၂၁ ရာစုေခတ္ဦး ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား၏ က်န္းမာေရး


သစ္ေတာမ်ားသည္ လူသားဦးေဆာင္ေသာ သက္ရွိသတၱဝါတို႕ အသက္ရွင္ ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ကို ထုတ္ေပးေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ရွိပစၥည္းျဖစ္သည္ဟု သိပၸံပညာရွင္တိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳ ထားေပရာ၊ ထိုသက္ရွိတို႕ေနထိုင္ရာ ေျမကမၻာ၏ အသက္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား တြင္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္ေသာ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားကို ေျမကမၻာ၏ ျမစိမ္းေရာင္ အဆုတ္မ်ားဟု တင္စားခဲ့ ၾကသည္။ ၂၁ ရာစုအစတြင္ ေျမကမၻာ၏ အသက္ျဖစ္ေသာ၊ ျမစိမ္းေရာင္ အဆုတ္မ်ားသည္ မည္သည့္ အေျခ အေနတြင္ ရွိေနပါသနည္း။ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား က်န္းမာစြာရွိပါေလစ၊ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္ ကင္းစြာ ရွိပါေလစ…

          ဤေျမကမၻာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က သစ္ေတာဧရိယာ ဟက္တာ ေထာင္ ေပါင္း ၄၂၂၃၁၄၁ ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၇၂ တြင္ ၄၁၇၅၉၇၈ သို႕၊ ၁၉၈၂ တြင္ ၄ဝ၈၂၈၃၅ သို႕၊ ၁၉၉ဝ တြင္ ၄၁၆၈၃၉၉ သို႕၊ ၂ဝဝဝ တြင္ ၄ဝ၈၅ဝ၆၃ သို႕၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၄ဝ၃၂၉ဝ၅ သို႕ ဆက္လက္ေလ်ာ့ က်လာခဲ့သည္။ (ယခုမွစ၍ အထူးေဖာ္ျပမထားေသာ ဧရိယာမ်ားသည္ ဟက္တာေထာင္ ေပါင္းျဖစ္ပါသည္။) ၁၉၉ဝ မတိုင္မီတြင္ သစ္ေတာမ်ားကို တာဝန္ယူရေသာ ကမၻာ့ကုလ သမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕ FAO သည္ သစ္ေတာဟု သတ္မွတ္ႏိုင္မည့္ အဆင့္အရည္အေသြးကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ သစ္ပင္ရြက္ အုပ္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္အထက္ရွိေသာေတာကို သစ္ေတာဟုျပင္ဆင္သတ္ မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ခု၏ သစ္ေတာဧရိယာကိန္းဂဏန္းသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ထက္ မ်ားျပားလာခဲ့ရသည္။ စင္စစ္သစ္ေတာ ဧရိယာမ်ား တိုးပြာ လာျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၂ဝ၁ဝ ကိန္းဂဏန္းအရ သစ္ေတာမ်ားသည္ ကုန္းေျမ ဧရိယာ၏ ၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ လူတစ္ဦးအတြက္ သစ္ေတာဧရိယာမွာ ဝ.၆ ဟက္တာရွိသည္။

          ကမၻာတြင္ သစ္ေတာအမ်ားဆံုး ပိုင္ဆိုင္သည့္ႏိုင္ငံတို႕မွာ ႐ုရွား၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတို ႕ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံဆယ္ခုတြင္ သစ္ေတာလံုးဝမရွိၾကေပ။ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၅၄ ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာဧရိယာသည္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း   ေအာက္ တြင္သာရွိၾကသည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္ အစဥ္တစိုက္ပင္ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုေခတ္တြင္ သစ္ေတာေလ်ာ့ဧရိယာ ေလ်ာ့နည္းမႈႏႈန္းသည္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ၁၉၉ဝ ခုမတိုင္မီ က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဟက္တာ ၁၆ သန္းခန္႕ေလ်ာ့ နည္းလာခဲ့ရာမွ ၁၉၉ဝ ဆယ္စုေခတ္တြင္ ၈.၃ သန္း၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ဆယ္စုေခတ္တြင္ ၅.၂ သန္း သို႕ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ ေျမကမၻာ၏ ျမစိမ္းေရာင္ အဆုတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ အပူပိုင္းသစ္ေတာမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ သစ္ေတာမ်ား သည္ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိၿပီး သမပိုင္းေဒသမွသစ္ေတာ မ်ားသာ အမ်ားဆံုး တိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ၂၁ ရာစုအစ ဆယ္စုေခတ္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ သစ္ေတာမူ ဝါဒ၊ သစ္ေတာဥပေဒႏွင့္သစ္ေတာအစီရင္အစဥ္ တို႕သည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံ ၇၆ ႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာမူဝါဒမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၅ ခုေနာက္တြင္ ၆၉   ႏိုင္ငံသည္ သစ္ေတာဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ဳိးသားသစ္ေတာ အစီအစဥ္ တြင္ အက်ဳံးဝင္လ်က္ ရွိသည္။

အာဖရိကသစ္ေတာမ်ား

          အာဖရိကသစ္ေတာမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္သည္။ အာဖရိကသစ္ေတာမ်ားကုိ အလယ္အာဖရိက၊ အေရွ႕ အာဖရိက၊ ေျမာက္အာဖရိက၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အေနာက္အာဖရိက ဟု ငါးပိုင္းခြဲျခားထားသည္။ အလယ္အာဖရိကသည္ သစ္ေတာဧရိယာ အမ်ား ဆံုးျဖစ္သည္။ အာဖရိကတစ္တိုက္လံုးတြင္ ၁၉၉ဝ ခုတြင္ သစ္ေတာ ဧရိယာ ၇၄၉၂၈၃ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ခုတြင္ ၇ဝ၈၆၅၄၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၆၇၄၄၁၉ သို႕ ေလ်ာ့နည္းလာခ့ဲသည္။ အာဖရိကသည္ ၁၉၉၉ ခုတြင္ ကမၻာတြင္ သစ္ေတာပိုင္ဆိုင္မႈ တတိယအမ်ားဆံုးတိုက္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ေျမ ဧရိယာ၏ ၈.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သစ္ေတာက်န္ရွိေပသည္။

          ၂ဝဝ၈ ခုစာရင္းအရ အာဖရိကသည္ လူဦးေရ ၉၅၅.၇ သန္းရွိရာ လူတစ္ဦးအတြက္ သစ္ေတာဧရိယာသည္ ဝ.၇ ဟက္တာရွိသည္။ အာဖရိကတြင္ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား၏ ၁၇ ရာႏႈန္းရွိေနၿပီး တိုက္ဧရိယာ၏ ၂၂.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းေနသည္။ အာဖရိကသည္ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ားကို လည္းထူေထာင္လ်က္ရွိရာ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာဧရိယာသည္ ၁၉၉ဝ ခုတြင္ ၁၁၆၆၃၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၁၂၉၅၈၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၅၄ဝ၉ ရွိသည္။ ကြန္ဂို၊ ဆူ ဒန္၊ အင္ဂိုလာ၊ ဇမ္ဘီယာႏွင့္ မိုဇမ္ဘစ္တို႕သည္ အာဖရိက၏ သစ္ေတာအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ အာဖရိကသစ္ေတာမ်ား၏ ၅၅ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေဆခ်ီလိစ္တြင္ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂါဘြန္တြင္ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂီနီဘစ္ေဆာတြင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဇမ္ဘီယာတြင္ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ အာဖရိကသစ္ေတာမ်ားတြင္ ကာ ဘြန္ သုိမွီးထားမႈသည္ ကမၻာ၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အိုင္ဗရီကို႕စ္ ႏိုင္ငံသည္ တစ္ဟက္ တာတြင္ ကာဘြန္ ၁၇၇ တန္ျဖင့္ ေဒသတြင္းသစ္ေတာမ်ားတြင္ကာဘြန္သိုမွီးထားမႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ အာဖရိက၏ သစ္ေတာဧရိယာ ေလ်ာ့က်မႈ သည္ ၁၉၉ဝ ဆယ္စုေခတ္တြင္ ၆၇၅၉ ရွိရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ဆယ္စုတြင္ ၆၆ဝ၁ သို႕ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။  စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ သစ္ေတာဧရိ ယာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ အလယ္အာဖရိကသည္ သစ္ေတာ ေလ်ာ့နည္းမႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေနၿပီး၊ သစ္ေတာဧရိယာ အနည္းဆံုးျဖစ္ သည့္ ေျမာက္အာဖရိ ကသည္သစ္ ေတာေလ်ာ့နည္းမႈႏႈန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ ေနသည္။ သစ္ေတာ ဆံုး႐ႈံးမႈအမ်ား ဆံုးႏုိင္ငံမ်ားမွာ သစ္ေတာပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကင္မရြန္း၊ ႏိုင္ ဂ်ီးရီးယား၊ တန္ဇန္းနီးယားႏွင့္ ဇင္ ဘာေဘြတို႕ျဖစ္သည္။

          အာဖရိကသစ္ေတာမ်ား၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေဒသခံမ်ဳိးစိတ္မ်ား သာရွိသည့္ မူလသစ္ေတာ Primary Forests မ်ားျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာႏွင့္   ေရထိန္းသိမ္းရန္ သီးသန္႕ထားရွိသည့္ သစ္ေတာဧရိယာ ၁၉၅၄ဝ ရွိသည္။ သစ္ေတာဧရိယာ ၁၈၆ဝ၂၇ သည္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္သည္။ သစ္ထုတ္ ရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ သစ္ေတာ ဧရိယာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၂၁ဝ၉၄၄၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၂ဝ၂၆၉၃ ရွိခဲ့ရာမွ ဆက္ ၍ေလ်ာ့က်လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသစ္ေတာမ်ား၏ ၂၇.၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမွ သစ္မ်ား ထုတ္ယူရာတြင္ ၁ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွသာသစ္ထုတ္ယူၿပီး၊ က်န္ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ထင္းထုတ္ယူေနရသည္။ သစ္ႏွင့္ထင္းထုတ္ယူမႈတန္ဖိုးသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ US$ ၂.၆ ဘီလီယံရွိခဲ့ ရာမွ ၂ဝဝ၅ တြင္ US$ ၂.၉ ဘီလီယံ အထိတိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ သစ္ထုတ္ ယူမႈသည္ တစ္ကမၻာလုံး ထင္းထုတ္ ယူမႈ၏ထက္ဝက္ ခန္႕ရွိသည္။

အာရွသစ္ေတာမ်ား

          အာရွတိုက္တြင္ ၁၉၉ဝ ခုက သစ္ေတာဧရိယာ ၅၃၄၆၂ဝ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၅၂၇၉၅၈ သို႕ ေလ်ာ့ နည္းသြားၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၅၄၈၉၉၉ သို႕ တိုးမ်ားလာသည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ အာရွ၏သစ္ေတာဧရိယာသည္ ကမၻာ့ သစ္ေတာဧရိယာ၏ ၁၃.၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အာရွသည္ ပထမဆယ္ႏွစ္ တြင္ သစ္ေတာ ၆၆၆၂ ဆုတ္ယုတ္ ခဲ့ၿပီး၊ ဒုတိယဆယ္ႏွစ္တြင္ ၂၁ဝ၄၁ တိုးမ်ားလာရာ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ၁၄၃၇၉ – ၂.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးမ်ား လာသည္။

          အာရွကို အေရွ႕အာရွ၊ ေတာင္ အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွဟု ေလးပိုင္း ပိုင္းျခားထားသည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ အေရွ႕အာရွသည္ သစ္ေတာဧရိယာ ၂၅၄၆၂၆ ျဖင့္ ေဒသ၏ ၄၆.၄ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ သစ္ ေတာဧရိယာ ၂၁၄ဝ၆၄ ျဖင့္ေဒသ၏ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေတာင္အာရွသည္ သစ္   ေတာဧရိယာ ၈ဝ၃ဝ၉ ျဖင့္ေဒသ ၏ ၁၄.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၁၉၉ဝ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ သစ္ ေတာဧရိယာအမ်ားဆံုးရွိခဲ့ေသာ္လည္း  ၂ဝ၁ဝ တြင္ အေရွ႕အာရွသည္ သစ္ ေတာအမ်ားဆံုးေဒသျဖစ္လာသည္။ အေရွ႕အာရွတြင္ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္နွင့္မြန္ဂိုလီးယားႏိုင္ငံတို႕ပါဝင္ သည္။ ေတာင္အာရွတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘူတန္၊ နီေပါ၊ ပါကစၥ တန္၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ေမာလ္ဒိုက္ႏိုင္ငံ တို႕ပါဝင္သည္။

          ၁၉၉ဝ မွ ၂ဝ၁ဝ အတြင္း အေရွ႕အာရွသည္ သစ္ေတာဧရိယာ ၄၅၄၂၈-၂၁.၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေတာင္အာရွသည္ သစ္ေတာဧရိယာ ၃၃၁၉၆ -၁၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြား သည္။ ကြၽန္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤကာ လအတြင္း သစ္ေတာဧရိယာ ၇၃၆ဝ- ၃.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းသြားသည္။  ေဒသတစ္ ခုလံုးသည္ သစ္ေတာဧရိ ယာ ၇ဝ၁၉-၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ တုိးမ်ား လာသည္။

          အာရွတြင္ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႕သည္ သစ္ေတာ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ သည္။ ေဒသ၏ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ သည္။ ၂ဝ၁ဝ စာရင္းအရ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာ ၂ဝ၆၈၆၁ ရွိ သည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ လူတစ္ေထာင္တြင္ သစ္ေတာ ဟက္တာ ၁၅၄ ႏႈန္းရွိသည္။ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာ ၉၄၄၃၂ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၃၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။ လူတစ္ေထာင္တြင္ သစ္ေတာဟက္တာ ၄၁၅ ႏႈန္းရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာ ၃၁၇၇၃ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၄၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။ လူတစ္ေထာင္တြင္ သစ္ေတာဟက္တာ ၆၄၁   ႏႈန္းရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာ ၂၄၉၇၉ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၆၉ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိသည္။ လူတစ္ေထာင္တြင္ သစ္ ေတာဟက္တာ ၁၉၆ ႏႈန္းရွိ သည္။

          အာရွသည္ ကမၻာတြင္ အပူပိုင္း သစ္ေတာအမ်ားဆံုးရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ သစ္ေတာဧရိယာ တိုးမ်ားလာေသာ္လည္း သစ္ေတာဧရိယာ ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ ပါးေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္းရွိေနသည္။ ေဒသ၏ သစ္ေတာဧရိယာ တိုးမ်ား လာရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္   ႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာဧရိယာ တိုးမ်ားလာ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ ပထမဆယ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ ႏွစ္လွ်င္ သစ္ေတာဧရိယာ ဟက္တာ   ႏွစ္သန္း၊ ဒုတိယဆယ္ႏွစ္တြင္ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ ဟက္တာသံုးသန္းတိုးမ်ား လာခဲ့သည္။ ဘူတန္၊ အိႏိၵယ၊ ဖိလစ္ ပိုင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႕တြင္လည္း  သစ္ေတာဧရိယာ တိုးမ်ားလာခဲ့သည္။

          ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႕သည္ သစ္ေတာဆံုး႐ႈံး မႈမ်ားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည္။ အင္ ဒိုနီးရွားသည္ တရားမဝင္သစ္ထုတ္ ယူမႈျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာႏိုင္ငံျဖစ္ သည္။ တရားမဝင္ သစ္ေရာင္းခ်ရန္ အတြက္ တရားမဝင္သစ္ခုတ္လွဲမႈ၊ ဆီ အုန္းစိုက္ရန္အတြက္ သစ္ေတာမ်ား ကို မီး႐ႈိ႕ရွင္းလင္းရာမွ ေတာမီးေလာင္ ကြၽမ္း၍ သစ္ေတာမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးရမႈ သတင္းမ်ားကုိ အၿမဲလိုလိုပင္ ၾကား သိေနရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားေတာမီး၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕မႈသည္ မေလးရွား၊ ထိုင္းစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား အထိေရာက္ရွိ ျပႆနာ ျဖစ္ေစခဲ့ သည္။

          ယေန႕ေခတ္တြင္ သဘာဝသစ္ ေတာ အမ်ားအျပား ဆံုး႐ႈံးကြယ္ ေပ်ာက္ခဲ့ရၿပီျဖစ္ရာ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာ မ်ားကို ထူေထာင္စိုက္ပ်ဳိးလာၾကရသည္။ အာရွတြင္ ၁၉၈ဝ တြင္ စိုက္ ပ်ဳိးသစ္ေတာ ၁၉၆ဝ၅ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၉ဝ တြင္ ၇၁၅၈ဝ၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၈၇၂၃ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၁၅၇၈၃ ရွိ လာခ့ဲသည္။ စိုက္ ပ်ဳိးသစ္ေတာဧရိယာ သည္ ၁၉၉ဝ တြင္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာ ဧရိယာ၏ ၁၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ  ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိ လာခဲ့သည္။

          တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတို႕သည္ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ား စြာကို စီမံခ်က္ခ်မွတ္၍ စိုက္ပ်ဳိးေန ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၂ဝ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာ ဟက္တာ သန္း ၅ဝ ရရွိေအာင္စိုက္ပ်ဳိးေနသည္။  လက္ရွိ သစ္ေတာ အားလံုးကိုလည္း ခုတ္လွဲျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထား သည္။ ႏိုင္ငံ တြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္း မႈ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေစရန္ ရည္မွန္း  ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ႏႈန္းအတိုင္း စိုက္ပ်ဳိးသြားပါက ၂ဝ၁၅ တြင္ ရည္မွန္း သည့္အတိုင္း ရရွိလာႏိုင္သည္။ အိႏိၵယသည္ ၂ဝ၁၂ တြင္ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သစ္ ေတာဖံုးလႊမ္းေစရန္ ရည္မွန္းလ်က္ သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ရွိသည္။ ၂ဝ၁ဝ သစ္ေတာရင္းျမစ္ အကဲျဖတ္ခ်က္ Forest Resourses Assessment 2010- FRA 2000 အရ အိႏိၵယ သစ္ေတာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဧရိ ယာ၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ေစရန္အတြက္ သစ္ ေတာမဟုတ္သည့္ ဥယ်ာဥ္၊ ပန္းၿခံ၊ လမ္းေဘးသစ္ ပင္ စသည့္သစ္ပင္ရွိ နယ္ေျမမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ရဖြယ္ရွိေပသည္။ ဗီယက္နမ္သည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေစရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ FRA2000 အရ ဗီယက္နမ္ သည္ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဝခဲ့ေပသည္။

          အာရွပစိဖိတ္ေဒသတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံု ေထြျပားမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထိန္းသိမ္းထားေသာ မူလ သစ္ေတာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၆၄၆၇၅ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၇ဝ၂၁၅၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၈၃၉၆၉ အထိ တိုး မ်ားလာသည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ စုစု ေပါင္း သစ္ေတာဧရိယာ၏ ၁၁.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ မူလသစ္ေတာ အမ်ားဆံုးရွိေသာေဒသမွာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွျဖစ္သည္။ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သီးသန္႕  ထားရွိေသာ မူလသစ္ေတာ မွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၇၉၈၇၂ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ တြင္ ၉၆၄၄၆ သို႕၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၂၂၂၂ဝ အထိ တိုးမ်ားလာသည္။ သစ္ထုတ္ရန္ထားရွိေသာ သစ္ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၂၄၁၇၄၅ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၂၄၈၂၄၉ အထိ တိုးလာၿပီး၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၂၁၈၉၅ဝ သို႕ ေလ်ာ့က်သြားသည္။

          အာရွပစိဖိတ္ သစ္ေတာမ်ားတြင္ သိုမွီးထားေသာ ကာဘြန္ဓာတ္ပမာဏ သည္ ၄၄ ဂိုင္ဂါတန္- ြႊ ရွိသည္။ သစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့ပါးမႈေၾကာင့္ ကာ ဘြန္သိုမွီးမႈသည္လည္း ႏွစ္စဥ္ တန္ ၁၅ သန္း ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။

ဥေရာပသစ္ေတာမ်ား

          ႐ုရွားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဥေရာ ပတြင္ ၁၉၉ဝ တြင္ သစ္ေတာ ၉၈၉၄၇၁ ရွိခဲ့ရာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္  ၉၉၈၂၃၉ သုိ႔၊ ၂ဝ၁၁ တြင္ ၁ဝဝ၅ဝဝ၁ ထိ တုိးမ်ားလာသည္။  ဥေရာပတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာ မ်ားသည္ ၈ဝ၉ဝ၉ဝ၊ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း  ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာတြင္ သစ္ေတာဧရိယာ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ပထမဆယ္ႏွစ္တြင္ သာ ၃၂ တုိးပြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယဆယ္ ႏွစ္တြင္ ၁၈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ က်န္ဥေရာပႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပထမဆယ္ ႏွစ္တြင္ ၈၄၅၊ ဒုတိယ ဆယ္ႏွစ္တြင္ ၆၉၄ တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ ဥေရာပ သည္ သစ္ေတာနယ္ေျမမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေျမအခ်ဳိ႕ ကုိ လည္း သစ္ေတာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္း လဲခဲ့သည္။ ႐ုရွား၏သစ္ေတာပမာဏ သည္ တည္တံ့စြာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ ၂ဝ ကာလအတြင္း ဆက္တုိက္သစ္   ေတာဧရိယာတုိးမ်ားေသာေဒသသည္  ဥေရာပသာရွိေပသည္။

          ဥေရာပ၏ သစ္ေတာဧရိယာ သည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ စပိန္က ၁၁၈၊ ဆြီဒင္က ၈၁ တုိးတက္ စုိက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခား သစ္ေတာတုိး တက္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အီတလီ၊ ေနာ္ေဝ၊ ျပင္ သစ္ႏွင့္ ဘူေဂးလ္ရီးယားတုိ႔ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာဧရိယာေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာ တုိင္းျပည္တုိ႔မွာ အက္စ္တုိးနီးယား၊ ဖင္လန္ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတုိ႔ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသည္ စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာ အမ်ားအျပားထူေထာင္စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ သစ္ေတာဧရိယာတုိးမ်ား လာလ်က္ရွိ သည္။ ႐ုရွားမပါေသာ ဥေရာပသည္  စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ားကို ၁၉၉ဝတြင္ ၄၆၃၉၅၊ ၂ဝဝဝ တြင္ ၄၉၉၅၁၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၆၉၃၁၈ အထိ တိုးခ်ဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ စိုက္ပ်ဳိးသစ္ ေတာမ်ားတြင္ သစ္ေတာစုစုေပါင္း၏ ၆.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာသည္။ ဥေရာပ သစ္ေတာမ်ား၏ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ   ေသာ ႐ုရွားတြင္စိုက္ပ်ဳိးသစ္ေတာ သည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၂၆၅၁၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၅၃၆ဝ သာရွိခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ တုိင္ စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာသည္ သစ္ေတာစု စုေပါင္း၏ ၂.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေပသည္။ ႐ုရွားႏုိင္ငံ မပါဝင္ေသာ ဥေရာပသီးသန္႔တြင္ စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ားသည္ သစ္ေတာစုစုေပါင္း ၏ ၂၆.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

          ဥေရာပတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစုံေထြျပားမႈ  အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ မူလ သစ္ေတာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၈၆၅၅၊ ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၉၃၉၃၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၃၆၉၇၉ အထိ တုိးမ်ားလာခဲ့ သည္။ ဥေရာပ တစ္ခုလုံးအတြက္  စုစုေပါင္း သစ္ေတာ၏ ၃.၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိၿပီး ႐ုရွားမပါဝင္ေသာ ဥေရာပ  သီးသန္႔ တြင္ ၉.၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

          ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရထိိန္းသိမ္းရန္  အတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ မူလ သစ္ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၇၆၉၃၂ ရွိခဲ့ရာ မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၉ဝ၇၈၈ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၉၂၉၉၅ အထိ တုိး မ်ားလာသည္။ ဥေရာပ တစ္ခု လုံးအတြက္စုစုေပါင္း သစ္ေတာ၏ ၉.၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ႐ုရွားမပါေသာ  ဥေရာပ သီးသန္႔ တြင္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။

          သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ ထားရွိ ေသာ ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၅၅၈ဝ၄၂ ရွိိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၅၂၂၆၆၆ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၅၂၄၆၂ဝ သုိ႔ ေလ်ာ့က် သြားသည္။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ၃၃၄၂၂၊ ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ နည္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဥေရာပတစ္ ခုလုံးအတြက္ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာ ထားေသာ သစ္ေတာဧရိယာသည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ စုစုေပါင္း သစ္ေတာ၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ႐ုရွား မပါ ေသာ ဥေရာပသီးသန္႔တြင္ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ၅၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

          ဥေရာပသည္ ၁၉၇ဝ ခန္႔မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ သစ္ကုဗမီတာသန္း ၇ဝဝ ဝန္း က်င္ ထုတ္ယူေနခဲ့ရာမွ ဥေရာပ စီးပြားေရး ၿပဳိလဲမႈေၾကာင့္ ၁၉၉ဝ ေနာက္ပုိင္း တြင္ သိသာစြာ က်ဆင္း  ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂ဝဝ၇ ေနာက္ပုိင္း တြင္တစ္ႀကိမ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ကမၻာ့ သစ္ေတာမ်ား ၏  ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေသာ ႐ုရွားမပါဝင္ေသာ  သီးသန္႔ ဥေရာပသည္သစ္မ်ားကို တစ္ကမၻာ လုံး၏ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္ယူႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဥေရာပသည္ သစ္မ်ားကို တုိး တက္ထုတ္ယူေနေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာ သစ္ပမာဏကုိ သာထုတ္ယူေနေပရာ သစ္ေတာဧရိ ယာသည္လည္းတုိး တက္ေနေပသည္။

          ဥေရာပ သစ္ေတာမ်ားသည္ ကမၻာ့ကာဘြန္သုိမွီးမႈ၏ ၁၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ကာဘြန္ ၄၅ GT ကိုသုိ မွီးထားသည္။ ႐ုရွားမပါေသာ ဥေရာပ သီးသန္႔တြင္ ကာဘြန္သုိမွီးထားမႈ သည္ ၁၃ GT ရွိၿပီး ယခုအခါ ႏွစ္စဥ္ ၁၄၅ တန္သုိ႔ တုိးမ်ားလာလ်က္ရွိ သည္။

လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံေဒသသစ္ေတာမ်ား

          ကာရစ္ဘီယံ၊ အလယ္အေမရိ ကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကဟု သုံးပုိင္း  ခြဲျခားထားေသာ ဤေဒသတြင္ ၁၉၉ဝ က သစ္ေတာ ၉၇၈ဝ၇၂ ရွိခဲ့ရာမွ  ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၉၃၂၇၃၅၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၈၉ဝ၇၈၂ သုိ႔ ဆက္တုိက္ေလ်ာ့ က်လာသည္။ ဤေဒသတြင္ ကမၻာ့ သစ္ေတာအမ်ားဆုံး ငါးႏုိင္ငံတြင္  ပါဝင္   ေသာ နာမည္ေက်ာ္ အေမဇုန္ သစ္ေတာရွိသည့္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံ ပါဝင္ သည္။ ေဒသ၏သစ္ေတာမ်ားဆုံး ငါး ႏုိင္ငံမွာ ဘရာဇီး၊ ပီ႐ူး၊ ကုိလံဘီယာ၊ ဘုိလီး ဗီးယားႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေဒသတစ္ခုလုံးသည္ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား၏ ၂၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိၿပီး ဘရာဇီးတစ္ႏုိင္ငံတည္းသည္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။

          ခ်ီလီ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ဥ႐ုေဂြး ႏွင့္ ကာရစ္ဘီယံတုိ႔မွအပ ေဒသတစ္ခု လုံးသည္ သစ္ေတာမ်ားဆုတ္ယုတ္ လာလ်က္ရွိသည္။ ကာရစ္ဘီယံ သည္ ကြၽန္းမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ  စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ သစ္ ေတာ မ်ား ျပန္လည္ေပါက္ေရာက္လာခဲ့ရ သည္။ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေတာင္ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အဓိက ဆုတ္ ယုတ္ခဲ့လ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာ  ဧရိယာ ဟက္တာ ငါးသိန္းခန္႔ ဆုတ္ ယုတ္လ်က္ရွိသည္။

          စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ေဒသတစ္ခုလုံး သစ္ ေတာမ်ား၏ ၁.၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ ကမၻာ့စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ား ၏ ၅.၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိသည္။ ဇီဝ မ်ဳိးစုံေထြျပားမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္း  ထားေသာ မူလသစ္ေတာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၄၅၆၃၇၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္  ႏွစ္တြင္ ၅၇၂၄၃၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၈၈၆၁ဝ အထိ တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ ေဒသတစ္ခုလုံးအတြက္ စုစုေပါင္း သစ္ေတာ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိသည္။ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္ သီးသန္႔ထားရွိေသာ မူလ သစ္ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၄၉၆၅ဝ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၄၉၈၈၁ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၅ဝဝ၆၆ အထိ တုိးမ်ားလာ သည္။ ေဒသတစ္ခုလုံး အတြက္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာ၏ ၅.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ သစ္ထုတ္ရန္ အတြက္ထားေသာ ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၇၃၄၈၇ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္ တြင္ ၇၈၃၄၆ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၈၃၃၇၈ သုိ႔ေလ်ာ့က်သြားသည္။ သစ္ ထုတ္ရန္အတြက္ ထားရွိေသာ သစ္ ေတာဧရိယာသည္ စုစုေပါင္း သစ္ေတာ ဧရိယာ၏ ၉.၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

          လက္တင္အေမရိကသည္ သစ္ေတာဧရိယာ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ ဧရိယာကုိ မူတုိးခ်ဲ႕သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ သစ္ထုတ္ လုပ္ မႈမွာမူ သစ္ထုတ္ဧရိယာ တုိး တက္သည္ထက္ အဆမ်ားစြာ တုိး မ်ားလာခဲ့သည္။ ေတာင္အေမရိက သည္ ၁၉၇ဝ တြင္ သစ္ကုဗမီတာ သန္းေပါင္း ၅ဝ ခန္႔ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ အစဥ္တစုိက္ တုိးတက္ထုတ္လုပ္ လာရာ ၂ဝဝ၈ တြင္ ကုဗမီတာ သန္း ၂ဝဝ နီးပါးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ကာရစ္ဘီယံသည္ ၁၉၇ဝ တြင္ ကုဗ မီတာ သန္း ၂ဝဝ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၈ တြင္ သန္း ၃၄ဝ ခန္႕အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ အလယ္အေမရိက သည္ ၁၉၇ဝ တြင္ ကုဗမီတာသန္း ၁၆ဝ ခန္႕ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ၂ဝဝ၈ တြင္ သန္း ၂၄ဝ ခန္႔အထိထုတ္လုပ္ခဲ့ သည္။ လက္တင္အေမရိကသည္ သစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့ပါးလာေစကာမူ သစ္မ်ား စြာ ထုတ္လုပ္ေနေပသည္။

          လက္တင္အေမရိကသစ္ေတာ မ်ားသည္ ကာဘြန္ ၁ဝ၄ GT သုိမီွး ထားသည္။ သစ္ေတာမ်ားေလ်ာ့ပါး မႈေၾကာင့္ ကာဘြန္သုိမွီးမႈသည္ ႏွစ္စဥ္ ၄၂၄ တန္ ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိ သည္။

အနီးအေရွ႕ပုိင္းေဒသ သစ္ေတာမ်ား

          အနီးအေရွ႕ပုိင္းေဒသ Near East တြင္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အစၥေရး၊ အီရန္စသည္တုိ႔ပါဝင္ေသာအေနာက္ အာရွေဒသ၊ အာေမးနီးယား၊ အဇာ ဘုိင္ဂ်န္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာစေသာႏုိင္ငံမ်ား ပါဝင္သည့္ အလယ္အာရွေဒသႏွင့္ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ ေမာ္႐ုိကုိ စေသာ ႏုိင္ငံမ်ားပါဝင္သည့္ ေျမာက္ အေမရိ ကေဒသတုိ႔ပါဝင္သည္။ အနီး အေရွ႕ေဒသသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ သစ္ ေတာဧရိယာ ၁၂၆၆၁၂ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၂၁၄၃၁ သုိ႔  ေလ်ာ့က်ကာ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၂၂၃၂၇ ရွိလာခဲ့ သည္။ ၂ဝ၁ဝ စာရင္းအရ အနီး အေရွ႕ေဒသသည္ တစ္ကမၻာလုံး သစ္ ေတာဧရိယာ၏ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း သစ္ေတာဧရိယာသည္ ၃.၄ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။

          အနီးအေရွ႕ေဒသတြင္ စုိက္ပ်ဳိး သစ္ေတာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၁၄၇၁ ရွွိခဲ့ရာမွာ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၁၃ဝ၁၂၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၅ဝ၈၂ အထိ အႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ား လာခဲ့သည္။ ဇီဝမ်ဳိးစုံေထြျပားမႈ အတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ ေတာသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၅ဝ၅ဝ၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၁၄၆၉၂၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၅၅၄၄ ရွိသည္။ ေဒသ တစ္ခု လုံးသစ္ေတာ၏ ၁၂.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ေျမဆီလႊာႏွင့္ ေရထိန္းသိမ္း ရန္အတြက္သီးသန္႔ထား ရွိေသာ သစ္ ေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၆၂၉ဝ ရွိခဲ့ ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၁၆၉၁၄၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၇၅၂ဝ ရွိလာသည္။ ေဒသတစ္ခုလုံးသစ္ေတာ၏ ၁၄.၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ၇.၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးလာခဲ့သည္။

          သစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ထား ရွိေသာေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၄၉၁၂၃ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၄၆၃၂၃ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၄၆၃၄၈ သုိ႔ ေလ်ာ့ က်သြားသည္။ သစ္ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ထားရွိေသာ သစ္ေတာ ဧရိ ယာသည္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာ ဧရိယာ၏ ၃၇.၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိသည္။ သစ္ထုတ္ရန္ ထားရွိေသာ သစ္ေတာ ဧရိယာသည္ ေလ်ာ့နည္းလာေနေပ သည္။ သစ္ထုတ္ယူမႈမွာ ၁၉၇ဝ မွ ၂ဝဝ၈ အတြင္း အေနာက္ အာရွတြင္ ကုဗမီတာ ၁၄ သန္း ခန္႔မွ  ၂ဝဝ၈ တြင္ သန္း ၂ဝ ခန္႔သုိ႔၊ ေျမာက္အာဖရိကတြင္ ကုဗမီတာ ၄၇ သန္းမွ ၅၆ သန္းခန္႔သုိ႔ အလယ္ ပုိင္းအေမရိကတြင္ ၆၁ သန္းခန္႔မွ ၇၈ သန္း ခန္႔သုိ႔ အနည္းငယ္စီ တုိး မ်ားလာခဲ့သည္။

          အနီးအေရွ႕သစ္ေတာမ်ားသည္ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ကာဘြန္ ၃.၅ GT သုိမွီး ထားသည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။ သစ္ ေတာမ်ားေလ်ာ့ပါးမႈေၾကာင့္ ကာဘြန္ သုိမွီး မႈ ေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိသည္။

ေျမာက္ေမရိက သစ္ေတာမ်ား

          ေျမာက္အေမရိကတြင္ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ မကၠဆီ ကုိသုံးႏုိင္ငံပါဝင္ပါသည္။ ေျမာက္ အေမရိကသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ သစ္ ေတာ ဧရိယာ ၆၇၆၇၆ဝ၊ ၂ဝဝဝ ျပည့္ တြင္ ၆၇၇ဝ၈ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၆၇၈၉၈၅ အထိ အနည္းငယ္စီ တုိး တက္လာသည္။ ကေနဒါ၏သစ္ ေတာဧရိယာသည္ ၃၁ဝ၁၃၄ တြင္ တန္႔ေနၿပီး မကၠဆီကုိသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၇ဝ၂၉၁ မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၆၆၇၅၁၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၆၄၈ဝ၂ သုိ႔ ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ၂၉၆၃၃၅ မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၃ဝဝ၁၉၅ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၃ဝ၄ဝ၂၂ သုိ႔တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္   ျပည္ေထာင္စုသည္ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း  သစ္ေတာ ၂.၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ား လာခဲ့သည္။

          ေျမာက္အေမရိကတြင္ စုိက္ပ်ဳိး သစ္ေတာမ်ားသည္ ၁၉၉ဝ တြင္  ၁၉၄၆၅ မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၂၉၄၃၈၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၃၇၅၂၉ သုိ႔ တုိးမ်ား လာခဲ့ သည္။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း စုိက္ပ်ဳိး သစ္ေတာမ်ားသည္ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ ႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာမ်ားသည္ ကေနဒါတြင္ ၁၃၅၇ မွေျခာက္ဆခန္႔၊ မကၠဆီ ကိုတြင္ ရွစ္ဆေက်ာ္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၄၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ စုိက္ပ်ဳိးသစ္ ေတာမ်ား သိသာ စြာတုိးမ်ားလာပါ လ်က္ ကေနဒါတြင္ သစ္ေတာဧရိယာ တုိးမလာျခင္း၊ မကၠဆီကုိတြင္ ေလ်ာ့ ၍ပင္သြားျခင္းမွာ သဘာဝသစ္ေတာ မ်ားဆုတ္ယုတ္ သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ ေပသည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ေျမာက္အေမ ရိကတုိက္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးသစ္ေတာ မ်ားသည္ သစ္ေတာစုစုေပါင္း၏ ၅.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

          ဇီဝမ်ဳိးစုံ ေထြျပားမႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ သစ္ေတာသည္  ၁၉၉ဝ တြင္ ၈၉၈၁၁ မွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၉၂၆၁၉၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၉၉ဝ၄၉ သုိ႔တုိး မ်ားလာခဲ့သည္။ ေဒသ တစ္ခုလုံးသစ္ေတာ၏ ၁၄.၆ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိသည္။ အဓိက တုိးမ်ားလာ သည္မွာ မကၠဆီကုိျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဆခန္႔ တုိးမ်ားလာခဲ့သည္။ ကေနဒါသည္ တန္႔ေနၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုသည္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးမ်ားလာ ခဲ့သည္။

          သစ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ထားရွိေသာေတာမွာ ၁၉၉ဝ တြင္ ၈ဝ၅၆ဝ ရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝဝဝ ျပည့္တြင္ ၈၇၅ဝ၆ သုိ႔၊ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၉၇၁၃၈ သုိ႔ တုိး မ်ားလာ သည္။ ၂ဝ၁ဝ တြင္သစ္ထုတ္ရန္အတြက္ထားရွိေသာ သစ္ေတာဧရိယာသည္ စုစုေပါင္းသစ္ေတာဧရိယာ၏ ၁၄.၃ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။ သစ္ထုတ္သစ္   ေတာ သတ္မွတ္မႈတြင္ ကေနဒါသည္ မတုိး မဆုတ္ရွိေနၿပီး မကၠဆီကုိသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ သုညမွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၃၂ဝ၃ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္   ျပည္ေထာင္စုသည္ ၁၉၉ဝ ထက္ ၁၇.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိမုိသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

          ေျမာက္အေမရိက၏ သစ္ႏွင့္ ထင္းထုတ္ယူမႈသည္ ၁၉၇ဝ ဝန္း က်င္တြင္ ကုဗမီတာ သန္း ၅ဝဝ ရွိ ခဲ့ရာမွ ၁၉၈၆ တြင္ သန္းခုနစ္ရာ ေက်ာ္အထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၅ အထိ သန္းခုနစ္ရာဝန္းက်င္ ထုတ္ယူေနၿပီး ေနာက္တြင္ ၂ဝဝ၈ ခု၌ သန္း ၅ဝဝ ခန္႔သုိ႔ ျပန္လည္ ေလ်ာ့က်သြားလာခဲ့သည္။

          ေျမာက္အေမရိက သစ္ေတာ မ်ားသည္ ၁၉၉ဝ တြင္ ကာဘြန္ ၃၃.၄ GT သုိမွီးထားခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၃၅.၂ GT သုိ႔ တုိးမ်ားလာသည္။ တုိးမ်ား လာေသာ ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉ဝ တြင္ ၁၆.၉ GT မွ ၂ဝ၁ဝ တြင္ ၁၉.၃ GT ရွိလာသည္။

          ကမၻာ့ေဒသႀကီး ေျခာက္ခုတြင္  အာရွပစိဖိတ္ႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔တြင္ သစ္ေတာဧရိယာတုိးမ်ားလာခဲ့ၿပီး၊ ေျမာက္အေမရိကသ္ည မတုိးမဆုတ္ တန႔္ ေန သည္။ က်န္ေဒသသုံးခုတြင္ သစ္ ေတာဧရိယာမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့လာ ေနသည္။ ယုတ္ေလ်ာ့မႈကုိ တုိးမ်ားမႈ က အမီမလိုက္ႏုိင္သျဖင့္ ကမၻာ့သစ္ ေတာ ဧရိယာသည္ ဆုတ္ယုတ္ေနသည္။ ဤသစ္ေတာမ်ားသည္ တုိင္း ျပည္အသီးသီးကတင္ျပလာေသာ စာ ရြက္ေပၚမွ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ေတြ ႕ေျမျပင္တြင္ တရားမဝင္  ခုတ္လွဲမႈမ်ား၊ အျခားသုံးစြဲမႈသုိ႔ေျပာင္း  လဲသြားသည္မ်ား မ်ားစြာရွိေနေပသည္။  သစ္ေတာ အရည္အေသြးကင္းမဲ့ေန ေသာ သစ္ေတာမ်ားလည္းမ်ားစြာရွိ ေနေပသည္။

          ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ မိမိ ႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာမ်ား တုိးမ်ားလာ ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ဆင္းရဲ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ သစ္ပင္မ်ားကို   ေရာင္းခ်ေနရဆဲ၊ သစ္ေတာမ်ား ေလ်ာ့ ပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာ အၾ<ြကယ္ဝဆုံး ဆယ္ႏုိင္ငံ သည္ ႐ုရွား၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ ကြန္ဂုိ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဆူဒန္ႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔ျဖစ္လာသည္။  ယခင္က သစ္ေတာ အၾကြယ္ဝဆုံး အ႒မႏွင့္ နဝမျဖစ္ေသာ အင္ဂုိလာ ႏွင့္ ပီ႐ူးတုိ႔ျပဳတ္က်ကာ ၾသစေၾတး လ်သည္ သတၱမ၊ ဆူဒန္သည္ နဝမ ေနရာကို ရရွိလာသည္။ ခ်မ္းသာလာေသာ ဘရာဇီး အပါအဝင္ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တုိ႔တြင္ သစ္ေတာမ်ား တုိးမ်ားလာၿပီး ႐ုရွာ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔ တြင္ သစ္ေတာမ်ား ဆုတ္ယုတ္လာ ေနသည္။ အိႏၵိယသည္ သစ္ေတာတုိး မ်ားလာေစရန္ ႀကဳိးစားေနသည္။

          ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာ ႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံ အသီး သီးက ေပးပုိ႔ေသာ ေျမျပင္စာရင္း မ်ားအရသစ္ေတာစာရင္းမ်ားကို ထုတ္   ျပန္ခ်ိန္တြင္ အာကာသမွ ၿဂဳိဟ္တုမ်ား ကလည္း ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ား၏ ေျမပုံမ်ားကို ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ၿဂဳိဟ္တု ဓာတ္ပုံမ်ားအရ ကမၻာ့သစ္ေတာမ်ားသည္   ႏွစ္စဥ္ ၁၉၉ဝ မွ ၂ဝဝဝ အတြင္း ဟက္တာ ၄.၁ သန္း၊ ၂ဝဝဝ မွ ၂ဝဝ၅ အတြင္း ၆.၄ သန္း ဆုတ္ယုတ္ေလ်ာ့ပါးခဲ့သည္။  စာရင္းအရသစ္ေတာ ေလ်ာ့ ပါးႏႈန္း သည္ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ၿဂဳိဟ္ တုဓာတ္ပုံအရမူ သစ္ေတာ ေလ်ာ့ ပါး ႏႈန္းသည္ ျမင့္မားလာလ်က္ရွိ သည္။ သစ္ေတာ ဆုတ္ယုတ္မႈသည္ ကမၻာ့သစ္ေတာ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရွိသည့္ အပူပုိင္းသစ္ေတာမ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ အပူပုိင္း ေဒသတြင္ သစ္ေတာမ်ားသည္ ၁၉၉ဝ မွ ၂ဝဝ၅ အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ဟက္တာ ၆.၉ သန္း ဆုတ္ယုတ္ လ်က္ရွိသည္။ FAO စာရင္းပါ သစ္ေတာမ်ားသည္ သစ္ပင္မ်ား အမွန္ရွိေသာ သစ္ေတာအရည္အေသြး   ျပည့္ဝေသာ သစ္ေတာမ်ားျဖစ္ပါေစဟု ဆုေတာင္းရပါသည္။

          သစ္ေတာတန္ဖုိးကို နားလည္သူ တုိင္း၊ အေျမာ္အျမင္ရွိသူတုိင္းသည္ မိမိ သစ္ေတာမ်ားကို ထူေထာင္  ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ။

ဖုိးေဆြ (သစ္လုပ္ငန္း)

Source:

1. State of the World’s Forests 2011,

2. FAO, BBC News,

၃. အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား၏ သစ္ႏွင့္သစ္ထြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ ကုန္သြယ္မႈမ်ား။

ဖိုးေဆြ(သစ္လုပ္ငန္း)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: