ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာ န အသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတပါ၀င္ ပူးေပါင္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကား


၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာ န အသီးသီးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၀န္ႀကီးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီဘက္မလိုက္ဘဲ မွ်မွ်တတပါ၀င္ ပူးေပါင္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ုံးတြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔႔အစည္း မ်ား ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အထက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လစ္လပ္လ်က္ရွိေသာ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။

“မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခတ္သစ္ကို ျပည္သူမ်ားအားလုံး တက္ညီလက္ညီေလွ်ာက္လွမ္းေန ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည့္ေနရာတြင္ ဘက္မလိုက္ရန္၊မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ သတ္ မွတ္ျပ႒ာန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တိတိက်က်လိုက္နာရန္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္   ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ အဆင့္ဆင့္သာမက သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားကပါ ေလးစားလိုက္နာ က်င့္သုံးရမည့္ အခ်က္ မ်ားပင္ ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏တာ၀န္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေရး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖို႔ ႀကီးၾကပ္က်င္းပေပးေရးပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း”တို႔ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာႀကီးၾကပ္က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳထားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံးမဲ႐ုံမ်ား၌သာ မဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲစာရင္း မ်ားကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက အသုံးျပဳခဲ့သည့္ မူလမဲစာရင္းကို အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျပည့္ စုံေသာ မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္က လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနျဖင့္ မဲစာရင္းတစ္မ်က္ႏွာလွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ကူးယူခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္၏ မဲစာရင္းတစ္စုံကို အခမဲ့ကူးယူခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလက္၀ယ္တြင္ မဲစာရင္းရွိေနၿပီျဖစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးၾက မည္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏွင့္အီးယူအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာက်င္းပပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖေလွ်ာ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၇  ပါတီ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: