သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္၊ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္


ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သည္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္ စီးေစေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ၾကမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၂)၊ အပုိဒ္(၄)တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ အစုိးရ၏ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ကန္႔သတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္း မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။

ကန္႔သတ္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊  သဘာ၀အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တိရ စၦာန္၊ ေက်းငွက္၊ ကုန္းေနေရေနသတၱ၀ါမ်ား၊  သစ္ပင္၊ ပန္းမန္၊ စုိက္ပ်ဳိးသီးႏွံစ သည္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ အဆိပ္ အေတာက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ  ဓာတု ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈစက္႐ုံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၃)၊ အေျခခံမူမ်ား အခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး အေျခခံရမည့္မူ မ်ားမွာ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ တုိးခ်ဲ႔တင္ပို႔ႏုိင္ေရး၊ သြင္းကုန္ အစားထုိး   ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ လုိအပ္သည့္ ထုတ္ကုန္ ပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေရး၊ အဆင့္ျမင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ နည္းပညာရပ္မ်ားတုိး တက္ရရွိေစေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္နည္း ပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိး တက္ေစေရး၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ေစေရး၊ မတည္ေငြရင္း ႀကီးမားသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေထာက္အ ကူျပဳေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တုိးတက္ေပၚေပါက္ေရး၊ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ သက္သာေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရး၊ စြမ္းအင္သစ္မ်ား ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ဇီ၀အေျခခံ စြမ္းအင္သစ္မ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ျပည္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ မ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ ေခတ္မီစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ အခ်က္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယင္းဥပေဒၾကမ္း အခန္း(၇) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ တာ၀န္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အခန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေရထု၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ မျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

EMG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: