ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ား ကို ႏိုင္ငံျခား တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမေအး က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန MICC ခန္းမတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဖြဲ႔မ်ားေကာင္စီ အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆရာ/မမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားပညာရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလ်က္ ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသုိလ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္ အဆင့္တူ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္မ်ား အျဖစ္သတ္မွတ္ေျပာင္းလဲေပးေရးကို အဓိကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးကို တိုက္႐ိုက္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေသာ အသံုးခ် သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္ ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တကၠသိုလ္ ဗဟိုေကာင္စီႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအဖြဲ႔ ေကာင္စီတို႔ အထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ National Education Committe ေခၚ အမ်ဳိးသားပညာေရး ေကာ္မတီရွိ  .  .  .

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑၌ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီကို တကၠသိုလ္ပညာေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မူ၀ါဒခ်မွတ္ရန္၊ လမ္းညႊန္မႈျပဳရန္ ႏွင့္ႀကီးၾကပ္ရန္၊ တကၠသိုလ္ပညာ အဆင့္အတန္း၊ သင္႐ိုးမာတိကာ၊ စာေမးပြဲႏွင့္ Academic ပညာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္အား ႀကီးၾကပ္ ရန္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဗဟိုေကာင္စီႏွင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးအဖြဲ႔ ေကာင္စီတို႔ အထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း ဆံုးျဖတ္ေပးေသာ National Education Committee  ေခၚ အမ်ဳိးသားပညာေရး ေကာ္မတီရွိၿပီး အဆိုပါ  ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ တစ္ခု တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္အရွိဆံုး အျမင့္ဆံုး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: