အိႏိၵယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမွဳမ်ား


ေထာင္စုႏွစ္ႏွစ္ခုအတြင္း သမုိင္းေၾကာင္းကုိျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာ နွင့္အိႏၵိယ နွစ္နုိင္ငံတုိ့သည္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံ ခဲ့ၾကျပီး ၁၆၀၀ ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ နယ္နမိတ္ကုိ အတူတကြ မွ်ေ၀သုံးစြဲျပီး ယဥ္ေက်းမွဳ နယ္ပယ္၌လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
၁၉၆၀ နွစ္အထိ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဘက္နုိင္ငံျဖစ္ ခ့ဲျပီး ဆန္အေျမာက္အျမား တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံဘက္မွ ကုန္သြယ္မွဳ အသာစီးရခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ႏွစ္နုိင္ငံ ကုန္သြယ္မွဳမွာ ၁၉၈၀- ၈၁ တြင္ ကန္္ေဒၚလာ ၁၂.၄ သန္းမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားအတြင္း တျဖည္းျဖည္း တုိးျမွင့္လာခဲ့ျပီး ၁၉၉၇-၉၈ ခုနွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃၂၈ သန္း အထိတုိးတက္ လာခ့ဲပါသည္၊ ၂၀၀၉-၁၀ တြင္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီလ်ံတုိင္ေအာင္၂ ႏွစ္ အတြင္း ၂ ဆထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။

အိႏၵိယသည္ ထုိင္း၊စကၤာပူနွင့္တရုတ္နုိင္ငံတုိ႔ျပီးလ်င္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အဆင့္ ၄ ကုန္သြယ္ဘက္နုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။

 ႏွစ္နုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး

အိႏၵိယနုိင္ငံ၏ အဓိက သြင္းကုန္မွာ လယ္ယာနွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ျမန္မာနုိင္ငံသည္ အိႏၵိယ၏ ဒုတိယ အၾကီးဆုံးပဲ တင္သြင္းသူျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယနုိင္ငံမွ အေသးစား အၾကီးစား စက္မွဳထုတ္ကုန္၊ သံေခ်ာင္းလုံးနွင့္သမဏိ၊ ျမန့္မာေဆး၀ါးလုိအပ္ခ်က္၏ ၄၆%ကို ျပန္လည္တင္သြင္း လ်က္ရွိပါသည္။ ရွည္လ်ားလွတဲ့ နယ္နမိတ္တေလ်ာက္ရွိ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးသည္လည္း ႏွစ္နုိင္ငံအၾကား အထူးအေရးပါခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၉-၁၀ အတြင္း နွစ္နုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မွဳမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၃.၇၃ သန္း နွင့္ ၂၀၀၈-၀၉ တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၉.၈ သန္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

တမူး-မုိးေရး ကုန္သြယ္ေရးစခန္းသည္ ၁၉၉၅ ႏွင့္ ရိဒ္-ဇုိေခါသာ စခန္းသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး တတိယေျမာက္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအျဖစ္ အ၀ေခါင္နွင္ ့ေလရွီးတြင္ မၾကာမီ္ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူညီျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ည္မွ်င္၊ ကားပစၥည္း၊ ေဆး၀ါးနွင့္ ပဲပိစပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အိႏၵိယဘက္မွ လည္းေကာင္း၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဂ်င္းေျခာက္၊ ကြမ္းသီး၊ နႏြင္းတက္တုိ႔ကုိိ ျမန္မာဘက္မွလည္းေကာင္း နယ္စပ္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ အျပန္အ လွန္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၾက ပါသည္။

ျမန္မာနုိင္ငံဗဟုိ စာရင္းအင္းအဖြဲ၏ နွစ္နုိင္ငံ ကုန္သြယ္မွဳ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေလ့လာနုိင္ပါသည္။

 ျမန္မာမွ အိႏၵိယသုိ႔ ပုိ႔ကုန္တန္ဘုိး (တရား၀င္ေငြလဲႏွဳန္းအရ)

၂၀၀၄-၀၅ ကန္ေဒၚလာ ၃၄၁.၄၀ သန္း
၂၀၀၅-၀၆ ကန္ေဒၚလာ ၄၈၉.၁၀ သန္း
၂၀၀၆-၀၇ ကန္ေဒၚလာ ၇၃၃.၅၉ သန္း
၂၀၀၇-၀၈ ကန္ေဒၚလာ ၇၂၇.၈၅ သန္း
၂၀၀၈-၀၉ ကန္ေဒၚလာ ၈၀၄.၉၆ သန္း

အိႏၵိယမွ ျမန္မာသုိ႔ ပုိ႔ကုန္တန္ဘုိး (တရား၀င္ေငြလဲနွဳန္းအရ)

၂၀၀၄-၀၅ ကန္ေဒၚလာ ၈၃.၃၇ သန္း
၂၀၀၅-၀၆ ကန္ေဒၚလာ ၈၀.၀၇ သန္း
၂၀၀၆-၀၇ ကန္ေဒၚလာ ၁၅၉.၅၄ သန္း
၂၀၀၇-၀၈ ကန္ေဒၚလာ ၁၇၃.၄၆ သန္း
၂၀၀၈-၀၉ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၆.၁၈ သန္း
၂၀၀၉-၁၀ ကန္ေဒၚလာ ၁၉၄.၀၃ သန္း

မၾကာေသးမီ နွစ္မ်ားအတြင္း အိႏၵိယ၏ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳမ်ားကုိ အိႏၵိယအစုိးရ၏ ေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ တုိးတက္လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့ပါသည္။ အိႏၵိယနုိင္ငံသည္ စီမံကိန္း ၅ ခုတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၈၉ သန္းဖိုး ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ နံပါတ္ ၁၃ ေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓါတ္ေငြရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး၊ မီးရထားလမ္းနွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ အိႏၵိယ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အလားအလာ မ်ားျဖစ္ျပီး ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၁၂၀ တန္ဖိုးရွိ ကုလားတန္ျမစ္ဘက္စုံသုံး သြားလာေရး စီမံကိန္း၊ အေ၀းေျပးလမ္းမၾကီးမ်ားစီမံကိန္း၊ စစ္ေတြေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းနွင့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း၂၀ တန္ဘုိးရွိ တာတာေမာ္တာ ကုမၸဏီ ၏ အၾကီးစားကုန္တင္ယာဥ္စက္ရုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထုိ ့အျပင္ အိႏၵိယသည္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ဖြံ ့ျဖဳိးေရး စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေခ်းေငြမ်ားမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ စီမံကိန္းတခ်ဳိ ့မွာ တမူး-ကေလး-ရိဒ္-တီးတိန္ ကားလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း၊ အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ထုိင္း သုံးနုိင္ငံ အျမန္လမ္းမၾကီးစီမံကိန္းနွင့္ ဒီဇုုိင္းနွင့္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း အပါအ၀င္ အေ၀းမွ အာရုံခံကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္းတုိ ့ပါ၀င္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: