ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းအစိုးရကို ဘယ္သူေတြ ေငြေခ်းခဲ့သလဲ


ျမန္မာနိုင္ငံ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးလွထြန္း၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်က္အရ ျမန္မာျပည္တြင္ နိုင္ငံျခားေၾကြးျမီ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ႐ွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအေၾကြး ၁၁ ဘီလ်ံကို မည္သည့္နိုင္ငံတို့မွ ေခ်းခဲ့သည္၊ ထိုေခ်းေငြမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရမွ မည္သို့မည္ပံု သံုးစြဲခဲ့သည္ကိုမူ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိသာေစရန္ ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာခဲ့ျခင္း မ႐ွိခဲ့ေပ။

အခ်ို့ေသာ စီးပြားေရး ပညာ႐ွင္မ်ားက အျခားေသာ ေၾကြးျမီထူေျပာသည့္ နိုင္ငံမ်ားနွင့္ နိုင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တင္႐ွိေနေသာ အေၾကြး ၁၁ ဘီလ်ံမွာ မမ်ားလွဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ သို့ေသာ္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုးနိုင္ငံ စာရင္းဝင္လည္းျဖစ္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစစတြင္ ေနာက္က်ေနသည့္ၾကားက ထိုအေၾကြးမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ တနည္းတဖံု တာဝန္ယူရမည့္ ျပည္သူမ်ား သိ႐ွိေစရန္အတြက္ မိမိတို့နိုင္ငံမွ တင္႐ွိေနေသာ အေၾကြး ၁၁ ဘီလ်ံ၏ အခ်ို့ေသာ အေၾကြး႐ွင္မ်ားကို စုစည္း တင္ျပလိုက္ပါသည္္။

ထိုအေၾကြးမ်ားကို အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားက မည္သို့မည္ပံုသံုးစြဲခဲ့သည္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာေစရန္အတြက္ ႐ွင္းလင္းရန္ ထိုစဥ္က သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို အေၾကြးေငြမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိုးသက္ေရာက္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ သက္ေရာက္ျခင္း မ႐ွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ေနာင္အစိုးရမ်ားမွ ျပည္သူ့ဘ႑ာေငြကို အသံုးျပဳ၍ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အားလံုးအေပၚ တိုက္ရိုက္အက်ိုးသက္မႈ ႐ွိေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး နိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ ကေနဒါနွင့္ အီးယူနိုင္ငံတို႕က လြန္ခဲ့သည့္ နွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို့ အေရးယူခဲ့ျပီး ေငြေၾကးေခ်းငွားျခင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာျပည္သည္ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းလာေနသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးခ်ီးျမွင့္ သည့္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕ထားမႈမ်ားကို အေနာက္နိုင္ငံတို႕က တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ႐ုပ္သိမ္းလာေနျပီ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ေနာ္ေဝးနွင့္ ဩစေၾတးလ်တို႕က ပိတ္ဆို႕မႈအခ်ိုဳ႕ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးျပီး၊ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ပိတ္ဆို့မႈကို တနွစ္ရပ္ဆိုင္း လိုက္ျပီျဖစ္သည္။ ေငြေၾကး အကူအညီေပးမည့္နိုင္ငံမ်ား၊ ေခ်းငွားေပးမည့္ နိုင္ငံမ်ားလည္း ေပၚလာသျဖင့္ လာမည့္နွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္းသို့ နိုင္ငံျခားမွအကူအညီမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ား ေဒၚလာ ဘီလ်ံနွင့္ခ်ီ၍ ဝင္လာနိုင္သည္။

ထိုသို့ အေၾကြးသစ္မ်ား ထပ္မံေခ်းယူျခင္းျပဳလုပ္လာပါက ျပည္ သူ မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ေခ်းယူထားေသာ အေၾကြးေဟာင္းမ်ားအား သာဓက ယူ၍ နိုင္ငံျခားေၾကြးျမီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည့္ မည္သည့္ဖြံ့ျဖိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေကာင္းက်ိုးျဖစ္ေစမည္၊ ဆိုက်ိုးျဖစ္ေစမည္ စသည္ျဖင့္ မိမိတို့သက္ဆိုင္ရာ လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တဆင့္ တင္ျပေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ယခုကဲ့သို့ အေၾကြးေဟာင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ နိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚထား႐ွိေသာ ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ “ဒီမိုကေရစီ” အသြင္ကူးေျပာင္း လာေသာ နိုင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ဟု ေျပာၾကသည္။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ ျမန္မာျပည္နွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံသည္ဟု ဆိုလွ်င္ “ျမန္မာျပည္၏ မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရအား ေငြထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သနည္း” ဟု ေမးလိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးက အေၾကြး ၁၁ ဘီလ်ံအနက္ ၈.၄ ဘီလ်ံကို ၁၉၆၂ ခုနွစ္နွင့္ ၁၉၈၈ အတြင္း ေခ်းယူထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ဤကာလသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေနဝင္းက စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ျဖင့္ ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာကာလ၊ ၁၉၇၄ ခုနွစ္မွစ၍ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ျဖင့္ ျပည္သူ မ်ားအား ဆင္းရဲတြင္းနက္ေအာင္ ထင္ရာစိုင္းေနေသာ ကာလပင္ျဖစ္သည္။

သို့ေသာ္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ဘဏ္၊အာ႐ွဖြံ့ျဖိဳးေရးဘဏ္၊အေမရိက၊ဂ်ာမနီ၊ဂ်ပန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ဖင္လန္၊ ေနာ္ေဝ စသည့္ နိုင္ငံတို့က သန္းရာေပါင္း မ်ားစြာ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္။

မၾကာေသးခင္က စာေရးသူ စကားေျပာခြင့္ရခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေနဝင္း အစိုးရလက္ထက္ ဝန္ၾကီးတေယာက္၏ အဆိုအရ – ဦးေနဝင္း အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ အျခားစက္မႈနိုင္ငံမ်ားနွင့္ အမီလိုက္ရန္ နိုင္ငံျခားမွ ေငြေခ်းယူခဲ့သည္။ အရာ႐ွိမ်ားသည္ စိတ္ထားျဖူစင္ ရိုးသားစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ မွန္သည္ထင္၍ စက္ရံုမ်ားတည္ခဲ့ၾကသည္။ သို့ေသာ္ ေငြေၾကးမ်ားအား မေအာင္ျမင္နိုင္ေသာ စက္ရံုမ်ား၊ နိုင္ငံတ ကာ ေဈးကြက္မ႐ွိေသာ ကိစၥမ်ားနွင့္၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဖြံ့ျဖိုးေရးကိစၥမ်ားတြင္ မွားယြင္းသံုးမိေၾကာင္း ေနာက္ပိုင္းမွ သိ႐ွိလာရသည္ဟု ဆိုသည္။

စစ္တိုက္ရန္ ေလ့က်င့္ထားေသာ စစ္အရာ႐ွိၾကီးမ်ားသည္ စီးပြားေရးနွင့္ တိုင္းျပည္စီမံခန့္ခြဲေရးကို နားမလည္နိုင္ေပ။ ပိုဆိုးသည္မွာ ကိုယ္ထင္ရာမွန္၏ ယူဆကာ တံခါးကိုပိတ္၊ အာဏာကိုသံုးျပီး စစ္တပ္ေတြး ေတြးကာ ဆံုးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို့ေသာ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းမ်ားနွင့္ ဖြဲ့စည္း ထားေသာ လက္႐ွိ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္လည္း ထိုကဲ့သို့ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားနွင့္ ထပ္မံၾကံဳၾကိဳက္မည့္အေရးကို ဆင္ျခင္မိသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလ္ြင္ ဒီမိုကေရစီ၏ ခ်န္ပီယံဆိုေသာ အခ်ိုဳ႕အင္အားၾကီး နိုင္ငံမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုးဆံုး အာဏာ႐ွင္အစိုးရမ်ားကို ေငြေၾကးအကူ အညီမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ သူတို႕အကူအညီေပးေသာ စီးပြားေရးက႑မ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားအား ဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အစိုးရအတြက္ ဝင္ေငြ ႐ွာေပးေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္ က႑ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စက္မႈဖြံ့ျဖိဳးေရးနွင့္ ယွဥ္တြဲ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ႐ွိ သဘာဝဓာတ္ေငြ့၊ ေရနံ၊ တြင္း ထြက္၊ ေရကာတာ၊ ကၽြန္းသစ္ စသည့္ စြမ္းအင္နွင့္ သဘာဝသယံဇာတဖြံ့ျဖိုးေရးတို့အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေနဝင္းအစိုးရအား ထိုအင္အားၾကီးနိုင္ငံမ်ားမွ အားေပး အားေျမွာက္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာျပည္ အေၾကြး ၁၁ ဘီလ်ံတင္ေနေၾကာင္း ေၾကညာသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားသည္မွာ ဘယ္သူ က၊ ဘယ္တုန္းက ၊ဘာအတြက္ ေငြေခ်းေပးသည္ ဆိုတာျဖစ္သည္။

သံုးသပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို စီးပြားေရး စာအုပ္ အခ်ိဳ႕တြင္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ပိုမိုအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွားပါး ေသးသျဖင့္ ေငြေခ်းသည့္ခုနွစ္၊ နိုင္ငံ၊ ေခ်းသည့္အေၾကာင္းအရာတို့ကို အၾကမ္းဖ်င္း တင္ျပရန္ ၁၉၇၀ နွင့္ ၁၉၈၀ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း ထုတ္သည့္ BBC၊ The New York Times၊ The Washington Post၊ The Harald၊ The Globe and Mail သတင္းဌာနမ်ား၊ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာ႐ွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္နွင့္ ေခ်းငွားေပးသည့္ အစိုးရဌာန အခ်ိဳ႕တို႕မွ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို စုစည္း တင္ျပရပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ ေအာက္ပါ ဇယားသည္ သေဘာတူညီမႈဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြဝင္၊ ေငြထြက္နွင့္ သံုးစြဲ လည္ပတ္မႈ စသည့္ အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကို အစိုးရဌာနမ်ားက ထုတ္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္။)

(ေဆာင္းပါး႐ွင္ စိုင္းစိုးဝင္းလတ္ သည္ ကေနဒါနိုင္ငံ Simon Fraser University တြင္ ပါရဂူဘြဲ့ အတြက္ တက္ေရာက္ေလ့လာေနသူ ျဖစ္သည္)

http://burmese.dvb.no/archives/25160 မွကူးယူေဖၚျပသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: