ကုလသမဂၢ ဆီးရီးယားကိုၿငိမ္းခ်မ္းေစႏုိင္မလား


ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအလြန္ပင္စိတ္ဝင္စားေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ဆီးရီးယားသည္ ႏုိင္ငံ တကာ သတင္းစာမ်က္ႏွာေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးခန္႔ ရွိေနေပသည္။

အစုိးရ၏ကုိင္တြယ္ပုံ ၾကမ္းတမ္းလွျခင္းေၾကာင့္ မၿငိမ္မသက္ဆူပူဆႏၵျပသူမ်ား ၅၅ဝဝ   ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာက   ေဖာ္ျပလာသည္။ လူဆုိးထိန္းႀကီး ကုလသမဂၢ၏ လုံၿခဳံေရ ေကာင္စီစားပြဲဝုိင္းသုိ႔ ေရာက္လာရသည္။ ဒီမုိကေရစီနည္း လမ္းတ က်မဲေပး၍ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီက ဆီးရီးယားသမၼတ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္အဆုိကုိ ဆုံးျဖတ္ေပး ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က ဗီတုိအာဏာသုံး၍ ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ဘာမွ အလုပ္ မျဖစ္ခဲ့။ ယခုအခါ ဒုတိယအႀကိမ္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ စားပြဲဝုိင္းဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေန ၾကသည့္ အျဖစ္ရွိေနေပၿပီ။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ သမုိင္းအက်ဥ္း

(၁၁)ရာစုတြင္ တူရကီတုိ႔ သိမ္းပုိက္ထားၿပီး ဆက္လက္၍ ျပင္သစ္တုိ႔ အုပ္စုိးလာခဲ့ရာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရလာ ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုတြင္အာရပ္သမၼတ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရန္ အီဂ်စ္၊ ယီမင္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္္လည္၍ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ တြင္ ဂုိလန္ကုန္းေျမျမင့္ကုိ အစၥေရးတုိ႔ သိ္မ္းယူျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၅ လက္ဘႏြန္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ား ေစလႊတ္ ကူညီ ခဲ့သည္။အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ တူရကီ၊ အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ အစၥေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့မၿငိမ္ မသက္မႈ အျဖစ္ဆုံးေနရာမ်ား ျဖစ္ေပ သည္။ မၾကာခဏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အမ်ားဆုံးဟုလည္း လူသိမ်ားၾကသည္။

ဆီးရီးယား လက္ရွိသမၼတ အာဆတ္ ဘယ္လုိလူလဲ

ႏုိင္ငံကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ) ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ ဟဖက္(စ္) အယ္အာဆတ္ (Hafez al – Assad) ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေသဆုံး သြားခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံသမၼတ တစ္ဦး ၏အသက္မွာ (၄ဝ)ႏွစ္ ရွိရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ယခု ဆီးရီးယား သမၼတ၏ အသက္ မွာ (၃၄)ႏွစ္သာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖခင္၏ အာ ဏာရ ဘာ့ပါတီ(Ba’ath Party)၏ သမၼတေလာင္းတင္သြင္းသည့္ အ မည္စာရင္း တြင္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိသြားခဲ့ သည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁ဝ ရက္တြင္ ဘာရွာအယ္အာဆတ္(Bashar al – Assad) သည္ တစ္ ႏုိင္ငံ လုံးမဲေပးႏုိင္သူ မဲဆႏၵရွင္၏ ၉၇ ဒသမ ၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ရရွိခဲ့သည္ ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး အတုိက္အခံမရွိသမၼတတစ္ဦးျဖစ္လာသူပင္ျဖစ္သည္။ သူ၏ဦးေဆာင္ပုံရိပ္မွာ အေျခ အေနမေကာင္း။ ၂ဝဝ၅  ေလာက္မွ စတင္ကာ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြ သူ အမ်ားစုက အတုိက္အခံအဖြဲ႕အစည္း မ်ားဖြဲ႕၍ ဒမတ္စကတ္ေၾကညာခ်က္ ဟု အမည္တပ္ေ ဖာ္ထုတ္ကာ ‘အာ ဏာကုိအလြဲသုံးသူ၊ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးသူ’အျဖစ္ေဖာ္ျပၿပီး ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ေပးရန္ အုပ္စုမ်ားက ဆႏၵေဖာ္ျပ ေတာင္း ဆုိခဲ့ၾကသည္။

အာဆတ္လက္ထက္ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲမႈ စတင္

ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ သည္ အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထား လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ၁၁ လ တာမွ်ေသာ ဆူပူအုံၾကြမႈမ်ား၊ မၿငိမ္ မသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၆ဝဝဝ နီးပါးေသဆုံးခဲ့ၾကရေၾကာင္း ကမၻာက ေထာက္ျပလာၾကသည္။ သူ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံၿပိဳကြဲ လ်က္ရွိသည္။ သူက်ဆုံးသြား ၿပီးေနာက္ လူမ်ဳိးစုမ်ားကြဲျပားမႈ အလားအလာရွိေနသည္။ ဆီးရီးယားသည္ အီရတ္ကဲ့သုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေသာ ေဒသငယ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲထြက္ ၾကၿပီး အခ်င္းခ်င္းရန္လိုေသာ နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္လာႏုိ င္ေၾကာင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကာဒစ္ခ်္လူမ်ဳိးစုေဒသ ျဖစ္လာၿပီး၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းမွာ အာလာဝီလူမ်ဳိးစုေဒသ၊ Druze နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ သြားေပမည္။ က်န္ ေဒသမ်ားသည္ ဆူနီလူမ်ဳိးစု (Sunni)  ေနထုိင္ရာေဒသ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔သည္လည္း သမၼတ၏သစၥာခံမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေၾကညာ ထားၾက သည္။  ဆီးရီးယား မူဆလင္ လူလတ္တန္းစား အမ်ားစုက သမၼတကုိ ေထာက္ခံမႈမေပးေတာ့ေခ်။

ဆီးရီးယားစစ္တပ္ႏွင့္အတုိက္အခံ မ်ားေျခကုပ္ရာၿမိဳ႔

ယခုအခါ ဆီးရီးယားစစ္တပ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပး၍ အတုိက္အခံမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းသူမ်ား ရွိလာေနၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ေတာ့ မျဖစ္ လာေသးေပ။ မၾကာခင္က တပ္သား ၃ဝဝ ခန္႔ စြန္႕ခြာ လာၾကၿပီး စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ တစ္ဦးပါ ဝင္သည္ဟုအတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

Homs  ႏွင့္ Daraa  နယ္ေျမ ၿမိဳ႕မ်ားကို ဆူနီလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားၾကသည္။ ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္ အျပင္ဘက္အထိ သူပုန္မ်ား လာေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရအီရန္ေတာ္လွန္ေရး  အေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္ဘႏြန္ ႏုိင္ငံမွ ဟစ္ဇ္ဘုိ လာ လက္နက္ကိုင္ မ်ား ဆီးရီးယားသို႔ ေရာက္လာၿပီး ဆီးရီးယားအစိုးရဘက္မွကူညီ တုိက္ေပးေနသည္။ဆီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ စတင္ဆန္႔ က်င္ေသာ ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ (Homs) သည္ ႏုိင္ငံ၏ တတိယ အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး လူဦး ေရ ၁ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ ေနထုိင္ ေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ဳိး ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဗဟုိအခ်က္အခ်ာၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အေရးပါလွ ေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ ဟုမ္းစ္ ၿမိဳ႕သည္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ ပုိင္းတြင္ ဆူပူဆႏၵျပသူမ်ား အဓိကပစ္မွတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ဧၿပီလတြင္ ဟုမ္းစ္ ၿမိဳ႕ရွိ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ႏွိမ္နင္းခဲ့ၿပီး ၄င္းအခ်ိန္တြင္ပင္ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ တပ္ကုိစြန္႔ခြာခဲ့ၿပီးျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းေဒသမ်ား မွာ ေဒသစြဲ ႀကီးသူမ်ားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳခံ ထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

႐ုရွားတို႔က ဆီးရီးယား၏ အာဆတ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အတုိက္အခံမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ေစခ်င္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ပင္လယ္ေကြ႕အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားက သမၼတအာဆတ္ကို လုံးဝမလုိလားေတာ့ဘဲ ရာထူးမွဆင္းေပးေစခ်င္သည္။ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးယူမႈကုိ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိသည္။

အီရန္တုိ့ ဝင္ေရာက္အားေပးကူညီမႈ ရထားသည္႕ ဆီးရီးယား

ဆီးရီးယားသမၼတ အာဆတ္ အစုိးရ အာဏာယိမ္းယုိင္လာခဲ့ ျခင္းသည္ အီရန္တုိ႔အတြက္ အား နည္းခ်က္မ်ား ရွိသည္။ အီရန္တုိ႔ သည္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ အတြင္း ႀကီး မားလွေသာ အင္အားမ်ားကုိ ထည့္ သြင္းထားၾကသည္။ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရးအေစာင့္တပ္ မ်ားႏွင့္ အီရန္စစ္လက္နက္ အႀကံ ေပးအဖြဲ႕မ်ားမွာ ဆီးရီးယားႏုိ င္ငံတြင္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ေဒသအခ်က္အခ်ာက်ေသာ ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕မွ အီရန္မ်ားအား ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ အီရန္၏ လက္ ကုိင္တုတ္မ်ားျဖစ္သည့္အစၥေရးဆန္႔ က်င္သူ ဟစ္ဇ္ဘုိလာ သူပုန္ႏွင့္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသရွိ ဟားမတ္စ္ တုိ႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ား မရႏုိင္ေတာ့ေသာအေျခအေနကုိ ဆုိက္ ေရာက္သြားႏုိင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အီရန္ႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပတုိ႔တြင္ သိကၡာက်ဆင္းေစၿပီး အီရန္ အစုိးရ၏ အင္အားမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစကာႏ်ဴကလီးယားလုပ္ငန္းစဥ္ ႀကီးကုိရပ္တန္႔ သြားေစႏုိင္ေပသည္။

အစၥေရး၏ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ

အစၥေရးတုိ႔က ၄င္းတုိ႔၏ အၿငဳိး ႀကီးလွေသာရန္သူ အီရန္၏ ႏ်ဴက လီးယား ကိစၥကုိ ေရွ႕တန္းတင္ထား ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အစၥေရး သည္ ဆီးရီး ယား ၿပိဳက်သြားမည့္အေရးကုိ ေစာင့္ ၾကည့္ေနၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေရွာင္ေနခဲ့ၾကသည္။ အစၥေရး ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲက ဂါဇာကမ္းေျမာင္ေဒသ၊ လက္ဘႏြန္ ႏွင့္ ဆီးရီးယားတုိ႔တြင္ ဒုံးပ်ံ၊ ဒုံး က်ည္ႏွစ္သိန္းခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသတိေပးခဲ့သည္။ ၄င္းတုိ႔ သည္ အစၥေရးႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ထူထပ္ရာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအေရာက္ပစ္ ခတ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖစ္သည္။အၾကမ္းဖက္မ်ား ထူေျပာလွသည့္ ဆီးရီး ယားမွ လက္နက္ႀကီး မ်ားအား လက္ဘႏြန္ စစ္ေသြးၾကြ မ်ား၏ လက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြား ႏုိင္သည့္ အေရးကုိလည္း အစၥေရးတုိ႔ တြက္ဆပူပန္ေနရ သည္။ အထူး အေရးပါလွေသာ S 125 ကဲ့သုိ႔ ေလယာဥ္ပစ္ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ အစၥေ ရးေလတပ္၏ စစ္ဆင္ေရးကုိ ပင္ ဟန္႔တားႏုိင္စြမ္းရွိေသာ လက္ နက္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ အစၥေရးတုိ႔ ေကာင္းေကာင္းသိထားသည္။အစၥေရးသည္ ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရန္တုိ႔ အားေပးေထာက္ခံေသာ ဟစ္ဇ္ဘုိလာ သူပုန္ မ်ားကုိ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ တစ္လၾကာမွ် တုိက္ခုိက္ခဲ့ရေသးသည္။ အကယ္ ၍ ဆီးရီးယားမွ အာဆတ္အစုိးရ အေရး နိမ့္သြားခဲ့လွ်င္ အီရန္လည္း အလုိအေလ်ာက္ပါသြားၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ အစၥေရးေကာင္းေကာင္း သိေနေပသည္။

႐ုရွားႏွင္႕တ႐ုတ္တုိ့၏ စြပ္စြဲခ်က္

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဆီးရီး ယားသမၼတအာဆတ္အစုိးရ ဆန္႔ က်င္သူမ်ားအား လက္နက္မ်ားေပး ကာ ပဋိပကၡပုိ၍ ႀကီးက်ယ္ေစရန္ ႀကိဳးစားေနၾက သည္ဟု ႐ုရွား တုိ႔က စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီစားပြဲဝုိင္းသုိ႔ ေရာက္လာ ေသာေၾကာင့္ယခုလ ပထမပတ္ တြင္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က ကုလ သမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီ တြင္ ဗီတုိ အာဏာသုံး၍ အေမရိကန္ႏွင့္ အ ေနာက္အုပ္စု၊ အာရပ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔၏ အဆုိုျပဳဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ပယ္ခ် လုိက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးသည္ ဒမတ္စကတ္တြင္ သမၼတအာဆတ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး၊ ဆီးရီးယားအေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက သည္။ ႐ုရွားတုိ႔က ဆီးရီးယား၏ အခ်ဳပ္အျခာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္သမွ် မိမိတုိ႔ပါဝင္၍ ပဋိပကၡမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ ကူ ညီေျဖရွင္းေပး မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆုံးအေျခအေန

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္ စီတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ ဗီတုိ အာဏာသုံးခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပုိင္း အနည္းငယ္အတြင္းမွာပင္ ဆီးရီး ယား တပ္ဖြဲ႕မ်ားက သံခ်ပ္ကာ ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဟုမ္းစ္ၿမိဳ႕ကုိ စတင္ ပစ္ခတ္ၾကေတာ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာသို႔ေရာက္ရွိေနေသာဆီးရီးယားလူ မ်ားကလည္းဆီးရီးယားသံ႐ုံး ခုနစ္ခုကုိ ဆႏၵျပတုိက္ခုိက္ ခဲ့ၾကသည္။ လန္ ဒန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အီဂ်စ္၊ လစ္ ဗ်ား၊ ကူဝိတ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ဆီးရီးယားသံ႐ုံမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ဝင္ေရာက္ စီးနင္းတုိက္ခုိက္ခဲ့ သည္။ အေမ ရိကန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီ ရွိ သံ႐ုံးမ်ားေရွ႕တြင္ အာဆတ္အစုိး ရအား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ် ဆႏၵျပပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ (၁၉၃) ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးႀကီးမွ ဆီးရီးယား အေရးကုိ ထပ္မံမဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ တြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၇ မဲျဖင့္ ဆီးရီးယားအစုိးရ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္အဆုိကို သေဘာတူ ဆႏၵေပးၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္၄င္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မွာ အာဆတ္ အစုိးရမျဖစ္မေန လုိက္နာရန္မလုိ။ မည္သူမွ်လည္း အေရးမယူႏိုင္။ သုိ႔ေသာ္ သမၼတအာဆတ္ အားအမ်ားက မႀကိဳက္ဟူေသာ သေဘာထားကို ဒီမုိ ကေရစီနည္းလမ္း တက် အသိေပးခဲ့ၾကျခင္း သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ႀကီးငါးႀကီး၏ အိတ္ကပ္ထဲတြင္ ထည့္ထားၾကေသာ ”ဒီမုိကေရစီဆိတ္ သုဥ္းေန ေသာဗီတုိအာဏာ”သည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ ပဋိပကၡကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ၾကမည္ေလာဟူေသာ သံသယကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ႏုိင္ငံေရး ေလ့ လာ အကဲခတ္သူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကရေပဦးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကုိလင္းမာန္ေအာင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: