သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို အနက္ဖြင့္ဆိုျခင္း


ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား စဥ္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား မွတ္ခ်က္-

၁။ ဆိုင္ကလုန္းမ်ား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၁၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့။ ၇-၁ဝ ေမ၊ ၁၉၆၈ စစ္ေတြဆိုင္က လုန္းတြင္ လူ ၁ဝ၃၇ဦး ေသဆံုးခဲ့။ ၂၈၊ ဧၿပီ- ၃ေမ-၂ဝဝ၈ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းတြင္ လူ ၁၃၈၃၇၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့။

၂။ မိုးေခါင္ျခင္း စစ္ကိုင္း၊ မႏၲေလးႏွင့္ မေကြးတိုင္းတို႕တြင္ မိုးေခါင္ျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ အရည္အေသြးက် ဆင္းျခင္း၊ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးျခင္း မ်ားျဖစ္ေစခဲ့။

၃။ ငလ်င္လႈပ္ျခင္း ၁၈၆၈ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္အတြင္း ၄၈ ႀကိမ္ လႈပ္ခဲ့။ ၁၈၃၉ အင္းဝငလ်င္၊ ၁၉၃ဝ ပဲခူးငလ်င္၊ ၁၉၃ဝ ေညာင္ေလး ပင္ငလ်င္၊ ၁၉၅၆ စစ္ကိုင္းငလ်င္တို႕တြင္ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားရွိခဲ့။

၄။ မီးေလာင္ျခင္း ၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း မီး ၆၉၁၅ ႀကိမ္ေလာင္ခဲ့ၿပီး က်ပ္သန္း ၁၁၃၁၁ ဆံုး႐ႈံးခဲ့။

၅။ ေရႀကီးေရလွ်ံျခင္း ၁၉၉၇ မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္အတြင္း ၂၁ ႀကိမ္ ေရႀကီးခဲ့ၿပီး လူ ၁၄၄ ဦး ေသဆံုး ခဲ့။

၆။ ေျမၿပိဳျခင္း ၁၉၁၂ မွ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္အတြင္း ငလ်င္ လႈပ္ျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာရြာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေျမၿပိဳျခင္း ၈ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ မိုးကုတ္ေျမ ၿပိဳမႈေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦးေသဆံုးခဲ့။

၇။ ဆူနာမီ ၂ဝဝ၄ ဆူနာမီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ ၁၂၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့။ အေျခခံသေဘာတရား ”ကမၻာေျမ၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနအထားမ်ား-Physical Structures ႏွင့္ ဓာတုဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား-Chemical Composition သည္ ေခတ္သစ္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းအေပၚ မ်ားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္” ဟူေသာ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတရား တစ္ခုရွိသည္။ ေဒသတစ္ခု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ရွိမႈ ပံုသဏၭာန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ တန္း၊ ခ်ဳိင့္ဝွမ္း၊ မီးေတာင္၊ ျပတ္ေရြ႕၊ ျမစ္ေခ်ာင္း စသည္တို႕သည္ လူေနမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးေပးလ်က္ရွိသည္။

ဥပမာ- မီးေတာင္ရွိလွ်င္ ေပါက္ကြဲႏိုင္ၿပီး ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ႏိုင္သည္။ ျမစ္ရွိလွ်င္ ေရလႊမ္းမိုးမႈခံရႏုိင္သည္။ ျပတ္ေရြ႕ရွိလွ်င္ ငလ်င္ေဘးသင့္ႏိုင္သည္။ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈ လူ႕ဘဝမ်ားစြာကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ကမ်ားလွသည္။

၄င္းတို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိဒုကၡေရာက္ခဲ့ရပံုမ်ားကို ဇယားတြင္ အက်ဥ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရး ေဒသတစ္ခု၏ ေဘး ဒုကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး စဥ္းစားရာတြင္ အေျခခံအခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အနက္ သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ အေျခခံေဝါဟာရအသံုး အႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ဦးစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဆရာႀကီးေဒါက္တာ ေမာင္သိန္းက သဘာဝေဘးဆိုင္ရာ ေဝါဟာရတခ်ဳိ႕ကို ျပဳစုၿပီး ျဖန္႕ေဝထားပါသည္။ ေလ့လာသင့္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား Hazard – ေဘးအႏၲရာယ္ Hazard ဟူသည္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလြယ္တကူသိျမင္ႏုိင္ေသာ သဘာဝအေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခု သို႕မဟုတ္ အေျခအေန တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူမ်ား၊ ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အလားအလာ ရွိလွ်င္ Hazard ဟု သတ္မွတ္ပါ သည္။

ေတာင္ကုန္းေပၚတင္ေနေသာ ေက်ာက္တုံးသည္ Hazard ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေန၌ တစ္စံုတစ္ခုကိုမွ် ထိခိုက္ျခင္းမရွိေသးပါ။ Hazard သည္ ထိခိုက္ပ်က္စီးရန္ အလားအလာပင္ျဖစ္ပါသည္။

Disaster – ေဘးဒုကၡက်ေရာက္မႈ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သဘာဝေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္ခုစလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ႐ုတ္တရက္ သို႕မဟုတ္ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုေၾကာင့္ လူ၊ ပစၥည္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေစလွ်င္ ၄င္းကုိ Disaster ဟုသတ္မွတ္သည္

ေက်ာက္တံုးသည္ လူ သို႕ မဟုတ္ တစ္စုံတစ္ခုကို ႀကီးမားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ေစသည္။ ထိုအဆင့္သည္ Disaster ပင္ျဖစ္သည္။

Vulnerability- ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ႏိုင္မႈ/ အဆင့္ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ေျခ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုကုိ တံု႕ျပန္ရန္၊ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိင္ရန္ လူတို၏ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ ထားမႈ အရည္အေသြးမ်ား ေလ်ာ့နည္းသည့္ အေျခအေနကို ဆိုလိုပါသည္။

Hazard, Disaster ႏွင့္ Vulnerability တို႕ကို ပံုတြင္ျပထားပါသည္။

Capacities (စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္) ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရပ္ကြက္တစ္ခု၏ အရည္အေသြး၊ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္ကုိ ျမင့္မားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကုိ ဆိုလိုပါသည္။ (ရပ္ကြက္ဟု သံုးရျခင္းမွာ လူအဖြဲ႕အစည္း၏ အေျခခံမွစတင္ ရမည္ကုိ ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္) Risk – ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ Risk ဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

ရပ္ကြက္တစ္ခု၏ အေနအထား (သို႕) ပထဝီဝင္ အေနအထားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ ရွိေသာ ဧရိယာႏွင့္ အလြန္နီးကပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္ေျခကို Risk ဟု ဆိုလိုပါသည္။

Disaster Risk- ေဘးဒုကၡက်ေရာက္ႏိုင္မႈအေျခအေန ၄င္းသည္ Hazard, Vulneralibility ႏွင့္ Capacity ႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါသည္။

Hazard x Vulnerability ¯ = ­ Capacity = Disaster Risk ရပ္ကြက္တစ္ခု (သို႕) လူ အမ်ား၏ Capacity မ်ားေလ၊ ျမင့္မားေလ Disaster Risk နည္းေလျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔အတူ Vulnerability နည္းေလ Disaster Risk နည္းေလ ျဖစ္ေပမည္။ သဘာဝေဘး ေလ်ာ့ပါးေရးစဥ္းစားရာတြင္ အေျခခံ က်ေသာ ေဝါဟာ ရတခ်ဳိ႕ကုိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္ Disaster Management ေဘးဒုကၡေလ်ာ့ပါးေရး စီမံခန္႕ခြဲမႈကို စုစည္းတင္ျပပါဦး မည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္နီ

က်မ္းကိုး ။ ။

၁။ Hazarl Profile of Myanmar, 2009

၂။ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ေနထိုင္ျခင္း(၂ဝဝ၉)

၃။ Basic Terms and Concepts in Disaster Management by Mr.Suhri Kumar (2009).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: