“ေတာပန္း”


ေတာပန္း

-ေတာပန္း
အာကာမိုးသားေအာက္
ပြင့္လႊာတိကိုၿဖန္ ့ခင္းလို ့
လီယူရာရနံ ့သင္းေဂ
လိပ္ၿပာပိတုန္းတိခ်စ္ေတ။
-ေတာပန္း
ရာသီဒဏ္ဆူးခက္ၾကား
သီၿခင္းနန္ ့ဖက္တြယ္
ႀကံ့ႀက့ံခံပြင့္လန္းဝံ့ေရ။
-ေတာပန္း
အလွဆင္ခရေဒေတာနက္
ပန္ဆင္သူလည္းမရွိခ
တခါတခါစိတ္ပ်က္ခရ။
-ေတာပန္းဘဝ
ၿပယုဂ္မထည္လည္း
ပြင့္လန္းရဲေရဘဝနန္ ့
ေဒလြင္ၿပင္အဆံုး
ထိုေတာင္တန္းတိထက္
တမိုးၿပီးတေဆာင္း
တေဆာင္းၿပီးေဂတႏြီ
ရွင္သန္မ်ိဳးဆက္နန္ ့
စိမ္းစိုဗ်ာယ္လွပဖို ့
မႊီးႀကိဳင္ဗ်ာယ္သင္းထံုဖို ့
ရာသီတိုင္းမွာအားခဲလို ့။
-ေၾသာ္—
ေတာပန္းေခ်
ဓညၿမီကို
ရွင္သန္ထေျမွာက္ဖို ့
ၾကည္ၿဖဴေရသဓၵါနန္ ့
မဟာမုနိကိုကပ္လွဴလိုက္ပါ။

အညတရ
(AASYC) အမွတ္တရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: