ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမည္


အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးေနာက္ တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ ခံယူမည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးဥပေဒ (Anti- Corruption Law) အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ဥပေဒႏွင့္အညီတိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္   ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရေပၚေပါက္လာေရး အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ား ျပည္သူ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသား အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး .  .  .

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက “ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ဦးသိန္းညြန္႔ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုး ရ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္ စြာအေရးယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသား အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း’ အဆိုနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး   ေဆြးေႏြးဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃ ဦးက အမည္ စာရင္းေပးထားတာ ရွိပါတယ္။

ဒီအဆိုနဲ႔ အဓိပၸာယ္ခ်င္းဆင္ၿပီး ပိုမိုေလးနက္ ခိုင္မာမယ့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ကေျပာၾကားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။

ဒါကေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဗဟုသုတအျဖစ္ ေလ့လာဖို႔ေပးထားတဲ့ Anti- Corruption Law ကိစၥကို ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ဒါသည္ ဗဟုသုတ အတြက္ ေလ့လာဖို႔ မဟုတ္ဘူး။ တျခား ႏိုင္ငံေတြမွာ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ မည္သို႔ ဥပေဒျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိေအာင္နဲ႔ လိုမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္   ေအာင္ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသြားခဲ့တာရွိပါတယ္။

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္အတြင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔ကို မိမိ႐ုံးခန္းထံေခၚၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကနဲ ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနကို ရွင္းျပပါတယ္။ ရွင္းျပတဲ့ အေျခအေနက အခု အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ျဖန္႔ေ၀ထား တဲ့ Anti- Corruption Law နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ထုတ္ျပန္ထားတာေတြကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ ထပ္မံျဖန္႔ေ၀ ၿပီးေတာ့ ေလ့လာဖို႔ ေလ့လာၿပီးရင္ မိမိတို႔ဆီမွာရွိတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ အတည္ျပဳဖို႔နဲ႔ အဲဒီလို အတည္ျပဳလာတဲ့အခါမွာ ဒီဥပေဒအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိတဲ့သူမ်ားက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ အမွန္ တကယ္ ဒီေန႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအဆိုတင္သြင္းထားတဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔ရဲ႕ သေဘာထား ေျပာပါဆိုတဲ့အခါမွာ ဥကၠ႒ႀကီး နဲ႔ နာယကႀကီးတို႔ရဲ႕ စီစဥ္မႈေကာင္းပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီအဆိုကို သင့္ေတာ္သလို ေဆာင္ရြက္ေပးပါလို႔ ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိတဲ့အတိုင္းပဲ အဆိုတစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအဆိုကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ကာယကံရွင္က ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကခြင့္ျပဳခ်င္မွ ခြင့္ျပဳ မယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ရာတြင္ ဒီအဆိုကေတာ့ အဆိုကို႐ုပ္သိမ္းမွာ မဟုတ္ဘဲ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါ ကိုေတာ့ မိမိတို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၎အဆိုကို တင္သြင္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသည့္အတြက္ အဆိုအတည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပကာ အဆုံးအျဖတ္ ခံယူသြားမည္ျဖစ္ သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: