တရုတ္ – အိႏၵိယ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း အေၾကာင္း သတင္းေပး တင္ျပျခင္း (ေပးစာ)


မေကြးတိုင္း၊ မင္းဘူး(စကု)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ တူးေဖာ္ခံရေသာ ယာေျမမ်ားအတြက္ တရုတ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားမွ ေတာင္သူမ်ားကုိ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးပါသည္။

အဆိုပါေလွ်ာ္ေၾကးေငြကို ၂၅၊၁၂၊၂၀၁၁။ တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေပးပါသည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွာ တစ္ႀကိမ္တည္း အျပည့္အ ၀ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ ဘဲ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္မွ ျမန္မာေငြ အလံုအေလာက္မရွိသျဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ခြဲေပးမည္ဟု ကတိျပဳၿပီး ယေန႔အထိ ဒုတိယအႀကိမ္ထုတ္ေပးျခင္း မရိွေသး ပါ။

ဓါတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းကို ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္တူးေဖာ္ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ သတ္မွတ္ဧရိယာထက္ပို၍ အျခားမသက္ဆိုင္ေသာ သီးႏွံပင္မ်ားကို ထပ္မံဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။

ေတာင္သူမ်ားမွာမေက်နပ္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးပါမည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး သက္ဆိုင္ရာေျမစာရင္းမွ တိုင္းတာၿပီး တင္ျပေပးပါသည္။ ယင္းသို႔ ထပ္မံတူးေဖာ္ေသာေျမသားတမံမွာ အက်ယ္ (၁၃ x ၃၀) ေပႏွင့္ အျမင့္ ၆ ေပမွ ၁၀ ေပခန္႔အထိျမင့္ ပါသည္။၂၀၁၁- ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေပးေလွ်ာ္ မည့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေငြကို ယေန႕အထိေပးေဆာင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ဆံုးရံႈးခံရေသာ သီးႏွံေလွ်ာ္ေၾကးေငြလည္း မရရွိေသးပါ။

ယခုလက္္ရိွအေျခအေနမွာ ေတာင္သူမ်ား လယ္ယာေျမသို႕ အလုပ္၀င္ရန္အခိ်န္ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း ၂ ေပ ၃ ေပခန္႕အျမင့္အထိ က်န္ရွိေနေသာေျမ သားတမံမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမရွိပါသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးမည့္လယ္ေျမမ်ားေရနစ္ေနေသာ အခက္ အခဲ၊ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေရမရေသာ အခက္ အခဲမ်ားကို ရင္ဆုိင္ေနၾကရ ပါသည္။

အဆိုပါလယ္ေျမမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာက ဧက (၂၁၈) ခန္႕ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ သက္မွတ္ထားသည့္ ဧကထက္ ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးေနရ ပါသည္။

ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမတူးေဖာ္မွီ ပထမအႀကိမ္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြေပးစဥ္က ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကုိ ပုိက္လိုင္းတူးျပီးေသာအခါတြင္ လယ္ေျမမ်ား ကို ညီညာေအာင္ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေနာက္တြင္ မိမိလယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္ လုပ္ကို္င္စားေသာက္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆို ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြကုိထုတ္ယူခဲ့ပါသည္။

မင္းဘူး (စကု) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမဆံုးရံႈးေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ ကံသစ္ကြင္း၊ ေက်ာက္စံကြင္း၊ ကုလားပါးကြင္း မွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ အဆိုပါျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း Arakan Review မွ တဆင့္ အသိေပး တင္ျပအပ္ ပါသည္။

မင္းဘူး (စကု) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေတာင္သူမ်ား

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: