလဲသြား   ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးပါတဲ့နယ္ေျမအတြင္း တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးဟာ အလြန္အေရး ႀကီးပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းအားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေျပာ  ၾကားခဲ့ေသာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၌ စစ္အင္အား ေတာင့္တင္းဖုိ႔ လိုအပ္လွေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၌ စစ္သည္အင္အား အနည္းဆံုး တစ္သန္းရွိသင့္ေၾကာင္း၊ တုိက္ေလယာဥ္ ငါးရာရွိသင့္ေၾကာင္း၊ …” စသည့္ မိန္႔ခြန္းကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပ ကိုးကား၍ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ “ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအင္အား ေတာင့္တင္းေစေရး တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္မည္”စသည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပကိုး ကား၍ လည္းေကာင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းက လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ “ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘ႑ာေငြေတာင္းခံရာတြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သီးသန္႔သံုးစြဲရန္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္   ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေရးအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အား ထပ္ေလာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၂-၁၃ အတြက္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္းဘ႑ာေငြအား ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလုပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ တတ္ႏိုင္သမွ်၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္ အနည္းဆံုး လုိအပ္ခ်က္ကိုသာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စိစစ္ၿပီး ေတာင္းခံထားပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု ၎ကေတာင္းဆိုေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၀င္ေငြ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ ဌာနမဟုတ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးဆက္ေၾကာင္းမ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ တပ္မေတာ္ပိုင္ စက္႐ံုထုတ္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဦးပိုင္၀န္ ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စသည္ တုိ႔မွ ရေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ႏွစ္စဥ္ေပးသြင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၆ ဒသမ ၀၇၅ ဘီလ်ံႏွင့္ ၂၀၁၂-၁၃ တြင္ က်ပ္ ၇၅ ဒသမ ၆၁၉ ဘီလ်ံ ေပးသြင္းရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ဘတ္ဂ်က္ လိုအပ္ခ်က္သည္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္လ်က္ရွိၿပီး လံုျခံဳေရးအျမင္၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္၊ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ခံစားနားလည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ တင္ျပပါအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ခံစားရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အနည္း ဆံုး လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ စိစစ္တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္”ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိုးသန္းလင္း
Myanmar Time အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၆ ( ၁၀ – ၁၆ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: