ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အထူးသတင္း


မတ္လ၂၄ရက္ေန႕ မနက္၉နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး အမႈေဆာင္သစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အမ်ား ဆႏၵႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ဥကၠဌသစ္ ဦးဇင္၀ိုင္းအား လက္ရွိျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းမွ အသိအမွတ္မျပဳသည့္အျပင္ ရုပ္ရွင္ အစည္းအရံုးဥကၠဌလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခင္ဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၏ လူရင္း ဦးျမင့္သိန္းေဖမွာ ဥကၠဌအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္မခံရသည့္အတြက္ ၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းတစ္ေယာက္ အလြန္အမင္း မေက်မနပ္ျဖစ္ေန   ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
စည္းကမ္းျပည့္၀ျပီး ေခတ္မွီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႕ ဦးေဆာင္ခ်ီတက္ေနသည္ဟုဆိုသည့္ တည္ဆဲအစိုးရထိပ္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ ဤအမႈေဆာင္ေရြးေကာက္ပြဲငယ္တစ္ခု၏ရလာဒ္အတြက္ ဤကဲ့သို႕ သေဘာထားေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းစြာ တုန္႕ျပန္သည္ ကိုေတြ႕ရွိ ရေသာ အခါ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္ပါ၀င္ေနသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းစဥ္မွာ သံသယရွိဖြယ္ေကာင္းေနျပီး အဆိုပါ၀န္ၾကီး၏လုပ္ရပ္ သည္ က်င္းပခဲ့ျပီးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ပိုမိုထင္ရွားေအာင္ မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႕ ျဖစ္သြားေစျပီးလွ်င္လာ မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထပ္မံက်ဴးလြန္ရန္ ၀န္မေလးေၾကာင္းကို ၎၏မျပည့္၀ေသာ သေဘာထားမ်ားက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္ ကို စိတ္ပ်က္စြာေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: