ရိုးသားပြင့္လင္းေသာ ပညာေရးဆီသုိ ့


Transparency Education

၂ဝ၁၁-ခု။ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိဝင္ဘာလ၏ ရက္စြဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္အသီးသီး တြင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ဖြယ္ ရာ ရက္မ်ားျဖစ္ေန ခဲ့သည္။

အေၾကာင္းမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုး ရလက္ထက္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန၏ ရာထူးတုိးေျပာင္းေရႊ႕ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေစျခင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာမ်ား ဆက္တုိက္ထြက္ရွိလာ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာတြင္ပါဝင္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသည္လည္း ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မိမိ တို႔တာဝန္က်ရာ ေနရာ၊ ေဒသအသီးသီးရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကရန္ အတြက္ အထုပ္အပိုးျပင္သူ၊ ရထား၊ ကား၊ ေလယာဥ္စေသာ လက္မွတ္မ်ား ရရွိေရး အေျပးအလႊား လုိက္လံေဆာင္ ရြက္ၾကသူမ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားကုန္ပါ ေတာ့သည္။ ထုိကဲ့သို႔ အလုပ္႐ႈပ္ ပင္ပန္းေနၾက သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆုိသလုိ တကၠသိုလ္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားၾကားတြင္ မေက်နပ္ သံမ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့သည္။

ထုိ မေက်နပ္သံ မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ဇာတိ၊ ရန္ကုန္အေနၾကာသူ မ်ားက ပိုဆုိးသည္။ ေဝးေဝးေျပာင္းရသူက နီးနီးေျပာင္းရသူကို မေက်နပ္၊ နီးနီးေျပာင္းရ သူက လံုးဝ မေျပာင္း ရေသးသူကို မေက်နပ္ျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲကာ တုိင္စာမ်ားပို႔သည္ဟုပင္ သတင္းစကားမ်ား ၾကားရပါသည္။ လူ႔အလုိ နတ္မလိုက္ႏုိင္ ဆိုေသာ စကားကဲ့သို႔ပင္ ပုထုဇဥ္တို႔၏ သေဘာသည္ မိမိလုိဘမျပည့္လွ်င္ မိမိအခြင့္အေရး မရလွ်င္ မတရားမႈဟုေျပာၾကသည္။

ထုိအခါ ဝန္ထမ္းေရးရာ တာဝန္ယူရေသာ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ႐ံုးရွိ ၫႊန္ၾကားသူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူ၊ အုပ္ ခ်ဳပ္သူလူႀကီးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မသမာ မႈလုပ္သည္။ လာဘ္စားသည္ဟု ထင္ျမင္စြပ္စြဲလာၾကေတာ့ သည္။ ဝန္ထမ္းစီမံေရးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထုိကဲ့သို႔ မသမာမႈမ်ဳိးကို က်ဴးလြန္ခ်င္မွ က်ဴးလြန္ေပမည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ပြင့္လင္း႐ိုးသားေသာ မူဝါဒကိုခ်မွတ္မထားသည့္အတြက္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ရ ျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ အေဝး၊ အနီးတကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေျပာင္းေရႊ႕ေစရာ၌ ဘယ္နည္းဘယ္ပံုျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါသည္၊ ဘယ္မူဝါဒကို က်င့္သံုး ပါသည္၊ ဘယ္လို စည္းမ်ဥ္းထား၍ ဆံုးျဖတ္ေစလႊတ္ပါသည္ဆုိေသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပညာေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးရွိ ဌာနတုိင္းတြင္ သိရွိ နားလည္ေစရန္ ပြင့္လင္း စြာေၾကညာထားသင့္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းတုိင္း မသိမေနရ ထားရွိသင့္ပါ သည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ မေက်နပ္ ခ်က္တိုင္စာမ်ား၊   ေကာလာဟလ ေျပာသံမ်ား ၾကားရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ယခုၾကားေနရေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားသည္ နယ္ မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈကို တာဝန္ယူစီစဥ္သည့္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးေတာ္၍ နယ္မပို႔ ျခင္း၊ လာဘ္စားထား၍ နယ္မပို႔ျခင္းဆုိေသာ အသံမ်ားသည္ မပြင့္ လင္းေသာ မူဝါဒ၏ ရလဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ စာေမးပြဲကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္း႐ိုးသားရန္ အလြန္ပင္လုိအပ္ပါ သည္။ တကၠသိုလ္မ်ား ၏ ဌာနအသီးသီးတြင္ ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးမ်ား က ဝန္ႀကီး၏ၫႊန္ၾကား ခ်က္ဆုိၿပီး အစည္းအေဝးမ်ားလုပ္ၾကပါသည္။

ထုိအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို သင္ၾကားေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္စုေရးသားေပးၿပီး သင္ၾကား ရမည္။ စာအုပ္ မ်ားတြင္ လုိင္းတားေပး၍ မသင္ရ။ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ မွတ္စုမ်ား ရွိေနရမည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ မွတ္စုမရွိပါက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းမတက္ပါကလည္း ဆရာ၊ ဆရာမ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ အေရးယူခံရမည္ ဟုေျပာပါသည္။

အစည္းအေဝး တြင္ေျပာေသာ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာျဖင့္ၫႊန္ၾကားထားမႈ မရွိပါ။ စာျဖင့္ ၫႊန္ၾကားမႈထြက္ မလာေသာေၾကာင့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီး အစည္းအေဝးတြင္ မွတ္ယူလာေသာသူသည္ မည္သို႔သေဘာ ေပါက္၍ မွတ္လာပါသနည္း။ အျပဳသေဘာ၊ အလြတ္သေဘာ ေျပာသည္ ကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ဆုိၿပီး မွတ္လာပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေျပာတဲ့လူကပဲ ကိုယ့္စကားကိုယ္ တာဝန္မယူ ခ်င္၍လား။ သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးတြင္ နားေထာင္လာေသာ ပါေမာကၡမ်ားက နားေထာင္မႈလြဲၿပီး စကားလံုး ကားသြားသလားဆုိတာ မသိရပါ။ စာျဖင့္ မၫႊန္ၾကား၍ အတည္ယူ၍မရပါ။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မွတ္စုေပးရမည္ဆုိသည္မွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ ခုိင္း ရာမေရာက္ဘဲ ဆရာကို ဗဟိုထားေသာစနစ္ျဖစ္ေနပါသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းမတက္၍ (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) မျပည့္လွ်င္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ပဲ ဆုိင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္တြင္ သူ၏ ကုိယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ သူတို႔မွာသာ ရွိပါသည္။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ အိမ္ထိလုိက္ ေခၚရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ဤကိစၥသည္ မွန္သလား၊ မွားသလား တကယ္ပဲ ၫႊန္ၾကား ထားသလား ဆုိတာကို သိရွိရန္ လိုက္လံ စံုစမ္းရပါေတာ့သည္။ ထုိသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းေသာ အခါ ပို၍ ႐ႈပ္ေထြးကုန္ပါေတာ့သည္။ တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ျဖင့္ ထင္တာေတြ ေျပာေန ၾကသည္ကိုသာ ၾကားေနရပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥတစ္ခုကို ေရးျပခ်င္ပါသည္။

ႏွစ္စဥ္မတ္လတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖၿပီးလွ်င္ အေျဖလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္သက္ ဆုိင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးရပါသည္။

ဥပမာ- ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြက္ဆုိလွ်င္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတြက္ဆုိလွ်င္ ပုသိမ္တကၠသုိလ္တုိ႔က တာဝန္ယူ စစ္ေဆး ေပးရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘာသာရပ္တုိင္းလုိလုိပင္ အေျဖလႊာမ်ား စစ္ေဆးေပးၿပီး ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ တုိင္ေအာင္ မည္သို႔မည္ပံု အမွတ္ေပးသည္။

အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား၊ စာေမးပြဲစစ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္ အခဲမ်ား စသည္တို႔ကို အႀကံေပးေသာစာမ်ားကို အေျခခံေက်ာင္း အသီးသီးႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ ပြင့္လင္း ႐ိုးသားစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားျခင္းမရွိပါ။ ထုိကဲ့သို႔မထုတ္ေဖာ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ရွိေသာ အေျခခံေက်ာင္းအားလံုးမွ အထက္တန္းျပဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးအေနျဖင့္ မသိရွိႏုိင္ပါ။ တခ်ဳိ႕ေသာ နယ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လုိအပ္ေနေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူေနရေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား မွာ ရရွိေသာဘြဲ႕ႏွင့္သင္ၾကားရေသာ ဘာသာရပ္ တျခားစီျဖစ္ေနၿပီး အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း မည္သို႔ရွိသည္ကို မသိရေသာေၾကာင့္ မွန္းဆ၍သာ သင္ေနရ ပါသည္။ ထုိ႔အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ အလြန္ပင္ နစ္နာၾကရ သလုိ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း အလြန္ပင္ နစ္နာပါသည္။

သင္တန္းမဟုတ္ေသာ Seminar ႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပခ်င္ပါသည္။

ဥပမာ- ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲတျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေဟာေျပာ ပို႔ ခ်ျခင္း Seminar ေပးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဌာနအသီးသီးတြင္ ဌာနမွဴးမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အျခားတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ Seminar လုပ္ပါက ပါေမာကၡ ဌာနမွဴးထံသို႔ စာတင္ရပါမည္။ အထက္မွခြင့္ျပဳမိန္႔က်မွသာလွ်င္ Seminar လုပ္ရ ပါမည္။ ဤအမိန္႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုးက ဝမ္းနည္း အံ့ၾသမိၾကပါသည္။

Seminar ေပးျခင္း၊ေဟာေျပာပြဲလုပ္ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ဖလွယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တျခားႏုိင္ငံ၌သြားေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ယိုစီးသည့္ ကိစၥလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးမ်ား ၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္သာ ျဖစ္ ပါသည္။ ဒါကို ဘာျဖစ္လုိ႔ ပိတ္ပင္ ရပါသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ လြယ္လင့္တကူ မေပးရပါသနည္း။ အမွန္တကယ္ဆိုလွ်င္ Seminar လုပ္ရန္အတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္ အထက္မွပိုၿပီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ပိတ္ပင္ရပါသနည္း။

ဒီကိစၥက အမွန္တကယ္ပဲ ဝန္ႀကီးဆီမွလာေသာၫႊန္ၾကားခ်က္ ဟုတ္ပါရဲ႕လား။ ဌာနမွဴး မ်ား၏ ႏႈတ္မိန္႔သာျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ အမိန္႔ေပးသည္ ဆုိလွ်င္ စာျဖင့္ေပျဖင့္ ေဖာ္ျပရပါမည္။ အျခားတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Seminar လိုက္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ဆုိးက်ဳိးမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ၊ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ Seminar ေပးျခင္းကို တားျမစ္ပါသည္ဆုိေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေဖာ္ျပျခင္းမရိွပါ။

ဤအေၾကာင္းမ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ေနေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ တက္ၾကြေနေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ႐ုိက္ခ်ဳိးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။   ဤကဲ့သို႔ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို   ေအာက္ေျခအထိ တုိင္စာျဖင့္မၫႊန္ၾကားပါက အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေသာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားမွတစ္ဆင့္  ျပန္လည္ေျပာၾကား မႈျဖင့္သာ ေအာက္ေျခမွ ဆရာ၊ဆရာမႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကေဖာ္ေဆာင္ရပါလွ်င္၊ အစည္းအေဝးတက္သူမ်ားက နားလည္မႈလြဲ၍ အမွားကိုမွတ္ၿပီး ျပန္ေျပာ လွ်င္ အမွားမ်ားကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မိေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ဆိုလွ်င္ တုိင္းျပည္နစ္နာရသလို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယံုၾကည္မႈမ်ား နည္း ပါးမည္ျဖစ္ၿပီး မသမာမႈကိုလည္း အားေပးရာေရာက္ေနပါသည္။

႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈမရွိလွ်င္ တုိင္းျပည္၏ ပညာေရး ျမင့္မားရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈ သည္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာသြားမည္ျဖစ္သလို ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္သို႔ တက္လွမ္းေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ယွက္သလုိ ျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ပညာေရးကို တုိးတက္ထြန္း ကားရန္ အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးေလာကသား ဆရာ၊ ဆရာမအားလံုး တို႔သည္ ႐ိုးသားပြင့္လင္း၍ အမွန္ တရားကို လက္ကိုင္ ထားၿပီး တုိင္းျပည္ပညာေရး ျမင့္မားတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာေရွ႕ထား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္လုိက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းမုိး
(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: